ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

နိုင္ငံၿခားေရးဝန္ၾကီးဌာန

သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္

၁။ ကာတာနိုင္ငံအေၿခစိုက္  အယ္လ္ဂ်ာဇီးရား သတင္းဌာနက ၿမန္မာနိုင္ငံရိွ ၎တို႕အေခၚ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအစီအစဉ္တစ္ခုကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႕မွ ၁၂ ရက္ေန႕အထိ အာရပ္ ဘာသာၿဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ(၉)ရက္ေန႕မွ (၁၃)ရက္ေန႕အထိ အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင့္ လည္းေကာင္း ထုတ္လႊင့္ ၿပသသြားမည္ ၿဖစ္ေျကာင္း သိရိွရသည္။ အဆိုပါအစီအစဉ္တြင္ ၎တို႕အေခၚ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား လူမိ်ဳးတံုးေအာင္ သတ္ၿဖတ္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ၿပသြားမည္ ဟုလည္း ေဖာ္ၿပထားသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။

 

၂။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေမလနွင့္ ဇြန္လတြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ လည္းေကာင္း ၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္း ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးစုမ်ားနွင့္ ေဒသခံရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ၿမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ အေနၿဖင့္ အဆိုပါကိစၥ စတင္ၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အခိ်န္မွစ၍ ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈရိွစြာ ကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

 

၃။ အဆိုပါ လူမႈအုပ္စု နွစ္ခုအၾကား ၿဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ၿဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ားသို႕ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ Muslim Aid အဖဲြ႕တို႕အား ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ထို႕အၿပင္ တူရကီ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား စသည့္နိုင္ငံမ်ားနွင့္ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အဖဲြ႕ (OIC) မွ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး၊ အဆင့္ၿမင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း သြားေရာက္ခြင့္ၿပဳခဲ့သည္။

 

၄။ထို႕ၿပင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ၿဖစ္ေနသူမ်ား ဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရာခ်ထားေပးေရး၊ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ က်န္းမာေရးနွင့္ အၿခားလူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးေပးေရး စသည့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ားကိုလည္း ခဲြၿခားမႈ မရိွဘဲ ထိခိုက္နစ္နာသူ အုပ္စုနွစ္ခုလံုး အတြက္ မွ်တစြာ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးအပ္ခဲ့သည္။

 

၅။နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနၿဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ ဥပေဒနွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဤကိစၥနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အေသးစိတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ၿပဳလုပ္နိုင္ရန္ လြတ္လပ္သည့္  စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ကိုလည္း ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္။

 

၆။ ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္း ၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၿဖစ္စဉ္မ်ားအေပၚတြင္ သတင္းဌာနအခိ်ဳ႕နွင့္ အဖဲြ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က စြပ္စဲြသကဲ့သို႕ အစိုးရလံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားနွင့္ အာဏာပိုင္တို႕က ပူးေပါင္းပါဝင္ ပတ္သက္ၿခင္း၊ လူမိ်ဳးေရး၊ ဘာသာေရး ခဲြၿခားဖိနိွပ္ၿခင္းမ်ား လံုးဝ မရိွေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္း အတည္ၿပဳေဖာ္ၿပပါသည္။ ဤသို႕ ပတ္သက္မႈ မရိွေၾကာင္းကို နိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲနွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံတြင္ လည္းေကာင္း၊ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးနွင့္ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ လည္းေကာင္း ကမၻာသို႕ အတိအလင္းထုတ္ေဖာ္ အသိေပး ေၿပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿဖစ္သည္။

 

၇။သို႕ၿဖစ္ရာ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡကို မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံ၍ ပံုၾကီးခဲ်႕ကာ သတင္းမွတ္တမ္းအၿဖစ္ ထုတ္လႊင့္ ၿပသရန္ အယ္လ္ဂ်ာဇီးရား သတင္းဌာန၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနၿဖင့္ ၿပင္းထန္စြာ ဆန္႕က်င္ ကန္႕ကြက္လိုက္သည္။

 

 နိုင္ငံၿခားေရးဝန္ၾကီးဌာန

ေနၿပည္ေတာ္။

၂ဝ၁၂ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ရက္။   

===========================================================================================

The Government of the Republic of the Union of Myanmar Ministry of Foreign Affairs Press Release

1. It is learnt that Qatar based Al Jazeera Television will be airing a documentary relating to so-called “Rohingyas” from December 8 to 12 in Arabic and from December 9 to 13 in English languages. It is also mentioned that the documentary will include accusation of genocide against the so-called “Rohingyas”.

2. The Government of Myanmar has been handling this matter with full transparency when the violence between Bangalis and the ethnic Rakhine people broke out in May and June, and also in October 2012.

3. The Government has given permission to organization such as UN Agencies, INGOs, Diplomatic Corps and Muslim Aid to visit the affected areas to observe the situation by themselves. Moreover, foreign minister and high level delegations from Turkey, Indonesia, Malaysia and other countries as well as from the Organization of the Islamic Cooperation (OIC) are also allowed to visit Rakhine State.

4. Providing shelter, relocation and rehabilitation of the homeless victims of the conflict, supplying food, medicine and other humanitarian assistance have also been carried out in a non-discriminatory manner for both affected communities.

5. The Government has taken actions to ceasing violence and maintaining rule of law in accordance with the law. An independent Investigation Commission has also been formed to carry out detail investigation of the incidents.

6. The Ministry reaffirmed that the government security forces and local authorities have never involved in the communal violence or racial and religious discrimination in Rakhine State as accused by some media and organizations. The Head of State and other responsible officials have also declared this to the world at the UN General Assembly, ASEAN Summit and the Non-Aligned Summit.

7. Therefore, the Government of the Republic of the Union of Myanmar strongly opposes and rejects the attempt made by Al Jazeera to broadcast the documentary by exaggerating and fabricating the incidents in Rakhine State.

 

Ministry of Foreign Affairs

Nay Pyi Taw

Dated: 6th December, 2012

 

ဒီေန႔ အယ္လ္ဂ်ာဇီးယားက သတင္းမွတ္တမ္းအျဖစ္ ျပသမယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္

ကၽြန္ေတာ္တင္တာ ေနာက္က်ေနေပမယ့္ အသိေပးသင့္တယ္ထင္လို႔ တင္လိုက္ပါတယ္

မွတ္ခ်က္ကေတာ့ မေပးလိုေတာ့ပါဘူးဗ်ာ

ေလးစားစြာျဖင့္

ဦးမာဃ (ေခတၱ လူ႕ျပည္)

 

About Mr. MarGa

Mr. MarGa has written 85 post in this Website..

နတ်ပြည်သမ္မတ အဂ္ဂမဟာ သရေစည်သူ အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မ နေမျိုးဗလကျော်သူ ဝဏ္ဏကျော်ထင် သီရိပျံချီ အလင်္ကာကျော်စွာ သီဟသူရ အောင်ဆန်းသူရိယ ဦးမာဃ CJ # 9292010

   Send article as PDF