ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တစ္ေထာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာ ဌာနဆိုင္ရာမွ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားတို႔သည္ စကားေျပာဆိုယာဥ္ေက်းမႈမရွိျခင္း

ယခင္ကကဲ့သို႔ပင္ လာဒ္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္သည့္ဖုန္းေျပာသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ပင္ယခင္ကကဲ့သို႔ေမာက္မာစြာေျပာဆိုေနေသး  ေၾကာင္းေတြ႕ရွိခံစားေနရပါေသးသည္။ ယခုတိုးတက္လာသည့္ ေခတ္ႀကီး တြင္ Fax လက္ခံသည့္ကိစၥ မ်ားတြင္အလြန္ပင္သိသာထင္းရွားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားလက္ခံလွ်င္ ဘ(၅) လံုးျဖင့္ယခုတိုင္လက္ခံေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိေနရပါသျဖင့္ အထက္မွ တာ၀န္ရွိသူလူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္  သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္းအႀကံျပဳလိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္းတို႔ကိစöမ်ားအားလည္း တရား၀င္တိုင္ၾကားလာပါက ထိေရာက္စြာအေရး ယူေပးေစလိုေၾကာင္း အသိေပးအႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

About Lu man

Lu man has written 6 post in this Website..