လက္ရွိျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ ႏို္င္ငံေရးအခင္းအက်င္းအရ အင္မတန္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ အေျခအေနဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ သို႕ပါေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအား စဥ္းစားေပးၾကႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ တစ္သီးပုဂၢလ ခံယူထားေသာ ေတြးျမင္ထားေသာ အခ်က္မ်ားအား တင္ျပ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသျဖင့္ ေဝဖန္ေဆြးေႏြးေပးၾကပါကုန္…

လႈပ္ရွားမွဳမ်ားအား စည္းရုံးလႈံေဆာ္ကာ ျပသာနာမ်ားအား ျဖစ္ပြားေစသည္ဟု အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ တပ္မေတာ္အား သံသဃ ရွိေနပါသည္ဟု အခ်ဳိ႕မွ ေျပာဆို ေဝဖန္မွဳမ်ား ရွိေနပါသည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဝိုင္းဝန္း စုစည္း ေဝဖန္ၾကပါကုန္…

 

အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းျဖစ္ႏိုင္ေခ် အေတြးအေခၚမ်ား…

၁) ကုလားမ်ားမွာ အတိုက္အခံအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပူးေပါင္းလွဳပ္ရွားေနျခင္းေၾကာင့္ ပညာေပးျခင္း။

၂) တရားမဝင္ ေပးအပ္ထားေသာ မွတ္ပုံတင္မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္မ်ားအား ျပန္လည္စီစစ္လိုျခင္း (သို႕) အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးလိုျခင္း။

မွတ္ခ်က္။    ။ဘဂၤါလီ ကုလားမ်ား (ကမ္းကူးလာသူမ်ား) အား ယခင္က နည္းေပါင္းစုံျဖင့္ လာဘ္ေပးကာ မွတ္ပုံတင္ေပးျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ေငြေပးစည္းရုံးကာ လွစ္လ်ဴရႈ႕ျပီး လူမ်ဳိးေရးအျမတ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ နယ္စပ္မွ ခ်မ္းသာသြားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အထက္ပါ နည္းလမ္းလည္း တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ထိုသို႕ အျမတ္ထုတ္ကာ မွတ္ပုံတင္အတုမ်ားအား ဖန္တီးထားျခင္း၊ ေနထိုင္ခြင့္ေပးထားျခင္းျဖင့္ အသစ္တစ္ဖန္၊ လူဦးေရ စာရင္းႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံရာတြင္ စည္းစနစ္က်ခဲ့ပါက အလိမ္ေပၚကာ အထက္ပါ ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္က်ခဲ့ေသာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပသာနာ ၾကီးထြားလာျပီး တရားစြဲဆို အေရးယူျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ျခင္း။ ယခုအခါ ကုလားမ်ား၏ အိမ္မ်ားမွာ မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားေသာေၾကာင့္ မွတ္ပုံတင္မ်ားအား ျပန္လည္စီစစ္ႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ မွတ္ပုံတင္မ်ားအား ေပ်ာက္ဆုံးအျဖစ္ အားလုံးအား ထုတ္ေပးကာ ေရႊးေကာက္ပြဲဝင္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္ပုံတင္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္ လာဘ္လာဘမ်ားလည္း အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ရယူႏိုင္ၾကေတာ့မည္။

၃) ကုလားမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပက္သက္ကာ နယ္သစ္၊ ပယ္သစ္ေတာင္းဆိုျခင္း။

၄) ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မွဳမ်ားအား မၾကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း။

၅) လူဦးေရ အဆမတန္တိုးပြားလာျခင္း။

၆) ျမန္မာအမ်ဳိးသား ခရိုနီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးျပိဳင္ဆိုင္မွဳျပင္းထန္လာျခင္း။

၇) တစ္ကၽြမ္းျပန္အာဏာ အျဖစ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သို႕ ျပန္လည္ရယူ ပုံေဖာ္လိုျခင္း။

၈) တပ္မေတာ္အား လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါဝင္ပက္သက္မွဳ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ ေအာက္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ထားျခင္းအား မေက်နပ္ျခင္း။

၉) ယခင္ စီးပြားေရးသမား အျမတ္ၾကီးစား ခရိုနီမ်ားျဖင့္ လမ္းေဟာင္းအတိုင္း အျမတ္ထုတ္လိုျခင္း။

၁၀) ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ တံခါးဖြင့္ထားေသာ စီးပြားေရးမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လာမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ႕ရန္ ေနာက္တြန္႕ေစျခင္း။

၁၁) အလုပ္ရႈပ္၊ ျပသာနာရွင္းႏွင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က် ျဖစ္ကာ ျပည္သူမ်ား လႊတ္ေတာ္အား အာရုံစူးစိုက္မွဳ႕ ေလွ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္ျခင္း။

 

အတိုက္အခံအဖြဲ႕မ်ားအတြင္းျဖစ္ႏိုင္ေခ်အေတြးအေခၚမ်ား…

၁) ျပသာနာမ်ားအား စတင္ဖန္တီးကာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သို႕ ပုံခ်ျခင္း၊

၂) ျပသာနာမ်ားအား ေျပလည္ေအာင္ လိုက္လံေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ နာမည္ေကာင္းရယူျခင္း။

၃) လူအမ်ားအား စည္းရုံးျပီး၊ မဲဆြယ္ျပီး အသင့္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ေထာက္ခံမွဳအား ေကာင္းလာျခင္း၊

၄) လက္ရွိအစိုးရအား ဖိအားမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊

၅) အလုပ္ရႈပ္၊ ျပသာနာရွင္းျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ လက္ရွိအစိုးရအား ဖိအားေပး ေျပာင္းလဲေစျခင္း။

၆) ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မွဳမ်ားအား မၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေတာ့ျခင္း။

၇) မဒိမ္းမွဳ၊ ရမ္းကားမွဳ႕၊ ဘာသာေရးအစြမ္းေရာက္မွဳ႕ စသည့္အေျခခံသဘာဝမ်ားမတူညီျခင္း။

 

ျပည္သူမ်ားအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အေတြးအေခၚမ်ား….

၁) ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မွဳမ်ားအား မၾကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း။

၂) မဒိမ္းမွဳ၊ ရမ္းကားမွဳ႕၊ ဘာသာေရးအစြမ္းေရာက္မွဳ႕ စသည့္အေျခခံသဘာဝမ်ားမတူညီျခင္း။

၃) အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအား ေစာင့္ေရွာက္ထိမ္းသိမ္းလိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခံစားခ်က္မ်ား ျပင္းထန္လာျခင္း။

 

ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ား…

၁) လူနည္းစုမ်ား၏ သဘာဝအရ စုစည္းကာေနျခင္းသည္ သဘာဝတရားျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္ေခတ္မွသည္ ယခုေခတ္အခ်ိန္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးသည္ လူနည္းစုအျဖစ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္း နီးဆက္ရာ စုစည္းကာ ေနေလ့ ရွိပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ကူညီေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလူနည္းစုမ်ားမွာ ယခုအခါ ျပသာနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျပီျဖစ္သျဖင့္ ပိုမိုစုစည္းသြားတတ္ပါသည္။ ပို၍ စည္းလုံးသြားတတ္ပါသည္။ ဖိအားမ်ားလွ်င္ စိတ္ခံစားခ်က္လည္း မ်ားလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းကဲ့သို႕ ကုလားရပ္ကြက္အျဖစ္ သီးျခားရပ္တည္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္လည္း သတိႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ား ပိုရွိလာႏိုင္သလို ရန္စ၊ ရန္လိုမွဳမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ ျပသာနာသည္ ေသးသြားမည္ မဟုတ္ဘဲ ၾကီးလာဖို႕သာ ျဖစ္ေနပါမည္။

၂) လူမ်ဳိးစုတိုင္းတြင္ စိတ္ႏွလုံးမေကာင္းသူ၊ စိတ္ယုတ္မာရွိသူ၊ စိတ္ေကာင္းရွိသူ၊ သနားညွာတာတတ္သူ၊ ရိုင္းဆိုင္းသူ၊ သိမ္ေမြ႕သူ မ်ား ပါဝင္ေနတတ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ မည္သို႕ေသာ သူမ်ားျဖစ္ပါသနည္း? မနာလိုစိတ္ထားပါ၊ မယုတ္မာပါႏွင့္၊ သို႕ဆိုလွ်င္ အမ်ားတိုးတက္သြားသည္။ ဘာေၾကာင့္ေတာ္သြားသည္၊ တိုးတက္သြားသည္ကိုသာ ၾကည့္ၾကပါမည္။ နည္းလမ္းကို စဥ္းစားႏိုင္ပါက ထိုနည္းအတိုင္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါမည္။ ယုတ္မာေကာက္က်စ္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားျဖင့္ တိုးတက္မွဳ႕ကို မရွာၾကပါႏွင့္။

၃) မိမိအမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအား ႏွိပ္ကြပ္သူမ်ားကိုသာ လူဆိုး၊ လူမိုက္မ်ားအျဖစ္ ျမင္ပါသည္။ လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။ မိမိသည္ ထိုဘာသာအား ကိုးကြယ္ပါ၏ သို႕ေသာ္ ထိုဘာသာ၊ သာသနာအား မိမိကိုယ္တိုင္ ႏွိပ္ကြပ္ေဆာ္ကားပါက မကိုးကြယ္ျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။  အဆိုး၊အေကာင္း ဒြန္တြဲ ျမင္ေစ၊ ေတြးေစလိုပါသည္။

၄) ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ကာ ၾကည့္ေစလိုပါသည္။ ျမန္မာေတြ အျမင္ရွင္းဖို႕လိုပါျပီ။ လုံေလာက္ေသာ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားအား မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းၾကေစလိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သူရိန္၏ ခံယူခ်က္သက္သက္ျဖစ္ပါသည္။ သနားစရာ နယ္မွ ေတာသူေတာင္သားမ်ား၏ ရိုးသားေသာ၊ သန္႕ရွင္းေသာ၊ မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားမ်ားအား အေရာင္းမဆိုးၾကပါႏွင့္။

မွတ္ခ်က္။      ။ အမွားပါရင္ ခြင့္လႊတ္ေစလိုပါသည္။ အေတြးအေခၚ သက္သက္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါစာစုအား အိပ္မရ၍ ေရးပါသည္။ သူရိန္ငိုေနသည္၊ ရယ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရး ကံစမ္းမဲမ်ား မႏိႈက္မိၾကပါေစကုန္။

 

 

About သခင္သူရိန္

သခင္ သူရိန္ has written 7 post in this Website..

မီးအခ်ိန္ပိုင္းႏွင့္လာေသာ၊ အင္တာနက္ ေကာ္နက္ရွင္အလြန္ေႏွးေသာ၊ အင္မတန္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အခန္း၊ မလႊတ္လပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တြင္ မြန္းက်ပ္စြာေနရင္း ၾကီးျပင္းခဲ့ရသည့္ ကၽြန္ေတာ္ သူရိန္သည္ အမ်ားအျမင္ကပ္ေလာက္ေသာ "သခင္" ဆိုသည့္ စကားစုကို ယူသုံးမိပါသည္။ "သခင္" ဆိုသည့္ အနက္အဓိပၸါယ္သည္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘဝအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျမင့္ျမတ္စြာ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းျပေပးေနသည္ဟု ခံယူလွ်က္…."သခင္မ်ဳိးေဟ့.... ဒို႕ဗမာ"