ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေသာက်ီးအသြင္ဦးေသာင္းတင္အေၾကာင္းသမၼတႀကီးအားတင္ျပခ်က္။

ယေန ့ကြၽႏု္ပ္တို ့၏ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတႀကီးသည္ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္က႑စံုကိုအသြင္သစ္အျမင္

သစ္လူသစ္မ်ားျဖင့္ခ်ီတက္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ဒီလိုအခ်ိန္တြင္ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ဆက္သြယ္ေရးက႑ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားအတြက္ေ႐ြးခ်ယ္တာဝန္ေပးထားခဲ့ေသာဆက္သြယ္ေရးဒုဝန္ႀကီးဦေသာင္းတင္အေၾကာင္းသမၼတ

ႀကီးသိေစရန္တေစ့တေစာင္းတင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဦေသာင္းတင္သည္မႏၱေလးၿမိဳ ့မွတ႐ုတ္ဘဲဥကုန္သည္မိဘမ်ားကေမြးဖြားခဲ့ၿပီး RIT မွ B.E.(Electronic) ျဖင့္

ေက်ာင္းၿပီးခဲ ့ပါသည္။တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမိဘႏွစ္ဦး၏သြန္သင္မွဳေၾကာင့္ဘယ္သူေသေသငေတမာၿပီးေရာဆိုသည့္

စိတ္ဓါတ္ငယ္စဥ္ကပင္ကိန္းေအာင္းခဲ့ေလသည္။ေက်ာင္းၿပီးေသာအခါစီးပြါးေရးမလုပ္ေသးဘဲအစိုးရအသိုင္းအဝန္းတြင္ဝင္ဆံ့ေအင္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တြင္ခဏတာဆရာလုပ္ခဲ့ပါသည္။ၿပီးေနာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္တြင္ကိုယ္ပိုင္ကြန္

ပ်ဴတာသင္တန္းစဖြင့္ရင္းဆရာလည္းလုပ္ စီးပြါးေရးလည္းစလုပ္ပါေတာ့သည္။ထို ့ေနာက္မိမိ၏သင္တန္းသားမ်ား

ကိုအရည္အေသြးမျပည့္မီွေသာကြန္ပ်ဴတာမ်ားကိုအျမတ္မ်ားမ်ားတင္၍ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္သူ၏စီးပြါးေရးကိုစပါေတာ့

သည္။ထိုေခတ္အခါကကြန္ပ်ဴတာဗဟုသုတအလြန္နည္းပါးေလရာထိုသို ့အျမတ္ထုတ္ခံရသည္ကိုမသိ႐ိွဘဲေက်း

ဇူးမ်ားပင္တင္ေနၾကပါသည္။မိမိတို ့ျမန္မာမ်ား၏အားနည္းခ်က္ကိုထိုတ႐ုတ္ဆရာဦးေသာင္တင္ကေကာင္းေကာင္း

ႀကီးနားလည္သေဘာေပါက္ကာေဒါင္းအသြင္ေဆာင္ကာလူတတ္ႀကီးလုပ္လာပါေတာ့သည္။ထိုေနာက္စကၤပူမွကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး Refurbished Computer မ်ား၊အေဟာင္းကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို အသစ္အသြင္ဖန္တီးကာျမန္

မာေစ်းကြက္သို ့ျဖန္ ့ခ်ိပါေတာ့သည္။ Business Ethnics လံုးဝမ႐ိွေသာ၊အေျပာအေဟာေကာင္းေသာတ႐ုတ္ဆ

ရာမွာေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ထားေသာက်ီးမွန္းလူအမ်ားမသိၾကပါ။

ထုိသို ့ျဖင့္ဦးေသာင္းတင္၏ KMD ကုမၸဏီသည္ေစ်းေပါေသာပစၥည္းမ်ားျဖင့္နာမည္ႀကီးလာပါေတာ့သည္။ထိုတ

႐ုတ္ဆရာဦးေသာင္းတင္၏ေလာဘသည္ဤမၽွျဖင့္မတင္းတိမ္ႏိုင္ေသးပါ။ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ားကိုကြန္တိန္နာျဖင့္

တင္သြင္းရင္းအၾကံအစည္အသစ္မ်ားေပၚထြက္လာပါေတာ့သည္။ယင္းမွာကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ားထည့္ေသာကြန္

တိန္နာမ်ားအတြင္းတရားမဝင္ပစၥည္းမ်ားခိုးထည့္သယ္ယူျခင္းျဖင့္ေငြေၾကးၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ရႏိုင္ေၾကာင္းလမ္းစ

ေတြ ့သြားပါေတာ့သည္။သို ့ျဖင့္ ဦးေသာင္းတင္ကလူယံုတပည့္ ကိုမ်ိဳးသိန္းဆိုသူကိုေသခ်ာက်နစြာသင္ၾကားေပး

ၿပီးကြန္တိန္နာျဖင့္တရားမဝင္ပစၥည္းသြင္းျခင္းကိုတြင္က်ယ္စြာျပဳလုပ္လာပါေတာ့သည္။ထိုကိုမ်ိဳးသိန္းဆိုသူသည္

အေကာက္ခြန္ဌာနတစ္ခုလံုးကိုေကြ်းေမြးျပဳစု႐ွာေဖြလုပ္ကိုင္ေပးလွ်က္႐ိွရာ KMD မွကိုမ်ိဳးသိန္း ကြန္တိန္နာဆိုလွ်င္

အေကာက္ခြန္ဌာနတစ္ခုလံုးအျပင္၊ဆိပ္ကမ္းမွပစၥည္းထုတ္ရာဌာနမွဝန္ထမ္းမ်ားပါမက်န္ပြဲၿပီးမီးေသ မည္သည့္

သတင္းမွ်မထြက္ေအာင္ေရငံုႏွဳတ္ပိတ္ေနၾကေလသည္။

တ႐ုတ္ဗီဇပါေသာဦးေသာင္းတင္မွာမိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္႐ိွကာပါးရည္နပ္ရည္လည္း႐ိွအေျပာအေဟာလည္းေကာင္းေလရာ UMFCCI အဖြဲ ့ႀကီးတြင္ ဒု-ဥကၠဌ ရာထူးကိုပင္ရ႐ိွလာခဲ့ပါသည္။ လူအမ်ားအလည္ တြင္ ဦးေသာင္းတင္မွ IT ႏွင့္ပတ္သက္၍ဆရာတစ္ဆူ၊ပညာ႐ွင္ႀကီးသဖြယ္အေျပာႂကြယ္ႂကြယ္ျဖင့္လူအမ်ားကိုဖမ္း

စားလွည့္စားေနရာယူလာပါသည္။အမွန္စင္စစ္ ဦးေသာင္းတင္မွာ ပညာ႐ွင္မဟုတ္ပါ၊ Computer ပစၥည္းမ်ားကို

တရားဝင္/တရားမဝင္ေရာင္းခ်ေနေသာတ႐ုတ္စီးပြါးေရးသမားတစ္ဦးသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ရယ္ေမာစိတ္ပ်က္ဖြယ္

ႀကီးပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဤသို ့ဤပံုအႏီွ Computer ပညာ႐ွင္ႀကီးသဖြယ္႐ိုက္စားလုပ္ေနေသာဦးေသာင္တင္၏ကံဇာတာမ်က္ႏွာသာေပးမွဳ

ေၾကာင့္၊မ်က္စိလည္လမ္းမွား၍ထိုတ႐ုတ္ဆရာဦးေသာင္းတင္အားအထင္ႀကီးစြာျဖင့္ဆက္သြယ္ေရးက႑ဖြံ ့ၿဖိဳးဖို ့

ဒုဝန္ႀကီးေျမာက္စားျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ အမွန္ေတာ့ Computer လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

မွာမ်ားစြာျခားနားပါသည္။

သို ့ပါေသာ္လည္းထိုတ႐ုတ္ဆရာဦးေသာင္းတင္မွာရ႐ိွလာေသာအခြင့္အေရးကိုလက္လြတ္မခံဘဲေလ့လာ သင္ယူၿပီးလက္႐ိွရ႐ိွထားေသာဆက္သြယ္ေရးက႑၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားျဖင့္မိမိ၏ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးအတြက္အခြန္း အလန္းမ်ားကိုဖန္တီးေနပါေတာ့သည္။ထိုသို ့ဖန္တီးရာတြင္လည္း သူ၏ KMD နာမည္ျဖင့္မဟုတ္ဘဲသူ၏ ျပည္ပမွစီးပြါးဖက္္နည္းလမ္းျဖင့္လုပ္ေဆာင္လာပါေတာ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ႐ိုးသားစြာျဖင့္ပညာ႐ွင္လို ့ယူဆၿပီးခန္ ့ထားတဲ့ဆက္သြယ္ေရးမွဒုဝန္ႀကီးဦးေသာင္းတင္ဟာ

ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေသာက်ီးျဖစ္ေနေၾကာင္းသမၼတႀကီးသိေစဖို ့အၾကံျပဳေရးသားလိုက္ပါသည္။ထိုသူရဲ ့လုပ္

ေဆာင္ခ်က္မ်ားဟာျပည္သူႏွင့္တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္နည္းနည္း၊သူ ့အတြက္မ်ားမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း

သမၼတႀကီးမွဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ေအာင္တင္ျပအပ္ပါတယ္။

About Zaw Moe Khine

Zaw Moe Khine has written 2 post in this Website..

   Send article as PDF