ဖိအားအတြင္းရႇိ အရာ၀တၴဳမ်ားသည္ ေပါက္ကဲြေစတတ္သည္ဟူေသာ အဆုိသည္ ပို၍မႇန္ကန္ လာေပဦးေတာ့မည္။ ဖိအားသံုးေပါင္းအိုး  မ်ားသည္ အစားအစာမ်ားအား ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ က်က္သြားေစရန္ ေပါင္းအိုးအတြင္းရႇိ ေလထုအပူခ်ိန္ကို သာမန္အပူခ်ိန္ပမာဏ ၂၁၂ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ထက္ ေက်ာ္လြန္လာေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ထိုသို့ ဖိအားသံုးေပါင္းအိုးတစ္လံုး၏ တိုးျမင့္လာေသာ အပူခ်ိန္သည္ ေပါက္ကဲြမႈစြမ္းအင္ကို ပို၍ႀကီးမားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ေပသည္။

    ေဘာ္စတြန္ဗံုးေပါက္ကဲြမႈတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သလို ဖိအားသံုး ေပါင္းအိုးဗံုးအေနျဖင့္ ေပါက္ကဲြယမ္းမႈန့္မ်ားမႇ ထြက္ေပၚလာေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို လ်င္ျမန္သည့္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္လႊတ္ ျပန့္က်ဲသြားေစႏိုင္သည္။ေ လထုဖိအားအတြင္း၌လည္း  ၄င္းဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို အခ်ိန္ၾကာၾကာစဲြၿမဲေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္။ ေပါက္ကဲြမႈ၏ အက်ိဳးဆက္မႇာ ဖိအားအသံုးမျပဳဘဲ ေပါက္ကဲြထြက္ေပၚလာသည့္ ယမ္းမႈန္႕မ်ားထက္ ပို၍ေ၀းကြာစြာ ပ်ံ႕ႏႇ႕ံေရာက္ရႇိသြားေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

    ထိုသို့ဆိုပါက ဤစိတ္ကူးအား မည္သည့္ေနရာမႇ ရရႇိလာပါသနည္း။ ျပန္လည္အစေကာက္ ေဖာ္ျပႏိုင္ ဖို႕ရန္ ခက္ေပမည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အမိေျမလုံၿခံဳေရးဌာန Home Land Security ၏ ၂၀၀၄ ခုႏႇစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၌မူ အိႏိၵယႏႇင့္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတို႕ရႇိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏႇင့္ သူပုန္အဖဲြ႕မ်ား အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဖိအားသံုးေပါင္းအိုးဗံုးမ်ား အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ထပ္မံထြက္ရႇိလာသည့္ ၂၀၁၀ ခုႏႇစ္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၌လည္း နယူးေယာ့ခ္၊ တိုင္းမ္စကဲြယား ျဖစ္စဥ္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ဖိအားသံုးေပါင္းအိုးဗံုးအပါအ၀င္ နီေပါ၊ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏႇင့္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံတို့တြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ဖိအားသံုးေပါင္းအိုးဗံုးမ်ားအေၾကာင္းတို႕ကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေပသည္။

ေဘာ္စတြန္ၿမိဳ႕၊ မာရသြန္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ေဖာက္ခဲြေရးပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္းထားေသာ ဖိအားသံုးေပါင္းအိုးဗံုး ေပါက္ကဲြမႈ ျဖစ္စဥ္ႏႇင့္ပတ္သက္ၿပီး မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္မူ ၄င္းဗံုးမ်ား အေၾကာင္းႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အယ္လ္ေကးဒါးတို့၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ Inspire မဂၢဇင္း၌ ဖိအားသံုးေပါင္းအိုးဗံုးဆိုင္ရာ အညႊန္းမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း၊ သို့ေသာ္ ၄င္းဗံုးမႇာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ စုႏႇစ္တစ္စုခန့္ကပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဗံုးဒီဇိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံေဖာ္ျပထားသည္။  ၁၉၇၁ တြင္ မထင္မရႇားထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ လက္ေရးမူျဖင့္ ေရးသားထားေသာ တရားမ၀င္စာအုပ္တစ္အုပ္၌မူ ဖိအားသံုးေပါင္းအိုးဗံုးမ်ား ေဖာက္ခဲြမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးထားမႈမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား သိရႇိေစရန္ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ့ရႇိရသည္။

 

    ဖိအားသုံးေပါင္းအုိးဗုံးမ်ားႏႇင့္ပတ္သက္၍ ရႇည္လ်ားသည့္ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းႏႇင့္ အသုံးျပဳပုံ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ့ကို ေတြ႕ႏုိင္သည္။အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ ကက္ရႇ္မီးယားႏႇင့္ ပတ္သက္ေသာ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား ျဖစ္သည့္အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ (Maoist )တုိ့အေနျဖင့္ ၄င္းဗုံးအား အသုံးျပဳခဲ့ဖူးသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏႇစ္တြင္မူ ျပင္သစ္နုိင္ငံရႇိ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယန္း အၾကမ္းဖက္အုပ္စုတစ္ခုက ဖိအားသုံးေပါင္းအုိးဗံုးကို အသံုးျပဳ၍ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး ယခုႏႇစ္ဇန္န၀ါရီလ ဂရိႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဖိအားသုံးေပါင္းအုိးဗုံးတစ္လုံး ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လုပ္ရပ္ဟု မႇတ္ယူထားသည္။ ဖိအားသံုးေပါင္းအိုးဗံုးတစ္လံုး ျပဳလုပ္ရန္ အသံုးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႀကီးျမင့္ျခင္း မရႇိသကဲ့သို့ တန္း၀င္ရႇားပါးပစၥည္းမ်ားလည္း မဟုတ္သည့္အျပင္ ျပဳလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားမႇာလည္း ေပါေပါမ်ားမ်ား ရရႇိႏိုင္ေပသည္။ ထုိ့ေၾကာင့္ ဖိအားသံုးေပါင္းအိုးဗံုး မ်ားႏႇင့္ ပတ္သတ္၍ မည္သည့္အုပ္စုမဆို အသံုးျပဳၾကသည့္ တိုက္ခိုက္မႈသြင္ျပင္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေျပာစမႇတ္ျပဳၾကၿပီး အေမရိကန္စစ္သာမ်ားကမူ က်ည္ဆန္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳတတ္ၾကသည္ဟု ၿပက္ရယ္ျပဳၾကပါသည္။
 

တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္အၿပီး ေထာက္လႇမ္းေတြ႕ရႇိရမႈ အေျဖမ်ားႏႇင့္အတူ နားလည္လာသည္မႇာ ၄င္းဗံုးအား ေနရာတိုင္းတြင္ ေတြ့ရႇိရျခင္းမႇာ ဗံုး၏ (ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေသာ) ပင္ကိုယ္သေဘာသဘာ၀ေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္သည္ဟူသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

Source:http://www.popsci.com/technology/article/2013-04/how-does-pressure-cooker-bomb-work-infographic

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF