အေမရိကၿပည္ေထာင္စု၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုအာမခံစနစ္ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ ေရွ့ေၿပးအၾကိဳအစီအစဥ္မ်ား

(ေမာင္မိုးညိဳ)

(၂၀၁၀) ခုႏွစ္မွစတင္၍ အထစ္အေငါ့မ်ားစြာ၊ ဆန့္က်င္ကန့္ကြက္မွုမ်ားစြာၾကားမွ ေပၚထြက္ေနၿပီၿဖစ္ေသာ အေမရိက၏ က်န္းမာေရးေစာင့္အာမခံစနစ္၏အဓိကရုပ္လံုးကား (၂၀၁၄) ဇႏၷ၀ါရီ (၁) ရက္တြင္ ေပၚထြက္လာေတာ့မည္ၿဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအၾကိဳးအၿမတ္ကိုအဓိကထားလိုၾကေသာ အခ်ိဳ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုအာမခံစနစ္ကိုမိမိတသက္တာခံစားခြင့္မရွိေသာ ၀င္ေငြခ်ိဳ့တဲ့သူလူတန္းစားမ်ား၏အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိလာမည္ကိုမလိုလားၾကသူမ်ား ႏွင့္ တယူသန္အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ား ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ့တို့က ဤဥပေဒရုပ္လံုးေပၚလာႏိုင္မည့္ အေၿခအေနအခြင့္အလမ္းမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္တားဆီးမွုမ်ားလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ မၿငင္းႏိုင္ေသာအခ်က္ကား (၃) ႏွစ္သားသက္တမ္းရွိလာၿပီၿဖစ္ေသာ  ဤ Affordable Care Act (ACA) ေခၚ Obamacare ၏အက်ိဳးထူးမ်ားကို၊ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ လူထုအေပါင္းကမ်က္၀ါးထင္ထင္ၿမင္လာၾကရၿပီၿဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက အာမခံလုပ္ငန္းကုမၸဏီၾကီးမ်ား (Insurance carriers) ကပါ လက္ခံသေဘာတူလာသည္ႏွင့္အမွ် အၿပဳသေဘာေဆာင္ေသာအစီအမံမ်ားလမ္းခင္းေဆာင္ရြက္ေပးလာၾကသည္ကိုေတြ့ေနရၿပီၿဖစ္သည္။ ႏွစ္အလိုက္ အာမခံေပးသြင္းရမည့္ premium ေၾကးမ်ား ပံုမွန္ၿမွင့္တင္ၾကသည္မွအပ၊ ဆန္ုက်င္သူမ်ားကဆိုခဲ့ၾကသလို၊ premium ေၾကးမ်ားအဆမတန္တိုးၿမွင့္လာမည္ဟူေသာ မွန္းဆမွုမ်ား မေတြ့ၿမင္ရေပ။ ထူးၿခားခ်က္တခုကား ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းအၿငင္းပြားေနေသာ Obamacare  လက္ခံႏိုင္မွု မလက္ခံႏိုင္မွု၊ ႏိုင္ငံသားတို့၏ဖြဲ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒဆိုင္ရာအေၿခခံခံစားခြင့္ကို ဖ်က္ဆီးသည္ ဟုစြပ္စြဲၾကသူတို့ကိုယတိၿပတ္အဆံုးအၿဖတ္ေပးေသာ ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ (Federal Supreme Court decision) အဆံုအၿဖတ္ထြက္ေပၚလာၿခင္းပင္။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဤဥပေဒသည္ ၿပည္သူ့အေၿခခံခံစားခြင့္ဟူေသာ ဖြဲ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအႏွစ္သာရကို မဖ်က္ဆီးေၾကာင္း  (ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၂)၊ အာမခံမရွိသူမ်ားကဒါဏ္ေၾကးေပးရမည္ဟူေသာၿပဌာနး္ခ်က္သည္ အေၿခခံဥပေဒကိုမထိခိုက္ေၾကာင္း၊ အဆံုအၿဖတ္ေပးခဲ့ၿခင္းသည္သမိုင္းတြင္သြားေစေသာ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခုၿဖစ္ခဲ့သည္။

ACA ၏ပင္မေၿပာင္းလဲမွုမ်ားၿပဳလုပ္မည့္အစီအမံလမ္းေၾကာင္းကိုေအာက္ပါအတိုင္းေတြ့ရမည္ၿဖစ္သည္။

၂၀၁၀  – ယခင္ေရာဂါခံေၾကာင့္အာမခံ ခံစားခြင့္ၿငင္းပယ္ခံရသူအားလံုးအတြက္ သီးသန့္ အာမခံစနစ္ထူေထာင္ၿခင္း၊ ခံစားခြင့္တန္ဘိုးရာသက္ပန္ကန့္သတ္ခ်က္ပယ္ဖ်က္ၿခင္း၊ ၀န္ထမ္း(၂၅) အထိသာရွိေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ယင္း၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္အာမခံစနစ္ပံ့ပိုးပါက အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးၿခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ယခင္ေရာဂါအခံေၾကာင့္အာမခံၿငင္းပယ္ၿခင္း ကိုဖ်က္သိမ္းၿခင္း၊ မိဘႏွင့္အတူေနသားသမီးမ်ားကို အသက္(၂၆)ႏွစ္အထိ မိဘ၏အာမခံေအာက္တြင္ဆက္လက္ခံစားခြင့္ သက္တမ္းတိုးေပးၿခင္း။

၂၀၁၁  – Medicare စနစ္ခံစားေနရသူမ်ားကို ေဆး၀ါးမ်ားအတြက္အပိုေပးေနရေသာ တန္ဘိုးကို ေလွ်ာ့ေစ်းၿဖင့္ေငြၿပန္အမ္းေပးၿခင္း၊ (၂၀၂၀) တြင္ ေဆး၀ါတန္ဘိုး၏ (၂၅%)ကိုသာေပးရန္လိုအပ္ေတာ့မည္ၿဖစ္သည္။)

၂၀၁၃  – အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနဆဲၿဖစ္ေသာ Flexible Spending Accounts မ်ား၏ ႏွစ္အလိုက္ကန့္သတ္ခ်က္ကို ($2,500) သတ္မွတ္ၿပီး၊ ႏွစ္အလိုက္တိုးၿမွင့္သြားၿခင္း၊ Medicare ခံစားေနၾကသူ ၀င္ေငြမ်ားေသာ (ႏွစ္သိန္းခြဲ ရ လင္မယား/ႏွစ္သန္းရ လူတစ္ဥိးခ်င္း) ကို အခြန္(၃.၈%)တိုးၿမွင့္ေကာက္ခံၿခင္း၊ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွစ၍ အၾကိဳးအၿမတ္ကိုအဓိကမထားေသာ non-profit insurance co-op သမ၀ါယမစနစ္ထူေထာင္ၿခင္း။

၂၀၁၄  – ယခင္မူလေရာဂါအခံရွိသူမ်ားကိုအာမခံခံစားခြင့္ကန့္သတ္ၿခင္း (သို့) ၿငင္းပယ္ၿခင္းကို အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းၿခင္း၊ အာမခံမဲ့ေသာ ၀င္ေငြနည္းသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္အငယ္စားမ်ားအတြက္ အာမခံေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူခြင့္ရမည့္ စနစ္သက္၀င္လာၿခင္း၊ ယင္းတို့အတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရလာၾကမည္ၿဖစ္သလို၊ ခ်ြင္းခ်က္အနည္းငယ္မွအပ အာမခံမရွိသူမ်ားကို အခြန္ဒါဏ္ရိုက္မည့္ အစီအမံမ်ားစတင္အသက္၀င္ လာၿခင္း၊ လက္ရွိ Medicaid စနစ္တြင္ ၀င္ေငြအလြန္နည္းပါးသူ (federal poverty line 133%) မ်ား ပါ၀င္လာခြင့္ခ်ဲ့ထြင္ၿခင္း၊ ၀န္ထမ္း(၅၀) ႏွင့္အထက္ရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အာမခံပံ့ပိုးမွုမၿပဳပါက ၿပစ္ဒါဏ္ရိုက္ၿခင္း။ (ဇြန္ ၂ ရက္ေန့က ဤကန့္သတ္ခ်က္ကိုတစ္ႏွစ္တိတိဆိုင္းငံ့ေၾကာင္းသမၼတကအမိန့္ထုတ္ၿပန္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုအေနၿဖင့္ ဤၿပဌာန္းခ်က္ကိုလိုက္နာႏိုင္မည့္အေနအထားမရွိေသးေၾကာင္း ေတြ့ရသၿဖင့္ဟုအေၾကာင္းၿပထားသည္။))

၂၀၁၈  – ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူအခ်ိဳ့သာခံစားေနၾကေသာ Cadillac Health Plan ရွိသူမ်ား၊ တစ္ဥိးခ်င္း၀င္ေငြ ($10,200) (သို့) ($27,000) အထက္၀င္ေငြရေနၾကသူမ်ားကို အပိုအခြန္ေကာက္ခံမည့္ အစီအမံမ်ားစတင္ၿခင္း။

၂၀၂၀  – Medicare ေဆး၀ါးအတြက္အိပ္စိုက္ေပးရေသာ အပိုတန္ဘိုး (‘Donut hole’ ေခၚ Gap coverage) စနစ္ ပေပ်ာက္ၿခင္း။

ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္ (application) မွစတင္ၿပီး အတည္ၿပဳ (approval) အထိလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေလ့လာၾကပါစို့။

 

က်န္းမာေရးအာမခံေစ်းကြက္မ်ားတည္ေထာင္ရန္ယင္းဥပေဒကၿပဆိုခဲ့သည့္အတိုင္းသက္ဆိုင္ရာၿပည္နယ္မ်ား

ကေစ်းကြက္မ်ားမတည္ေထာင္လိုပါကဗဟိုအစိုးရက၊ ၀င္ေရာက္တည္ေထာင္ေပးမည္ၿဖစ္သည္။ ဥပေဒၿပဌာန္းထားသည္ႏွင့္အညီ၊ အာမခံထားရွိရန္ပ်က္ကြက္သူတို့ အခြန္ဒဏ္ေၾကးေဆာင္ရမည္ ၿဖစ္သည့္အတြက္၊ လူတိုင္းအာမခံေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္လာပါသည္။ ေလ်ွာက္ထားပံုနည္းလမ္း ကိုလြယ္ကူရွင္းလင္းႏိုင္သမွ်ရွင္းလင္းေအာင္၊ လူတိုင္းနားလည္လြယ္ေအာင္ စီစဥ္မည္ဆိုေသာ္လည္း၊ ထင္သေလာက္မရွင္းလင္းႏိုင္ေၾကာင္းေတြရေပမည္။ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ စာမ်က္ႏွာ (၅) မ်က္ႏွာမွ (၁၅) မ်က္ႏွာခန့္ရွိႏိုင္သည္ဟုဆိုထားသည္။

 

ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းခြင့္ကာလ

(၂၀၁၃) ေအာက္တိုဘာ (၁) ရက္မွစ၍၊ (၂၀၁၄) မတ္ (၃၁) အထိ မၿဖစ္မေနေလွ်ာက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ သို့ေသာ္ မိမိ (သို့) မိသားစုအတြင္း လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ အေၿပာင္းအလဲ (qualified life event change) ပါကခ်ြင္းခ်က္အေနၿဖင့္လက္ခံႏိုင္မည္ဟုဆိုသည္။ ဥပမာ- ကေလးသစ္ေမြးဖြားၿခင္း၊ ေနရာေဒသေၿပာင္းၿခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊ စသည္တို့ၿဖစ္သည္။

Obamacare

Coverage ဆိုသည္မွာ

 

ACA မွ အာမခံ၀ယ္ယူၾကမည့္သူအားလံုးကိုနားလည္လြယ္၍ရွင္းလင္းၿမင္သာေသာ ေစာင့္ေရွာက္မွုရရွိမည့္ စနစ္ကိုထူေထာင္ရန္ ၾကပ္မတ္ၿပဌာန္းထားသည္။

(၁) short, plain-language of summary of benefit and coverage (SBC) – တိုတုပ္ၿပီးနားလည္ ရလြယ္ေသာ လႊမ္းၿခံဳကာကြယ္မွုကို လူတိုင္းသို့ေပးရန္တာ၀န္ရွိသည္။

(၂) uniform glossary and  – မည္သည့္အာမခံတြင္မဆို ညီညာ၍တေၿပးညီေသာ ေ၀ါဟာရ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသာသံုးရမည္။

ေအာက္ပါလႊမ္းၿခံဳမွုမ်ား (comprehensive package known as “Essential Health Benefits”) ရရွိရန္ဥပေဒက အာမခံကုမၸဏီတိုင္းကို ညႊန္ၾကားထားသည္ –

(၁) Ambulatory patient services – ေန့ခ်င္းကုသမွုမ်ား

(၂) Emergency services -အေရးေပၚကုသမွ်မ်ား

(၃) Hospitalization – ေဆးရံုကုသမွုမ်ား

(၄) Maternity and newborn care – ကို၀န္ေဆာင္မိခင္ႏွင္ ေမြးကင္းစကေလးေစာင့္ေရွာက္မွုမ်ား

(၅) Mental health and substance use disorders –  စိတ္ေရာဂါေ၀ဒနာ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးစြဲကုသမွုမ်ား

(၆) Behavioral treatment – အၿပဳအမူႏွင့္ပါတ္သက္ေသာကုသမွုမ်ား

(၇) Prescription drugs, rehabilitative and devices services -ေဆး၀ါး၊ ကိရိယာအသံုးအေဆာင္ ႏွင့္ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာကုသမွ်မ်ား

(၈) Preventive and wellness services and chronic diseases management – ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ေရာဂါကာကြယ္ေရး ေဆးစစ္မွုမ်ား၊ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၿခင္းမ်ား

(၉) Pediatric services – ကေလးသူငယ္က်န္းမာေရးေစာင္ေရွာက္မွုမ်ား

(၁၀) Oral and vision care – ခံတြင္း ႏွင့္ မ်က္ေစ့က်န္းမာေရးေစာင္ေရွာက္မွုမ်ား

 

 

အာမခံေစ်းႏွဳန္းေဖါင္းပြရန္/ေစ်းႏွဳန္းတက္ရန္ၿဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိမရွိ

 

ACA ၏အဓိကေမာင္းႏွင္အားကား မူလေရာဂါရွိသူမ်ားကိုအာမခံၿငင္းပယ္ခြင့္မရွိယံုမက၊ ထိုေရာဂါအခံေၾကာင့္ေစ်းႏွဳန္းၿမွင့္တင္ႏိုင္ခြင့္မရွိေတာ့ၿခင္းကား လူတိုင္းလက္ခံလာၾကေသာ ၿပဌာန္းခ်က္ၿဖစ္လာေပၿပီ။ ႏွစ္စဥ္အာမခံပရီမီယံေၾကးႏွဳန္းထား( premium rates) ၿမင့္မားမွုကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ၾကေသာအစိုးရဌာနအဖြဲ့အစည္းမ်ား၏အဆိုအရ၊ ေစ်းတက္ၿခင္းႏွဳးန္ကေငြေၾကးေဖါင္းပြမွုႏွဳန္းထား(Consumer Price Index) အတိုင္းလိုက္ေနေၾကာင္း ေယဘူယ်သံုးသပ္ၾကသည္။ ကာလီဖိုးနီးယားၿပည္အတြင္း ေငြေၾကးေဖါင္းပြမွုႏွဳန္း CPI (2.2%) ရွိခိ်န္တြင္ premium rate ( 6.4%) သာေတြ့ရွိရသည္ဟုဆိုသည္။ ႏွစ္အလိုက္ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းေဆး၀ါးႏွင့္ကုသစရိတ္ ႏွစ္စဥ္ ( ၃ – ၄%) သာရွိေသာ္လည္း၊ အက်ိဳးအၿမတ္အတြက္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားက ၿမွင့္တင္မွုကမ်ားေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကတဆင့္ပံ့ပိုးေသာ အာမခံစနစ္မ်ားတြင္ ေပးသြင္းရေသာ ပရီမီယံႏွဳန္းကိုေလ်ွာခ်ၿပီး အိပ္မွ စိုက္ထုတ္ေပးရေသာ deductible တိုးေပးေသာ insurance rebalancing စနစ္မ်ားတိုးလာဘြယ္ေတြ့ရွိရသည္။ သို့ေသာ္ ACA ကႏွဳန္းထားတိုးၿမွင့္မွုကို တားဆီးႏိုင္ေသာ ၿပဌာန္းခ်က္အလ်င္းမရွိေခ်။ ယင္းႏွဳန္းၿမွင့္တင္မွုကိုသက္ဆိုင္ရာၿပည္နယ္အစိုးရလက္သို့အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည္။ သို့ေသာ္ ယခင္က အာမခံလံုး၀မရွိခဲ့သူလူမ်ားစုကို အာမခံ exchange တြင္း၀င္ေရာက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေစ်းႏွုန္းမ်ားတေၿပးညီၿပန့္သြားေစၿပီး၊ ႏွဳန္းထားၿမင့္တက္လာေစမွုကိုထိမ္းေက်ာင္းသြားႏိုင္မည္ဟု တြက္ခ်က္ၾကသည္။ ACA ကလည္းပရီမီယံေၾကး (၁) ေဒၚလာတိုင္း တြင္လူနာအတြက္ (၀.၈၅) ေဒၚလာကို ေဆး၀ါးကုသစရိတ္တြင္အသံုးၿပဳရန္ ၿပဌာန္းထားခ်က္လည္းပါ၀င္သည္။

 

အလုပ္ရွင္ကပံ့ပိုးရေသာအာမခံစနစ္ေလ်ာ့နည္းဆိတ္သုဥ္းလာႏိုင္ၿခင္းရွိမရွိ

 

အလုပ္ရွင္မ်ားအေနၿဖင့္ မိမိအလုပ္သမား၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္အာမခံစနစ္မထားၿခင္းေၾကာင့္ က်ခံရမည့္ဒါဏ္ေၾကး ႏွင့္ မိမိအလုပ္၏ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းနိုင္မည့္ လုပ္ရပ္ကိုတတ္နိုင္သမွ် ေရွာင္ရွားၾကလိုေသာ၊ စိတ္ဆႏၵမ်ားရွိၾကဆဲၿဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကေလ့လာသံုးသပ္ၾကသည္။ အာမခံပံ့ပိုးၿခငး္ၿဖင့္ရလာမည့္အခြင္ကင္းလြတ္ခြင့္က ဆြဲေဆာင္မွုရွိဆဲဟုယူဆၾကသည္။ (၂၀၁၄)တြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကိုေပးသြင္းေသာpremium စုစုေပါင္း၏(၅၀%) အထိခံစားခြင့္ရွိလာၾကမည္ၿဖစ္သည္။ သို့ေသာ္လည္းကုမၸဏီၾကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ ယင္းခံစားခြင့္အခ်ိဳးက် နည္းသြားမည္ၿဖစ္သည္။ သို့ေသာ္ အလုပ္ရွင္အခ်ိဳ့က အာမခံပံ့ပိုးေပးရန္မလိုေသာ ယာယီေန့စား၊ ရာသီလိုက္ခန့္ထားေသာ နည္းကိုအသံုးၿပဳလာၾကဘြယ္ရွိႏိုင္သည္။ စိတ္၀င္စားဘြယ္အခ်က္တခုကား ယခုႏွစ္ ယခုအခ်ိန္စီပြားေရးဦးေမာ့လာသည့္ေနာက္ပိုင္း အလုပ္ရွင္အမ်ားစုက၊ ၀န္ထမ္းအသစ္ခန့္ထားေရးကို အေၿပးအလႊားမလုပ္ၾကေတာ့ဘဲ၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအဆင့္ၿမွင့္မွုမ်ားပိုမိုတိုးခ်ဲ့လာၾကသည္ကိုေတြ့ရသည္။ လူအစား၊ နည္းပညာကိုအားကိုးလာေသာ ေခတ္သို့ဦးတည္ေနၿပီဆိုသည့္အခ်က္ကိုေတြ့ရသည္။

 

အလုပ္ရွင္ကပံ့ပိုးရေသာအာမခံစနစ္ ႏွင့္ အာမခံ exchange market ဘယ္ဟာေရြးသင့္သလဲ

 

(၂၀၁၄)မွစတင္၍ မိမိအလုပ္ရွင္ကပံ့ပိုးေသာ employer-sponsored coverage ကိုမၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသူေတြ၊ exchange တြင္၀ယ္ယူခြင့္ရွိၾကမည္ၿဖစ္သည္။ သို့ေသာ္ သတိၿပဳရမည့္အခ်က္အခ်ိဳ့ကားရွိေနသည္။

(၁) ႏွစ္ပါတ္လည္ premium ေၾကးသည္ မိမိ တစ္ဦးတည္း၀င္ေငြထက္ (၉.၅%) ပိုမ်ားရမည္။ ဤေနရာတြင္သတိၿပဳရမည့္အခ်က္ကား၊ ၀ထန္းၿဖစ္သူတစ္ဦးတည္း၏၀င္ေငြေပၚမွမူတည္၍ ဤခ်ြင္းခ်က္ကိုတြက္ခ်က္ထားၿခင္းၿဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ က်န္မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦး၏ ကုန္က်စရိတ္က (၉.၅%)ထက္မ်ားေသာ္ၿငားလည္း  exchange market တြင္၀ယ္ယူခြင့္အၾကံဳး၀င္မည္မဟုတ္ဆိုသည့္အခ်က္။ အခြန္သက္သာခြင့္ရမည္မဟုတ္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုပင္။

(၂) ေပးသြင္းရေသာpremiumေၾကး ၏(၆၀%)ကိုသာအာမခံကေပးေဆာင္နိုင္ၿပီး (၄၀%) ထက္မနည္းကိုေဆးကုသစရိတ္အတြက္ မိမိအိပ္မွစိုက္ထုတ္ေပးရၿခင္း။

ေနာက္တခ်က္ကား မိမိသံုးစြဲမည့္ premium ေၾကးအေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကား၊ federal poverty guideline တြက္ခ်က္မွုအေပၚမူတည္ေနၿပန္သည္။ မူအားၿဖင့္ကား မိမိႏွစ္သက္ရာကိုေလွ်ာက္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း၊ coverage ခံစားခြင္ ့ႏွင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္တို့ကား၊ ယင္းအခ်က္ေပၚတြင္မ်ားစြာမူတည္ေနေပသည္။

 

ဒါဏ္ေၾကးသတ္မွတ္ခ်က္မည္သိုရွိမည္လဲ

 

ခ်ြင္းခ်က္အနည္းငယ္မွအပ၊ အာမခံမရွိသူမားကို အခြန္ဒါဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ၾကရမည္ဟုဥပေဒက ဆိုထားသည့္အတိုင္း၊  (၂၀၁၅)အခြန္ေဆာင္ခ်ိန္ တြင္တစ္ဦးခ်င္းအေနၿဖင့္ (၉၅ေဒၚလာ) မွ (၂၀၁၇) တြင္ (၆၉၅) ေဒၚလာအထိတက္သြားဘြယ္ရွိမည္ၿဖစ္သည္။ (၂၀၁၀) လူဦးေရစစ္တမ္းအရ တနိုင္ငံလံုးလူဦးေရ၏ (၅၅%) ကအလုပ္ရွင္မွပံ့ပိုးေသာအာမခံစနစ္ရွိေနၾကၿပီး။ (၁၄-၁၇%) က Medicare/Medicaid မွခံစားေနၾကေၾကာင္းေတြ့ရသည္။ အာမခံမထားသူ (၁၆%) ရွိေၾကာင္းေတြရသည္။

 

ဆရာ၀န္ ႏွင့္ေဆးရံုးမ်ားအေနၿဖင့္ ACA ၏အက်ိဳးအၿမတ္ခံစားခြင့္ရလာႏိုင္ၾကမည္လား

 

(၂၀၁၅)မွစတင္၍ လူနာၾကည့္ရွုမွုအရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေဆးရံုဆရာ၀န္မ်ား လစာအခ်ိဳးက်ခံစားခြင့္ၿမွင့္တင္ရန္ ဥပေဒကတိုက္တြန္းၿပဌာန္းခ်က္မ်ားပါ၀င္လာသည္မို့၊ ဆရာ၀န္ ႏွင့္ေဆးရံုမ်ားအတြက္သတင္းေကာင္းတခုဟုဆိုနိုင္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက ယခင္အာမခံမရ်ိခဲ့ဘူးသူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို့ ကိုလႊမ္းၿခံဳကုသေပးနိုင္မည္ၿဖစ္သၿဖင့္ ၀င္ေငြမ်ားလာဘြယ္ရွိေနသည္ဟုတြက္ဆၾကသည္။ Medicare စနစ္ေအာက္တြက္လုပ္ကိုင္ၾကေသာဆရာ၀န္၊ေဆးရံုးမ်ားက integrated-services (တေနရာတည္းတြင္၊ တထိုင္တည္းႏွင့္ေရာဂါရွာေဖြမွုႏွင့္ကုသမွု) ၿပဳလုပ္ေပးႏိုင္လ်င္ တစုတေပါင္းတည္းစရိတ္ေပးေၿခမွုစနစ္ အတြက္သီးသန့္ခ်ီးၿမွင့္ေငြ(bundled payment incentives) ရရွိၾကမည္ၿဖစ္သည္။

 

Medicare ႏွင့္ ACA

 

ACA သည္လက္ရွိ Medicare ခံစားေနရသူမ်ား၏ခံစားခြင့္ကိုမေလွ်ာခ်ယံု၊ မၿဖတ္ေတာက္ယံုသာမက၊ မိမိအိတ္စိုက္ေပးေနၾကရေသာ ေဆး၀ါးအသံုးစရိတ္ (prescription expenses) ကိုပါ ႏွစ္အလိုက္အခ်ိဳးက်ေလ်ာ့နည္းသြားေစမည္ၿဖစ္သည္။ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္တြင္ စာရင္း၀င္တစ္ဦးကိုပ်မ္းမွ် (၁၂၇ ေဒၚလာ) ေငြၿပန္အမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ပါတ္လည္က်န္းမာေရးေဆးစစ္ၿခင္းႏွင့္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ ၿပဳလုပ္ရေသာ colonoscopy/mammograms မ်ားပါေသာ “wellness visit” မ်ားကိုအခမဲ့ ခံစားခြင့္ရေနၾကၿပီၿဖစ္သည္။ သို့ေသာ္လည္း ၀င္ေငြမ်ားသူတို့က အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း ပရီမီယံေၾကးမ်ားပိုသြင္းၾကရေတာ့မည္ၿဖစ္သည္။ Medicare Part A တခုတည္းရွိၾကသူေတြအေနၿဖင့္ ACA ကိုလိုက္နာၾကသူဟုယူဆသည္ဟု U.S. Medicare and Medicaid Services ကဆိုထားသည္။ ထ့ိုအတြက္ဒါဏ္ေၾကာင္းေဆာင္ရန္မလိုသင့္ဟုဆိုထားသည္။ သို့ေသာ္ၿပည္နယ္အမ်ားစုက ACA ကိုအဓိပါၸယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္၊ လူတိုင္း လႊမ္းၿခံဳေသာအာမခံ (comprehensive care) ရွိရမည္ဟုဆိုထားသၿဖင့္ ၿပည္နယ္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ကို လိုက္နာရန္လည္းလိုအပ္ေပသည္။

 

ဥပေဒမွကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသူေတြ ဘယ္သူေတြလဲ

 

(၁) ဗဟိုအစိုးရမွအသိအမွတ္ၿပဳထားေသာ native Indians မ်ား၊

(၂) အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ား၊

(၃) ႏိုင္ငံအတြင္းဥပေဒမဲ့ေရာက္ရွိေနသူမ်ား၊

(၄) ဘာသူအယူ၀ါဒအရ ခံစားခြင့္ကိုၿငင္းပါယ္ၾကသူမ်ားအၿဖစ္သက္ေသထူႏိုင္သူမ်ား၊

(၅) ပရီမီယံေၾကး ကမိမိ၀င္ေငြ၏(၈%)ထက္ပိုမိုေနၾကသူမ်ား၊

(၆) မိမိ၀င္ေငြနည္းပါးလြန္းေသာေၾကာင့္ အခြန္စီးၾကပ္ၿခင္းမွကင္းလြတ္ခြင့္ရေနၾကသူမ်ား၊

ဗဟိုးအစိုးရခန္းမွန္းခ်က္အရ (၂၀၁၆)ေလာက္တြင္ အာမခံမဲ့သူ သန္း(၃၀)ခန့္ရွိေနမည္ဟုဆိုသည္။ ထိုအထဲမွ (၆) သန္းေလာက္သာ အခြန္ဒါဏ္ေၾကးေပးသြင္းၾကဘြယ္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

 

အသက္ (၂၆) ေအာက္လူငယ္မ်ား အတြက္

 

ACA ၏အသီးအပြင့္ကို ကနဦးခံစားၾကသူမ်ားထဲတြင္ (၂၆)ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ားၿဖစ္ၾကသည္။ (၂၆)ႏွစ္ေအာက္ ရွိေနသမွ် ေက်ာင္းတက္ေနသည္ၿဖစ္ေစ (သို့) အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသည္ၿဖစ္ေစ (သို့) မိဘႏွင့္အတူမေနၾကသည္ၿဖစ္ေစ၊ (သို့) မိမိ၀င္ေငြႏွင့္တရား၀င္ရပ္တည္ႏိုင္သည္ၿဖစ္ေစ၊ (သို့) မိမိလုပ္ကိုင္ေနေသာအလုပ္ရွင္က အာမခံစနစ္ရွိသည္ၿဖစ္ေစ၊ မိမိ မိဘအာမခံတြင္ဆက္လက္ေနႏိုင္ခြင့္ခံစားခြင္ရွိၾကသလို၊ မိမိ မိဘ ႏွင့္အတူပူးေပါင္ခြင့္၊ ၿပန္သြားခြင့္မ်ားရွိေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

 

 

(ဤေဆာင္းပါးၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ Orange County Register, Los Angeles Times, AARP Newsletters, www.healthcare.gov တို့အၿပင္ community outreached groups မ်ားႏွင့္ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးေမးၿမန္းခ်က္မ်ား ေပၚအေၿခခံ၍ စုစည္းတင္ၿပထားပါသည္။ ေဆာင္းပါးပါအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ပါတ္သက္၍ အခ်ိန္ႏွင့္တေၿပးညီ ေၿပာင္းလဲ ႏိုင္မွုမ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၾကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။ ယင္းေၿပာင္းလဲၿဖစ္ေပၚမွုမ်ားကိုဆက္လက္ ေရးသားရန္လည္းဆႏၵရွိေၾကာင္းေဖၚၿပအပ္ပါသည္။ က်န္မာေရးသည္ လူတစ္ဦး၊ မိသားစုတစုအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ ဘ၀အစိတ္အပိုင္းတခုၿဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဤဥပေဒၿပဌာန္းခ်က္၏သက္၀င္လွဳပ္ရွား လာမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေမရိကတ၀ွမ္းေနထိုင္ၾကေသာ ၿမန္မာတိုင္းရင္းသားတိုင္းသိထားရန္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း ႏွိဳးေဆာ္လိုက္ပါသည္။)

kai

About kai

Kai has written 1005 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF