မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊မင္းဘူးခရိုင္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္စုိက္ဘိန္းပင္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ဖ်က္ဆီးရန္အတြက္မေကြးတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၏လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စစ္ေၾကာင္း(၅)ေၾကာင္းဖြဲ႔စည္းကာ ယခုေအာက္တိုဘာလ(၂၃)ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ကြင္းဆင္းရွာေဖြခဲ့ရာ ေအာက္တိုဘာ(၂၄)ရက္ေန႔နံနက္(၇)နာရီခ်ိန္ခန္႔တြင္ မင္းဘူးခရိုင္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ လိုင္ေက်းရြာအုပ္စု၌ညအိပ္ အေျချပဳရပ္နားခဲ့သည့္ ဒုရဲမွဴး ထြန္းစိုးသိန္းေခါင္းေဆာင္ သည့္ဘိန္းခင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ဖ်က္ဆီးေရးစစ္ေၾကာင္း(၂)သည္လိုင္ေက်း ရြာမွထြက္ခြာလာခဲ့ရာ အဆိုပါရြာ၏အေနာက္ ေတာင္ဘက္(၁၄)မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ အျမင့္(၆)လက္မႏွင့္(၁)လက္မခန္႔ရွိ ဘိန္းစိုက္ ခင္း (ဝ.၅)ဧက ပထမစိုက္ခင္းအား ရွာေဖြေတြ႕ရွိသျဖင့္ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီးဆက္လက္ရွာေဖြခဲ့ရာ ပထမစိုက္ခင္း၏ေျမာက္ဘက္(၂)ဖာ လံုခန္႔အကြာတြင္ အျမင့္(၃)ေပ(၄)ေပခန္႔ရွိ ေဆးေျခာက္ပင္(၅၀)ပင္ႏွင့္အျမင့္(၃)လက္မခန္႔ရွိဘိန္းစိုက္ခင္း(၁)ဧက အားရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခဲ့သျဖင့္ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါဒုတိယစိုက္ခင္းမွဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ရာဒုတိယစိုက္ခင္း၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္(၁) ဖာလံုခန္႔အကြာတြင္ အျမင့္(၁)လက္မခန္႔ရွိ ဘိန္းစိုက္ခင္း (ဝ.၇၅)ဧက တတိယစုိက္ခင္းအားရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သျဖင့္ဖ်က္ဆီးခဲ့ ေၾကာင္းအဆိုပါစိုက္ခင္းမွဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ရာစိုက္ခင္း၏ေတာင္ဘက္(၂)ဖာလံုခန္႔အကြာတြင္ အျမင့္(၂)လက္မခန္႔ရွိ ဘိန္းစုိက္ခင္း(ဝ.၅၀)ဧက စတုတၳစိုက္ခင္းအားေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့္ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း က်န္စစ္ေၾကာင္း(၄)ေၾကာင္းမွာေတာ့လက္ရွိ ရွားေဖြေနေသာ္လည္းမေတြ႔ရွိေသးေၾကာင္း ယခင္ကလည္းမေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္အျမင့္ေပ (၃၀၀၀)အထက္လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းပါးကာသြားလာမႈခက္ခဲသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္နယ္စပ္ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ဂုတ္ႀကီးရဲစခန္းပိုင္ ေတာေတာင္လွ်ိဳေျမွာင္မ်ားႏွင့္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊လက္ပံတံခါးရဲစခန္းပိုင္ ေတာေတာင္လွ်ိဳေျမွာင္မ်ား တြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဘိန္းစုိက္မႈမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္တားဆီးကာ ကြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈမ်ားျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားအား နယ္ေျမရွင္းလင္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးစစ္ေၾကာင္းမ်ား ျဖင့္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း(၁၉၉၇-၉၈)ခုႏွစ္ဘိန္းစိုက္ရာသီတြင္ ဘိန္းခင္းဧက(၁၂၇.၈၀)ဧက၊ကိုလည္း ေကာင္း၊(၂၀၀၁-၀၂)ခုႏွစ္ဘိန္းစိုက္ရာသီတြင္ ဘိန္းခင္းစိုက္ဧက(၈.ဝ၆)ဧက ကိုလည္းေကာင္း၊ (၂၀၀၆-၀၇)ခုႏွစ္ဘိန္းစိုက္ရာသီ တြင္ ဘိန္းခင္းစိုက္ဧက(၈၃.၃၀၆၉)ဧက၊ကိုလည္းေကာင္း၊ (၂ဝ၁၁-၁၂)ခုႏွစ္ဘိန္းစိုက္ရာသီတြင္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ ဘိန္းစိုက္ဧ(၃.၃၅)ဧကကိုလည္းေကာင္း၊(၂၀၀၆-၀၇)ခုႏွစ္ဘိန္းစိုက္ရာသီတြင္ မင္းလွၿမိဳ႕ုနယ္ လက္ပံတံခါးရဲစခန္းပိုင္ နယ္ေျမအတြင္းဘိန္းစိုက္ခင္းဧက(၄)ဧကကိုလည္းေကာင္း၊(၂၀၀၈-၀၉)ခုႏွစ္ဘိန္းစိုက္ရာသီတြင္ ဘိန္းစိုက္ခင္းဧက(၄.၈၅)ဧက ကိုလည္းေကာင္း၊(၂၀၁၂-၁၃)ခုႏွစ္ဘိန္းစိုက္ရာသီတြင္ ဘိန္းစိုက္ခင္းဧက(၁၅.၁၄)ဧကကိုေဖာ္ထုတ္ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ယခုႏွစ္တြင္လည္း လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ရပ္လံုးကိုလူညႊန္႔တုံုးေစႏိုင္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးခ်ဳပ္ၿငိမ္းပေပ်ာက္သြားေစရန္ရည္ရြယ္ ၍သက္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေဖာ္ထုတ္ဖ်က္ဆီးေရးစစ္ေၾကာင္းအဖြဲ႕မွမူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္ယူရရွိႏိုင္သည့္ဘိန္းပင္မ်ားအားေဖာ္ထုတ္ ဖ်က္ဆီးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲမွဴးရံုးမွတာဝန္ရွိသူမွေျပာၾကားသည္။

About Thiha Phone Mo

Thiha Phone Mo has written 23 post in this Website..

   Send article as PDF