တစ္ရက္-တစ္ရာ၊ႏွိဳင္းယွဥ္ပါ။

ရုပ္နာမ္ျဖစ္ပ်က္၊မျမင္လ်က္၊အသက္တစ္ရာရွည္၊

ရွည္ပါေသာ္ကား၊က်ိဳးမမ်ား၊ဘုရားေဟာမိန္ ့သည္။

ရုပ္နာမ္ျဖစ္ပ်က္၊ရွဳျမင္လ်က္၊အသက္တစ္ရက္တည္၊

တည္ပါေသာ္ကား၊အက်ိဳးမ်ား၊ဘုရားေဟာမိန္ ့သည္။

Compare in a day and hundred years

long live in hundred years, but no seeing impermanent of the body;

Buddha said that nothing of benefit although its alive.

just alive in a day, but  seeing impermanent of the body;d

Buddha said that having a lot of benefit although its short live.

比较一天百年

长期生活在百年,但没有看到无常的身体

佛陀说,虽然他的好处没有活着。

只是活着一天,但看到无常的身体

佛陀说,有很多好处,虽然其短暂的生活。

About Visesa

Ashin Revata has written 22 post in this Website..

arriving in China to study the Chinese Language.

   Send article as PDF