တစ်ရက်-တစ်ရာ၊နှိုင်းယှဉ်ပါ။

VisesaAugust 7, 20101min720

တစ်ရက်-တစ်ရာ၊နှိုင်းယှဉ်ပါ။

ရုပ်နာမ်ဖြစ်ပျက်၊မမြင်လျက်၊အသက်တစ်ရာရှည်၊

ရှည်ပါသော်ကား၊ကျိုးမများ၊ဘုရားဟောမိန် ့သည်။

ရုပ်နာမ်ဖြစ်ပျက်၊ရှုမြင်လျက်၊အသက်တစ်ရက်တည်၊

တည်ပါသော်ကား၊အကျိုးများ၊ဘုရားဟောမိန် ့သည်။

Compare in a day and hundred years

long live in hundred years, but no seeing impermanent of the body;

Buddha said that nothing of benefit although its alive.

just alive in a day, but  seeing impermanent of the body;d

Buddha said that having a lot of benefit although its short live.

比较一天百年

长期生活在百年,但没有看到无常的身体

佛陀说,虽然他的好处没有活着。

只是活着一天,但看到无常的身体

佛陀说,有很多好处,虽然其短暂的生活。