ပုရိသႏွင့္ဣတၳိယ

ေလာကတြင္အဖို၊အမဟူ၍လိင္အရခြဲျခင္း၂မ်ိဳးရွိသည္။ တိရိစၦာန္မ်ားတြင္ေတာ့ တီေကာင္ကဲ့သို႔လိင္အဂၤါ၂မ်ိဳးတြဲေနေသာသတၱ၀ါတခ်ိဳ႔ရွိသည္ဖတ္ဖူးပါသည္။ သတၱ၀ါတခုတြင္ က်ားမလိင္တြဲရွိေနပါလွ်င္ တိုးတက္ရာ၊စိတ္လႈပ္ရွားစရာ အားျပိဳင္ညိွျခင္းရွိမည္မဟုတ္ေပ၊
လူသားတြင္  မိန္းမအဂၤါ၊ ေယာက်ၤားအဂၤါမပါသူကို “နပုန္းပ႑ဳတ္”ေခၚ၍ ၂မ်ိဳးလံုးပါသူကို “ဥဘေတာဗ်ည္း”ဟုေခၚေလသည္။
က်ားႏွင့္မ ၂မ်ိဳးသာရွိသည္တြင္ လူ႔သမိုင္းယဥ္ေက်းမႈတေလွ်ာက္က်ားႏွင့္မကိုခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းေခတ္မ်ားရွိခဲ့ဖူးသည္။ ရွိေနဆဲဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္။
ေရာမေခတ္တြင္ စစ္ထြက္ေယာက်ာ္းမ်ားသည္ မိန္းမမ်ားကိုခြဲျခားဆက္ဆံၾကသည္ဟု ဖတ္ဖူးသည္။ ကေလးေမြးေပးႏိုင္ေသာသတၱ၀ါတရပ္အထိပင္စံထားသူမ်ားလည္းရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယာက်ာ္းအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆံျခင္းထြန္းကားဟန္ရွိကာ ကြ်န္မင္းစပါတာကတ္ႏွင့္စစ္မင္းအလက္ဇႏၵားတို႔၏ဘ၀မွတ္တမ္းမ်ားက ဤအခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးျပသည္ဟုဆိုခ်င္သည္။ ထိုေခတ္၏”ေဂး”ဟူသည္ ယခုေခတ္ႏွင့္ေတြးျမင္စဥ္းစားပံု လံုး၀ျခားနားမည္ဟုယံုၾကည္မိပါ၏။
ထိုမွသည္..
ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးက စစ္ထဲသြားေနေသာေယာက်ာ္းတို႔၏အလုပ္ေနရာမ်ားကို မိန္းမတို႔လုပ္ျဖစ္သြားရန္အတြက္တြန္းပို႔ခဲ့သည္။ စစ္ၾကီးျပီးေခတ္တြင္ေတာ့ စစ္ေၾကာင့္ေလွ်ာ့သြားက်သြားေသာ က်ားမ်ားေနရာအတြက္ အစားထိုးျဖည့္ရန္  က်ားကေလးငယ္အမ်ားစုသာ ေမြးထုတ္ေပးရေသာ မိခင္မ်ားအျဖစ္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ မိခင္မ်ားေၾကာင့္ပင္ အမ်ိဳးသားတို႔ဤဒြႏၷယာ၌ျဖစ္တည္ရွိၾကသည္မဟုတ္ပါေလာ။

ဘာသာေရး

ကမၻာ့ဘာသာၾကီး၄ရပ္၏ ဥေသွ်ာင္မ်ားတြင္ ပုရိသမ်ားကိုသိပ္သည္းလွ်က္ေတြ႔ရေပသည္။ ဘာသာၾကီးတို႔တည္ေထာင္ရာ အစမူလႏွစ္မ်ားတြင္ စစ္ႏွင့္သူ၏ပဋိပကၡမ်ားျဖင့္သာ ကစားရေပရာ  အင္အားသံုးႏိုင္သည့္ ေယာက်္ားမ်ား အၾကီးအကဲျဖစ္ရျခင္းသည္ ယုတိၱတန္၏။
ေရွးေရာမနတ္ဘုရားမ်ားတြင္ ပုရိသတို႔အားကိုင္လႈပ္ႏိုင္ေသာ ဣတၳိယမ်ားအေၾကာင္းဖတ္ရသလို ဟိႏၵဴနတ္ဘုရားမ်ား၏ၾကင္ယာေတာ္မ်ားအျဖစ္ တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ထက္ေသာမိန္းမ/နတ္သမီးမ်ားရိွသည္။ ဗုဒၶဘာသာတြင္လည္း ဧတဒဂ္ေဆာင္ ေထရီ၊ရဟန္းမ၊မိခင္၊ ေတာ္၀င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားရွိပါသည္။

ျခားနားလွ်က္မွ ဆင္တူ

က်ားႏွင့္မတို႔တူယွဥ္အားျပိဳင္တည္ေဆာက္လာခဲ့ေသာ ယခုကမၻာ့ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈတြင္ “မ”တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးတို႔ျပီးျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးဟုဆိုႏိုင္ျငား အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အခြင့္အေရးတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုျဖတ္တက္လွ်က္ Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) ၏အသံတို႔က်ယ္ေလာင္စြာထြက္လာပါသည္။ ဤရပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုမႈတို႔သည္ ျခားနားလွ်က္မွ ဆင္တူသည္။
ကြန္ဆာေဗးတစ္(ေရွးရိုးစြဲ)တို႔၏ သံလက္ဆုပ္ဆို႔ေျပေလွ်ာ့ေျဖက်စျပဳလာေပျပီ။ အမ်ိဳးသမီးတို႔ ႏိုင္ငံေရးဇတ္ခံုတြင္သိသာစြာေနရာယူႏိုင္ၾကေပျပီ၊ ကမၻာ့ထိပ္တန္းရာထူးမ်ားတြင္ မိန္းမမ်ားအားျမင္ၾကရသည္။ LGBT တို႔ေရွ႔တန္းထြက္စကားေျပာလာၾကသည္။ သူတို႔၏ခံစားမႈ၊ ျဖစ္တည္မႈ၊ အခြင့္အေရးရလိုမႈမ်ားကို သိသာထင္ရွားျပလာၾကသည္။ လစ္ဘရယ္သမားတို႔လက္ခေမာင္းခတ္လွ်က္ရွိၾကကုန္၏၊
အေမရိကျပည္တြင္ လိင္တူလက္ထပ္ျခင္းကိုတရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ (၁၇)ျပည္နယ္ရွိကာ ကမၻာတြင္မူ (၁၇)ႏိုင္ငံရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။

ၾကမၼာရဟတ္

တိုင္းျပည္/လူသားတို႔၏ စီးပြားတိုးတက္မႈကံၾကမၼာသည္ လိႈင္းသဖြယ္အတက္အက်ရွိသည္။
အေမရိကျပည္သည္ လိႈင္းအတက္ဖက္တြင္ဆက္တိုက္ထိန္းနို္င္ခဲ့သည္မွာၾကာျပီ။ Shumpeter Cycles အရ ေကာက္ျပလွ်င္ ယခုေခတ္သည္ ITျဖင့္”ပဥၥမလႈိင္း”၀င္လာေသာေခတ္ျဖစ္သည္။ IT၊အင္တာနက္ကိုထီထြင္ျပီး ပစၥည္းသစ္မ်ားထီထြင္ထုတ္လုပ္ရင္း ေရွ႔သို႔တြန္းပို႔ေစျပန္သည္။ နိမ့္တံုျမင့္တံုေလာကဓံကိုေဖါက္၍ အနိမ့္ဖက္ဦးတည္လာလိုက္ လူ႔ဖန္တီးမႈစြမ္းအားႏွင့္ျပန္ခုန္တက္သြားလိုက္ျဖင့္ ၾကမၼာရဟတ္တန္႔ေစခဲ့သည္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေနၾကရသည္။
ယခုေခတ္၏နည္းပညာ၊ စေကၠာမ ယႏၱရားအတတ္သည္ ကုန္ပစၥည္းတို႔ကို တိက်ေသသပ္မ်ားျပားစြာထုတ္ေပးႏိုင္၏။ ဤသို႔ျဖင့္လူသားတို႔၏လူေနမႈဘ၀ အဆင့္ဆင့္ျမင့္ခဲ့ျပီ။ အဆန္းဆန္းအျပားျပားတီထြင္ဖန္တီးေနရင္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအရျပိဳင္ဆိုင္ၾကရေပရာ လူသား၊ ဖိုမတို႔၏အေျခခံလိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ေက်ာ္ခ်င္တုိင္းေက်ာ္မူ၍ ဇိမ္ခံ၊ ထိုမွလြန္ရန္မရွိျဖစ္ကုန္သည္။ ေရွ႔ျမင့္တက္ရန္လမ္းတို႔ ေလွ်ာ့နည္းပါးလွ်လာျပီဟူလို။
သို႔ဆိုေသာ္.. “အဖို+အမ”တြင”္ဖို+ဖို”၊”မ+မ”တို႔၏လူ႔ဆက္ဆံေရးသစ္တည္ေဆာက္သည္ရွိေသာ္ အဘယ္သို႔ျဖစ္လာအံ့သနည္း?
ေတြးၾကည့္ပါေလ။ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေစ်းကြက္သစ္ႏွင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္းသစ္မ်ားကိုျမင္ၾကရဟန္ရွိသည္။ က်ားက်ား၊မမ အတြက္ကုန္ပစၥည္းသစ္မ်ားထုတ္ၾကရသည္ရွိေသာ္ အနာဂတ္ကမၻာ၏ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈတို႔ဘယ္သို႔ျဖစ္ပါမည္နည္း?
ထိုအေျခအေနကိုအခြင့္ယူကာ လိင္တူလက္ထပ္ျခင္းခြင့္ျပဳသည့္ျပည္နယ္မ်ားအလွ်ိဳလွ်ိဳထြက္လာသည္။ အေမရိကားသည္ ၾကမၼာရဟတ္အေပၚစီးေရာက္ရန္အားထုတ္ျပန္ျပီေလာ။ “ဆ႒မလႈိင္း”ေပေလာ။

ျမန္မာျပည္

အိႏိၵယယဥ္ေက်းမႈလႊမ္းလြန္ေသာ ေလာကနီတိ၊မဃေဒ၀တို႔တြင္ ဣတၳိယကို ႏွိမ္ခ်မႈမ်ားျမင္သာသည္။ LGBT မ်ားမူကားဆိုျပဖြယ္ပင္မရွိ။ မဂ္တရားကို ထိုးထြင္း၍ မသိႏိုင္သူ (၁၅) ဦးတြင္ ပ႑ဳက္၊ဥဘေတာဗ်ည္းကို ထည့္သြင္းထားေပသည္။
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအရတိုက္ယူခဲ့ေသာသခင္မမ်ား၏ ေႏွာင္းအလြန္ေခတ္တြင္ မိန္းမတို႔အခြင့္အေရးမ်ားလြန္စြာမွက်ဆင္းကုန္သည္ကို သတိထားမိသည္။ မဆလေခတ္လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးအမတ္အရွားသည္။ စစ္သည္စစ္သားရာထူးၾကီးမ်ားတြင္ စစ္သမီးမရွိ၊ ရဟန္းတြင္ ရဟန္းမ(ဘိကၡဴနီ)မရွိ၊
ျမန္မာျပည္ဥပေဒအရ ေယာက်္ားသည္ မယားျပိဳင္ထားႏိုင္ေနေသးသည္။ မိန္းမတေယာက္ထက္ပို၍တရား၀င္ယူႏိုင္ေနသည္။ ယခုအခါတြင္မူ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကိုပင္ထိန္းခ်ဳပ္မည္ဖက္ဦးတည္သည့္ ဥပေဒတို႔ျပဳရန္အားထုတ္ေနသည္ပင္ရွိလာျပီ။
မိန္းမတို႔အထက္ပစၥယံေပၚမတက္ရ၊ သိမ္၀င္ရဟန္းနားမကပ္ရ၊
ကြမ္းတရာေရတမႈတ္ႏွင့္ထမီၾကိဳးတန္းေအာက္သြင္းလွ်င္ ေယာက်္ားတို႔ဘုန္းမာန္က်ဆံုးသည္ဟု ဓေလ့ပံုျပင္တို႔ကဆိုထားေလသည္။

အေျခာက္၊ေဂး၊အပုန္း၊အပြင့္

ျမန္မာျပည္တြင္ေဂးမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္မတူ လိင္တူအခ်င္းခ်င္းပုဂၢလိကဆန္စြာ တဦးခ်င္းခ်စ္ၾကင္ၾကယံုမဟုတ္၊ လိင္တူမ်ား(မ်ား)ကိုစ္ိတ္၀င္စားၾကသည္။ လိင္တူခ်င္းစိတ္၀င္စားမႈမွ လိင္စိတ္ၾကြမႈဖက္ကိုအာရံုျပဳအားသာၾကကုန္၏။
က်ား၊မ၊LGBTတို႔သည္ အျပန္အလွန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေလးစားသမႈရွိသင့္သည္၊ အိေျႏၵရွိရမည္၊ ရွိမွသာ တရား၀င္ျဖစ္မႈႏွင့္ရပ္တည္ျခင္းဖက္ဦးတည္သြားႏိုင္မည္။ အဆိုပါအခ်က္ကို ျမန္မာေဂးမ်ားမွ စည္းေစာင့္လွ်င္ ျမန္မာသည္ကမၻာတန္းဦးေဆာင္အဆင့္ျမန္စြာေရာက္သြားႏိုင္သည္ကို ႏွစ္စဥ္ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ႏွင့္ အလွဒီဇိုင္းဖန္တီးေစ်းကြက္ၾကီးတြင္ ေဂးမ်ားအုပ္စီးထားႏိုင္မႈက ထင္ရွားျပေနသည္။

ကံ ကံ၏အက်ိဳး

က်ားက်ား၊မမဆိုသည္ႏွင့္ ေမထုန္သံဝါသမႈကိစၥခ်ည္းမဟုတ္မူပဲ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္း၊ လူေနဘ၀တိုးတက္မႈ ဘာသာေရး ႏိုင္ငံေရးမ်ားအထိထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ၾကေပသည္။
“အေျခာက္”ဟူသည္ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသေဘာပါ၍ ကမၻာသံုးတိုက္ရိုက္ျဖစ္ေသာ “ေဂး”ကိုသံုးျခင္းျဖင့္ႏွစ္သိမ့္ေပးရာရေစႏိုင္သည္။ မၾကိဳက္လွ်င္မသံုးၾကရန္သာျဖစ္၏။
လိင္တူလက္ထပ္ျခင္းကို ဥပေဒအရတရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳပါလွ်င္ အေမြခြဲေ၀ကိစၥ၊ အခြန္အခေဆာင္ျခင္းကိစၥ၊ အာမခံကိစၥ၊ ေနာက္ဆံုးႏိုင္ငံသားျပဳျခင္းျဖစ္ျခင္းကိစၥတို႔အထိသက္ေရာက္ပါသျဖင့္ သတိၾကီးစြာကိုင္တြယ္သင့္လွေပသည္။
“မိန္းမ မဝင္ရ” စာတန္းမ်ားအားျဖဳတ္ခ်ပါ၊ မယားျပိဳင္ဥပေဒတို႔ရုတ္သိမ္းပါ။ လႊတ္ေတာ္၊ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီး၊LGBT မ်ားအား ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ေနရာေပးပါ၊  ဓမၼတာႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ ကာမစပ္ယွက္ျခင္း ပုဒ္မ (၃၇၇) ကို ျပင္ဆင္ပါ။
အခြင့္တို႔ထူးတိုးေပးရန္မရွိ၊ ရွိျပီးကိုဖ်က္ရန္သာရွိသည္။

လူသည္လူသာျဖစ္ပါသည္။ လူသား၏တန္းတူညီမွ်မႈကိုအေလးထားပါလွ်င္ အေျခခံဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားပါလွ်င္ ဣတၳိယႏွင့္ လိင္တူခ်စ္သူတို႔အားလည္း တဦးခ်င္းစီကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရေပမည္။ ခႏၶာဖြဲစည္းပံုႏွင့္ဟိုမုန္းအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ျပင္ပသ႑န္းအားျဖင့္မည္သို႔ျဖစ္ေနပါေစ  ရုပ္ခႏၶာ၊ အ၀တ္အထည္အေရာင္အေသြး၊ ယူနီေဖာင္း အသားအေရာင္တို႔ႏွင့္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳၾကေစလို။

(ကံ)အလုပ္ႏွင့္ သူ၏အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကိုသာၾကည့္၍ဆံုးျဖတ္ၾကေစလိုသည္။  ။

kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF