ကြဲျပားျခင္းေၾကာင့္ ခြဲျခားျခင္း

လူသည္ အသားအေရာင္ကြဲႏိုင္သည္။ အရပ္အေမာင္းကြဲႏိုင္သည္။ ဣတၳိလိင္၊ ပုလႅိင္၊ နပုန္းပ႑ဳက္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ရုပ္ခႏၶာတြင္ တဦးႏွင့္တဦး မတူညီကြဲျပားျခင္းအားလံုးကို ရႈျမင္ကာ ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာဘာသာ ကြဲႏိုင္သည္။ ေမြးရာေဒသကြဲႏိုင္သည္။ ဇာတိမ်ိဳးႏြယ္ကြဲႏိုင္သည္။ အမူအက်င့္ကြဲႏိုင္သည္။ ကြ်မ္းက်င္မႈကြဲႏုိင္သည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျခားနားခ်က္ျဖင့္လည္း ခြဲျခားႏိုင္ပါေလသည္။

တဦးတေယာက္စီ၏ ၾသဠာရိက(႐ုပ္ၾကမ္း)၊ သုခုမ(႐ုပ္ႏု)တို႔ မည္ေသာအခါမွ ထပ္တူက်ေအာင္ျပဳစုျပင္ယူႏိုင္ျခင္း မျဖစ္ႏို္င္ေလရာ မျဖစ္ႏိုင္သည္မ်ားကို ခြဲျခား အုပ္စုသြင္းၾကျခင္းသည္ လူ႔ဓေလ့၊ လူ႔သဘာ၀မွ်သာျဖစ္ေသာ္ျငား Ingroup, Outgroup မိမိႏွင့္တအုပ္စုတည္း(သို႔မဟုတ္)အုပ္စုအျပင္မွလူ စသျဖင့္ ခြဲျခင္းျဖစ္သာ မတင္းတိမ္မူပဲ တဖက္ႏွင့္တဖက္ အျပန္အလွန္အင္အားျပိဳင္မႈမ်ားျဖစ္လာေအာင္ အားထုတ္ျပဳလုပ္လာလွ်င္ကား အဆိုပါသူ(အုပ္စု)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေစတနာသည္ အေရးပါအရာေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

လူတူ၊ ေရာင္ကြဲမ်ား

မတူညီေသာကာလ၊ေဒသ၊ပေယာဂတို႔ေၾကာင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တို႔သည္ အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ လူေနမႈပံုစံ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားလည္း ကြဲျပားျခားနားၾကပါသည္။ အာဖရိကတိုက္ဇာတိႏြယ္မ်ားက အသားအေရာင္ရင့္ေမွာင္ၾကျပီး လူမဲ(ကပၸလီ)မ်ားဟုေခၚၾကသည္။
ေနေရာင္ျခည္အပြင့္နည္းေသာ ဥေရာပတိုက္၏ ေအး၍ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေလကိုရႈရသည့္ ေကာ့ေကးရွန္းအႏြယ္တို႔သည္ ၾကီးရွည္ေသာႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးေသာအေရျပားျဖင့္ ျဖစ္တည္ၾကကာ ပန္းႏုျဖဴေရာင္သန္းၾက၍ လူျဖဴဟု အမည္တပ္သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၅၀၀ေက်ာ္က အေမရိကတိုက္ၾကီးကိုေတြ႔ရွိလႊမ္းမိုးသိမ္းယူျပီးေနာက္ပိုင္း ေဒသခံမ်ား(မက္ဆီကို၊ လက္တင္အေမရိက၊ ေတာင္အေမရိကႏိုင္ငံတို႔မွ သူမ်ား)ႏွင့္ေသြးေႏွာသြားၾကေသာ ဥေရာပတိုက္မွ ေသြးေႏွာလူျဖဴမ်ားကို လူညိဳ(
Hispanic)ဟုသမုတ္ၾကသည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
အာရွတိုက္သားအမ်ားစုမွာ နက္ေသာဆံပင္၊၀ါေသာအသားေရရွိၾကပါသည္ဟုေျပာကာ လူ၀ါဆိုၾကေလသည္။
မည္သို႔ဆိုၾကေစ အသားအေရာင္သည္ လူသားတို႔ကို အုပ္စုခြဲထုတ္ႏိုင္သည့္ သိသာထင္ရွားေသာကြဲျပားမႈၾကီးပင္ျဖစ္ေနေလ၏။

All men are created equal

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္း(July 4, 1776)တြင္  ေသာမတ္ဂ်က္ဖာဆင္ေရးသားထားေသာ (All men are created equal)ကိုေတြ႔ရေပရာ အဆိုပါစာေၾကာင္းသည္ လူသားတို႔တန္းတူညီမွ်မႈကို ျပသေနျခင္းျဖစ္ျပီး ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း(December 10, 1948)အပိုဒ္(၁)တြင္( All human beings are born free and equal in dignity and rights.) ဟု ေရးထြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လူျဖဴ၊လူမဲတို႔၏ ကြဲျပားမႈတို႔ကို အသံုးခ်ကာ ခြဲျခားျခင္းအား တိုင္းျပည္၏ အင္အားစြမ္းအင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္သူဖခင္ၾကီးမ်ားသည္ လူညိဳမ်ား၏ေျမ(ေတာင္ပိုင္း ေျမာက္အေမရိကတိုက္)ကိုလည္း အရယူခဲ့ကာ အေရာင္စံုေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ တည္ေထာင္ႏိုင္စြမ္းခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီက်က် မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈတိုင္းတြင္ အမ်ားစုကသာအႏိုင္ရရန္ေသခ်ာေနေပရာ အနည္းစုအတြက္ ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးရမည္ ့တဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေသာ အေစာဦးဆံုးအဆိုပါစာေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ အေမရိကသည္ ခြဲျခားျခင္းတို႔ကို ဆြဲေစ့ႏိုင္ေသာ-လူ႔အခြင့္အေရးအေပးႏိုင္ဆံုးေသာ အတိုးတက္ဆံုးတိုင္းျပည္ၾကီးအျဖစ္သို႔ မရပ္တန္း တက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ခဲ့သည္ေျပာႏိုင္ပါမည္။ ရာစုႏွစ္၂ခုေသာ သမိုင္းသက္ေသက ျပေနသည္ျဖစ္သတည္း။

(Amendment XIV)
၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ(၂၀) တြင္က်မ္းက်ိမ္သစၥာဆိုေသာ သမၼတအိုဘားမားသည္ အာဖရိကန္(အမဲ)ႏွင့္ ေကာ့ေကးရွန္(အျဖဴ)တ၀က္ဆီေရာေသာ လူတဦးျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးေလးလံထိုင္းမိႈင္းမႈျဖစ္ေသာကာလ(
December 2007 ~ July 2009) အတြင္း တက္လာေသာ သမၼတသည္ ေရွ ့မွသမၼတ ေဂ်ာ့ရွ္ဘုရွ္ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံအမ်ားအျပားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္ရသည့္ ေရြးေကာက္ခံသမၼတလည္းျဖစ္ပါသည္။

အထက္လြတ္ေတာ္(ဆီးနိတ္)၊ေအာက္လြတ္ေတာ္(ကြန္ဂရက္)ႏွင့္ သမၼတရာထူးအထိ ဒီမိုကရက္တို႔က အုပ္စီးထားႏိုင္ေသာအခါ သမၼတအလိုရွိသမွ် ဥပေဒျဖစ္သြားသည္တို႔ကိုလည္းေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ရာစုႏွစ္တခုစာမွ် လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားက်မ္းမာေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္မႈတို႔ကို လည္း အတိုက္အခံျဖစ္ေသာ ရီပါ့ဗလစ္ကန္င္တို႔ အျပင္းအထန္ကန့္ကြက္ၾကသည့္ၾကားမွ ဥပေဒျပဴႏုိင္ေပခဲ့ရာ အေမရိက၏ႏိုင္ငံေရးအင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ တဖက္ေစာင္းထိုးေနဟန္ရွိသည္။

ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ျပန္တည့္ႏိုင္ရန္ ယခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ျပဳလုပ္မည့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ရီပါ့ဗလစ္ကန္င္ပါတီသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအခ်ိဳ႔ ျပန္ရႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုး၍ ႏို္င္ငံေရးကစားသည္ကို ျမင္ၾကရပါသည္။

ယိမ္းေသာမီဒီယာမ်ား၏ ဘက္လိုက္တြန္းအားေပးမႈႏွင့္အတူ အသားအေရာင္ႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးေရွ ့တင္ကာ ထိုးနွက္မႈမ်ား၊ လူျဖဴတို႔၏ဇာတိေသြးကို တိုးၾကြေစေသာ တီးပါတီလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ လူမဲေသြးတ၀က္ပါေသာ သမၼတႏွင့္  အာဏာေခါင္းကိုင္ပါတီကို ကိုင္လႈပ္ႏိုင္ေသာ က်ားကြက္မ်ားျဖစ္သည္။ အေမရိက၏ပင္မေက်ာရိုးလူတန္စားျဖစ္ေသာ လူျဖဳမ်ားအား သိမ္းသြင္းေမာင္းႏွင္ရန္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဇာတိေသြးကို ေရွ ့တန္းတင္ စည္းရံုးေနသည္လည္း ျမင္ရသည္။ လူျဖဴ၊လူမဲ၊လူညိဳတို႔၏ ကြဲျပားမႈတို႔ကို အသံုးခ်ကာ ခြဲျခားျခင္းအား ပါတီ၏အင္အားအျဖစ္ ျပဳမည့္ တမိုင္းဘီးတပါတ္လည္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာဟု ထင္မိပါသည္။ သို႔ျဖင့္ အျပန္အလွန္အင္အားျပိဳင္မႈမ်ားျဖစ္လာေအာင္ အေရာင္မ်ားႏွင့္ကစားေသာအခါ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အမဲ၊ အညိဳတို႔ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆူပြက္လာစရာအေၾကာင္းရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာသည္ႏွင့္အမွ် အေမရိကတြင္တရားမ၀င္ေရႊ ့ေျပာင္းခိုလႈံေနသူ ၁၂သန္းမွ်တို႔အားလည္း လက္ညိဳးညႊန္ႏိုင္ငံေရး ကစားၾကေသာအခါ အေျခခံဥပေဒကို ထိခိုက္ေျပာလာၾကသည္အထိျဖစ္လာသည္။ (July 9, 1868)တြင္ျပဌာန္းအတည္ျဖစ္ေသာ (Amendment XIV)တြင္  အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအား တန္းတူညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးမ်ား အျပည္အ၀အာမခံထားေပရာ ထိုအေျခခံဥပေဒသည္ အေမရိက၏ အေကာင္းဆံုးအရာ၊ အျမင့္ဆံုးအေမရိကန္တန္ဖိုးတခုျဖစ္ေသာ္ျငား ျပင္ဆင္လိုေသာ ရီပါ့ဗလစ္ကင္န္အမတ္မ်ားရွိေနသည္ကိုပင္ အံၾသစြာေတြ႔ေနၾကရသည္။

သို႔ေသာ္ သတင္းမီဒီယာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာ လြမ္းမိုးအားေကာင္းလွေသာ အေမရိကသည္ လူသားတို႔တန္းတူညီမွ်မႈကို ဘာသာေရးအရလည္း အေျခခံက်က်ယံုၾကည္ထားၾကေပရာ အရာအားလံုးေကာင္းမြန္စြာေက်ာ္ျဖတ္သြားမည္ဟု အေသအခ်ာအာမခံႏိုင္ပါေလသည္။

ေပသံုးေသာင္းအျမင္

ျမန္မာျပည္၏ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ျမန္မာတို႔သည္ လူသားတိုင္း တန္းတူညီမွ်ရွိသည္ဆိုသည္ကို လက္သင့္မခံေပ။ ေမြးဖြားလာသည္ႏွင့္ ထိုထို လူသား၏ ေရွးဘ၀အထံုပါရမီ၊ကံ၊ ၀ဋ္စသည္တို႔သည္ ထပ္ခ်ပ္တြဲပါလာသည္ဟုယံုၾကည္ၾကေလသည္။ တိုင္းဆမသိႏိုင္ေသာအရာ(ကံ)တို႔အားရည္ရြယ္ ကြဲျပားထားျခင္းေၾကာင့္ လူတဦးႏွင့္တဦးအား မ်က္ျမင္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထိေတြ႔မႈအတိုင္းအတာကာလအားျဖင့္လည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ခြဲျခားရခက္သည္ဟုလည္း ေျပာေနႏုိင္သည္။ လွံထမ္းလာတာ ျမင္ရ၊ ကံထမ္းလာတာ မျမင္ရ။ ဟူေသာ ေရွးစကားသည္ ထိုအဓိပၸါယ္ကိုဖြင့္ဆိုျခင္းျဖစ္၏။
သို႔ေသာ္…လူသားသည္ လူ႔သဘာ၀အေလွ်ာက္ လူသားဆန္စြာ အုပ္စုဖြဲ႔၊ေခါင္းစဥ္တပ္၊တံဆိပ္ကပ္လုပ္မည္သာျဖစ္ေပရာ ျမန္မာတို႔သည္ ထိုထိုလူသားတို႔၏ ဇာတိ၊မ်ိဳးႏြယ္၊၀တ္ထားေသာ ယူနီေဖာင္းအေရာင္၊ ဆင္ျမန္းျခံဳလႊမ္းထားေသာ တန္ဆာ၊အေဆာင္၊အေရာင္စသည္တို႔ႏွင့္ ခြဲျခားမႈျပဳလိုက္ၾကသည္ကို သတိထားမိသည္။ “အကာမ်ားႏွင့္ကစားသည္”ဟု တင္စားခ်င္ပါသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ျမန္မာတို႔ အုပ္စုၾကီးမ်ားဖ႔ြဲၾက၍ အားျပိဳင္ေနၾကသည္ဟု ျမင္မိသည္။ ထိုအားျပိဳင္မႈတြင္  အုပ္စုေခါင္းေဆာင္တဦးထဲ၏ ေစတနာႏွင့္ယွဥ္ကာ တိုးတက္ျခင္းက်ဆံုးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္ကို ျမန္မာ့သမိုင္းသက္ေသထားၾကည့္လွ်င္ေတြ႔ရမည္။

ထိုထိုေသာ ျပႆနာရပ္၊အားျပိဳင္မႈတို႔ကို ေျမကမၻာအထက္ ေပ၃ေသာင္း(ဂ်က္ေလယဥ္ပ်ံေသာအျမင့္) မွ ျဖန့္က်က္ၾကည့္ျမင္အသြင္ျဖစ္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ (30,000 foot view သည္ ယေန႔ေခတ္စားေနေသာ စကားတြဲတခုျဖစ္သည္)။ေပသံုးေသာင္းအျမင့္မွတက္ၾကည့္လွ်င္ ျမင္ကြင္းက်ယ္ျခံဳငံုျမင္ရသကဲ့သို႔ ထိုအျမင္ျဖင့္ၾကည့္ယူပါလွ်င္ လူအုပ္စုတို႔တြင္ျဖစ္္ပ်က္ေနေသာ ျပသနာအရပ္ရပ္၏ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ ကမၻာ့မူလအရင္းအျမစ္မ်ားအား လုယူေရြ ့ေျပာင္းကစားေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ မူလအရင္းအျမစ္မ်ား၏ ပကတိဇာတိကို ထင္ရွားေသာ သ႑န္ုျဖင့္တင္စားျပရပါလွ်င္မူကား “ေငြ ကိစၥမ်ား”သာလွ်င္ျဖစ္ပါသတည္း။

ျမန္မာတို႔သည္ ကံကံ၏အက်ိဳးယံုၾကည္သူမ်ားေပရာ ထိုယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ လူတို႔ကိုၾကည့္ရႈဆံုးျဖတ္ၾကရာတြင္ ထိုသူတို႔၏ လုပ္ရပ္၊ ေစတနာတို႔ကို ေပသံုးေသာင္းအျမင္ျဖစ္ ပကတိဇာတိကို သိလွ်က္ ခြဲျခားၾကပါမႈ ျမန္မာသည္ကမၻာတြင္တိုးတက္ေသာ လူမ်ိဳးႏြယ္စုအျဖစ္ကြဲျပားလာမည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္ပါသည္ဟု ႏိုးၾကားလိုက္ရပါသတည္း။  ။

မွတ္ခ်က္ ။ Vol4/Issue6 July-Aug 2010 တြင္ပံုႏွိပ္ေဖၚျပထားသည္။

kai

About kai

Kai has written 955 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.