ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးတြင္ မ႑ိဳင္ၾကီး၃ရပ္ဟူသည္ရွိသင့္၏။
ေရွးဂရိေခတ္မွသေႏၶတည္စခဲ့ကာ ၁၇ရာစုျပင္သစ္ျပည္တြင္ပံုသ႑န္တိက်ေပၚလာသည္။ ထိုမွ ယခုေခတ္ကာလတြင္အေအာင္ျမင္ဆံုးေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံၾကီးမ်ားက မိမိဇာတိပုညတို႔ႏွင့္လိုက္ဖက္ညီေအာင္ျပဳစုကာက်င့္သံုးေနၾကပါသည္။

United States of America

အေမရိကျပည္ေထာင္စုသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ (သမၼတႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္၀န္ထမ္း ၅သန္းမွ်)၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္( လႊတ္ေတာ္အမတ္တို႔၏စိနိတ္ႏွင့္ကြန္ဂရက္)၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္( တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္) တို႔ျဖင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေထာက္ပို႔ႏိုင္ေသာ အစိုးရဖြဲ႔ထားေပသည္။ သမၼတကို လူထုက တိုက္ရိုက္/သြယ္၀ိုက္တင္ေျမာက္သည္။
သမၼတသည္ စစ္တပ္၏အၾကီးအကဲ Commander-in-chief ျဖစ္ကာ လႊတ္ေတာ္မွတက္လာေသာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔ကို ဗီတိုအာဏာသံုးပယ္ခ်ႏုိင္သည္။ ဥပေဒကဲ့သို႔အာဏာတည္ေသာအမိန္႔ထုတ္ႏိုင္သည္။
ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ ရသံုးေငြဘက္ဂ်က္ကို ျဖတ္ေတာက္၍ အစုိးရကိုပိတ္ပစ္လိုက္ႏိုင္သည္။လႊတ္ေတာ္သည္ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။ ေကာ္မတီ/ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ကာသမၼတအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသားမည္သူကိုမဆို ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ရွိ၏။ တိုင္းျပည္၏ အခြန္၀င္ေငြ၊ ဘက္ဂ်က္ေငြ၊ ရသံုးေငြတို႔ကို ခ်ဳပ္ကိုင္စီမံႏိုင္သျဖင့္ လူထုကေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္တို႔တြင္ ေငြကိုင္အာဏာရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
သမၼတက ေရြးခ်ယ္ေပး၍ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေပးရေသာ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ တရားသူၾကီး ၉ေယာက္သည္ အေျခခံဥပေဒကိုကိုင္စြဲကာ အျခားမ႑ိဳင္မ်ားကို ေထာက္ျပ အေရးယူႏုိင္သည္။
၂၇ၾကိမ္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ႏွစ္၂၀၀ေက်ာ္အေျခခံဥပေဒကိုင္ဆြဲထား၍ ယခုထိေအာင္ျမင္လွ်က္ရွိေသာ ကမၻာ့စံျပအစိုးရလည္းျဖစ္ေနေသး၏။ ၅၀ခုေသာ
ျပည္နယ္တို႔ကိုလြတ္လပ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးထား၍ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး(ဂါဗနာ)ကို ဆိုင္ရာလူထုကတိုက္ရိုက္တင္ေျမာက္သည္။ ျပည္နယ္တို႔အား ခြဲထြက္လိုက ခြဲထြက္ခြင့္ေပးထားသည့္ဖယ္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္လူထုဦးေရ သန္း၃၂၀တြင္ ဖယ္ဒရယ္၀န္ထမ္းဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁.၆%မွ်ရွိသတည္း။

Republic of the Union of Myanmar

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ မ႑ိဳင္၃ရပ္ႏွင့္လည္ပါတ္အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ထဲတြင္
အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ(ကာလံု) ရွိေနသည္။ ကာလံုတြင္ သမၼတ၊ ဒုသမၼတ ၂ေယာက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ကာခ်ဳပ္)။ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးတို႔ျဖင့္ ၁၁ေယာက္ပါ၀င္သည္။
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္သူကခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးထားရသူ ေပါင္း၆ဦးပါ အဖြဲ႔ေပတည္း။ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳလာသည့္ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ပယ္ခ်ခြင့္ဗီတိုအာဏာ သမၼတ၌မရွိေသာ္ျငား အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းျပဳရာတြင္(၇၅%+၁)လႊတ္ေတာ္အမတ္မဲလိုအပ္ေပရာ ကာခ်ဳပ္ကခန္႔အပ္ရသည္ဆိုေသာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅%သည္ ဗီတိုပါ၀ါရထားသည့္ႏွင့္သေဘာတူေနပါသည္။ သမၼတသည္ လက္နက္ကိုင္တို႔၏ဦးစီးခ်ဳပ္ Commander-in-chief မဟုတ္။ သို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေသာ္ ကာလံုႏွင့္တိုင္ပင္လွ်က္ ကာခ်ဳပ္ကိုတိုင္းျပည္အာဏာအပ္ရမည္ဟူ၏။ လက္ရွိ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲအာဏာစစ္စစ္သည္ ကာခ်ဳပ္တြင္သာရွိသည္။
ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔ကို သမၼတမွတိုက္ရိုက္ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပး၍ လူထုဦးေရ ၅၁သန္းတြင္ တပ္မေတာ္အင္အား ၅သိန္းမွ်ရွိကာ အျငိမ္းစား တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္လည္း အစိုးရ၀န္ထမ္းရာထူးၾကီးမ်ား။ လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားအျဖစ္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတို႔ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေပသည္။
တရားေရးမ႑ိဳင္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရွိ၍ တရားသူၾကီး ၇ဦးမွ ၁၁ဦးအထိရွိႏိုင္သည္ဆိုပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ လူ ၉ဦးပါ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးဟူ၍ သမၼတက ၃ဦး၊ လႊတ္ေတာ္၂ရပ္၏ဥကၠ႒တဦးစီက ၃ဦးစီဟုဖြဲ႔စည္းထားကာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပါတ္သက္သည္မ်ားကို ကိုင္တြယ္မည္ဟုဆိုပါသည္။
မ႑ိဳင္၃ရပ္အား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းထားမႈ အားနည္းေနသည္ကိုေတြ႔ရျပီး သမၼတအမိန္႔၊ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳမႈတို႔ကို ကာခ်ဳပ္ကမနာခံလွ်င္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္အခြင့္အာဏာမရွိသလို လူထုကတင္ေျမာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္တို႔တြင္လည္း ဘက္ဂ်က္ေငြကို ခ်ဳပ္ကိုင္စိစစ္ခြင့္္မရသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားေရးသည္ Checks and Balances အားနည္းေနသည္ကိုေတြ႔ၾကရမည္။

ဖယ္ဒရယ္

ကမၻာႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္တိုင္းျပည္၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးေမြ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိုတိုက္ရိုက္တာ၀န္ရွိသည္မ႑ိဳင္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္သည္။ သမၼတသည္ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႔(ကက္ဘိနက္)ကို စိတ္ၾကိဳက္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရသည္။ ဖယ္ဒရယ္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သမၼတအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရသည္။
သို႔ေသာ္ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကိုအသားက်ျပီးသည္ ယူအက္စ္လိုႏိုင္ငံတြင္ သမၼတသည္ ျပည္နယ္အသီးသီးေရးရာမ်ားကို တုိက္ရိုက္တာ၀န္မခံ၊ ၀င္စြက္ဖက္ရန္အခြင့္အာဏာသည္မရွိ။
သာဓကအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀လက လူမည္းလူငယ္ ဘေရာင္းႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ကိစၥမွစေသာ ဖာဂူဆန္ျမိဳ႔အဓိကရုန္းမ်ားတို႔တြင္ သမၼတႏွင့္ဖယ္ဒရယ္အစိုးရမွတိုက္ရိုက္၀င္စြက္ဖက္ျခင္းငွာမစြမ္းႏိုင္။ ျပည္နယ္တို႔တြင္ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားလည္းွရွိေနေပရာ အဆိုပါဥပေဒတို႔သည္ ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒႏွင့္လည္း (အေျခခံဥပေဒႏွင့္မျငိစြန္းသမွ်) လြတ္လပ္ခြင့္ရေနေပသည္။ ပမာဆိုရပါလွ်င္ ေဆးေျခာက္ေရာင္း၀ယ္သံုးစြဲျခင္းကို ဖယ္ဒရယ္မွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေသာ္ျငား ျပည္နယ္အခ်ိဳ႔တြင္ တရား၀င္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဂါဗနာကတိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာသီးျခားလက္နက္ကိုင္တပ္ရွိသလို ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္လည္း သူ႔အားလစာထုတ္ေပးထားေသာဆိုင္ရာျပည္နယ္၊ ျမိဳ႔နယ္ကိုသာ သစၥာခံသည္။
အေမရိက၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အရ ျပည္နယ္တခု၏အေရးကိုလည္း အျခားျပည္နယ္က တိုက္ရိုက္၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေ၀ဖန္ျခင္းငွာမျပဳႏုိင္၊ တိုင္းျပည္တခုစီကဲ့သို႔သေဘာထားကာ သေဘာတူလက္မွတ္ထုိးထားေသာ ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒမ်ားအရသာ ေဆာင္ရြက္ၾကရ၏။ United Statesအဓိပၸါယ္မွာ တိုင္းျပည္တို႔အားစုစည္းတည္ေထာင္ထားၾကျခင္းမဟုတ္ပါလား။

ျမန္မာသမၼတသည္ ဥပေဒကဲ့သို႔အာဏာတည္ေသာအမိန္႔ကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခုတြင္ထုတ္ႏုိင္သည္။ ကာလံုႏွင့္တိုင္ပင္၍ လုပ္ႏိုင္သည့္အာဏာမ်ားစြာလည္းရွိသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္အားခန္႔ထားျခင္းကို ဆိုင္ရာျပည္နယ္လူထုကေရြးေကာက္ျခင္းမဟုတ္မူပဲသမၼတက ျပဳရသည္။
ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို မူလျပဳအသက္သြင္းလိုလွ်င္ လူထုက ျပည္နယ္၊ေဒသၾကီးအခ်င္းခ်င္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈကို ေကာင္းစြာသိနားလည္ရမည္။ သို႔ဆိုပါလွ်င္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္အေရး၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ၊ ဘဂၤလီ၊ ၀ႏွင့္ေလာက္ကိုင္ကိစၥတို႔တြင္ အဓိကတာ၀န္ခံေျဖရွင္းရမည့္သူမွာ ဆိုင္ရာနယ္လူထုႏွင့္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ အျခားျပည္နယ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဆိုင္ရာေဒသ၏လူထုသေဘာထားႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဦးစားေပးအေလးထားရေပမည္။

စတုတၳမ႑ိဳင္

လက္ရွိျမန္မာျပည္အေျခအေနအရ အစိုးရမ႑ိဳင္အားလံုး(အားလံုး)တို႔တြင္ အာဏာကိုင္ထားသူမ်ားသည္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီတခုတည္းမွျဖစ္ေနကာ ပါတီ၀င္အျဖစ္တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္မႈွရွိသည့္အျပင္ စစ္သားေဟာင္းၾကီးမ်ားျဖစ္ၾက၏။ သမၼတဦးသိန္းစိန္(ၾကည္း ၁၁၂၅၂)၊ လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း(ၾကည္း ၁၁၅၃၄)၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ဦးထြန္းထြန္းဦး(ၾကည္း ၁၅၅၅၇)တို႔အပါအ၀င္ လက္ရွိအစိုးရမ႑ိဳင္အားလံုးအားလြန္စြာခိုင္ျမဲေသာ ေသြးေသာက္ညီေနာင္မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔ခ်ည္ထားေသာ ၾကိဳးရွိေနကာ အဆိုပါဘြဲ႔ခ်ည္ၾကိဳးသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွလာသည္။ သို႔ဆိုေသာ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းျပည္၏ အာဏာအရွိဆံုးစတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုပါလွ်င္ ျငင္း၀ံ့ပါသေလာ။

ပဥၥမမ႑ိဳင္

ကမၻာႏွင့္မတူ X၀င္ထူးျခားသည္မွာ ေက်းရြာ၊ရပ္ရြာ အေျခခံအဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၾသဇာကို ေရွးအစဥ္အလာအရ ေထရာ၀ါဒဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားထံတြင္လူထုက ဓေလ့ထံုးစံယဥ္ေက်းမႈေခါင္းစဥ္ျဖင့္အပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေျခခံပညာေရးစနစ္သည္လည္း ျမန္မာ့သမိုင္းအစဥ္အဆက္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားထံတြင္သာကိုင္တြယ္ဖန္တီးခြင့္(အမ်ားစု)ရွိေပသည္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးအင္အားမွာ ၅သိန္းေက်ာ္ရွိပါသတည္း။ လူထုက စား၀တ္ေနေရးေထာက္ပံ့လွဴတန္းထားေသာ သီလရွင္ႏွင့္ ကပၸိယ ဘာသာေရးဆက္စပ္မိသားစုမ်ားပါထည့္တြက္လွ်င္ ဦးေရ ၁သန္းမကရွိလိမ့္မည္ထင္သည္။ သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ား မဲေပးခြင့္ကားမရွိ၊ လူတို႔ဥပေဒႏွင့္ကင္းလြတ္၍ေနရ၏။ ပဥၥမမ႑ိဳင္ဟုဆိုပါလွ်င္ မွားမည္ေလာ။

၆ပြင့္ဆိုင္သာအဓိက

သာမန္အတိုင္းဆက္သြားၾကလွ်င္ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ/ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ဒီခ်ဳပ္)သည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစုေနရာကိုလက္ခံသိမ္းပိုက္ပါလိမ့္မည္။
၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္၂ရပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္တို႔မွ ဒုတိယသမၼတ၁ဦးစီ ေပါင္း ၃ဦးေရြးေကာက္တင္ေျမာက္လွ်က္ ထိုထဲမွ လႊတ္ေတာ္၂ရပ္ေပါင္းအမတ္မ်ားကသမၼတအျဖစ္မဲခြဲေရြးူေကာက္ေပးရမည္ျဖစ္ေလရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား လူထုမဲဆႏၵမ်ားျဖင့္ေရြးထားေသာအမတ္မ်ားက ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္သည့္သေဘာျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်သည္ဆိုႏိုင္မည္။

ဒုသမၼတတို႔သည္ အေျခခံဥပေဒကျပဌာန္းထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုခ်င္းရွိမရွိကို စိစစ္ေပးရမည့္သူမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္၂ရပ္၏ ဥကၠဌႏွင္ ့ဒုဥကၠဌမ်ားျဖစ္ၾကေပရာ ထိုအခ်က္သည္စိတ္၀င္စားဖြယ္ပင္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စိန္႔ျပည္ကြန္ျမဴဳနစ္ပါတီ၏ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ China သို႔ ၅ရက္ၾကာအလည္အပါတ္သြားခဲ့သည္။ ထိုဇြန္လ ၁၀ေန႔တြင္ပင္ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၂ခုကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအမတ္မွ လႊတ္ေတာ္တင္လိုက္ေပရာ ထိုျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ခြင့္ကို အထူးပိတ္ပင္ထားေသာ ပုဒ္မ ၅၉(စ)အား ျဖဳတ္ပယ္ထားျခင္းမရွိေသးေပ။
သို႔ေသာ္ ေမလကက်င္းပခဲ့ျပီးေသာ ၆ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲကိုမူ ျပန္လည္က်င္းပဦးမည့္ သတင္းမ်ားထြက္လာပါသည္။
၆ပြင့္ဆိုင္တြင္ သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာေလးပြင့္သည္ တပ္မေတာ္သား(ေဟာင္း)မ်ားျဖစ္ေနၾကကာ ကာလံုႏွင့္ သမၼတအရည္အခ်င္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားလည္း၍ျဖစ္ေနၾက၏။ ၆ပြင့္ဆိုင္တြင္ညိွၾကလွ်က္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေျခဥျပင္ဆင္ခ်က္အတြက္ပါ ျပည္လံုးကြ်တ္မဲဆႏၵရယူဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကပါလွ်င္ အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္သက္သာကိန္းဆိုက္သြားမည္ယူဆပါသည္။

မီးစိမ္းျပ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စိန္႔ျပည္ခရီးစဥ္ကို မဟာဗ်ဴဟာက်က်ဆြဲေပးထားသူမွာ ယခုျမန္မာအစိုးရဟုပင္ဆိုခ်င္ပါ၏။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိန္႔ျပည္မသြားခင္ တလေက်ာ္မွ်သာေစာလွ်က္သြားထားသူမွာ သူရဦးေရႊမန္းျဖစ္၍ ထုိမွအေမရိကားသို႔ပင္ခရီးဆက္ထားခဲ့သည္။
အေနာက္ဖက္ယိမ္းသည္ဟု စြတ္စြဲခံေနရေသာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒီခ်ဳပ္ပါတီီအာဏာအခ်ိဳ႔ရလာလွ်င္ မည္သည္/မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္းကို အသိခ်င္ဆံုးသူတို႔မွာ စိန္႔ျပည္၏ကြန္ျမဳနစ္ပါတီကိုယ္၌သာမက ယခုအာဏာရအစိုးရလည္းျဖစ္လိမ့္မည္။
ျမန္မာျပည္တြင္း စိန္႔ျပည္၏ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံထားမႈတို႔ကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္မည္နည္း။
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၊ စစ္ေရး၊ နယ္ဆက္စပ္တိုင္းရင္းသားအေရးမ်ားကို မည္သို႔ေျဖရွင္းမည္နည္း။
ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အေရးတြင္ ဘယ္သို႔ရပ္တည္ေပးမည္နည္း။
အေမရိကတပ္အေျခစိုက္စခန္းတို႔ကိုေခၚသြင္းလာမည္ေလာ
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ရင္းႏွီးဆက္ဆံမႈရွိထားေသာ ရုရွားအားမည္သို႔သေဘာထားသနည္း။
ေဒၚစုအား စိန္႔ျပည္မွေပးလိုသည္မွာ မီးစိမ္းေလေလာ၊ မီးနီေလာ။

မီးစိမ္းကားလင္းခဲ့ဟန္ရွိသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ။ တကယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လုပ္လိုျမင္လုိလွ်င္ အတုိက္အခံပါတီတို႔သည္ လႊတ္ေတာ္ခံုေနရာမ်ားကုိ ေတာင္ျပိဳကမ္းျပိဳ ယခင္၁၉၉၀ကဲ့သို႔ႏိုင္မွျဖစ္ေပလိမ့္။
ထိုသို႔ႏိုင္ေလဦး ကာခ်ဳပ္ကို ခလုပ္တုိက္ေက်ာ္သြား၍ကားမရ၊ ညိွကာညိွ၍လုပ္ၾကရမည္။ အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာခြင့္တူညီမွ်ထိန္းလိုလွ်င္ကား သာသနာ့၀န္ထမ္း ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ လိုက္ေလွ်ာညီေထြ အဆင္ေျပရေပဦးမည္။ တပ္မေတာ္ကို Checks and Balances လုပ္ႏိုင္သည္မွာ ေထရာမ်ား၏ ပဥၥမမ႑ိဳင္သာလွ်င္ျဖစ္သည္ ဟူလို။
အဖျမန္မာတိုင္းျပည္၏ၾကမၼာႏွင့္ ရဟတ္လည္ျခင္းသည္ လူထု၏အျမင္က်ယ္မႈႏွင့္ မိုးနတ္မင္းၾကီးထံတြင္သာရွိသည္ဟု ေျပာလိုပါေၾကာင္း..။
ေရြးၾကပါလင့္။ ေရြးပါလင့္။
km 12

kai

About kai

Kai has written 947 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.