သင္ခန္းစာ(၁၀)။အလုပ္ကိစၥမ်ား ေျပာဆုိျခင္း။

第十课,谈工作; (တိ စ္-ရွစ္  ခဲ့ ၊ ထန္ ကုန္းေဇွာ့ )

Lesson 10; Talking about jobs

  1. 你每天几点上班?Nǐ měitiān jǐ diǎn shàng bān?

( နီး  ေမထ်န္း က်ီးတ်န္  စ္-ရွန္ ့ပန္း ။)

ခင္ဗ်ား  ေန ့စဥ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အလုပ္ စ လုပ္သလဲ။

What time do you start every day?

2.  你每天几点下班?Nǐ měitiān jǐ diǎn xià bān?

( နီး ေမထ်န္း  က်ီးတ်န္ ယွ ပန္း။)

ခင္ဗ်ား  ေန ့စဥ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အလုပ္နား သလဲ။

What time do you get off every day?

3.  你以前做过什么工作?Nǐ yǐqián zuòguo shénme gōng zuò?

( နီး  ယီခ်န္ ေဇွာ့ ေကာ့  စ္-ရွ္ မဲ  ကုန္းေဇွာ့။)

ခင္ဗ်ား  အလ်င္တုံးက ဘာအလုပ္ လုပ္ခဲ့ဘူးသလဲ။

What kind of jobs did you have before?

4.  你在这里工作多长时间了?Nǐ zài zhèli gōngzuò duō cháng shíjiān le?

( နီ  ဇွိဳက္ ဇ္-က်ဲ ့လီ ၊ ကုန္းေဇွာ့ ေတာ ဆ္-ခ်န္  စ္-ရွစ္က်န္း  လယ္ ။)

ခင္ဗ်ား  ဒီမွာ အလုပ္ လုပ္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ။

How long have you been working here?

သင္ခန္းစာ(၁၁)။ ၀ါသနာကုိ ေျပာဆုိျခင္း။

第十一课,谈爱好; (တိ စ္-ရွ္ယိ  ခဲ့ ၊ ထန္ အုိက္ေဟာက္္)

Lesson 11 ;Talking about Hobbies

  1. 你最近忙吗?Nǐ zuìjìn máng ma?  ( နီ  ေဇႊ ့က်င့္  မန္ မား ။)

ခင္ဗ်ား  အခုတစ္ေလာ အလုပ္ေတြ မ်ားေနသလား။

Are you busy these days?

2. 你的爱好是什么?Nǐ de àihào shì shénme?

( နီ ႆဲ့ အုိက္ေဟာက္  စ္-ရွစ္  စ္-ရွ္ မဲ ။)

ခင္ဗ်ား ရဲ ့ ၀ါသနာ က ဘာပါလဲ။    What are your hobbies?

3.   我喜欢看书。 Wǒ xǐhuan kàn shū.  ( ေ၀ါ  ယွီဟြမ္း  ခန္ ့ စ္-ရွဴး ။)

ကၽြန္ေတာ္ က စာဖတ္၀ါသနာ ပါ ပါတယ္။    I like reading.

4.   周末你一般干什么?Zhōumò nǐ yìbān gàn shénme?

( ဇ္-က်ဳံးေမာ့  နီ ယိပန္း ကန္ ့ စ္-ရွ္ မဲ ။)

တစ္ပတ္ကုန္တဲ့ေန ့မွာ ပုံမွန္ဆုိရင္ ခင္ဗ်ား ဘာေတြ လုပ္သလဲ  ။

What do you usually do on weekends?

သင္ခန္းစာ(၁၂)။ အျမန္စားေသာက္ဆုိင္ မွာ။

第十二课,在快餐店; (တိ  စ္-ရွ္အာ့ ခဲ့ ၊ ဇွိဳက္ ခြိဳက္စန္းတ်န္ ့)

Lesson 12 ;At a Fast Food Restaurant

  1. 你想吃什么?Nǐ xiǎng chī shénme?  ( နီး ယွန္  ဆ္-ခ်စ္  စ္-ရွ္ မဲ ။)

ခင္ဗ်ား  ဘာ သုံးေဆာင္ခ်င္ပါသလဲ။

What would you like to eat?

2.   我要一个汉堡,还有一杯红茶。

Wǒ yào yí gè hànbǎo, hái yǒu yì bēi hóngchá.

( ေ၀ၚ ေယာက္ ယီးကဲ ့ ဟန္ ့ေပါင္ ၊ ဟုိင္း ယုံ ယိေပး ဟုန္း ဆ္-ခ်ာ ။)

ကၽြန္ေတာ္ ဟမ္ဘာဂါတစ္ခု စားမယ္၊ၿပီးေတာ့ လက္ဖက္ရည္ တစ္ခြက္။

I’d like a hamburger and a cup of black tea.

3.  在这儿吃还是带走?Zài zhèr chī háishì dàizǒu?

( ဇွိဳက္ ဇ္-က်ဲ ့အာ  ဆ္-ခ်စ္ ၊ ဟုိင္း စ္-ရွစ္ တုိက္ ဇွဳံ ။)

ဒီမွာ သုံးေဆာင္မွာလား ၊ သယ္သြားမွာလား ခင္ဗ်ာ။

Would you like to eat here or take away?

4. 请问,洗手间在哪儿?Qǐngwèn, xǐshǒujiān zài nǎr?

( ခ်င္၀ိန္ ့ ၊ ယွီးစ္-ရွဳံ က်န္း ဇွိဳက္ နာ ။)

ေက်းဇူးျပဳၿပီးေတာ့ဗ်ာ ၊ သန္ ့စင္ခန္း က ဘယ္နားမွာပါလဲ။

Excuse me, where is the rest room?

5.   请你给我几张餐巾纸。Qǐng nǐ gěi wǒ jǐ zhāng cānjīnzhǐ.

(ခ်င္း နီ ေကးေ၀ၚ က်ီ ဇ္-က်န္း  စန္းက်င္း ဇ္-က်ီ ။)

ေက်းဇူးျပဳၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ကုိ လက္သုပ္စကၠဴေလး နည္းနည္း

ေလာက္။

Please give me some napkins.

About Visesa

Ashin Revata has written 22 post in this Website..

arriving in China to study the Chinese Language.