မြန်မာတို ့အတွက် နေ ့စဉ်သုံးတရုတ်စကား။

VisesaAugust 25, 20103min750

သင်ခန်းစာ(၁၀)။အလုပ်ကိစ္စများ ပြောဆိုခြင်း။

第十课,谈工作; (တိ စ်-ရှစ်  ခဲ့ ၊ ထန် ကုန်းဇှော့ )

Lesson 10; Talking about jobs

  1. 你每天几点上班?Nǐ měitiān jǐ diǎn shàng bān?

( နီး  မေထျန်း ကျီးတျန်  စ်-ရှန် ့ပန်း ။)

ခင်ဗျား  နေ ့စဉ် ဘယ်အချိန်မှာ အလုပ် စ လုပ်သလဲ။

What time do you start every day?

2.  你每天几点下班?Nǐ měitiān jǐ diǎn xià bān?

( နီး မေထျန်း  ကျီးတျန် ယှ ပန်း။)

ခင်ဗျား  နေ ့စဉ် ဘယ်အချိန်မှာ အလုပ်နား သလဲ။

What time do you get off every day?

3.  你以前做过什么工作?Nǐ yǐqián zuòguo shénme gōng zuò?

( နီး  ယီချန် ဇှော့ ကော့  စ်-ရှ် မဲ  ကုန်းဇှော့။)

ခင်ဗျား  အလျင်တုံးက ဘာအလုပ် လုပ်ခဲ့ဘူးသလဲ။

What kind of jobs did you have before?

4.  你在这里工作多长时间了?Nǐ zài zhèli gōngzuò duō cháng shíjiān le?

( နီ  ဇှိုက် ဇ်-ကျဲ ့လီ ၊ ကုန်းဇှော့ တော ဆ်-ချန်  စ်-ရှစ်ကျန်း  လယ် ။)

ခင်ဗျား  ဒီမှာ အလုပ် လုပ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။

How long have you been working here?

သင်ခန်းစာ(၁၁)။ ဝါသနာကို ပြောဆိုခြင်း။

第十一课,谈爱好; (တိ စ်-ရှ်ယိ  ခဲ့ ၊ ထန် အိုက်ဟောက်)

Lesson 11 ;Talking about Hobbies

  1. 你最近忙吗?Nǐ zuìjìn máng ma?  ( နီ  ဇွှေ ့ကျင့်  မန် မား ။)

ခင်ဗျား  အခုတစ်လော အလုပ်တွေ များနေသလား။

Are you busy these days?

2. 你的爱好是什么?Nǐ de àihào shì shénme?

( နီ ဿဲ့ အိုက်ဟောက်  စ်-ရှစ်  စ်-ရှ် မဲ ။)

ခင်ဗျား ရဲ ့ ဝါသနာ က ဘာပါလဲ။    What are your hobbies?

3.   我喜欢看书。 Wǒ xǐhuan kàn shū.  ( ဝေါ  ယှီဟွမ်း  ခန် ့ စ်-ရှူး ။)

ကျွန်တော် က စာဖတ်ဝါသနာ ပါ ပါတယ်။    I like reading.

4.   周末你一般干什么?Zhōumò nǐ yìbān gàn shénme?

( ဇ်-ကျုံးမော့  နီ ယိပန်း ကန် ့ စ်-ရှ် မဲ ။)

တစ်ပတ်ကုန်တဲ့နေ ့မှာ ပုံမှန်ဆိုရင် ခင်ဗျား ဘာတွေ လုပ်သလဲ  ။

What do you usually do on weekends?

သင်ခန်းစာ(၁၂)။ အမြန်စားသောက်ဆိုင် မှာ။

第十二课,在快餐店; (တိ  စ်-ရှ်အာ့ ခဲ့ ၊ ဇှိုက် ခွိုက်စန်းတျန် ့)

Lesson 12 ;At a Fast Food Restaurant

  1. 你想吃什么?Nǐ xiǎng chī shénme?  ( နီး ယှန်  ဆ်-ချစ်  စ်-ရှ် မဲ ။)

ခင်ဗျား  ဘာ သုံးဆောင်ချင်ပါသလဲ။

What would you like to eat?

2.   我要一个汉堡,还有一杯红茶。

Wǒ yào yí gè hànbǎo, hái yǒu yì bēi hóngchá.

( ဝေါ် ယောက် ယီးကဲ ့ ဟန် ့ပေါင် ၊ ဟိုင်း ယုံ ယိပေး ဟုန်း ဆ်-ချာ ။)

ကျွန်တော် ဟမ်ဘာဂါတစ်ခု စားမယ်၊ပြီးတော့ လက်ဖက်ရည် တစ်ခွက်။

I’d like a hamburger and a cup of black tea.

3.  在这儿吃还是带走?Zài zhèr chī háishì dàizǒu?

( ဇှိုက် ဇ်-ကျဲ ့အာ  ဆ်-ချစ် ၊ ဟိုင်း စ်-ရှစ် တိုက် ဇှုံ ။)

ဒီမှာ သုံးဆောင်မှာလား ၊ သယ်သွားမှာလား ခင်ဗျာ။

Would you like to eat here or take away?

4. 请问,洗手间在哪儿?Qǐngwèn, xǐshǒujiān zài nǎr?

( ချင်ဝိန် ့ ၊ ယှီးစ်-ရှုံ ကျန်း ဇှိုက် နာ ။)

ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဗျာ ၊ သန် ့စင်ခန်း က ဘယ်နားမှာပါလဲ။

Excuse me, where is the rest room?

5.   请你给我几张餐巾纸。Qǐng nǐ gěi wǒ jǐ zhāng cānjīnzhǐ.

(ချင်း နီ ကေးဝေါ် ကျီ ဇ်-ကျန်း  စန်းကျင်း ဇ်-ကျီ ။)

ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ကျွန်တော့ကို လက်သုပ်စက္ကူလေး နည်းနည်း

လောက်။

Please give me some napkins.