The Political Spectrum

ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္သြားမည္ဆိုလွ်င္ လူထုၾကီးက မိမိတို႔ကိုယ္စား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္သူကို ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ေပးျခင္းျဖစ္စဥ-္ေရြးေကာက္ပြဲ(၀ါ)မဲဆႏၵခံယူပြဲကို လက္ခံရလိမ့္မည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တသည္၊မမွ်တသည္က case-by-case တပိုင္း/တကန္႔စီျဖစ္ေလသည္။
အမ်ားဆႏၵခံပြဲကုိမျငင္းစေကာင္း။ ပါ၀င္ပါတ္သက္ရမည္။ မဲေပးေရြးေကာက္ေပးရမည္။
ေရြးေကာက္ပြဲျပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ခံရသူသည္ မိမိကုိယ္စားျပဳရာ နယ္ပယ္ေဒသတြင္လူထု၏ ႏိုင္ငံေရးကိစၥအ၀အ၀ကို တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးရမည့္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာသည္။
ဆႏၵမဲေပးျပီးလွ်င္ လူထုအမ်ားစုသည္လည္း မိမိ၏ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ျမင့္ထားရမူကိုေလွ်ာ့ခ်ကာ ေန႔တဓူ၀ကိစၥ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊က်မ္းမာေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အားစိုက္လုပ္ၾကရျပန္ပါသည္။
တိုင္းျပည္တျပည္တြင္ လူတိုင္း၏ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္သည္ တခ်ိန္လံုးျမင့္မေနသင့္။
အခ်ိန္ကုန္လူပန္းလွပါ၏။ လူ႔သက္တန္းအပါ၀င္ ဘ၀အခ်ိန္ဟူသည္ အတိုင္းအတာတခုရွိသည္မဟုတ္ေလာ။
အေမရိကားတြင္ အေမရိကန္တို႔သည္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို Super Bowl အားကစားပြဲေလာက္ပင္စိတ္မ၀င္စားၾက။ မဲေပးႏိုင္သူ၏ 57.5%(2012 )မွ်သာမဲေပးခဲ့ၾကသည္။
အေမရိကျပည္ေထာင္စုသည္ အတိုးတက္ဆံုးေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံၾကီးတခုေပတည္း။

ဘက္လိုက္မီဒီယာ

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္လွ်င္ မည္သူတို႔က မည္မွ်မဲေပးခဲ့သည္ထက္ မည္သူတို႔ကမဲကိုေရတြက္သည္ကလြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။ ေရတြက္ျခင္းတို႔ တရားမွ်တမွန္ကန္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမည့္တာ၀န္မွာ လြတ္လပ္သည့္ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔တို႔တြင္ရွိသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းတို႔တြင္ရွိသည္။

လက္ေတြ႔တြင္ ဘက္လိုက္ကင္းၾကျခင္းဟူသည္ျဖစ္ခဲရကား မိမိ၏ပါတီ၀င္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္တင္သြင္းလိုက္ေသာဆိုင္ရာပါတီၾကီးတို႔တြင္ မူလတာ၀န္ရွိပါသည္။ အေျခအေနကိုတေျပးညီလူအမ်ားစုအားအသိေပးရေသာ မီဒီယာတို႔တြင္တာ၀န္ၾကီးရွိပါသည္။
အေမရိကားတြင္ ပါတီၾကီး၂ခုအလိုက် Mainstream media (MSM) ေခၚ အဓိကမီဒီယာအုပ္စုၾကီးမ်ားလည္းဘက္လုိက္ၾကသည္။
အထင္ရွားဆံုးအျဖစ္ FOX News ႏွင့္ MSNBC ကိုၾကည့္ႏိုင္သိႏိုင္သည္။
တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေကာင္း၏ ဘက္ဟူသည္ သူမွားသည္ကုိယ္မွန္သည္မရွိ လူထုအမ်ားစုေပၚမူ၍ အုပ္စုဖြဲ႔ရပ္တည္ၾကျခင္း သ႑န္သာျဖစ္သည္။ ဘက္တို႔၏ေနာက္တြင္ေငြရွင္ေၾကးရွင္သူၾကြယ္မ်ား ေငြလက္ၾကီးသမားမ်ားရွိရမည္။
ေငြေၾကး(စံႏႈန္းတခုအျဖစ္ျမင္သာေစရန္ ျပယုတ္)ကိုပဓာနထားေသာ အေမရိကဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ပါတီၾကီးတိုင္းအတြက္ ေငြထုတ္ေပးရသည့္ေငြရွင္ဟူသည္ ခရိုနီဟု ဆိုေစဦး လုိအပ္၏။

ျမန္မာျပည္တြင္လည္း မီဒီယာတို႔ဘက္လိုက္ၾကသည္။
အစိုးရပိုင္ျဖစ္ေသာ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားတို႔သည္ လက္ရွိအာဏာရပါတီဖက္ကို ယိမ္းကာ တြန္းၾကပါသည္။
ဤသည္ကို ဟန္ခ်က္ညိွရန္ ပုဂၢလိကႏွင့္လစ္ဘရယ္သမားအမ်ားစုတို႔တည္ေထာင္ထားေသာ မီဒီယာမ်ားကအတိုက္အခံဖက္သို႔ ဘက္လိုက္ၾကရေပမည္။

၀င္ရိုးဘယ္ညာ

လစ္ဘရယ္(လြတ္ျပန္႔စြဲ)သမားသည္ လြတ္လပ္ေသာ ေခတ္ညီ/လြန္အေတြးအေခၚထားသည္။ အစိုးရသို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႔သမဂၢႏွင့္စုစည္းအလုပ္လုပ္ဆံုးျဖတ္သည္။
ကြန္ဆာေဗးတစ္( ေရွးရိုးစြဲ)သမားသည္ ပုဂၢလိကတဦးခ်င္းစီ၏ယံုၾကည္ခ်က္အေပၚမွီတည္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ၊ဓေလ့၊ဘာသာေရးအစြဲထားဆံုးျဖတ္သည္။ အစိုးရ၏ပါ၀င္ပါတ္သက္မႈၾကီးသည္ကိုမၾကိဳက္။
အေမရိကားတြင္ကား ယခုသမၼတအိုဘားမား၏ ဒီမိုကရက္ပါတီကို လစ္ဘရယ္ယိမ္း(ဘယ္)ေခၚ၍ ရီပါဗလစ္ကန္င္ပါတီကို ကြန္ဆာေဗးတစ္ယိမ္း(ညာ)ေခၚပါသည္။
ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး(၁၇၈၉)အတြင္း အမ်ိဳးသားညီလာခံအတြင္း ဘယ္ညာခြဲျခားထိုင္ေနမႈအရေကာက္ျပီး လစ္ဘရယ္သမားမ်ားကို ဘယ္ေခၚလွ်က္ ေရွးရိုးစြဲသမားမ်ားကို ညာယိမ္းသူမ်ားသမုတ္သည္။

သို႔ဆိုပါလွ်င္ ဟိုမွာ၊ဒီမွာ အစြန္း၂ဖက္ထြက္လာသည္ကို ျမင္ရပါမည္။ ဘယ္စြန္းေရာက္လြန္းလွ်င္ လြတ္စြန္းစြဲေခၚမည္။ ညာစြန္းေရာက္လြန္းးလွ်င္ ေရွးစြန္းစြဲေခၚမည္။
ဘယ္စြန္းစြန္းတြင္မင္းမဲ့စရိုက္ရွိကာ ထိုမွ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္တို႔ျဖင့္လာသည္။
ညာစြန္းစြန္းတြင္ဖက္ဆစ္စနစ္ရွိကာ ထုိမွနာဇီ၊ သက္ဦးဆံပိုင္၊ ေရွးရိုးစြဲတို႔လာသည္။
ဗုဒၶလမ္းစဥ္ မဇၨိမပဋိပဋာ(အလယ္အလတ္) အရေကာက္ေျပာလွ်င္မူ အစြန္းေရာက္လွ်င္မည္သူ/မည္သည္မွ မေကာင္း။

အေမရိကန္

သမၼတမ်ားကိုၾကည့္၍သိသာပါသည္။ ယခင္သမၼတဘုရွ္တို႔သည္ ေရွးရိုးစြဲ၍ ညာ၀င္ရိုးအလယ္မွ်ေလာက္တြင္ရွိေသာသူျဖစ္၍ အိုဘားမားသည္ လြတ္ျပန္႔စြဲဘယ္၀င္ရိုးအလယ္လူဟုဆိုၾကပါစို႔။
အေမရိကန္ျဖစ္ေသာသင္သည္ ပံုမွန္မည္သည့္သမၼတကိုမဲေပးခဲ့သနည္းႏွင့္ႏိႈင္းကာ ေရွးရိုးစြဲေလာ။ လြတ္ျပန္႔စြဲသမားေလဟု သိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သက္တန္း ႏွစ္၂၄၀မွ် ျဖတ္သန္းခဲ့ျပီျဖစ္၍ အေတာ္အတန္တိက်ေသာ ႏိုင္ငံေရး၀င္ရိုးေဖၚထားႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ အေဖၚလြန္ကာ သမၼတရာထူးကိုပင္

(သာမန္အားျဖင့္) ဘယ္ညာသမားမ်ား ၈ႏွစ္တလွည့္စီယူေနၾကေလသတည္း။

ျမန္မာဘယ္ညာ

ဘာသာေရးလိုက္စားလြန္းသူ၊ ဘာသာေရးသမားမ်ားမွာ ေရွးရိုးစြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ဗုဒၶဘာသာထဲတြင္လည္း ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာသည္ ေရွးရိုးစြဲျဖစ္ပါသည္။ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာသည္ လစ္ဘရယ္ပိုဆန္သည္။
ခရစ္ယန္တြင္လည္း ရိုမန္ကက္သလစ္သည္ ေရွးရိုးစြဲျဖစ္ပါသည္။ ပရိုတက္စတင္န္႔သည္ လစ္ဘရယ္ဆန္သည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးကူးေျပာင္းမႈထဲသုိ႔ ေငြေၾကးေထာက္ပ့့ံကူညီမႈအေပးဆံုး အေမရိကန္တို႔၏ပါတီမွာ ရီပါ့ဗလစ္ကန္င္ျဖစ္၍ အဓိကေထာက္ပံ့သူအရင္းရွင္မ်ားမွာလည္း ကြန္ဆာေဗးတစ္သမားမ်ားသည္။ ထိုအကူအညီမ်ားကိုေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ပညာတတ္အႏုပညာသမား ၊ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူအမ်ားစုျဖစ္ေသာ

ဗမာ့လစ္ဘရယ္သမားမ်ားကလက္ခံရယူရင္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ထုဆစ္ပံုေဖၚေနၾကသည္ကို ေတြ႔ၾကရလိမ့္မည္။
အိုဘားမား၏ ဒီမိုကရက္ပါတီကား သေဘာတရားေရးရာ ေပၚလစီအားျဖင့္မူ အကူအညီမ်ားေပးပါ၏။ ျမန္မာျပည္သို႔ သူကိုယ္တိုင္၂ေခါက္သြားခဲ့ျခင္းက ျပယုတ္တည္း။
ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈတခ်ိဳ႔ကိုေဆာင္ယူလာေပးသည္။ ပိတ္ဆို႔ထားမႈတခ်ိဳ႔ေျဖေလွ်ာ့ေပးသည္။
သို႔ေသာ္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔တြင္ (ထံုးစံအတိုင္း) စံႏႈန္းအားျဖင့္တိက်မူ မရွိေသး။
ျမန္မာျပည္သည္ ဦးႏု၏ ဘာသာေရးႏြယ္ေသာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေအာက္ တိုင္းျပည္ႏုႏုတြင္ မုန္တိုင္းၾကမ္းဒဏ္ခံလိုက္ရေပရာ ျပည္တြင္းစစ္ကိုေၾကာက္လွ်က္မွ မိမိဘ၀တို႔လံုျခံဳေရးအတြက္ စစ္လက္နက္လိုလားျခင္းမသိစိတ္၀င္ပါေနသည္။
ဦးေန၀င္း၏ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ေအာက္တြင္ ဘံုစနစ္၊သမ၀ါယမေခတ္ေအာက္မွ ခ်မ္းသာေနေသာ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံၾကီးတို႔ကို ေမွ်ာ္မွန္းအလုိရွိသည္။
ထိုထို မသိစိတ္ ပဋိပကၡတို႔သည္ ယခုလိုေခတ္ေျပာင္း၀ယ္ ပြင့္အန္ထြက္ေနၾကဟန္ရွိပါသည္။
ဘာသာေရးခံယူခ်က္မ်ားလွ်က္မွ ကြန္ျမဴနစ္သေဘာတရားမ်ားႏွစ္သက္သည္။ ေဂးအခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားကိုမၾကိဳက္လွ်က္မွ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ပါသည္။ အစုိးရကို မုန္းလွ်က္မွ မွီခိုလြန္းေသာ စိတ္ထားတို႔ရွိသည္။ သဘာ၀၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေအာ္လွ်က္မွ ဖ်က္စီးသည့္လမ္းေပၚေလွ်ာက္ေနသည္။
မိမိႏွင့္မိမိအတၱတို႔ကိုအေျချပဳလြန္းလွ်က္မွ မိသားစုႏွင့္အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ပူးေပါင္းတတ္သည္။ ခ်မ္းသာသူမ်ားကို ဆိုရွယ္လစ္ႏို႔နံ႔သက္လွ်က္ မုန္းလွ်က္(မစ်ိယစိတ္ထားလွ်က္)မွ ထိုသူတို႔အားကိုေမွ်ာ္သည္။
ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ဖက္တြယ္ထားလွ်က္မွ သိပၸံေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို တုိက္ရိုက္လက္ခံက်င့္သံုးသည္။

စိမ္းနီ၀ါ

ဦးသိန္းစိန္(ျပည္ခိုင္ျဖိဳး)ကို ကြန္ဆာေဗးတစ္ေနရာထားလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္(အဖြဲ႔ခ်ဳပ္)ကို လစ္ဘရယ္အလယ္ခ်ၾကည္ၾကေစလိုသည္။
သို႔ႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီသြားကာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္လာမည္ထင္ပါသည္။
အင္းအား၄သိန္းေက်ာ္ တပ္မေတာ္သည္ကား ၾကားေနသင့္သည္။ ေသနတ္ၾကီးတကားကားႏွင့္ဘက္လိုက္၍ကားမသင့္။
ေသနတ္ပစ္ခ်ကာ အေရာင္ပါအ၀တ္ခြ်တ္၍ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါေလ။
သို႔ဆိုေသာ္ မိမိဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳခဲ့ရာ တပ္ကိုကား အာဏာလက္က်န္တန္ခိုးမျပသင့္။
ထို႔အတူပင္ အ၀ါျဖစ္ေသာရဟန္းမ်ားလွ်င္လည္း ဓမၼစက္ႏွင့္ ဘက္မလိုက္သင့္။ လူအမ်ားစုမွီခိုအားထားရာျဖစ္ေသာ အင္အား ၅သိန္းေက်ာ္ၾကီးထဲက ဘက္လိုက္ပါလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးသာမက သံသရာေရးအဖံုဖံုတို႔မည္မွ်ကေမာက္ကမ ျဖစ္ႏိုင္မည္ကို ေတြးၾကည့္ျမင္ႏုိင္ပါသည္။
ေသနတ္လက္နက္၊ ဓမၼစက္တို႔ျဖင့္ အာဏာစက္ယူလွ်င္ ျခိမ္းေျခာက္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမည္သြားပါသည္။

“ေပျဖစ္လွ်င္ခံ၊ တရံမမႈ၊ တူျဖစ္ထုေလာ့” ဟု ေရွးရိုးစကားရွိသည္။
မျပည့္စုံဟုထင္သည္။ တကယ္ေတာ့ ပန္းပဲထုလွ်င္ ေပႏွင့္တူၾကားတြင္ ပံုေဖၚရမည့္ သံထည္တခုရွိပါ၏။
ေပႏွင့္တူသည္ ထိုသံထည္ကို အသံုး၀င္ေသာ၀တၱဳျဖစ္ေအာင္ပံုေဖၚေပးရသည့္ အရာတို႔သာျဖစ္ပါ၏။
ေပႏွင့္တူဟန္ခ်က္ညီအသံုးျပဳပါလွ်င္ ပံုေဖၚရသည့္ပစၥည္း၏သ႑န္ပီပါသည္။

ျပည္သူလူထုအမ်ားစု သ႑န္ပီျပင္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေအာက္ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားတလွည့္ ေပးၾကည့္ပါေလ။ ပါတီ၂ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔ကို အားကိုးပါ၏။
ယခုေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ မည္သူႏိုင္လွ်င္ မည္သည့္အက်ိဳးျဖစ္မည္ထင္ရွားျမင္သာရွိေနပါ၏။
ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ပါတီသို႔ ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရသည္ အလုပ္ကားမ်ားမည္ေသခ်ာသည္။
တိုင္းျပည္သည္အေၾကြးႏြံနစ္ေနကာ အရံေငြလည္းနည္းလွပါျပီ။ ထိုအထဲ တူးသြန္းထုတ္ႏႈတ္ေရာင္းတုတ္လိုက္ေသာ သယံဇာတမ်ားလည္းျပဳတ္လုျပီ။
သဘာ၀ေဘးၾကီးမ်ားလည္းၾကံဳခဲ့ျပီ၊ ၾကံဳဦးမည္။ အစြန္းတို႔ကိုလည္းနင္းခဲ့ျပီ၊ နင္းဦးမည္။
ျမန္မာႏွင့္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဘယ္ညာစံႏႈန္းမက်ခင္ ခ်ိန္ညိွကာလဟု ဟူလို။

သို႔ဆိုေသာ္ လစ္ဘရယ္ယိမ္းေသာ NLD ကုိ ေထာက္ခံၾကရင္းမွ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူ၊ ဘာသာသာသနာခ်ျပစည္းရံုးမႈေအာက္ပါသြားျပန္ကာ မိမိ ဘယ္ေလာညာေလာ။ လစ္ဘရယ္ေလာ။ ကြန္ဆာေဗးတစ္ေလာ ေရာေထြးေနၾကဟန္ရွိပါသည္။
အရာရာသည္ ယင္-ယန္၊ ဖို-မ၊ ပူ-ေအး ၂ဖက္မွ် မွဟန္ခ်က္ခ်၍ရသည္။
ဟိုဖက္ကူး ဒီဖက္ေယာင္မရပ္ၾကပါလင့္။
ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္ၾကည့္ပါ။
ေအာက္ပါေမးခြန္းကိုေျဖဆိုပါ။
“လစ္”ေလာ၊ “တစ္”ေလာ။
အနီတို႔လႊမ္းပါေလ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေအာင္ပါေစ။

kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF