ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ေလယာဥ္စီးခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြားသည့္အခါ ေလယာဥ္ေပၚသို႔ မိမိႏွင့္တစ္ပါတည္း သယ္ေဆာင္သြားလိုသည့္ Liquid- Gel-Spray ကဲ႔သို႔ေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သီးျခားညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံတစ္ကာ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ ICAO မွ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
တို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားအား ေလေျကာင္းျဖင့္ခရီးသြားသည့္အခါ မည္ကဲ႔သို႔ သည္ေဆာင္သြားရမည္ ဆိုသည္ကို ခရီးသည္မ်ားအား ဗဟုသုတႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တင္ျပလိုပါတယ္။

# ခရီးသည္မ်ား၏ တစ္ကိုယ္ရည္သံုး ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အလွျပင္ပစၥည္း ေဆးဝါး အသံုးအေဆာင္ စသည့္ Liquid-Gel-Spray ကဲ႔သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္သည့္အခါ 100 ml ပမာဏထက္မပိုေသာ ပုလင္း/ဗူး တို႔ကိုသာ သယ္ေဆာင္ခြင့္ရွိပါသည္။

# (100 ml) ထက္ပိုေသာ ပစၥည္းမ်ားအား ေကာင္တာသို႔ အပ္ႏွံသည့္ ပစၥည္းအျဖစ္သာ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္ ။
# ၄င္းပစၥည္းမ်ား၏စုစုေပါင္း ပမာဏသည့္ 1000 ml (1 Liter) အထိသာသယ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

# ၄င္းပစၥည္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းမွာ အလံုပိတ္ထားသည့္ (20×20 cm)အရြယ္အစား ထက္မပိုေသာ ပလပ္စတစ္အၾကည္အိိတ္ အတြင္း စုေပါင္းထည့္သြင္း၍ သယ္ေဆာင္ သြားရမည္။

# ေလဆိပ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္သို႔ ဝင္ေရာက္သည့္ အခါတြင္ ၄င္းပစၥည္းအိတ္အား သီးျခားျပသ၍ အစစ္ေဆးခံရမည္ ျဖစ္သည္။

# ခရီးသည္ တစ္ဦးလ်ွင္ အလားတူအိတ္ တစ္အိတ္သာ သယ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳသည္။

# ပစၥည္းမ်ားထည့္ရန္ အိတ္အခက္အခဲရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းလိုင္း ေကာင္တာမ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

#credit

Shar Thet Man

About Shar Thet Man

Shar Thet Man has written 349 post in this Website..