ခင္မင္ရပါေသာ Editors ႏွင့္ Admin မ်ားခင္ဗ်ား

Mandalay Gazette သည္ သံုး၍ အဆင္မေျပေသးပါခင္ဗ်ား။ ဒီဇိုင္းသည္လည္း ႐ႈတ္ေထြးေနလ်က္ရွိၿပီး user interface မၿဖစ္ဟုထင္ျမင္မိပါသည္။ server အထိုင္မက်ေသး၍ ထိုသို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ဟုတ္၊မဟုတ္သိခ်င္ပါသည္ခင္ဗ်ား။ အေကာင္းဆံုးကိုေမွ်ာ္လင့္၍….

Eros

About eros

Eros Mario has written 45 post in this Website..

La bellezza è dipende dalla vista della persona. စႏၵယားလွထြဋ္ သီခ်င္းမ်ားကို ခံုမင္စြာ နားေထာင္တတ္သူ တဦးရယ္ပါ။