ကြန္ပ်ဳတာအသုးံျပဳသူတိုင္းသတိျပဳရန္

(၁)  ကြန္ပ်ဳတာႀကည္. သူတိုင္း သည္ မ်က္စိ ေညာင္းညာျခင္း၊မ်က္ရုိးကိုက္ျခင္း၊မ်က္စိနီျခင္း၊ မ်က္ရည္ပူက်ျခင္း ရွိပါက မ်က္မွန္တပ္ဆင္ဖို. လိုမလို စစ္ေဆးပါ။

(၂)  မ်က္မွန္တပ္ဆင္ရန္ လိုသူမ်ားမ်က္မွန္တပ္ ရ် ္သာ ကြန္ပ်ဳတာကို အသုးံျပဳႀကပါ။ ( အသက္ ၄၀ ေက်ာ္သူတိုင္းစာႀကည္. မ်က္မွန္ အသုးံျပဳပါ။အသက္ ၃၈-၄၀ ေအာက္လူမ်ား အေ၀းမ်က္မွန္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳရန္ ၊ အေ၀းမ်က္မွန္ပါ၀ါမရွိ ပါက တပ္ဆင္ရန္မလို )

(၃)  ကြန္ပ်ဳတာ အသုးံျပဳသူ တိုင္းကြန္ပ်ဳတာ ကို ဆက္တိုက္အသုးံမျပဳဘဲ နာရီ၀က္ႀကည္.ျပီးတိုင္း မ်က္စိကို ႏွစ္မိနစ္ခန္. ေခတ္တ ပိတ္ရ် ္နားပါ။ ကေလးမ်ားကိုလည္း ကြန္ပ်ဳတာ ဂိမ္းကစားျပီးတိုင္း ေျပးလႊားကစားေစပါ။

(၄)  အသက္အရြယ္ႀကီး ရ် ္ကြန္ပ်ဳတာသုးံရသူတိုင္းမ်က္စိပူစပ္ပူေလာင္ ျဖစ္ပါကမ်က္ရည္ခန္းေျခာက္ျခင္း မွ ကာကြယ္ႏုင္ရန္မ်က္ရည္တုမ်က္စဥ္းကိုအသုးံျပဳပါ။

(၅)  ကေလးလူႀကီးတိုင္း မည္သူမဆို ကြန္ပ်ဳတာႀကည္.ရ် ္ မ်က္္စိပူစပ္ပူေလာင္ ျဖစ္ျခင္း၊ခိုးလိုးခုလု ျဖစ္ျခင္း၊မ်က္စိနီျခင္းတို.ျဖစ္ပါက မ်က္စိကို ပြတ္သပ္ျခင္း မျပဳဘဲ မ်က္ရည္တု မွက္စဥ္းကို ေလးႀကိမ္မွ ေျခက္ႀကမ္ အထိ ခတ္ႀည္.ပါ။ မသက္သာပါက နီးစပ္ရာမ်က္စိ ဆရာ၀န္ မ်ားႏွင္. ျပပါ။

အကိုး ။     ။  ေႀကးမံု (၃.၂၀၁၀)

About The Reds

Steven Torres has written 14 post in this Website..

I want to be great writer .