ယခု ဂီရိ ဆိုေသာမုန္းတိုင္းကို ႀကား ႀကမည္ဟုထင္သည္ … ကၽြန္ ေတာ္. အထင္ေတာ.ဒီမုန္းတိုင္းသည္ လည္း အစိုးရ ကို ဆန္.က်င္သည္ဟုထင္သည္ ။ အဘယ္ေႀကာင္.ဆိုေသာ္ ..၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ကိုမွတ္မိ ႀကအုးံမည္ ဟု ထင္သည္ ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တုးံ က လဲ ဆန္ဒ ခံ ယူ ပြဲ မ လုပ္ ခင္ နာဂစ္ ၀င္ ခဲ. သည္ ။ အဲတုးံကလဲ ဆန္ဒ ခံယူပြဲ ဇြတ္ အ တင္း လုပ္ ခဲ. သည္။ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲ ကို လည္း ဇြတ္ လုပ္အုးံမည္ ထင္ သည္ ။ သဘာ၀က ေတာင္ ဆန္.က်င္ေနသည္ ဟု ပင္ ထင္ ရ ပါ သည္ ။ ျမန္ မာ ႏုိင္ ငံ သား အာလုံး က်န္းမာ ႀက ပါ ေစ … (မွတ္ခ်က္ ။          ။ အစိုးရ ႏွင္. ပတ္သက္ ေသာ သူ မ်ား ႏွင္. ႀကံ့ ဖြတ္ မ ပါ ။ )

About The Reds

Steven Torres has written 14 post in this Website..

I want to be great writer .