ဒီေန့ ကမၻာတြင္ အလြန္ ထင္ရွားေသာ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာၾကီး ေလးခုၿဖစ္ေသာ (၁) ဟိႏၵဴ ဘာသာ (၂) ဗုဒၶ ဘာသာ (၃) ခရစ္ယန္ ဘာသာ(၄) အစၥလမ္ ဘာသာ တို့အနက္ ဘာသာတရား အားလံုးလိုလို သည္ အေရွ့တိုင္း မွာပဲ ေပၚေပါက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ အေနာက္ တိုင္းတြင္ ဘယ္သာသာ မွ စတင္မေမြး ဖြားခဲ့ပါဘူး။
၁။ Hinduism actually has no single founder.

ဟိႏၵဴဘာသာကုိ-တည္ေထာင္သူႏွင့္ တည္ေထာင္သည့္ သကၠရာဇ္ ေဖြရွာလို့ မရႏိုင္ခဲ့ပါ။ အလြန္ေစာ လြန္း ေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထို၀ါဒကို တည္ေထာင္တဲ့ တည္ေထာင္သူ ရယ္လို့ သီးသန့္ မရွိၿခင္းေၾကာင့္ သကၠရာဇ္ မေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္္။ တည္ေထာင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရွိရင္ တည္ေထာင္ သူရဲ့ သကၠရာဇ္ကုိ ၾကိုးစား ရွာလို့ သိႏိုင္ပါတယ္။ ထို့ေၾကာင့္ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ဟိႏၵဴ၀ါဒ ၏ ေနာက္ ဘယ္ေလာက္ ၾကာတယ္ဆိုတာ ေၿပာလိုမၿဖစ္ေတာ့ ပါဘူး၊ ဟိႏၵဴ၀ါဒရဲ့ သကၠရာဇ္ မရွိၿခင္းေၾကာင့္ ၿဖစ္ ပါတယ္။
၂။ The founder of Buddhism Siddhartha Gautama was born in Lumbini.

ဗုဒၶ ဘာသာ- တည္ေထာင္သူမွာ သိဒၶတၳ၊ ေဂါတမ ၿဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ေရွ့ (Before Christ, BC -၆၂၃ခုႏွစ္) ေစာ၍ ေပၚေပါက္ ခဲ့ပါသည္။ ၿမတ္ဗုဒၶကုိ မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ ခုႏွစ္ ကဆုန္လၿပည့္ေန့ ေသာၾကာေန့တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ လုမၺိနီ၌ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။
၃။ The founder of Christianity Jesus Christ, was born in Jerusalem.

ခရစ္ယန္ ဘာသာ-တည္ေထာင္သူမွာ ဂ်ီးဆက္ခရိုက္ ၿဖစ္ၿပီး- ၿမတ္ဗုဒၶ၏ေနာက္ ၆၂၃ခုနွစ္ ေနာက္က် ေပၚေပါက္ၿပီး၊ ေယရူခရစ္ကုိ ေဂ်ရူစလင္မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။
၄။ The founder of Islamism, Muhammad was born in Mecca, Saudi Arabia.

အစၥလာမ္ ဘာသာ-တည္ေထာင္သူမွာ မိုဟာမက္ ၿဖစ္ၿပီး ဗုဒၶ၏ေနာက္ ၁၁၉၄ခုနွစ္ ေနာက္က်ေပၚေပါက္၊ ခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ကြယ္ၿပီးေနာက္ ေအဒီ ၅၇၁တြင္ မိုဟာမက္ကုိ မက္ကာမွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။

ၿမတ္ဗုဒၶ ပြင့္ေတာ္မမူ ေသးမွီက လူတို့သည္ ေဘးအႏၱာရယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို့ၿဖင့္ ေၿခာက္လွန့္ခံရ ေသာေၾကာင့္္ ကုိးကြယ္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ရွာေဖြခဲ့ ၾကပါသည္။ ကုိးကြယ္ၾကရာတြင္ တစ္ခ်ိဳ့က ေတာ၊ ေတာင္၊ ေရ၊ ေၿမ၊ ေန၊ လ၊ နကၡတ္၊ တာရာ၊ သစ္ပင္၊ ဥယ်ာဥ္ ၊ေစတီ စသည္ တို့ကုိုိ ကိုးကြယ္ခဲ့ ၾကပါသည္။ (ေစတီ ဆိုသည္မွာ ၿမတ္ဗုဒၶ မပြင့္မွီက အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေ၀သာလီၿပည္တြင္ နတ္ဘီလူးမ်ား ၏ နတ္ကြန္းမ်ားကို ေစတီ လို့ေခၚေ၀ါသမုတ္ ခဲ့ၾကပါသည္။)

အမွန္စစ္စစ္ ေစတီဆိုသည္မွာ ၿမတ္ဗုဒၶ ေပၚမွသာ ေပၚရတာမ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶမေပၚခင္ ေစတီမရွိႏိုင္ ပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ား သိထားတဲ့ ဓာတုေစတီ၊ ဓမၼေစတီ၊ ပရိေဘာဂေစတီ၊ ဥဒၵိႆေစတီ၊ ဆိုသည္မွာ ၿမတ္ဗုဒၶ ေပၚေသာ အခါမွ ေပၚၾကရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ဓာတုေစတီ ဆိုသည္မွာ ၿမတ္ဗုဒၶ၏ ရုပ္ပိုင္းက ၿဖစ္ေသာ ဓတ္ေတာ္၊ အေသြးအသား၊ ဆံေတာ္၊ ေမြးညွင္းေတာ္ စသည္တို ့ၿဖစ္ပါသည္။

ဓမၼေစတီ ဆိုသည္မွာ ၿမတ္ဗုဒၶ၏ ဥဏ္ေတာ္က ၿဖစ္ေသာ ဓမၼခႏၶာ ပိဋိကတ္ သံုးပံု တရားေတာ္ စသည္တို့ ၿဖစ္ပါသည္ ။

ပရိေဘာဂ ေစတီ ဆိုသည္မွာ ၿမတ္ဗုဒၶ၏ အသံုးအေဆာင္ သပိတ္၊ သကၤန္း၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၊ ေဗာဓိပင္ စသည္တို့ ၿဖစ္ၾကပါသည္။

ဥဒိႆေစတီ ဆိုသည္မွာ ၿမတ္ဗုဒၶ၏ ကိုယ္စား ၊ ဗုဒၶကုိ ရည္ညြန္းၿပီး ပံုတူထုထားတဲ့ ရုပ္တုေတာ္ ၊ ဆင္းတုေတာ္ စသည္ တို့ၿဖစ္ပါသည္။

ဘုရား ပရိနိဗၺန္ မစံေသးပဲနဲ့ ဓာတုေစတီမရွိႏိုင္ပါ။ ၿမတ္ဗုဒၶ တရားတလံုးမွ မေဟာေသးပဲနဲ့ ဓမၼေစတီ မရွိႏိုင္ပါဘူး၊ ဗုဒၶရဲ့ေဗာဓိပင္ မေပါက္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ပရိေဘာဂေစတီ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ရုပ္တုဆင္းတု မေပၚေသးသမ်ွ ဥဒိႆေစတီ မေပၚေပါက္ႏိုင္ပါဘူး။

အိႏၵယႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ေစတီမ်ားကုိ ၿမတ္ဗုဒၶပြင့္ၿပီး ေသာအခါတြင ္ၿမတ္ဗုဒၶ၏ ေစတီ (၄) ဆူန့ဲခြဲၿခား၍ ၿမတ္စြာ ဘုရားက အထက္ပါ အတိုင္းခြဲၿခား သိေစရန္ ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ အိႏိၵယ ၿပည္ၾကီး၏ သမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါက အိႏၵဳၿမစ္၀ွမ္းကေန အိႏိၵယ ယဥ္ေက်းမူ့ စတင္တယ္ဆိုတာ ေတြ့ရပါသည္။ အိႏၵဴ ၿမစ္၀ွမ္းက အာရိယန္ လူမ်ိဳးေတြရဲ့ အေၾကာင္းကုိ သမိုင္းမွာ ရွာလ်ွင္ ေတြ့ႏုိင္ပါတယ္။ အရိယန္ ကေနအရိယာ၊ အာရိယန္ ဆိုတဲ့ပုဒ္ကုိ ၿမန္မာသံ ပီပီသသ ပါဠိလို အသံထြက္လ်င္္ အရိယာ ဆိုတဲ့ပုဒ္က အရိယန္ ၿဖစ္ပါတယ္ ။ အဲဒီ အရိယန္ကေန ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလာေသာအခါ တၿဖည္းၿဖည္း ေၿပာင္းလဲ လာၿပီးေနာက္ (Asian) ၿဖစ္သြား ပံုရပါတယ္လို့ ေတြးႏိုင္ပါတယ္။

အာရွ(Asian ) တိုက္ၾကီး တစ္ခုလံုးရဲ့ အဆက္အႏြယ္ ေတြဟာ အရိယန္ လူမ်ိဳးေတြရဲ့ အဆက္အႏြယ္ ၿဖစ္ႏိုင္တယ္လို့ ယူဆ ႏိုင္ပါတယ္။ အရိယာ ဆိုတဲ့စကားလံုးသည္ လူၿမတ္ လို့အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ ၿမတ္ေသာ လူမ်ိဳးတို့၏ အဆက္အႏြယ္ဟာ အာရွ(Asian) တိုက္သား ေတြပဲလို့ ဒီလို ေတြးေခၚယူဆ လို့ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအယူအဆကုိ မၾကိဳက္လို့ၿငင္္းမယ္ ဆိုလည္း ၿငင္းခြင့္ရွိပါတယ္။ ပယ္မယ္္ ဆိုလည္း ပယ္ႏိုင္ ခြင့္ရွိပါတယ္။

အိႏိၵယၿပည္ရဲ့ အေနာက္ေၿမာက္မွာ သိႏၵဳၿမစ္ သို့မဟုတ္ အိႏၵဳၿမစ္ကုိ ဗဟိုထားၿပီး ၿမစ္ၾကီး ငါးဆင္းနဲ့ အလြန္ စိမ္းလမ္း လွပဆိုေၿပ ေနေသာ အရပ္ကုိ (Punjab) ပန္က် လို့ေခၚပါတယ္။ (Punjab means “land of five rivers”.) အဲဒါကုိ ကုလားေတြ ဖတ္ေတာ့ ပန္ခ်ပလို့ ေၿပာၾကၿပီး (Punjabi) လူမ်ိဳးစုေတြ၏ ယဥ္ေက်းမူ့ ထြန္းကာရာ အရပ္ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမန္မာေတြရဲ့ စကားသံက်ေတာ့့ ပန္ခ်ာပီဆိုၿပီး ၿဖစ္လာ ပါတယ္။ အဲဒီအရပ္မွာ ရွိတဲ့ အိႏၵဴၿမစ္၀ွမ္းက လူေတြ ေတြးေတြးၿပီးေတာ့ ေပၚလာတဲ့ ဘာသာဟာ အိႏၵဴဘာသာ လို့ေခၚရင္းနဲ့ လိူက္လိူက္ လွဲလွဲ ခ်က္ကေန ထုတ္ယူလိုက္တဲ့ အသံကေန ဟိႏၵဴလို့ ၿဖစ္ေပၚ လာပံုရပါတယ္။ အဲဒီ အိႏၵဴၿမစ္၀ွမ္းမွာ ေကာ္ေကးရွပ္ေတာင္တန္း ၾကီး တစ္၀ိုက္က အာရိယန္ လူမ်ိဳးေတြ ဆင္းလာၿပီး အေၿခခ်ၿပီးေတာ့ ေတြးေတာခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿမစ္၀က်ြန္းေပၚေဒသဆိုေတာ့ အလြန္ လွပ စိမ္းဆိုေနၿပီး ေၿမကလည္း ေကာင္းတယ္။ ေရလ်ွံတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေၿမလည္း ေကာင္းတယ္။ စိုက္လို့ပ်ိဳးလုိ့ ေကာင္းတဲ့အတြက္ သီးနွံေတြလည္း ၿဖစ္ထြန္းတဲ့အရပ္ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီေလာက္ လွပတဲ့ကမာၻေၿမကုိ ဘယ္သူဖန္ဆင္းသလဲလို့ လူေတြေတြးၾကတယ္။ အဲဒီအေတြးထဲမွာ ဖန္ဆင္းရွင္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရင္းနဲ့ ကမာၻဦးအစ အၿမတ္ဆံုးၿဖစ္တဲ့ နတ္မင္း ၾကီးသံုး ေယာက္ၿဖစ္တဲ့ Brahma, Vishnu and Shiva ဟာ သူတို့ရဲ့ ရတနာသံုးပါးလို့ ေခၚၾကပါတယ္။ ၿမန္မာ လိုကေတာ့ ၿဗဟၼာ ၊ ဗိႆနိုး၊ သွ်ီ၀ ဆိုၿပီး အသံထြက္ပါတယ္။ သူတို့ကိုဘာေၾကာင့္ ရတနာသံုးပါးလို့ ေခၚ လဲဆိုလ်ွင္ ၿဗဟၼာ ကုိ ဖန္ဆင္းသူ(creator) ကမာၻ ေလာကၾကီးကို အစိုးရသူ၊ ၿပဳလုပ္သူ၊ လို့ယံုၾကည္ၾကတယ္။ ထို ယံုၾကည္ၿခင္းမ်ိဳး ကုိ Believe in God or Supernatural Rolling power ( Religion) လို့ေခၚပါတယ္္။

ကမာၻၾကီးရဲ့ အစ ၿဗဟၼာက ဆိုတဲ့ ၿဗဟၼဏ၀ါဒ သည္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးတို့၏ ၀ါဒ ၿဖစ္ၿပီးေတာ့ Brahma is a creator ဆိုၿပီးေပၚလာပါတယ္။
ေနာက္ ဒီေလာက္လွပတဲ့ ကမာၻကုိ ဘယ္သူ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကမလဲ လို့ေတြးရင္းနဲ့ ဗိႆနိုး၊ ကုိသြားေတြ့ တယ္။ Vishnu is a Maintainer ဆိုၿပီးေပၚလာၿပန္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခါ တစ္ေလက်ေတာ့ ေရလ်ွံလို့ပ်က္ကုန္ၿပီ။ တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ မီးေလာင္လို့ပ်က္ကုန္ၿပီ၊ မုန္တိိုင္းတိုက္လို့ ပ်က္ကုန္ၿပီဆုိေတာ့ ကမာၻေၿမၾကီးကုိ ဘယ္သူဖ်က္စီးတာလဲ ဆိုတာကုိ ရွာေဖြၾကၿပန္ေတာ့ သွ်ီ၀ ကုိသြားေတြ့တယ္။ Shiva is a Destroyer ဆိုၿပီး ေပၚလာ ၿပန္ပါတယ္။

ကမာၻကုိ ဖန္ဆင္းတာ ၿဗဟၼာ၊ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္တာက ဗိႆနိုး၊ ဖ်က္စီးတာက သွ်ီ၀ဆိုၿပီး
ၾတိမုနိ အာဒိေဒ၀တၱာ ဆိုၿပီး ကုိးကြယ္ လာၾကပါတယ္။

ၿမတ္ဗုဒၶ တရားေတာ္မွာ ကေတာ့ လူသားေတြရဲ့ ဘ၀ကုိ ဖန္တီးတာက (create) လုပ္တာက၊ အ၀ိဇၨာ၊ တဏွာ၊ကံ။ လူ့ဘ၀ကုိ (Maintain) လုပ္တာက ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အဟာရ၊ လူ့ဘ၀ ဖ်က္စီးတာ (destroyer) က ေလာဘ၊ ေဒါသ နဲ့ေမာဟ၊ ဓမၼသက္သက္ပါ။ အဲဒါကေတာ့(Buddhism) ဗုဒၶရဲ့ ဓမၼပါ။

အိႏၵဳ ၿမစ္၀ွမ္းက လူေတြရဲ့ အေတြးကေတာ့ လူ့အၿပင္ဘက္ ေရာက္သြားပါတယ္။ အဲဒီ ၿဗဟၼာ ၊ ဗိႆနိုး၊ သွ်ီ၀ အလြန္ အေရးၾကီး တဲ့တန္ခိုးရွင္ သံုးေယာက္ကုိ အတိုခ်ဳံးၿပီးေတာ့ ရွိခိုးဘို့ အသံုးၿပဳဘုိ့ လုပ္တဲ့အခါ က်ေတာ့။
ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ေတြက ဗုဒၶံ၊ ဓမၼံ၊ သံဃံ ကုိ ဗုဓံႆ ဆိုတာမ်ိဳး ၊ ဟိႏၵဴေတြ ကလည္း အတိုခ်ံဳး သတ္မွတ္လိုက္ ေသာအခါ-
ၿဗဟၼာ ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့ ကုိယ္စား ေနရာကုိ” အ “ အကၡရာနဲ့သတ္မွတ္တယ္။
ဗိႆနိုး ေစာင့္ေရွာင့္ ထိန္းသိမ္းတဲ့ ေနရာကုိ “ ဥ “ အကၡရာနဲ့သတ္မွတ္တယ္။
သွ်ီ၀ ဖ်က္စီးတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ “ မ “အကၡရာနဲ့ သတ္မွတ္တယ္။
အဲဒီ အဥမ သံုးခုေပါင္းရင္ “ ဥံဳမ္ “ဆိုၿပီး ၿဖစ္လာပါတယ္။

“ဥဳံ”သည္ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္တုိ႕ယုံၾကည္ အားထားသည့္ ျဗဟၼာႀကီးႏွင့္၊ ဗိႆနိဳး၊ သွ်ီ၀ တုိ႕ကုိကုိယ္စား ျပဳကာ သုံးစြဲသည့္ စကားလုံး ျဖစ္သည္ ။ထုိဟိႏၵဴတုိ႕ သုံးစြဲသည့္ ဥဳံဆုိသည့္ စကားလုံးမ်ဳိးကုိ ဥဳံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ စသည္ ရြက္ဆုိျခင္းကုိ မျပဳသင့္ပါ။
စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္ေကာင္း တို့သည္ ၿမတ္ဗုဒၶရဲ့ အဆံုးအမမ်ား ၊ဂါထာမ်ား ႏွင့္ ၿမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၏ ေရွ့တြင္ ဥဳံ ကုိ ထည့္သြင္း မရြတ္ဆိုသင့္ပါ။ ၿမတ္စြာဘုရားလည္း”ဥံဳ “ကို အေရွ႕က ထားၿပီး ေဟာၾကားခဲ့သည့္ တရား မရွိခဲ့ဘူးပါ။
ဥံဳ ကို ေရွ့ကခံ၍ ထည့္သြင္း ရြတ္ဆိုၿခင္းသည္ ဟိႏၵဴက နတ္ဘုရားေတြကို ပဏာမ ရွိခိုးေနတာနဲ႔ တူေနပါတယ္။
လူတိုင္း လူတိုင္း၊ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာတရားကုိေတာ့ ဘယ္ဘာသာ ကုိမဆို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ႏိုင္ပါတယ္။

သန့္ရွင္းေသာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာကုိ တည္ေဆာက္မယ္ ဆိုရင္ သန့္သန့္ရွင္းရွင္း ဗုဒၶဘာသာ ေလးေတာ့ ၿဖစ္ေစ ခ်င္ပါတယ္။
ထို့ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္ အေပါင္းတို့ သန့္ရွင္းေသာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ၿဖစ္ၾကပါေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ပူေဇာ္ အပ္ပါသည္။

(ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး၏ ဗုဒၶဘာသာ အေၿခခံတရားေတာ္ မ်ားမွ သန့္ရွင္း ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ၿဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ထုတ္ႏုတ္ ပူေဇာ္ပါသည္။)
ေရးသားၿပဳစုသူ – ေမစိုး

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF