ဣတိၱ  က႑

(၁)ဥၾသအဆင္း၊ အသံခ်ဥ္း ၊ မ ဆင္း လင္ၿမတ္နိဳး

ရုပ္မလွသူ ၊ အဆင္းဟူ ၊ သင္ယူအတတ္မ်ိဳး

တပသီမ်ား ၊ အဆင္းကား ၊ သူ႕အားသည္းခံက်ိဳး ။။

အဓိပၸာယ္။။။။ ဥၾသ၏အဆင္းကား  အသံတည္း ၊ မိန္းမတို႔၏ အဆင္းကား လင္ကိုၿမတ္နိဳးၿခင္းတည္း ၊ ရုပ္သ႑ာန္မေကာင္းသူတို႔အဆင္းကား

အတတ္ပညာတည္း ၊ရေသ႔ရဟန္းတို႔အဆင္းကားသည္းခံၿခင္းတည္း ။

(၂)မိန္းမဥစၥာ ၊ ဆင္းရူပါ ၊ ၀ိဇၨာ ေယာက်္ားဘို႔

ရဟန္းဥစၥာ ။ သီလသာ ၊ မင္းမွာရဲမက္တို႔။။

အဓိပၸာယ္။။။ မိန္းမတို႔၏ဥစၥာကားအဆင္းတည္း ။ ေယာက်္ားတို႔၏ဥစၥာကား အတတ္ပညာတည္း ။ ရဟန္းတို၏ ဥစၥာကားသီလတည္း ။ မင္းတို႔၏

ဥစၥာကား  ရဲမက္ဗိုလ္ပါတည္း။။

(၃)ရေသ႔ရဟန္း ၊ တင္႔တယ္လန္း ၊ ၿမဲတမ္းၾကံဳလွီမွ

အေၿခေလးၿဖာ ၊ သတၱ၀ါ ၊လွရာဆူၿဖိဳးမွ

ေယာက်္ားမွန္လတ္ ၊ တင္႔တယ္မွတ္ ၊ အတတ္ရွိေပမွ

မိန္းမမွာမူ ၊ တင္႔တယ္ဟူ ၊ ခ်စ္သူ လင္ရွိမွ။။

အဓိပၸာယ္။။။။ရေသ႔ရဟန္းတို႔မွာၾကံဳလွီမွတင္႔တယ္၏ ။ အေၿခေလးခုရွိေသာ သတၱ၀ါတို႔မွာ ဆူၿဖိဳးမွသာတင္႔တယ္၏ ၊ ေယာက်္ားတို႔မွာ အတတ္ပညာရွိမွသာ

တင္႔တယ္ကုန္၏ ၊ မိန္းမတို႔သည္ကား လင္ရွိမွသာတင္႔တယ္ကုန္၏ ၊။

(၄)ေစာင္းတတ္သမား ၊ ငါးရက္ထား ၊ ေစာင္းအားကင္းေသာ္ပ်က္

ေလးသမားပ ၊ ရက္သတၱ ၊ ေလးမွကင္းေသာ္ပ်က္

မယားေတာ္သင္႔ ၊ တစ္လၿဖင္႔ ၊ လင္ႏွင္႔ကင္းေသာ္ပ်က္

တပည္႔မ်ားလဲ ၊ ဆရာဖဲ ၊ လခြဲကင္းေသာ္ပ်က္။။

အဓိပၸာယ္။။။။တတ္လွစြာေသာေစာင္းသမားသည္ေစာင္းႏွင္႔ငါးရက္မွ်ကင္းမူပ်က္၏ ၊ တတ္လွစြာေသာေလးသမားသည္ ခုႏွစ္ရက္မွ်ေလးႏွင္႔ ကင္းမူ

ပ်က္၏ ၊ ေတာ္မွန္လွစြာေသာ မယားၿဖစ္လွ်င္မူလည္း လင္ႏွင္႔ တစ္လကင္းမူ ပ်က္၏ ၊ တပည္႔တို႔ကားဆရာႏွင္႔ လခြဲမွ်ကင္းမူ ပ်က္၏ ။။

(၅)ကၽြဲကား ညြန္တြယ္ ၊ ဟသၤာမယ္ ၊ ကန္၀ယ္လြန္ေမြ႔ေလွ်ာ္

မိန္းမမွန္လွ်င္ ၊ ေယာက်္ားတြင္ ။ ၾကည္ရႊင္စိတ္ထားေပ်ာ္

ရဟန္းမွန္လတ္ ၊ ေပ်ာ္ရာၿမတ္ ၊ ၿမင္႔ၿမတ္တရားေတာ္။။

အဓိပၸာယ္။။။။ကၽြဲသည္ ညြန္မွေမြ႔ေလွ်ာ္၏ ၊ ဟသၤာသည္ ေရကန္ရွိမွေမြ႔ေလွ်ာ္၏ ၊ မိန္းမသည္ ေယာက်္ားရွိမွ ေမြ႔ေလွ်ာ္၏ ၊ ရဟန္းတို႔သည္ တရားရွိမွသာ

ေမြ႔ေလွ်ာ္၏။။

(၆)အစာေၾကမွ ၊ အဟာရ ၊ ဟုတ္ပခ်ီးမြမ္းရန္

အရြယ္လြန္ခ်က္ ၊ မယားစြက္ ၊ ရဲမက္စစ္ေအာင္ၿပန္

ေကာက္စပါးဟူ ၊ အိမ္ေရာက္မူ ၊ နည္းတူခ်ီးမြမ္းရန္။။

အဓိပၸာယ္။။။။ထမင္းအစာကိုအစာေၾကမွသာ ခ်ီးမြမ္းရာ၏ ၊ မယားကိုလည္း အရြယ္လြန္မွသာခ်ီးမြမ္းရာ၏ ၊ ရဲမက္ကိုလည္း စစ္ေအာင္ၿပန္မွသာ ခ်ီးမြမ္းရာ၏

ေကာက္စပါးကိုလည္း အိမ္သို႔ေရာက္မွသာ ခ်ီးမြမ္းရာ၏။။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 

 


About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com

   Send article as PDF