ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား-

ဆူနာမီ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ ေဟာၾကားေသာ သစၥာတရားေတာ္မ်ားကို ပိုမို နားလည္ေစရန္ အတြက္ သက္သက္ သာ ကြၽႏ္ုပ္ဥာဏ္မီသေလာက္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္မွ တည္းျဖတ္ျခင္း ဖတ္႐ႈျခင္းမျပဳရေသးသျဖင့္ တစံုတရာ ခြၽတ္ေခ်ာ္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါကစာေရးသူ ၏ တင္ျပခ်က္ အားနည္းမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။
တင္ျပထားေသာ အခ်က္တခ်ိဳ႔ မွာ ထပ္သေယာင္ ထင္ရေသာ္လည္း ပိုမိုရွင္းလင္းရန္အတြက္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဖတ္႐ႈသူ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ open-minded စိတ္ထားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ တကယ္ျဖစ္မျဖစ္ ကုိယ္တိုင္စမ္းသပ္ၾကည့္ပါကုန္။
အမွန္တရားအတြက္ မွတ္ေက်ာက္သည္ မိမိ ေလာဘ-ေဒါသ-ေမာဟ (ပညတ္မ်ားကို အဟုတ္ထင္ၿငိတြယ္မႈ) မည္မွ် ကင္းေန (သို႔) မည္မွ် ကင္းလာသလဲ ဆုိေသာအခ်က္ ကိုေတာ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မေမ႕ရန္ အထူးလိုအပ္လွေပသည္။

ျခားနားခ်က္ (၁)။

မိ႐ိုးဖလာ။ အ႐ႈခံ (သို႔) သတိထား ရႈမွတ္မည့္ အရာသည္
ပညတ္အာ႐ံု တစ္ခုခု၊ ျဖစ္ေနျခင္း။
ဥပမာ။ ၀မ္းဗိုက္၊ အသက္႐ွဴျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္၊ နာမႈ၊ က်င္မႈ
ပူမႈ၊ ေအးမႈ၊ အေတြးစိတ္၊ ျမင္မႈ၊ ၾကားမႈ တစ္ခုခု။

မဂၢင္လမ္း။
အ႐ႈခံ (သို႔) သတိထား၊ မေမ့ရမည့္တရား သည္
ပညတ္အာ႐ံုတစ္ခုခု မဟုတ္ပဲ သစၥာတရား(သုိ႔)
အမွန္တရား၏ စြမ္းရည္သတၱိမ်ားျဖစ္ျခင္း။
————————————————————————————————————–

ျခားနားခ်က္ (၂)။

မိ႐ိုးဖလာ။ ထူးျခားမႈတစ္ခုခု၊ ထူးျခားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္
တစ္ေယာက္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔ (သို႔)
ေသာတာပန္၊ သကဒါဂမ္ စေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူး
တစ္ဦးဦး ျဖစ္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထား။

မဂၢင္လမ္း။ တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ.. ဟူသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညတ္တရားသာျဖစ္သျဖင့္ ပယ္ျခင္း၊ တြယ္ျခင္းမျပဳပဲ ယခုဘ၀ကိုေရာ၊ တရား ေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ဘ၀ကိုေရာ.. ေတြ႕ႀကံဳ႐ံု သက္သက္သာ ျဖစ္ေစဖို႔ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ထား။
————————————————————————————————————–

ျခားနားခ်က္ (၃)။

မိ႐ိုးဖလာ။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ ကို မ်ားမ်ားျပဳလုပ္ရန္။

မဂၢင္လမ္း။
ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ ျပဳလုပ္မႈအေျခအေနကို
(ငါ့ဒါန၊ ငါ့သီလ၊ ငါ့ဘာ၀နာအျဖစ္) မဆုပ္ကိုင္ဘဲ..ျပဳလုပ္႐ံုသက္သက္ ျပဳလုပ္ဖို႕ အဓိကထား။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ မ်ားျပဳလုပ္ခြင့္ မသာေသးေသာ အေျခအေနကိုလည္း ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ ျဖစ္ေစဖို႔ သာ အဓိကထားျခင္း။
————————————————————————————————————–

ျခားနားခ်က္ (၄)။

မိ႐ိုးဖလာ။ ဆိုးေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ပယ္၍ ေကာင္းေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ား ပိုမို ျဖစ္ေပၚေနေစရန္ အဓိကထား။
ဥပမာ။ အေတြးစိတ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္။
တည္ၿငိမ္ေသာစိတ္မ်ား ၾကာရွည္ျဖစ္ေနေစရန္။
ပူေလာင္ေသာကစိတ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္။
အာ႐ံုတစ္ခုခု၌ တည္ၾကည္ေနေစရန္။
နာမႈ၊ ကိုက္မႈ ေ၀ဒနာမ်ား ခ်ဳပ္ရန္။

မဂၢင္လမ္း။ အေကာင္းအဆိုး အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို
ေကာင္းေကာင္း ဆိုးဆိုး ..အတည္မယူဘဲ…
ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္သာ ျဖစ္ေစရန္။
တည္ၿငိမ္ေသာစိတ္ျဖစ္ေစ၊ အေတြးစိတ္မ်ားျဖစ္ေစ။ ဒုကၡေ၀ဒနာျဖစ္ေစ။ ဥေပကၡာေ၀ဒနာျဖစ္ေစ။
တြယ္ျခင္း-ပယ္ျခင္းမျပဳပဲ
ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္သာ ျဖစ္ေစရန္သာ
အဓိကထား။
—————————————————————————————————–

ျခားနားခ်က္ (၅)။

မိ႐ိုးဖလာ။
အပါယ္ေလးဘံုဘ၀မ်ားကို မလိုခ်င္။
လူနတ္ခ်မ္းသာဘ၀ကို လိုခ်င္။

မဂၢင္လမ္း။ ေကာင္းေသာဘ၀ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးေသာဘ၀ျဖစ္ေစ
လိုခ်င္မႈ(ေလာဘ)-မလိုခ်င္မႈ(ေဒါသ)မျဖစ္ေစပဲ၊ ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ျဖစ္ေစဖို႔သာ ရည္ရြယ္ခ်က္ထား။
————————————————————————————————————

ျခားနားခ်က္ (၆)။

မိ႐ိုးဖလာ။ ေလာကီအလုပ္ ႏွင့္ တရားအလုပ္
ခြဲျခား သတ္မွတ္။

မဂၢင္လမ္း။
ေလာကီအလုပ္ျဖစ္ေစ၊ တရားအလုပ္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္႐ံုသက္သက္ လုပ္တတ္ဖို႔သာ အဓိက။
——————————————————————————————————-

ျခားနားခ်က္ (၇)။

မိ႐ိုးဖလာ။
မိမိနားလည္တဲ့ ႐ုပ္၊ေ၀ဒနာ၊စိတ္၊တို႔၏ ျဖစ္ျခင္းကိုလည္း အဟုတ္ထင္၊
ပ်က္ျခင္းကိုလည္း အဟုတ္ထင္။
ပညတ္ အျဖစ္-အပ်က္မ်ား ကို အတည္ယူ-အဟုတ္ထင္။

မဂၢင္လမ္း။ ပညတ္တရားမ်ားသည္ မတည္ၿမဲေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ေနေသာေၾကာင့္
အတည္ယူလို႔ မရ ။ အဟုတ္ထင္လို႕႔မရပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ ပညတ္ျဖစ္ပ်က္မ်ားကို အတည္မယူပဲ၊ ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္သာျဖစ္ေစဖို႔ သာ အဓိကထား။
————————————————————————————————-

ျခားနားခ်က္ (၈)။


မိ႐ိုးဖလာ။
ပူမႈ၊ ေအးမႈ၊ တင္းမႈ၊ ေလ်ာ့မႈ၊ နာက်င္မႈ၊ သက္သာမႈ၊ လႈပ္မႈ၊ ၿငိမ္မႈ၊ စသည့္ ပညတ္တရားမ်ား၏ ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကို တရားအျဖစ္ယူ။
– ဘာမွ မတည္ၿမဲျခင္း၊
– တစ္ခုခု မတည္ၿမဲျခင္း၊
– အရာရာ မတည္ၿမဲျခင္း ၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊
ကို အနိစၥတရား အျဖစ္ယူ။

မဂၢင္လမ္း။ ပူမႈ၊ ေအးမႈ၊ တင္းမႈ၊ ေလ်ာ့မႈ၊ နာမႈ၊ မနာမႈ၊
စသည့္ ပညတ္တရားမ်ားကို (တစ္ခုခု၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို )
အဟုတ္ထင္ေအာင္…တကယ္ထင္ေအာင္…ေနာက္ကြယ္မွ -လွည့္စား ျပဳလုပ္ေနေသာ…
မေျပာင္းမလဲ – မေဖာက္မျပန္ အၿမဲမွန္ကန္ေနတဲ့ –
တည္ၿမဲေနတဲ့ …တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ။
(ဒုကၡသစၥာအမွန္တရား) ကိုသာ အနိစၥတရား အျဖစ္ယူ။
————————————————————————————————————–

ျခားနားခ်က္ (၉)။

မိ႐ိုးဖလာ။ ပူမႈ၊ ေအးမႈ၊ ဖ်ားမႈ၊၊ နာမႈ၊ က်င္မႈ၊ ေရာဂါျဖစ္မႈ၊
အိုမႈ၊ နာမႈ၊ ေသမႈ၊ ျပႆနာျဖစ္မႈ၊ စိတ္ေသာကေရာက္မႈ၊ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္ခႏၶာႀကီး ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရမႈ စသည့္ ပညတ္ဒုကၡမ်ားကို
ဒုကၡတရား အျဖစ္ ယူ။

မဂၢင္လမ္း။ ပူမႈ၊ ေအးမႈ၊ ဖ်ားမႈ၊၊ နာမႈ၊ က်င္မႈ၊ စေသာ
ပညတ္ဒုကၡမ်ားကို တကယ့္ဒုကၡအျဖစ္ အထင္မွားေနေစရန္
ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနေသာ ပညတ္ဒုကၡမ်ား ေနာက္ကြယ္မွ…
မေျပာင္းမလဲ – မေဖာက္မျပန္ အၿမဲမွန္ကန္ေနေသာ
တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ။ (ဒုကၡသစၥာအစစ္)
သခၤါရဒုကၡအစစ္ကိုသာ – ဒုကၡတရား အျဖစ္ ယူ။
————————————————————————————————————-

ျခားနားခ်က္ (၁၀)။

မိ႐ိုးဖလာ။
မိမိ(ငါ့)အလိုဆႏၵ အတိုင္း မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနတၱတရား ဟု ယူ။

မဂၢင္လမ္း။ မိမိ(ငါ)သည္ လည္းေကာင္း၊ ငါ့ အလုိဆႏၵ သည္ လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာ အမွန္တရား (သမုတိသစၥာ) သာျဖစ္သျဖင့္ ထုိသမုတိသစၥာမ်ားႏွင့္ အနတၱတရားကို မခ်ိန္ထိုးဘဲ – ထို သမုတိသစၥာ တရားမ်ား ေနာက္ကြယ္မွ
သတ္မွတ္ထားေသာအမွန္တရားမ်ားကို
အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္ေနေအာင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနမႈသည္ ဆုပ္ကိုင္လို႔မရေသာသဘာ၀ ျဖစ္သျဖင့္ အနတၱတရား။
(တနည္းအားျဖင့္)
– တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ မဟုတ္ေသာ အေၾကာင္း အက်ဴိးျဖစ္စဥ္ သဘာ၀ ျဖစ္သျဖင့္ အနတၱတရား ဟု ယူ။ (နိဗၺါန္ (တည္ၿမဲမႈအစစ္) ႏွင့္ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ႐ုပ္(မတည္ၿမဲမႈအစစ္) ဟူသည္႕ သဘာ၀တရား ေလးခု သာလွ်င္ မေဖာက္မျပန္ အၿမဲမွန္ကန္ေနေသာ ဆုပ္ကိုင္လို႔မရေသာ သဘာ၀ ျဖစ္သျဖင့္ အနတၱ ဟုယူ ။ )

အပိုင္း(၂) ကို ဇယားပံုစံ ႏိႈင္းယွဥ္မႈျဖင့္ ေအာက္တြင္ ဖတ္ရႈေပးပါရန္။

http://www.scribd.com/doc/57181217/%E1%80%99%E1%80%AD%E1%82%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%96%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%AF-%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%99%E1%80%82%E1%81%A2%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%82%88%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9A%E1%80%BD%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%87%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%81%82

About True Answer

True Answer True Answer has written 60 post in this Website..

I want to share of right understanding which can give rise to real happiness & freedom as much as I can understand. My sharing is based on the teaching of Buddha, Mogok Sayadaw Gyi, Ahin Ottamasara from ThaBarWa Meditation Centre, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar. ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရရွိ သိရွိ နားလည္ေရး ...မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားနည္း ( ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ကို သိရွိေရး တင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။