ေမြးျမဴေရးလုပ္သားတစ္ဦးႏွင့္အတူၾကက္မ်ိဳးေကာင္းမ်ားကိုေပြ႕ခ်ီလွ်က္ Mr. Brayton Case ကိုစိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္းေရွ႕တြင္ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထြက္ကုန္မ်ားမွာ  အဓိကအားျဖင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားႏွင့္ သားငါးပုစြန္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၂၀၀၉-ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ျပည္တြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ ပမာဏ GDP သည္ 91.1 billion dollars  ခန္႕ ရွိပါသည္။ လယ္ယာထြက္ကုန္ ျဖစ္ေသာ ဆန္စပါးႏွင့္ ပဲမ်ိဳးစံုသည္ ျပည္ပပို႕ကုန္ စုစုေပါင္း ပမာဏ၏ ၄၀% ခန္႕ရွိပါသည္။ ပဲမ်ိဳးစံုဟုဆိုရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ကုလားပဲ၊ ပဲႀကီး၊ ေထာပတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲႏွင့္ ဘိုကိတ္ပဲ စသည္တို႕ပါ၀င္ၾကပါသည္။ ထိုသို႕ ပဲမ်ိဳးစံုအနက္ ဘိုကိတ္ပဲအေၾကာင္းတင္ျပလိုသည္။

ဘိုကိတ္ပဲသည္ ျမန္မာ့ပဲမ်ိဳးစစ္မဟုတ္ပါ။ ဘိုကိတ္ပဲ၏ ဇာတိမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ပါသည္။ ဘိုကိတ္ပဲမ်ိဳးအား ျမန္မာႏိုုင္ငံသို႕ ယူေဆာင္လာသူမ်ားမွာ အေမရိကန္လူမ်ိဳး မစၥတာ ဘေရတြန္ေက့(စ္) (MR. BRAYTON CASE) ဆိုသူျဖစ္ပါသည္။
မစၥတာ ဘေရတြန္ေက့(စ္)မွာ အသားျဖဴျဖဴ၊ မ်က္လံုးျပာျပာ၊ ႏွာေခါင္းရွည္ရွည္၊ အရပ္ျမင့္ျမင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႕ ရုပ္ရည္ရွိသူမ်ားအား ျမန္မာတို႕က “ဘို” ဟုေခၚေလ့ရွိပါသည္။ ဘိုတဦးျဖစ္သူ Mr. Brayton Case ကိုလည္း “ဘိုကိတ္” ဟုေခၚခဲ႔ၾကပါသည္၊ “ဘိုကိတ္” တင္သြင္းလာေသာ ပဲမ်ိဳးကိုလည္း ယေန႕တိုင္ “ဘိုကိတ္ပဲ” ဟု ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္းလံုးတြင္ ေခၚတြင္ကာ ယေန႕တိုင္ စိုက္ပ်ိဳးစားသံုးၾကေနေလသည္။

Mr. Brayton Case အား နယူးေယာက္ျပည္နယ္ဇာတိ မိဘႏွစ္ပါးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ တြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရင္း ဩဂုတ္လ၊ ၁၈ရက္၊ ၁၈၈၇ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ႕သည္။
Mr. Brayton Caseအား ျမင္းၿခံၿမိဳ႕သားစစ္စစ္ဟု ေခၚလိုပါက၊ ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ ၄င္း၏ မိဘႏွစ္ပါးစလံုးသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနေသာ American Baptist Foregin Mission Society ( ABM )တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာစာ အေရး၊ အဖတ္ႏွင့္ စကားေျပာတတ္ၾကသည္။ အိမ္တြင္လည္း ျမန္မာစကားကို ေလ့က်င့္ေျပာၾကသည္။
Mr. Case  သည္ ျမန္မာကေလးမ်ားႏွင့္ပင္ ေဆာ့ကစား ႀကီးျပင္းလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ငယ္စဥ္က ျမန္မာစကားကို ျမင္းၿခံျမိဳ႕သားတစ္ဦးကဲ့သို႕ ေျပာတတ္သည္။ အဂၤလိပ္စကား မေျပာတတ္ခဲ့ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလယ္တန္းထိ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး မိဘမ်ား၏ လမ္းၫႊန္စီစဥ္မွဳအရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႕ ျပန္လာၿပီး အထက္တန္းပညာ ဆက္လက္သင္ယူခဲ့ပါသည္။
မိမိအား ေမြးဖြားခဲ့ရာဇာတိ ျမန္မာျပည္သို႕တေန႕တြင္ ျပန္သြားမည္၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သာသနာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိခဲ႕သည့္အတိုင္း Brown University ႏွင့္ Columbia University  တို႕မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးပညာသင္ၾကားေရး ဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ရယူခဲ့သည္။ တဖနUniversity of California –  Union Theological Seminary မွ ခရစ္ယာန္ သာသနာေရးဆိုင္ရာဘြဲ႕ကိုလည္း ရခဲ႕သည္။
ျမန္မာႏိုုင္ငံသို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သာသနာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၉၁၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္အထိ လုပ္ေဆာင္ခဲ႕သည္။
ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ေနရင္း ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ကို ႏွစ္သက္ခဲ႕သည္။ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာျပည္ အထက္ေအာက္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္မွ သြားလာေရး လြယ္ကူသည့္အျပင္ ရာသီဥတု သမမွ်တၿပီး ျမန္မာျပည္ အရပ္ရပ္မွ စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ ဆင္ဆင္တူေတာ ေျမအမ်ိဳးအစားလည္းရွိသည္။
Mr. Case သည္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕သို႕ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းေ့ရႊ အေျခစိုက္ခဲ့သည္။ စံျပစိုက္ခင္းမ်ား၊ သီးထပ္သီးၫွပ္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းမ်ား၊ ၾကက္၊၀က္ ေမြးျမဴေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျပသခဲ့သည္။ ထိုသို႕ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျပသရံုသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံေက်ာင္းကိုလည္း (၁၉၂၃) ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး သင္တန္းကာလမွ ေလးႏွစ္သင္တန္းျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္ အရပ္ရပ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ ပညာသင္ယူခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ သင္တန္းသား ၁၈ဦးအား စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံ သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပ၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားကို ခ်ီးႁမွင့္ေပးအပ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။
Mr. Case ၏ ေက်ာင္းသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ပထမဆံုး စိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္း ျဖစ္ရံုသာမက ယေန႕ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ ပ်ဥ္းမနား ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး တကၠသိုလ္ႀကီး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည္ အထိက်ယ္ပ်ံ့လာေစေရးအတြက္ ပညာရွင္မ်ား စတင္ေမြးဖြားရာ လမ္းစမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို အ
ေျခခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ျမန္မာျပည္သို႕ ကူးစက္ျပန္႕ပြားလာေသာအခါ ဂ်ပန္တို႕က ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္ အရပ္ရပ္အား ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ Mr. Case ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္း မွာလည္း ဗံုးဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳက် ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္းႀကီး ပ်က္စီးသြားေသာေၾကာင့္ Mr. Case သည္ အိႏၵိယျပည္သို႔ထြက္ခြါခဲ့သည္။အဂၤလိပ္ႏွင့္အေမရိကန္မဟာမိတ္စစ္တပ္မ်ား ျမန္မာျပည္အား ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရန္ ခ်ီတက္ေသာအခါ အေမရိကန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စတီး၀ဲ (GENERAL JOSEPH W.STILWELL)  တပ္တြင္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး အရာရွိ (Liaison Officer) အျဖစ္ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။
အဂၤလိပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ မဟာမိတ္တပ္မ်ား လက္တြင္းသို႕ က်ေရာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ပညာေပးျခင္းကို စံျပလုပ္ေဆာင္ ျပသခဲ့သည္။ ထိုသို ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း အင္းေတာ္ႀကီး(INDAWGYI) ကန္တြင္ မေတာ္တဆ ေလွေမွာက္ရာမွ (ဇူလိုင္လ ၁၄ရက္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္)တြင္ အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။
Mr. Case ကြယ္လြန္ေၾကာင္းသိသည္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က Mr. Caseကြယ္လြန္မွဳသည္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားအတြက္ ႀကီးစြာေသာ ဆံုး႐ံုႈးမွဳ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။
Mr. Case ေက်းဇူးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဲမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႕မ်ားရရွိျခင္း၊ ေမြးျမဴေရး ၾကက္၊ ၀က္မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႕မ်ား ရရွိျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာေကာင္းမ်ား၊ အေျခခံေကာင္းမ်ား ရရွိခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေစေရးအေထာက္အကူျပဳ႕ခဲ့ ရံုသာမက ျပည္ပပို႕ကုန္ လုပ္ငန္း မ်ားကိုပါ တိုးတက္ေစႏိုင္ခဲ့သည္။ Mr. Case ၏ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားမွ ရရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို စာေရးသူတို႕ ယေန႕တိုင္ ခံစားေနၾကဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္Mr. Case အား ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

ဦးျမင့္ေ၀
ကိုးကား ။  ။ Ref. Robert F. Cramer          Hunger fighter  in BURMA

 

မွတ္ခ်က္။  ။ မႏၱေလးေဂဇက္ ဇြန္လ ၂၀၁၁ ထုတ္တြင္ေဖၚျပျပီးျဖစ္ပါသည္။

kai

About kai

Kai has written 939 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.