ယခုလ အတြက္ ရင္ကို ထိမွန္ ေစေသာ သတင္း ႏွစ္ပုဒ္ ရွိသည္။ တစ္ပုဒ္က ႏိုင္ငံျခား
သတင္း မီဒီယာသည္ စထရိတ္တိုင္းမ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ တိုင္ေပတြင္ “ႏွစ္
ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ေအာင္ပိတ္ ပင္ထား ေသာ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္း ျပန္လည္ဖြင့္
လွစ္ေတာ့မည္” ဟူေသာသတင္း။ ေနာက္ တစ္ခုက ျပည္တြင္း မီဒီယာတို႔တြင္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ
“အႏွိပ္ခန္း၊ ေကတီဗြီတို႔ကို ျပင္း ျပင္း ထန္ထန္ အေရး ယူမည္”ဟူေသာသ
တင္းအေၾကာင္းအရာကတူသည္။ အခ်ိန္ ကာလကလည္း သိပ္မကြာ။ မတူညီ သည္ က
ပိတ္ျခင္းႏွင့္ဖြင့္ျခင္း သေဘာတရားႏွစ္ခု က လားလားမွ်မတူ။ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး
ကို ဆန္႔က်င္ ေနသည္။

စထရိတ္တိုင္းမ္တြင္ ပါဝင္ေသာ သတင္း ကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္႐ႈၿပီးေနာက္ အခ်က္
သံုးခ်က္ကို ေတြ႕ျမင္ ခံစားရသည္။ ပထမ တစ္ခ်က္က အာဏာသံုး၍ ပိတ္ပင္ထား ေသာ
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေနာက္ ကြယ္ ကဆိုး က်ိဳး။ ဒုတိယ တစ္ခ်က္က လူထုဆႏၵ။ ေနာက္ တစ္ခ်က္က
တိုင္းျပည္ဝင္ေငြ ဤသံုးခ်က္ ကို လွစ္ခနဲ ျမင္လိုက္ရသည္။ ဒုတိယ အခ်က္ျဖစ္ေသာ
လူထုဆႏၵကို အရင္ေျပာ လိုပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာေအာင္ ပိတ္ပင္ထားေသာ
ကိစၥရပ္တစ္ခုကို ဖြင့္ခ်င္၍ ျပန္လည္ဖြင့္္ လွစ္ေပးျခင္း မဟုတ္။ လူထုဆႏၵ
အေပၚအေျခခံၿပီး အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ႐ႈေထာင့္မွ ေန၍ ျပန္လည္ဖြင့္ လွစ္ေပး
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ) တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာက လူထုစစ္ တမ္း
တစ္ရပ္ ေကာက္ခံ သည္။ ျပည့္တန္ဆာ ကိစၥဖြင့္ေပးသင့္ မဖြင့္ေပး သင့္ကိုျဖစ္သည္။

ျပည့္တန္ဆာကိစၥလံုးဝမရွိသင့္ဟု ဆႏၵျပဳသူ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)ျပည္သူ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
သာရွိသည္။ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္ေသာ ျပည္သူတို႔က သင့္ေလ်ာ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္၍ ခြင့္ျပဳသင့္ ေၾကာင္း အဆိုျပဳၾကသည္။ ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ား
စနစ္တက်သတ္မွတ္၍ ရွင္သန္ရပ္တည္   ခြင့္ျပဳလိုၾကသည္။

ပထမေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာေအာင္ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္ က
ဆိုးက်ိဳးကို ေျပာရလွ်င္ တရားမဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူ ေသာအခ်က္အလက္ပင္ျဖစ္သည္။ တရား
မဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အတင္း အက်ပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ စစ္ေဆး အေရးယူ မႈမွ
လြဲ၍ က်န္တာဘာမွ မတတ္ႏိုင္။ အေမွာင္ကမၻာ တြင္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနမည္ျဖစ္ေတာ့ ၏။

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမည္သို႔မွ် ျပဳ၍ရေတာ့မည္မဟုတ္။ အေရအတြက္ ကိုလည္း
မသိရ။ က်န္းမာေရးက႑မွ အေသြးအသားေရာင္းခ်သူတို႔အေပၚ ၾကည့္ ႐ႈေစာင့္ေရွာက
လိုေသာ္လည္း တရားဝင္ မဟုတ္၍ လုပ္၍မရေသာကိစၥရပ္မ်ားစြာ ရွိလာသည္။
စာရင္းဇယားအေရအတြက္ လည္း ေပ်ာက္ကုန္သည္။ ကမၻာသူ ကမၻာ သားတို႔အား လူမ်ိဳး
တံုးေပ်ာက္ ကြယ္ေစမည့္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါဆိုး အေပၚ
အတင္းအက်ပ္ႏွိပ္ကြပ္ပိတ္ပင္ေစ ျခင္းက တားဆီးကာကြယ္ ႏိုင္ေသာအ
ေၾကာင္းတရားအေျဖမွန္ဟုတ္ပါ၏ေလာ။ ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္လာပါေတာ့သည္။
တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)အႀကီးအကဲတို႔ ႏွစ္ ေပါင္း ၂၀ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုအေရးကို
သိျမင္လာပံု ရသည္ဟု ထင္ျမင္မိ၏။ တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ)ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာနအႀကီး အကဲ
လ်ဴဝန္ရွဂ္က ယခုလိုဆိုပါသည္။ “အစိုးရက ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးမည္။

ျပ႒ာန္းၿပီးလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ရယူၿပီး တရားဝင္ ရပ္တည္ရေတာ့
မည္။ တရားမဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္၍ လက္ ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ ျပည့္တန္
ဆာမ်ား၊ ေခါင္း မ်ားအားလံုး က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရမည္။ ပံုမွန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးၿပီး
က်န္းမာေရး စစ္ေဆးခ တစ္လ ၁၀ ေဒၚလာဝန္းက်င္ ခန္႔သာကုန္က်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
တရား မဝင္လုပ္ကိုင္သူျပည့္တန္ဆာတို႔ကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္”
ဆို သည့္အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာပိတ္ပင္ထား ေသာ္ လည္း
တရားမဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနသည့္ ျပည့္တန္ ဆာလုပ္ငန္းတြင္ လိုင္စင္မဲ့ တစ္သိန္း
ေက်ာ္လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟူေသာ စာရင္းဇယားရွိေနသည္မွာ တ႐ုတ္ ္(တိုင္ေပ)၏
အားသာခ်က္ျဖစ္သည္။

ယင္းအေပၚအ ေျခခံ၍ တ႐ုတ္သုေတသီတို႔က ခန္႔မွန္းသံုး သပ္ထားသည္မွာ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)
တြင္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြမွာ သန္း ၈,ဝ၀ဝ
ေက်ာ္ပ်မ္းမွ်ရွိေန ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ထားၾကသည္။ ယခု
အဆိုပါလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကို စနစ္   တက်ဥပေဒထုတ္ျပန္၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆး မႈ
ပံုမွန္ျပဳလုပ္၍ အခြန္အတုပ္ စနစ္တက် ေကာက္ခံကာ ၇၀ ေက်ာ္ေသာ တ႐ုတ္
(တိုင္ေပ)ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵကို ဦးစားေပး ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး
႐ႈေထာင့္ အေပၚအေျခခံကာ ပိတ္ထားေသာ တံခါးခ်ပ္၏ေနာက္ကြယ္က အေမွာင္တို႔ကို
တံခါးဖြင့္၍ အလင္းျဖင့္ခြင္းေစေတာ့မည္။ ဤသည္ကား စထရိတ္တိုင္းမ္မီဒီယာ
တြင္ပါဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အ ေပၚ အေျခခံ၍႐ႈျမင္ျခင္းျဖစ္၏။

*****

အႏွိပ္ခန္း၊ ေကတီဗြီတို႔ကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ အေရးယူမည္ဟူေသာ ျပည္တြင္း သတင္း၏
ေနာက္ကြယ္က တကယ့္ျဖစ္ရပ္  တို႔ကိုဆက္လက္ေလ့လာေစ့ငုမိသည္။ ဟုတ္ သည္။ ရန္ကုန္
တစ္ၿမိဳ႕လံုးလိုလိုကို တစ္ခ်ိန္ က ညလံုးေပါက္မီးလင္းေနေသာ အခန္းတို႔
ေမွာင္အတိက် သြားသည္။ လူႀကီး၊ လူလတ္ ပိုင္းတို႔အၾကား ေရပန္းစားေသာ ေနရာတခ်ိဳ႕
တြင္သာစုၿပံဳ၍ လူစည္ကား ေနေတာ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းလိုလိုတြင္ တစ္ခ်ိန္ က တိုးတိုးတိတ္တိတ္
က်ိတ္၍စည္ကားခဲ့ ေသာ တိုက္ခန္းေနရာတို႔ ဆိတ္ၿငိမ္ကုန္ ေတာ့သည္။ အလြန္႔အလြန္
ရွားပါးလွစြာ ျဖင့္ အခန္းငယ္ တခ်ိဳ႕သာ မွိန္ပ်ပ်အလင္း ေရာင္ေအာက္တြင္
ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေန သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤတြင္ တကၠစီသမား၊ အငွားယာဥ္ ေမာင္းတစ္ဦးက
ယခုလိုဆိုလာပါသည္။ “အစ္ကိုရယ္ …ဒါေတြတင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ပိတ္လိုက္ေတာ့
ဘာေတြျဖစ္လာ သလဲသိလား။ ညေနေစာင္းရင္ အကုန္လံုး လမ္းေပၚထြက္လာၾကေရာ။ မယံုရင္ ၄
နာရီခြဲ၊ ၅ နာရီ ေလာက္…ကိုလာၾကည့္ ပါလား။ အေယာက္ ၂၀ဝ ေလာက္ရွိတယ္။

ထြက္လာၾကတာမ်ား…” ငယ္ထိပ္ကို ေျမြေပါက္သကဲ့သို႔ ခံစား လိုက္ရသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ နည္းလမ္း မွန္ပါ ၏ေလာ။ ဆက္လက္စဥ္းစားမိသည္ကမည္သည့္နည္း
ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္သည္က ေကာင္း သနည္း။ အေရအတြက္၊ စာရင္းဇယားကို မည္
သို႔ေကာက္ယူသိရွိႏိုင္မည္နည္း။ အေရအတြက္ ပမာဏမသိရွိရဘဲ မည္ ကဲ့သို႔
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမည္ နည္း။ အေရးႀကီး ေသာ သူတို႔ကို က်န္းမာ
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ မပို႔ခ်ႏိုင္ပါက
လူမ်ိဳးတံုးေစမည့္ ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီးကို မည္သို႔တြန္းလွန္ရပါ အံ့နည္း။

လက္ရွိတ႐ုတ္(တိုင္ေပ)သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာပိတ္ပင္ခဲ့ရာမွ ဤကိစၥကို ယခု
တံခါးဖြင့္ ေပးလိုက္သည္။ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ) ကဲ့သို႔ပင္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားစြာ
တို႔သည္ လည္း ျပည့္တန္ဆာကို စနစ္တက်လိုင္စင္ ရယူလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည္။
စနစ္တက်က်န္း မာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပးသည္။ ထို႔ ေနာက္ ျပည့္တန္ဆာ
ကိုအမွီျပဳ၍ တိုင္းျပည္ ၏ GDP တိုးေစသည္။ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ
မ်ားစြာရွာေဖြေသာက႑တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္လာ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ “ျပည့္တန္ဆာျဖင့္ တန္ဆာ
ဆင္ျခင္း”ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ အေတြး တို႔ဆက္လက္ ဆင့္ပြားမ ိျပန္သည္။ “ကြ်ႏု္ပ္
တို႔သည္ ျပည့္တန္ဆာကို တိုက္ဖ်က္မည္ လား။ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ဟူ
ေသာ တက္ေခတ္နတ္ဆိုးကို တိုက္ဖ်က္မည္ လား” ပညာရွင္တို႔ ေခါင္းခ်င္း ဆိုင္ရေပ
ေတာ့မည္။

ရုိးရာေလး – ျပည့္တန္ဆာကို တိုက္ဖ်က္မလား၊ တက္ေခတ္ နတ္ဆိုးကို
တိုက္ဖ်က္မလား

*forward ေမးမွျပန္လည္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။*

About kp

has written 10 post in this Website..

   Send article as PDF