‘ အ မွ တ္ တ ရ မ်ား . . . . ေ လာ င္ ကၽြ မ္ း ’

( ၁ )

ေႏြ က . . . . ေႏြ ပဲ

ပူ ေလာ င္ တ ယ္

မို း လို   ထ စ္ . . . ခ်ဳ န္ း . . . ရြာ

အ မွ တ္ တ ရ . . . . အ မွ တ္ တ ရ က စ စ္ မွ န္ ရ င္ ၊

န က္ ရိႈ င္ း ရ င္ ၊ တ ေ ျမ႕ ေ ျမ႕ . . . ေ လာ င္ ကၽြ မ္ း ၿပီ ဆို ရ င္

အ ဆိ ပ္ အ ေ တာ က္ ထ က္          ပို ျပ င္ း ထ န္ တ ယ္

ဟ င့္ အ င္း . . . . . န င္ . . . . ငါ့ ကို

အဲ ဒီ လို မ ၾက ည့္ နဲ႔ ၊ သ နာ း သ လို မ ၾက ည့္ ပါ နဲ႔

မ် က္ ႏွာ လႊဲ လို က္ ပါ

မ် က္ ႏွာ လႊဲ လို က္ တာ နဲ႔ . . . .

အ ေ ဝ း ဆံု း . . . . အ     ေ   ဝ  း     ဆံု   း  .   .   .   .

အ          ေ        ဝ    း             ဆံု    း

ေဝ း

သြာ း

မွာ . . . . . တ က ယ္ ပဲ

ေ ႏြ ရာ သီ အ စ ဟာ . . . . မို း ဥ တု ထဲ မွာ . . . .

လ မ္ း မ အ က် ယ္ ႀကီ း ရဲ႕    တ စ္ ဖ က္ တ စ္ ခ် က္ မွာ

န င္ တို႔ ႏွ စ္ ဦ း ၾကာ း . . . . ငါ  က . . . .

ငါ က . . . . မ ေ တြ း ခ် င္ ေ ပ မ ယ့္ . . . . ဗို င္ း ရ ပ္ စ္ လာ း

ငါ့ အ သံ က မို း ႀကိဳ း သံ လို ပဲ လာ း

မ ေ တြ း ခ် င္ ေ ပ မ ယ့္ . . . . . တ စ္    စ        စီ

ငါ . . . . ေ န

ရာ

အ                          ႏွံ႔

ပ်ံ႕                  ႀကဲ                ေ   န

အ ျပ င္ း အ ထ န္ . . . တို က္ ခ တ္ ေ န

( ၂ )

ငါ့ . . . . . စိ တ္ ထဲ က ေ န

န င့္ အ ရိ ပ္ ကို ပါ . . . ထု တ္ ပ စ္ လို က္ ဖို႔

ေ တြ း မိ . . . . ငါ . . . .

ေ တြ း  . . . . .  မိ  . . . . .   တ  ယ္

မ ရ ေ တာ့ ဘူ း ေ ကာ င္ မ ေ လ း ရ ယ္

ငါ ဟာ ေ နာ က္ က် ခဲ့ . . . .

ငါ့ ကို ယ္ ထဲ မွာ . . . . န င္ က

ကူ း စ က္ ပ်ံ႕ ႏွံ႔ ခဲ့ ၿပီ း ၿပီ

က မ္ း မ ျမ င္ . . . . . လ မ္ း မ ျမ င္         ငါ ကို ယ္ တို င္

မု န္ တို င္ း ျဖ စ္ ေ န သ လို

ငါ ကို ယ္ တို င္ . . . မု န္ တို င္ း အ တို က္ ခံ ေ န ရ တ ယ္

ဒါ ေ တာ င္ . . . . န င့္ စိ တ္ နဲ႔ . . . .

ႀကိ မ္ ဖ န္ မ်ာ း စြာ . . . .        ငါ         . . . . . .

မ ေ သ ဆံု း ႏို င္ ဘူ း . . . . .  အဲ ဒီ လို နဲ႔ . . . . .

ေ    သ     ဆံု    း    သြာ    း    ခဲ့    တ    ယ္

. . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . .

. . .

. .

.

( ၃ )

အ မွ တ္ တ ရ . . . .

အ မွ တ္ တ ရ က . . . . စ စ္ မွ န္ ခဲ့ တ ယ္ ၊

န က္ ရိႈ င္ း ခဲ့ တ ယ္ . . . ၊

ႏွ င္ း ေ တြ လို ပဲ . . . . ျဖဴ ေ ဖြ း ခဲ့ တ ယ္ ၊

တ ေ ျမ႕ ေ ျမ႕ လ ည္ း . . . . ေ လာ င္ ကၽြ မ္ း ခဲ့ တ ယ္

အ မွ တ္ တ ရ ဟာ . . . . .

အ ဆိ ပ္ အ ေ တာ က္ ထ က္ . . . . . ပို   မို . . . . .

ျပ င္ း . . . . .        ထ န္           . . . . . .     ေ န        ။           ။

သူရႆဝါ

ေမ ၇ ရက္ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

About သူရႆဝါ

သူ ရ ႆ ဝါ has written 157 post in this Website..

25 Years Old From Yangon | Myanmar | Writer | Blogger | Stand-up Comedian | Freelance Web Designer | Admin Member of Suboo Multi Social Network | Contact Me as Followings, kophonethantkyaw@gmail.com www.thurathawah.net www.facebook.com/ThuRaThaWah www.twitter.com/Thurathawah