အမှတ်တရများ . . . လောင်ကျွမ်း

သူရႆဝါMay 7, 20103min841

‘ အ မှ တ် တ ရ များ . . . . ေ လာ င် ကျွ မ် း ’

( ၁ )

နွေ က . . . . နွေ ပဲ

ပူ လော င် တ ယ်

မို း လို   ထ စ် . . . ချု န် း . . . ရွာ

အ မှ တ် တ ရ . . . . အ မှ တ် တ ရ က စ စ် မှ န် ရ င် ၊

န က် ရှို င် း ရ င် ၊ တ ေ မြ့ ေ မြ့ . . . ေ လာ င် ကျွ မ် း ပြီ ဆို ရ င်

အ ဆိ ပ် အ ေ တာ က် ထ က်          ပို ပြ င် း ထ န် တ ယ်

ဟ င့် အ င်း . . . . . န င် . . . . ငါ့ ကို

အဲ ဒီ လို မ ကြ ည့် နဲ့ ၊ သ နာ း သ လို မ ကြ ည့် ပါ နဲ့

မျ က် နှာ လွှဲ လို က် ပါ

မျ က် နှာ လွှဲ လို က် တာ နဲ့ . . . .

အ ေ ဝ း ဆုံ း . . . . အ     ေ   ဝ  း     ဆုံ   း  .   .   .   .

အ          ေ        ဝ    း             ဆုံ    း

ဝေ း

သွာ း

မှာ . . . . . တ က ယ် ပဲ

ေ နွ ရာ သီ အ စ ဟာ . . . . မို း ဥ တု ထဲ မှာ . . . .

လ မ် း မ အ ကျ ယ် ကြီ း ရဲ့    တ စ် ဖ က် တ စ် ချ က် မှာ

န င် တို့ နှ စ် ဦ း ကြာ း . . . . ငါ  က . . . .

ငါ က . . . . မ ေ တွ း ချ င် ေ ပ မ ယ့် . . . . ဗို င် း ရ ပ် စ် လာ း

ငါ့ အ သံ က မို း ကြို း သံ လို ပဲ လာ း

မ ေ တွ း ချ င် ေ ပ မ ယ့် . . . . . တ စ်    စ        စီ

ငါ . . . . ေ န

ရာ

အ                          နှံ့

ပျံ့                  ကြဲ                ေ   န

အ ပြ င် း အ ထ န် . . . တို က် ခ တ် ေ န

( ၂ )

ငါ့ . . . . . စိ တ် ထဲ က ေ န

န င့် အ ရိ ပ် ကို ပါ . . . ထု တ် ပ စ် လို က် ဖို့

ေ တွ း မိ . . . . ငါ . . . .

ေ တွ း  . . . . .  မိ  . . . . .   တ  ယ်

မ ရ ေ တာ့ ဘူ း ေ ကာ င် မ ေ လ း ရ ယ်

ငါ ဟာ ေ နာ က် ကျ ခဲ့ . . . .

ငါ့ ကို ယ် ထဲ မှာ . . . . န င် က

ကူ း စ က် ပျံ့ နှံ့ ခဲ့ ပြီ း ပြီ

က မ် း မ မြ င် . . . . . လ မ် း မ မြ င်         ငါ ကို ယ် တို င်

မု န် တို င် း ဖြ စ် ေ န သ လို

ငါ ကို ယ် တို င် . . . မု န် တို င် း အ တို က် ခံ ေ န ရ တ ယ်

ဒါ ေ တာ င် . . . . န င့် စိ တ် နဲ့ . . . .

ကြိ မ် ဖ န် မျာ း စွာ . . . .        ငါ         . . . . . .

မ ေ သ ဆုံ း နို င် ဘူ း . . . . .  အဲ ဒီ လို နဲ့ . . . . .

ေ    သ     ဆုံ    း    သွာ    း    ခဲ့    တ    ယ်

. . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . .

. . .

. .

.

( ၃ )

အ မှ တ် တ ရ . . . .

အ မှ တ် တ ရ က . . . . စ စ် မှ န် ခဲ့ တ ယ် ၊

န က် ရှို င် း ခဲ့ တ ယ် . . . ၊

နှ င် း ေ တွ လို ပဲ . . . . ဖြူ ေ ဖွ း ခဲ့ တ ယ် ၊

တ ေ မြ့ ေ မြ့ လ ည် း . . . . ေ လာ င် ကျွ မ် း ခဲ့ တ ယ်

အ မှ တ် တ ရ ဟာ . . . . .

အ ဆိ ပ် အ ေ တာ က် ထ က် . . . . . ပို   မို . . . . .

ပြ င် း . . . . .        ထ န်           . . . . . .     ေ န        ။           ။

သူရဿဝါ

မေ ရ ရက် ၊ ၂၀၁ဝ ခုနှစ်