ဘ၀..ဆိုတာ..တခါတေလေတာ့လဲ.. ယိုင္ထိုးထိုးနဲ့..ပါပဲ….တခါတေလေတာ့လဲ..ငိုက္ဆိုက္ဆုိက္..  နဲ့ပါပဲ…တခါတေလေတာ့လဲ..ေကာ့လန္ေကာ့လန္..န ဲ့…………..န ေဘးကိုထိုးသြားလိုက္..အ ေရွ့ကိုေရာက္သြားလိုက္…အ ေနာက္ကိုျပန္သြားလိုက္  န ဲ့ …………….အရက္ ေသာက္တက္ခါ စ ကေလး တေယာက္လို… လမ္းေလွ်က္တက္ခါစကေလးတေယာက္လို…..ပါ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

About snake bite

snake bite has written 1 post in this Website..

I talk to you right things.