အသံုးခ်ဂမီၻရ(၆) -သိဒၶိဓာတ္မ်ား၏အသံုးႏွင့္အကန္႔အသတ္မ်ား(က)

သိဒၶိဓာတ္ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝိဉာဏ္ဆိုင္ရာအေသးစိတ္စစ္တမ္း၏ရလာဒ္ပင္ျဖစ္သည္။မွန္မွန္ကန္ကန္ျပီးေျမာက္

လွ်င္အလြန္အသံုးဝင္အက်ဳိးရွိေစသေလာက္ မေတာ္မတည့္ျဖစ္သြားလွ်င္လည္းမ်ားစြာအႏၱရာယ္ရွိေပသည္။

အေၾကာင္းမွာစိတ္ႏွလံုးညႈိးငယ္ေစေသာအၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္ႏွင့္အေျခအျမစ္မရွိေသာသံသယမ်ဳိးေစ့မ်ား

စိုက္ပ်ဳိးၾကီးထြားေစျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။သိဒိၶဓာတ္ထုတ္ယူအသံုးခ်ပံု(၃)မ်ဳိးရွိသည္။ပထမတစ္မ်ဳိးမွာ စိတ္စြမ္းအင္

ပါရမီရွိျခင္းႏွင့္ေလ့က်င့္မႈအေပၚတြင္လံုးလံုးမွီခိုေနေသာ စိတ္တန္ခိုးသက္သက္ျဖစ္သည္။(ေအာက္လမ္းပညာ၊

စုန္းပညာတို႔တြင္ ဝမ္းတြင္းပါပညာသည္လိုမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္သည္။)သို႔ေသာ္ထိုစိတ္တန္ခိုးသည္ပုဂၢိဳလ္ေရးဘက္လိုက္မႈ

ႏွင့္အကန္႔အသတ္မ်ား၏လႊမ္းမိုးမႈရွိေနသည္။ေနာက္တစ္မ်ဳိးမွာ ဓာတ္ဖန္လံုးၾကည့္ျခင္း စသည့္အာရုံစူးစိုက္မႈတစ္

ခုခုကိုအသံုးခ်၍သိဒိၶဓာတ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။(ကသိုဏ္းရႈျခင္းႏွင့္တူႏိုင္ပါသည္။)ေနာက္ဆံုးတစ္ခုမွာ

သေကၤတနိမိတ္မ်ားကိုေလ့လာ၍သိဒၶိဓာတ္မ်ားျဖစ္ေပၚေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ဥပမာအားျဖင့္တားေရာ့

ကဒ္သေကၤတမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

သိဒိၶဓာတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ျပႆနာမ်ားစြာရွိပါသည္။အမ်ားအားျဖင့္ ပါရမီ၊ေလ့က်င့္မႈ၊ပုဂၢိဳလ္ေရးဘက္လိုက္မႈ

တို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေလ့ရွိသည္။ထို႔ေၾကာင့္မည္မွ် ပါရမီရွိ၍မည္မွ်ပင္ေလ့က်င့္ထားေစကာမူ ပုဂၢိဳလ္ေရးဘက္လိုက္မႈ

ေၾကာင့္ရလာဒ္မ်ားအေတာ္ပင္လြဲေခ်ာ္ေပလိမ့္မည္။ထို႔ျပင္ေ႔ရွျဖစ္ေဟာသူမ်ားသည္အေရးၾကီးေသာအခါ၌ကိုယ့္

အေၾကာင္းကိုမျမင္ႏိုင္ေပ။(သူမ်ားအေၾကာင္းေတြၾကိဳတင္ျမင္၍ေဟာေျပာႏိုင္ေသာအၾကားအျမင္ဆရာၾကီးမ်ား

ကိုယ့္အနာဂတ္ကိုေရရာစြာမျမင္ႏိုင္ခဲ့သည့္သာဓကမ်ားစြာရွိပါသည္။)ထို႔ျပင္အလြန္ရင္းႏွီးသူမ်ားကိုပင္မွန္ကန္စြာ

မေဟာမေျပာႏုိင္ျဖစ္ရသည္။(ေဟာသူပါေမးသူ၏ကိစၥတြင္ပါဝင္ေနပါကပိုဆိုးေတာ့သည္။)စိတ္စြမ္းအင္မျပည့္ဝ

ျခင္း၊ပါရမီနည္းျခင္းႏွင့္ေလ့က်င့္မႈခ်ဳိတဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္တစ္ပါးသူတို႔၏ခံစားမႈမ်ား မိမိအေပၚအလြယ္တကူသက္

ဝင္လႊမ္းမိုးလာျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။(အလြန္ပင္ေသာကဗ်ာပါဒမ်ားဖိစီးႏွိပ္စက္ခံေနရေသာသူတစ္ေယာက္

၏ျပင္းထန္ေသာခံစားမႈမ်ားသည္တျခားတစ္ေယာက္ေပၚအလြယ္တကူစီးကူးလာႏိုင္ေပသည္။ပတ္ဝန္းက်င္ကို

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတြင္ဆိုခဲ့ျပီ။)ဒီယြန္ေဖာ္ကြ်န္းက တားေရာ့ကိုအလားအလာေကာင္းေသာအက်ဳိးရွိေစမည့္ ကိရိယာ

အျဖစ္အၾကံျပဳထားသည္။သင္သည္တားေရား၏ဆိုလိုရင္းအဓိပၸါယ္မ်ားႏွင့္ေဟာေျပာပံုမ်ား၊အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာကဒ္

မ်ား၏သေကၤတမ်ား သဏၭာန္မ်ားကိုပုဂၢိဳလ္စြဲကင္းကင္းျဖင့္ေလ့လာပါ။သင္သည္ကဒ္မ်ား၏ေနာက္ကြယ္ရွိစြမ္း

အင္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႔လာႏိုင္မည္။ထိုကိစၥမ်ားကိုသင့္ဘာသာလုပ္သင့္သည္။အျခားသူမ်ားကိုမွီခိုရန္မလိုေပ။

မည္သည့္စိတ္စြမ္းအင္ပညာသည္ႏွင့္မည္သည့္ကဒ္ဖတ္၍ေဟာၾကားသူမွ်အရည္အေသြးေကာင္းစြာမျပည့္ဝပါ။

အေၾကာင္းမွာရိုးရိုးေလးပင္ျဖစ္သည္။အရည္အေသြးျပည့္ဝသြားသူအဖို႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္

လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္အလုပ္မ်ားမေနေတာ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။

အသံုးခ်ဂမီၻရ(၆) -သိဒၶိဓာတ္မ်ား၏အသံုးႏွင့္အကန္႔အသတ္မ်ား(ခ)

 

တားေရာ့ကဒ္မ်ားသည္ အသံုးျပဳသူ၏ညိႈ႔ဓာတ္ႏွင့္စြမ္းအင္တို႔ေၾကာင့္ပင္ကိုအားျဖင့္ပုဂၢလဓိဌာန္သာျဖစ္သည္။

ေကာင္းမြန္စြာျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သြားလွ်င္မူ ကဒ္မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း၌့ပုဂၢလဓိဌာန္မရွိေတာ့ေပ။ကဒ္မ်ားသည္

ရိုးရွင္းေသာကိရိယာမ်ားသာျဖစ္သည္။အသံုးျပဳသူကညိႈ႔ဓာတ္သြင္းေပးရမည္။ေသခ်ာစြာအာရံုစူးစိုက္၍ကဒ္မ်ား၏

ေနာက္ကြယ္တြင္သိုသိပ္စြာပုန္းကြယ္ေနေသာစြမ္းအင္ႏွင့္အရွိန္အေစာ္မ်ားကိုထိေတြ႔ႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားရမည္။

ျဖန္႔က်က္ပံုအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳေသာအခါျဖန္႔က်က္ပံုစံတစ္ခုစီ၏ရလာဒ္မ်ားသိသိသာသာကိုက္ညီမႈ

ရွိလာျပီးတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအျပန္အလွန္အားျဖည့္ေပးေပလိမ့္မည္။သို႔ေသာ္တကယ္သိဒိၶဓာတ္ေပါက္ေျမာက္ဖို႔ရန္

အတြက္ေသာ့ခ်က္မွာမူ သိစိတ္အရည္အေသြးရိုးရွင္းမႈပင္ျဖစ္ေပသည္။အျမင္ထူးႏွင့္အၾကားအာရံုထူးမ်ားကို

ေသာကဗ်ာပါဒႏွင့္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနသူတစ္စံုတစ္ဦးကျမင္ရၾကားရသည္ဆိုလွ်င္အလြန္သံသယျဖစ္ဖြယ္ပင္။

အမွန္ကိုေျပာေစကာမူ သူတို႔၏မက်န္းမာေသာလကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားေျပာသည္ဟုသာ

ထင္ျမင္ၾကေပမည္။ရုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္းမက်န္းမာေသာဒဏ္ေအာက္တြင္သိစိတ္သည္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေသာ

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။(ဓာတ္ေၾကာင္ နတ္ေၾကာင္ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သည္။)အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေသာဂမီၻရပညာရွင္မ်ားသည္

အေျခအေနမ်ားအဆိုးဘက္ဦးတည္လာလ်င္သူတို႔၏ရုပ္လြန္စြမ္းအင္မ်ားကိုရုပ္သိမ္းပစ္ေလ့ရွိသည္။အဘယ္

ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သိမ္ေမြ႔နက္နဲေသာအသံမ်ားသည္တိတ္ဆိတ္ျခင္းအတြင္း၌သာၾကားေလ့ရွိသည္ကိုသိထား

ေသာၾကာင့္ျဖစ္သည္။(ၾကားသည္ဆိုျခင္း၌အသံလိႈင္းကနားစည္ကိုရိုက္ခတ္တုန္ခါမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ

သာမန္အၾကားအာရံုမ်ဳိးမဟုတ္ေခ်။ရုပ္လြန္စြမ္းအင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာအၾကားအာရံုသက္သက္သာျဖစ္

သည္။)ပိုမိုျမင့္မားေသာဆက္သြယ္မႈတြင္ သိဒိၶမ်ား၊အကာအကြယ္မ်ားႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေသာအာရံုမ်ားကိုေပးေလ့

ရိွသည္။အကယ္၍မျမင္ႏိုင္မၾကားႏိုင္ေသာအရာမ်ားကို သင္၏မ်က္လံုးျဖင့္တပ္အပ္ျမင္ရျခင္း၊နားျဖင့္ဆတ္ဆတ္

ၾကားရျခင္းမ်ားရွိလာလွ်င္တစ္စံုတစ္ရာမွားယြင္းမႈရွိေနျပီျဖစ္သည္။အထပ္ထပ္ရွိေနေသာသိစိတ္အလႊာမ်ားယို

ေပါက္စိမ့္က်၍တစ္လႊာႏွင့္တစ္လႊာေရာေႏွာျပန္႔ႏွံ႔ကုန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အကယ္၍ယိုစိမ့္မႈကိုမတားဆီးႏိုင္

လွ်င္စိတ္ေဖာက္ျပန္သြားႏိုင္ေပသည္။(ဘိုးေတာ္ရူး၊ဝိဇၹာရူး ျဖစ္သြားသကဲ့သို႔ပင္။)

ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းမ်ားကို အျမဲတေစစိတ္စြမ္းအင္လြဲမွား၍အရိပ္အေယာင္မ်ားျမင္ရၾကားရသည္ဟုမဆိုႏိုင္ေပ။

အရက္ ေမာ္ဖိန္း စေသာမူးယစ္ေဆးမ်ား(အလြန္)သံုးစြဲမႈေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။(အရက္ေၾကာင္၊ေဆး

ေၾကာင္)ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျမဲသတိေပးေနရမည့္အခ်က္မွာ သက္ဝင္ခံစားမႈမ်ားသည္ကြ်န္ေတာ္တို ့နားလည္

သေဘာေပါက္ဖို ့ရွာေဖြေနေသာအျဖစ္မွန္တရားမ်ားႏွင့္မတူေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။သက္ဝင္ခံစားမႈမ်ားသည္

အတၱေနာမတိမ်ားေၾကာင့္ဓမၼဓိဌာန္မက်ေပ။ထိုသက္ဝင္ခံစားမႈမ်ားသည္ကြ်န္တာ္တို႔၏ကိုယ္ပိုင္သိစိတ္ေၾကာင့္

ေသခ်ာေပါက္ယိုယြင္းသြားႏိုင္ေပသည္။ဘယ္အရာမဆိုရွင္းလင္းစြာခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ေစမည့္ေျမာ္ျမင္ခ်င့္ခ်ိန္တတ္

ေသာစြမ္းအားရရွိရန္မ်ားစြာေသာေလ့က်င့္မႈမ်ားႏွင့္အရည္အခ်င္းမ်ားလိုအပ္ေပသည္။       ဂမီၻရပညာသည္အျဖစ္အသက္ေမြးရပ္တည္မႈျပဳျခင္းသည္ေလးနက္ေသာအႏွစ္သာရမ်ားရွိသည့္ဤပညာရပ္ၾကီး

အေပၚသစၥာေဖာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ထိုအလုပ္သည္ စုတ္ပဲ့ရြံရွာဖြယ္ျဖစ္သည္။ထိုအလုပ္အားလုပ္ျပီး၊လုပ္ဆဲ၊

လုပ္လတၱံေသာမည္သူကိုမွ်ေကာင္းက်ဳိးေပးမည္မဟုတ္ေခ်။ပညာသည္အျဖစ္လုပ္စားျခင္းသည္ေသခ်ာေပါက္

အစြပ္စြဲခံရမည္။(စုန္း၊ေမွာ္၊ေအာက္လမ္း၊လူလိမ္လူညာစသည္။)ကိုယ္က်င့္တရားရွိျခင္း၊သိကၡာေစာင့္ထိန္းျခင္းႏွင့္

ေကာင္းက်ဳိးဆိုးျပစ္ခြဲျခားႏိုင္ျခင္းစေသာဂမီၻရဆရာတို ့၏သေဘာထားသည္အလြန္ပင္အေရးၾကီးသည္။

About ေမာင္ဘလိူင္

has written 139 post in this Website..

   Send article as PDF