အသံုးခ်ဂမီၻရ(၈)ရုပ္လြန္ညိႈ႔ဓာတ္(က)

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္သံလိုက္သည္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္အားဟူေသာအားတစ္ခု၏အသြင္ကြဲႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ထိုစြမ္းအားသည္

ရုပ္ၾကမ္းေလာကတြင္သာမကရုပ္ႏုေလာကႏွင့္ဝိဉာဏ္ေလာကမွာပင္သက္ေရာက္မႈရွိေပသည္။ရုပ္လြန္အလႊာ၌

ထိုအားမ်ားထုထည္ႏွင့္ရွိေနေပသည္။ထိုလွ်ပ္စစ္သံလိုက္အားတြင္ရုပ္ၾကမ္းအလႊာကိုသက္ေရာက္ေသာအက်ဳိး

ဆက္မ်ားရွိျပီးထိုအက်ဳိးဆက္မ်ားသည္လိပ္ျပာခႏၶာႏွင့္စိတ္အလႊာမ်ားအေပၚတြင္လႊမ္းမိုးမႈရွိေပသည္။သို႔ရာတြင္

ထိုအားမ်ားသည္မူလဘူတအားျဖင့္ရုပ္လြန္အလႊာမ်ား၌သာအလုပ္လုပ္သည္။လွ်ပ္စစ္သံလိုက္အားသည္လွ်ပ္စစ္

သံလိုက္စြမ္းအင္ကိုအသံုးခ်ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာအားပင္ျဖစ္၏။(ရွင္းေပစြ။)လူသားမ်ား၏ခႏၶာကိုယ္သည္

လည္းထိုနည္းတူစြာရုပ္လြန္အလႊာတြင္လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္းတစ္ခုကိုအသံုးျပဳေပသည္။ထိုအခ်င္းအရာကို

ရုပ္ၾကမ္းအလႊာတြင္တိုင္းတာသိရွိႏိုင္ေပသည္။လူသား၏ဇီဝစြမ္းအင္သည္ပိုမိုၾကီးမားေသာျဂိဳဟ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ

စြမ္းအင္စက္ကြင္းၾကီးမွဆြဲငင္ေဆာင္ယူထားသည္။ထို႕ေၾကာင့္ထိုဇီဝစြမ္းအင္မ်ားကိုရယူစြမ္းႏိုင္ေသာ၊ရုပ္လြန္အား

မ်ားကိုစနစ္တက်စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာလိပ္ျပာခႏၶာသည္အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္မရွိမျဖစ္ပင္။

(ဟိႏၵဴက်မ္းမ်ားတြင္ လိပ္ျပာခႏၶာကိုပရာဏခႏၶာဟုလည္းေခၚသည္။)လူသားမ်ား၏ခႏၶာကိုယ္သည္ ပင္ကိုအား

ျဖင့္ညိႈ႕ဓာတ္ရွိေပသည္။(တိရစာၦန္မ်ားတြင္လည္း ရွိပါသည္။)အျပဳအမူ၊ခံစားခ်က္၊အေတြး စသည္တို႔ေၾကာင့္

လိပ္ျပာခႏၶာရွိ စြမ္းအင္မ်ားကို (မသိမသာ)အသံုးျပဳမိၾကသည္။ထိုပင္ကိုညိႈ႕ဓာတ္သည္လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအလြန္

ကြဲျပားျခားနားေပသည္။က်န္းမာျခင္း၊ဇီဝစြမ္းအင္ျပည့္ဝျခင္း၊စိတ္အဆင့္ျမင့္မားျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္

သည္။အခ်ဳိ႔ေသာလူမ်ားသည္ ညိႈ႕ဓာတ္မ်ားကိုေကာင္းမႈအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊မေကာင္းမႈအတြက္ေသာ္

လည္းေကာင္းထုတ္လႊတ္ေလ့ရွိသည္။အခ်ဳိ႔သူမ်ားကား စိတ္ႏွလံုးပြင့္လင္းမႈနည္းျခင္း(less open-minded) ၊

တရားေသဆုပ္ကိုင္မႈျပင္းထန္ျခင္း၊ေရွးရိုးဆန္လြန္ျခင္း၊အလြန္စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္လြန္းျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား

ေၾကာင့္၎တို႔သည္ စိတ္ေရာလူပါက်န္းမာျခင္းမရွိလွေခ်။(ေတာက္ဝါဒအရ အျပည့္ထည့္ထားေသာခြက္သည္

ဘာမွထပ္ထည့္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ထိုကဲ့သိုျပည့္သိပ္ေနေသာလူမ်ား ေလာကၾကီးတြင္မရွားလွေခ်။တရားဓမၼ

အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေမႊေႏွာက္ေခ်ာက္ျခားႏိုင္ျခင္းကို ဓမၼႏွင့္ေနေသာသူဟူ၍မဆိုႏိုင္ေပ။ဓမၼကိုထိုးထြင္းသိျမင္

က်င့္သံုးသူသာလွ်င္ ဓမၼႏွင့္အတူရွိေသာသူ ဓမၼဓရ ျဖစ္သည္ဟုဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူပါသည္။)အခ်ဳိ႔ေသာသူမ်ား

သည္ညိႈ႔ဓာတ္ကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားမႈမရွိ သတိကင္းမဲ့စြာလႊင့္ထုတ္ေလ့ရွိရာထိုသူမ်ားသည္လည္းအက်ဳိးမဲ့ျဖဳန္းတီး

သူမ်ားသာျဖစ္၏။ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္သမွ် အလုပ္မ်ား၊အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ကြ်န္ေတာ္တို႔လႊင့္

ထုတ္လိုက္ေသာစြမ္းအင္မ်ားအတြက္လံုးဝတာဝန္ရွိေပသည္။ရုပ္လြန္ညိႈ႕ဓာတ္၏ပဓာနအခ်က္မ်ားမွာ ဇီဝစြမ္းအင္

ျပည့္ဝေရး၊ေရာဂါကုသေရးႏွင့္လိုအပ္ေသာသူမ်ားအတြက္ စြမ္းအင္ျဖန္႔ျဖဴးေရးတို႔ျဖစ္သည္။စြမ္းအင္ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္

အဆင့္အတန္းခြဲျခားျခင္း၊အခြင့္အရးအက်ဳိးအျမတ္တစံုတရာအတြက္ၾကည့္ျခင္းတို႔မျပဳအပ္ေပ။သို႔ရာတြင္အကယ္၍

စြမ္းအင္ျဖန္႔ေဝမည့္သူသည္ရုပ္ပိုင္း စိတ္ပိုင္းေကာင္းစြာက်န္းမာမွ်တမႈမရွိပါက မျဖန္႔ေဝသင့္ေပ။ထိုသို႔ျဖစ္ေနပါ

ကမျဖန္႔ေဝျခင္းသည္အႏၱရာယ္ကင္းသည္။ထို႔ေၾကာင့္စြမ္းအင္ျဖန္႔ျဖဴးမည့္သူသည္ ရုပ္နာမ္ခႏၶာ အလႊာအသီးသီး

ကိုက်န္းမာမွ်တေနေစဖို႔အဓိကအေလးထားသင့္ေပသည္။သတိျပဳရန္မွာ စြမ္းအင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနေသာမဟာဂႏၶာရီ

ဆရာရွင္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ တစ္ပါးသူမ်ား၏စြမ္းအင္ကိုအဓမၼစုပ္ယူမည့္မိစာၦေအာက္လမ္းသမားမ်ားရွိေၾကာင္းကိုျဖစ္

၏။ဤသည္မွာ အရာဝတၴဳတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကားလွ်ပ္စစ္စက္ကြင္းခ်င္းအလွမ္းမွီႏိုင္ေသာအကြာအေဝးအတြင္းညိႈ႕

ဓာတ္မ်ားဖလွယ္ျခင္းအေၾကာင္းကုန္ေပတည္း။က်န္းမာသူျခင္းဖလွယ္ေသာအခါ က်န္းမာေသာညိႈ႕ဓာတ္ဖလွယ္မႈ

ျဖစ္ရာအလြန္ေကာင္းမြန္ေပသည္။အဖိုညိႈ႕ဓာတ္ႏွင့္အမညိႈ႕ဓာတ္သည္ေယဘုယ်မကြဲျပားေသာ္လည္း သဘာဝ

အရေသာ္လည္းေကာင္း၊အခ်ဳိ႕ေသာဝိေသသလကၡဏာတို႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျခားနားေပသည္။မည္သို႔ဆိုေစ

လုပ္ငန္းေဆာင္တာအလံုးစံုအျပည့္အဝကြ်မ္းက်င္စြာလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းသည္အျပည့္အဝက်န္းမာျခင္း

မည္သည္။ထို႔ျပင္ထိုသို႔ျပည့္ဝျခင္းသည္သိစိတ္အလႊာအဆင့္ဆင့္တြင္အသိဉာဏ္ရွိရွိေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိေပမည္။

အသံုးခ်ဂမီၻရ(၈)ရုပ္လြန္ညိႈ႔ဓာတ္(ခ)

ပံုမွန္အားျဖင့္ မိန္းမႏွင့္ေယာက်ၤားႏွစ္ဦးဟာရဲေဘာ္ရဲဘက္ အေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊လူမႈေရးဆက္ႏြယ္မႈေၾကာင့္

ျဖစ္ေစ၎တို႔ႏွစ္ဦးၾကားတြင္အၾကင္နာ ၊ကရုဏာတရား(ပမာဏမည္မွ်ပင္ျဖစ္ေစ)ရွိလာပါက မိန္းမတို႔သည္ရုပ္

လြန္ညႈိ႔ဓာတ္ကိုေယာက်ၤားမ်ားထံမွရေလ့ရွိသည္။ရရွိေသာထိုညိႈ႔ဓာတ္သည္ အၾကင္နာကရုဏာ ပမာဏႏွင့္တိုက္

ရိုက္အခ်ဳိးက်ေပသည္။ထုိ႔ျပင္သူ(မ)သည္ ပိုမိုသိမ္ေမြ႔ေသာအဆင့္တြင္သူႏွင့္အတူစြမ္းအင္မ်ားကိုမွ်ေဝရွင္သန္ေပ

မည္။အခ်စ္ဝတၳဳမ်ားတြင္ပါတတ္ေသာ ေဝမွ်ခံစားသည္ဆိုျခင္းမွာစိတ္ကူးယဥ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။မိန္းမႏွင့္ေယာက်ၤား

တို႔ႏွစ္ဦးၾကားတြင္ သိမ္ေမြ႔နက္နဲေသာဆက္သြယ္မႈေၾကာင့္ ရုပ္ပိုင္း စိတ္ပိုင္းေဝမွ်ခံစားလာႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။စြမ္း

အင္မ်ားအျပန္အလွန္ဖလွယ္ႏိုင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔ျပင္ပိုမိုအစြမ္းထက္ေသာကိုယ္ေရာင္ဝါ (aura)ကိုထူေထာင္

လာႏိုင္သည္။သူရဲေကာင္းအာဇာနည္တစ္ေယာက္ပင္လွ်င္ မိမိခ်စ္ဇနီးႏွင့္ေဝးေနေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္လြမ္းဆြတ္

ျခင္းအျပင္ အားငယ္ျခင္းကိုသိသိသာသာခံစားရေလ့ရွိျခင္းမွာအထက္ပါအေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။(အဆို

ေတာ္ဦးထီးဆိုင္သည္ပင္ “မင္းေလးနဲ႔ေဝးတဲ့အခါ အားငယ္”ဟုဆိုခဲ့ဘူးသည္မဟုတ္ပါလား။)စြမ္းအင္ခ်င္းဖလွယ္

ႏိုင္၍ေရာင္ဝါအင္အားမ်ားေပါင္းစည္းသြားေသာအခါႏွစ္ဦးစလံုးတြင္ ပိုမိုလံုျခံဳလာသည္၊ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္လာသည္၊ပိုမို

၍ေလာကဓံတရားကိုခံႏိုင္လာသည္ဟုခံစားလာရသည္။ထို႔ေၾကာင့္ထိုအခ်က္မ်ားမရွိေသာဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားသည္

ေပ်ာ္ရႊင္သာယာမႈဆိတ္ကင္းၾကသည္။(ဒီယြန္ေဖာ္ကြ်န္းသည္ အခ်စ္ႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး၏ ဂမီၻရဒႆနဆိုေသာ

စာအုပ္္ The Esoteric Philosophy of Love and Marriage, 1924 ကိုေရးသားဖူးေပသည္။ထို႔ျပင္လူတြင္ရွိ

ေသာကိုယ္ေရာင္ဝါကိုဓာတ္ပံုရိုက္ႏိုင္ေသာ ကီအာလီယန္(kirlian)ကင္မရာဟူ၍ရွိရာ သူ(မ)ေျပာေသာအခ်က္ကို

ေကာင္းစြာသက္ေသျပႏိုင္သည္။သို႔ရာတြင္ လူကိုယ္ေရာင္ဝါႏွင့္စိတ္အေတြးမ်ားဆက္စပ္ပံု၊ရုပ္ေဝဒနာႏွင့္ဆက္

ႏြယ္ပံုစသည္တို႔သုေတသနျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။)ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ကိုယ္ေရာင္ဝါတြင္ႏွစ္ဦးစလံုး၏

ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားပါဝင္ေရာစပ္ေနသည္။ထိုကဲ့သိုျဖစ္လာျခင္းကိုအေလးအျမတ္ထားဖြယ္ရာလက္ေဆာင္

ဟုဆိုႏိုင္ေပသည္။ထိုသို႔ျဖစ္လာရန္ ခ်က္ခ်င္းမရႏိုင္ေပ။တျဖည္းျဖည္းခ်င္းတည္ေဆာက္ယူရေပသည္။ထုိကဲ့သို႔

ႏွစ္ေယာက္တစ္ဘဝ ထူေထာင္လာႏိုင္ျခင္းကို အျခားေသာပံုမွန္မဟုတ္သည့္ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္မေရာေထြးသင့္

ေပ။ဆိုလိုသည္မွာ ကာမရာဂေၾကာင့္တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္အရူးအမူးတပ္မက္ျခင္းမ်ဳိး စသည္တို႔ႏွင့္မေရာ

ေထြးေစလိုျခင္းပင္။အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ေသာ(ကာမပိုင္ရွိသူတို႔ႏွင့္လြန္က်ဴးျခင္း)ကိစၥမ်ားတြင္ေသခ်ာေပါက္

ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းစြမ္းအင္ထူေထာင္ျခင္းက်ဳိးေပါက္ပ်က္စီးမႈရွိမည္။ႏွစ္ဦးၾကားဆက္ဆံေရးအထိအခိုက္အေလွ်ာ့

အတင္းရွိမည္ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈသည္ကိုယ္က်င့္တရားရႈေထာင့္အရလြန္စြာဆိုးဝါး

မႈ၊ထိခိုက္မႈပင္ျဖစ္၏။ထို႔ျပင္ လိင္တူဆက္ဆံေသာသူမ်ားတြင္ ပံုမွန္(လိင္မတူ)စံုတြဲမ်ား၌သာျဖစ္ေပၚေသာ

ဆီေလ်ာ္နက္ရိႈင္းသည့္ရုပ္လြန္ညိဳ႕ဓာတ္မ်ား ဆိတ္သုဥ္းၾကေပသည္။ဒီယြန္ေဖာ္ကြ်န္းေျပာသည္မွာ အဖိုသတၱဝါ

တို႔သည္သဘာဝအားျဖင့္ မယားအမ်ားအျပားယူတတ္ေသာသတၱဝါမ်ဳိးျဖစ္သည္။အဖိုတို႔သည္ အမတို႔ကဲ့သို႔

ဆန႔္က်င္ဘက္၏ ညိဳ႕ဓာတ္ေပၚတြင္မမွီခိုၾကပဲ အဖိုအမ ႏွစ္ဦးေပါင္းစည္းျပီးမွျဖစ္ေပၚလာေသာေရာင္ဝါစြမ္းအင္

ေပၚတြင္မွီခိုၾကေပသည္။လံုးဝမွန္ကန္သည္မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း မယားအမ်ားယူေသာဖိုသတၱဝါတို႔ကားရုပ္ပိုင္း၊

စိတ္ပိုင္းမျပည္ဝေသးသည္မွာ သဘာဝျဖစ္ျပီး ျပည့္ဝေသာအဖိုသတၱဝါတို႔ကား ပံုမွန္သဘာဝအားျဖင့္ တစ္လင္

တစ္မယားစနစ္ကိုက်င့္သုံးၾကေပသည္။

အသံုးခ်ဂမီၻရ(၉)ၾကင္ေဖာ္မဲ့ေသာ ျပႆနာ

ၾကင္ေဖာ္မရွိ ဘဝကိုအထီးက်န္ျဖတ္သန္းေသာ အပ်ဳိၾကီး လူပ်ဳိၾကီးမ်ား၏ ျပႆနာျဖစ္သည္။ထိုျပႆနာသည္

ရုပ္ပိုင္းအရင္းခံ၍ျဖစ္ေပၚလာျခင္း(သို႔မဟုတ္)အထီးက်န္မႈကိုကုစားျခင္း(ေတြ႔တဲ့သူေကာက္ယူျခင္း)မ်ဳိးမဟုတ္

ေပ။(အခ်ဳိ႔မွာ ကိုယ္ယူတဲ့သူႏွင့္အဆင္မေျပျဖစ္ျပီးပို၍အထီးက်န္သလိုခံစားလာရသည္။)အမွန္တကယ္ဆီေလ်ာ္

ေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးဆိုသည္မွာ ရုပ္ခႏၶာခ်င္းႏွီးေႏွာသည္ထက္မ်ားစြာပိုမိုနက္ရိႈင္းသည္။သိစိတ္ႏွင့္

ကိုယ္ေရာင္ဝါစြမ္းအင္မ်ားကို ရုပ္ပိုင္း နာမ္ပိုင္းတို႔တြင္ေဝမွ်ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ထိုအိမ္ေထာင္ေရးသည္ အဖို

ႏွင့္ အမ ၏ညိႈ႕ဓာတ္ႏွင့္စြမ္းအင္မ်ားကို ညီညြတ္မွ်တေစသည္။ထို႔ျပင္ပိုမိုေကာင္းမြန္လွေသာ အိမ္ေထာင္ေရး

အေရာင္အဝါ(ႏွစ္ဦးေပါင္း အေရာင္အဝါ)ကိုဖန္တီးမႈပင္ျဖစ္ျပီး ထိုေရာင္ဝါစြမ္းအင္သည္ လင္ႏွင့္မယား၏

ဆက္ဆံေပါင္းစည္းမႈကိုလည္းေကာင္း၊ေမြးဖြားလာသည့္မ်ဳိးဆက္သစ္ကေလးမ်ားကိုလည္းေကာင္းအကာ

အကြယ္ေပးသည္။ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးသည္။ဤၾကင္ေဖာ္မဲ့ေသာျပႆနာ(သာမန္ အပ်ဳိၾကီး လူပ်ဳိၾကီးမ်ဳိးကိုဆိုလို

ဟန္မရွိေပ။ဆန္က်င့္ဖက္လိင္ႏွင့္ဓာတ္မတည့္ေသာသူမ်ဳိးကိုဆိုလိုဟန္ရွိသည္။လက္ရွိလူငယ္မ်ားေျပာေနေသာ

ဘန္းစကားအရ ညီမွ်ျခင္းထိုးဖို႔လူမေတြ႔ေသးသူမ်ားျဖစ္သည္။)ရွိေသာေယာက်္ား မိန္းမတို႔သည္ သိသာထင္ရွား

ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖိစီးမႈမ်ားရွိလာႏိုင္သည္။အကယ္၍ အျခားေသာဆန္႔က်င္ဖက္လိင္မ်ားႏွင့္ လံုေလာက္

ေသာအၾကင္နာ ကရုဏာကိုအေျခခံသည့္ဆက္ဆံေရးမ်ားမရွိလွ်င္ပိုမိုဆိုးရြားလာႏိုင္သည္။(အပ်ဳိၾကီး လူပ်ဳိၾကီး

မ်ား ဂြက်တတ္ျခင္း၊ဘုေတာတတ္ျခင္း၊ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးမေျပလည္ျခင္းတို႔မွာဤျပႆနာေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။)အမွန္မွာ သူတို႔သည္ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္တို႔အေပၚတြင္အဆိုးျမင္တတ္ျခင္းႏွင့္ စစ္မွန္ေကာင္းမြန္ေသာ

ေစတနာ ကရုဏာမထားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။သူတို႔ကိုအတင္းအိမ္ေထာင္ခ်ေပးပါကပိုမိုဆိုးရြားႏိုင္သည္။ထိုျပႆနာ

မ်ားေျပလည္ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေမတၱာ ကရုဏာထားႏိုင္မွသာျဖစ္ေပမည္။(အကယ္၍ ငယ္ျဖဴဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၊

သီလရွင္ဆရာၾကီးမ်ားမွာ အသို႔နည္းဟုကပ္သတ္ေမးရန္ရွိသည္။ထိုပုဂိၢဳလ္တို႔မွာ ပါရမီရင့္သန္ေသာသူမ်ားျဖစ္ျပီး

ေဝေနယ်သတၱဝါမ်ားအေပၚ ေလာကီလြန္ေမတၱာ ကရုဏာမ်ဳိးထားႏိုင္သူမ်ား၊ထားႏိုင္ရန္အားထုတ္ေနသူမ်ားျဖစ္

သျဖင့္ ျပႆနာမရွိေပ။)သာမန္လူမ်ားအဖို႔ လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္မိမိႏွင့္စိတ္ပိုင္းရုပ္ပိုင္းေပါင္းစပ္စီးဆင္းႏိုင္မည့္

သူမ်ဳိးႏွင့္လက္တြဲႏိုင္ဖို႔လိုအပ္သည္။သို႔မဟုတ္ပါ လူမႈဝန္းက်င္တြင္ဆက္ဆံေရးမေျပမလည္ျဖစ္ႏိုင္သည္။(အခ်ဳိ႕

ေသာအပ်ဳိၾကီး လူပ်ဳိၾကီးမ်ားေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။သူတို႔သည္အမ်ားက်ဳိးသယ္ပိုးသူမ်ား၊အမ်ားေပၚေစတနာေကာင္း

ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။အိႏၵိယသမၼတေဟာင္း အဗဒၵဴကလန္ လိုလူမ်ဳိးျဖစ္သည္။အိမ္ေထာင္သည္တိုင္းလည္းအ

ဆင္ေျပသူရွားပါးလွသည္။)သို႔ေသာ္ မိန္းမသည္ေယာက်္ားမွီခိုရမည္၊သို႔မဟုတ္ ေယာက်္ားသည္မိန္းမေပၚမွီခိုရ

မည္ဟုမဆိုလိုေပ။အမွန္ဆိုလိုသည္မွာ ရုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္း က်န္းမာၾကံခိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္မ်ားႏွင့္

အဆင္ေျပေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးရွိဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ေယာက်္ားျဖစ္ေစ မိန္းမျဖစ္ မည္သူမွ် လံုးလံုးအထီး

တည္းေန၍မရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဟုတ္ပါသည္။အဖိုႏွင့္အမ သဘာဝအရကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာျခင္းသည္

ပိုမိုနက္ရိႈင္းေသာစိတ္ဝိဉာဏ္ခ်င္း ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္မ်ားစြာကြဲျပားသည္။ဂႏၶာရီပညာလိုက္စားသူမ်ားအေနျဖင့္

ထိုကဲ့သို႔ မိမိႏွင့္ေပါင္းစည္းႏိုင္မည့္သူရွိမွသာပိုမိုေကာင္းမြန္ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။သို႔ျဖစ္၍ၾကင္ေဖာ္မဲ့ေသာ

ဂႏၶာရီပညာရွင္တစ္ေယာက္သည္ မည္မွ်ပင္ျဖဴစင္ပါေစ၊အရည္အေသြးျပည့္ဝပါေစ သူလုပ္ႏိုင္သမွ်တြင္အကန္႔

အသတ္မ်ားရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ျဗဟၼစရိယအက်င့္ကိုက်င့္သံုးေသာသူေတာ္စင္တို႔သည္ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္

ပါသည္။ေတြ႔ရာလူႏွင့္ဆက္ဆံႏွီးေႏွာျခင္းမွာ ဆိုးရြားလွသည္။သစၥာရွိေသာ ညီညြတ္မွ်တေသာေမာင္ႏွံတို႔သည္

ေလာကီလူ႔ေဘာင္ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္မွာ ၾကင္ေဖာ္မဲ့သူတို႔ထက္မ်ားစြာသာလြန္ပါသည္။သို႔ရာတြင္

တစ္ကယ္စစ္မွန္ေသာလက္တြဲေဖာ္ႏွင့္ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအိမ္ေထာင္ေရးမွာ ရွာမွရွားလွသည္။

About ေမာင္ဘလိူင္

has written 139 post in this Website..