3.9.2011 ေန႕တြင္ ၿပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝး တြင္ (တပ္ နွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕  မပါ ) ဦးစီး႒ာန အားလံုး အား တစ္႒ာန လွ်င္ ေငြ သံုးသိန္း စီ ေပးေဆာင္
ၾကပါရန္ အမိန္႕ခ်မွတ္ လိုက္ပါသၿဖင့္ ဦးစီး႒ာန ဦးစီးမ်ား အက်ပ္ရိုက္လွ်က္ရွိေၾကာင့္ သိရွိခဲ့ရပါသည္။  ေတာင္းခံယူသည့္ေခါင္းစဥ္မွာ  ေဂါက္ကြင္း
ရံပံုေငြ နွင့္ ဆို က ေရး တီး ရံပံုေငြ အတြက္ဟု ေၿပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။
ယၡဳ အခါတြင္ သံတြဲၿမိဳ႕ ရွိ ႒ာနဆိုင္ရာ အသီးသီး မွာ လာဒ္ေပးလပ္ယူမႈ လြန္စြာနည္းပါး ေနၿခင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာ အခက္ေတြ႕လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိ
ရပါသည္။
ယင္းသုိ႕ အတင္း အဓမၼ အာဏာသံုး၍ ေတာင္းခံယူမႈေၾကာင့္ လာဒ္ေပးလာဒ္ယူမႈမ်ား ၿပန္လည္မ်ားၿပားလာမည္ကုိလည္း က်ေနာ္တို႕ မ်ားစြာ
စုိးရိမ္ေၾကာင့္က် ၿဖစ္မိပါသည္။
ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ထြန္းေဝ မွာ ယၡင့္ယခင္ တုန္းကလည္း အလားတူ ေငြေၾကးေကာက္ခံယူမႈ  မ်ားစြာရွိခဲ့ေၾကာင္း  ၎ေငြေၾကး
မ်ားေကာက္ခံယူမႈ အေပၚ စရင္း အင္းမ်ား  မရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိခဲ့ရပါသည္။
ေနာက္ထပ္၍လည္း ဂ်ိေတၱာေက်းရြာ ငါးလွန္း ကြက္ မ်ား တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္ ငါးေသာင္းစီ ေတာင္းခံရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။
ပင္လယ္ ကမ္းေၿခ ငါးလွန္းကြက္မ်ားမွ အကြက္ ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ရွိပါသၿဖင့္ ႏွစ္စဥ္ သိန္း တစ္ရာေက်ာ္ခန္႕ ရရွိေနေၾကာင္း ႏွင့္ ၎ ရရွိသည့္ေငြ
မ်ားကို မည္သည့္ေနရာ အတြက္ အသံုးၿပဳသည္ကုိလည္း ေဒသခံၿပည္သူမ်ား ကသိရွိလိုေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။
နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး၊ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား၊ ရခုိင္ၿပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၾကီးမ်ား သိရွိနိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍
တင္ၿပလိုက္ရပါေတာ့သည္ခင္ဗ်ား ။

( အေရးအသားမ်ား ညံ့ဖ်င္းမႈ အေပၚ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါ )

About ေပါတာဘင္

has written 1 post in this Website..