ကၽြန္ေတာ္ မသိပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေမးခ်င္ပါ၏။ ယခုေမးခြန္းမ်ား သည္ ကၽြန္ေတာ္ အရြဲ႕တုိက္ ေမးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ျခင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ အတိအက် ၀န္ခံလုိပါ၏။ လူအခ်ိဳ႕၊ သုိ႕မဟုတ္ လူအမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ပါ၏။ ေဆးပညာ ေလာကႏွင့္လည္း တည့္တည့္ေသာ္၄င္း၊ သြယ္၀ုိက္၍ ေသာ္၄င္း ပတ္သက္ေနေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေနပါ၏။ လက္၀ါးကုိ ပဲ ၾကည့္၍၊ လက္၀ါးဟု က်ံဳးေအာ္ေနေသာ လက္ပုိင္ရွင္ မ်ားအားလည္း ေျဖေစလုိေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါ၏။ ေမးခြန္းမ်ားအား မည္သူမဆုိ ေျဖဆုိႏုိင္ပါ၏။ သေဘာထားအားျဖင့္ လည္း လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲခြင့္ ရိွပါေလ၏။ ကၽြန္ေတာ္ မသိေသာ၊ ကၽြန္ေတာ္ ေျဖ၍မရေသာ ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆုိေပးသူ အားလံုးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ အလြန္ပင္ ေက်းဇူးတင္မိမွာ ျဖစ္ပါ၏။ … ယေန႕ ေခတ္စားေနေသာ ကူးစက္ေရာဂါ တစ္မ်ိဳး ရိွပါသည္။ Hepatitis B ဟု ေက်ာ္ၾကားေသာ ဘီေရာဂါ ပုိး ျဖစ္ပါ၏။ အလြန္ ကူးစက္လြယ္ ေၾကာင္းကုိ မိတ္ေဆြ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ စာအုပ္၊ စာေပ အခ်ိဳ႕မွ ကၽြန္ေတာ္ သိျမင္ႏုိင္ခဲ့၏။ အျမစ္ျပတ္ ေပ်ာက္ကင္းဖုိ႕ မလြယ္ေသာ ေရာဂါ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေလ၏။ ေဆးကုသခ်ိန္ ၁ ႏွစ္နီးပါးမွ် ေပးရေၾကာင္း ၾကားသိရ၏။ ထုိေရာဂါပုိးသည္ ျမန္မာျပည္ရိွ ျမန္မာျပည္သား အခ်ိဳ႕တြင္လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႕ကူးစက္ေန၏။ အခ်ိဳ႕သာ အမွတ္တမဲ့ သိသြားရေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မူ မိမိတြင္ရိွေနေသာ ထုိေရာဂါပုိးအား မသိျမင္ႏုိင္ပဲ ျဖစ္ေနေလ၏။ ထူးျခားသည္မွာ ထုိေရာဂါပုိးသည္ လြယ္လြယ္ကူကူ တုန္႕ျပန္မႈ ေရာဂါေ၀ဒနာ မျပေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနေလ၏။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႕ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာ ျမန္မာ လုပ္သားအခ်ိဳ႕သည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေဆးစစ္မႈကုိ ခံယူရ၏။ အမွတ္မထင္ ထုိေရာဂါပုိးအား စစ္ေဆးေတြ႕ရိွေသာ အခါ ထုိလုပ္သားသည္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ မရပဲ ျပည္ေတာ္ျပန္ ရေလ၏။ ကုန္က်ခဲ့ေသာ ေငြေၾကး အေျမာက္အျမား ဆံုးရံႈးရေလ၏။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ပ်က္စီးရေလ၏။ ေခၽြးနည္းစာမ်ား ေျမမွာ ေမ်ာရေလ၏။ ကၽြန္ေတာ္ ဥပမာ တစ္ခုေပး၍ ေမးလုိေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု သို႕မဟုတ္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကုိ ေမးလုိပါသည္။ ယခု ေမးေတာ့မည္ ျဖစ္၏။ Hepatitis B ရိွေနေသာ လူသားတစ္ဦးသည္ သို႕မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံျခားသုိ႕ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ အခြင့္အေရးကုိ လက္လြတ္ဆံုးရံႈးရ၏။ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ၊ ထူးခၽြန္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ရိွလင့္ကစား မိမိႏွင့္ ထုိက္တန္ေသာ အလုပ္ကုိ လုပ္ခြင့္မရ ျဖစ္ရေလ၏။ မိမိ ရရိွထုိက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြ လစာ အေျမာက္အျမားႏွင့္ ေ၀းကြာရေလ၏။ ျပည္တြင္းမွ ရေသာ အူစိုရံု လစာကုိသာ၊ ၀မ္းပန္းတနည္း လက္ခံရရွာေလ၏။ ဤသည္ ေရာဂါပုိးရိွသူ၏ ဆံုးရံႈးျခင္း ျဖစ္၏။ လူတစ္ဦးသည္ ဟုိတယ္ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးျဖစ္၏။ ထုိသူသည္ ႏုိင္ငံႀကီး တစ္ႏုိင္ငံ၏ ဟုိတယ္၀န္ထမ္း တစ္ဦး ျဖစ္၏။ သူ႕တြင္ Hepatitis B ေရာဂါပုိး မရိွေပ။ ေဆးစစ္မႈ ကုိ ခံယူၿပီး ထုိႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရးဌာန မွ လက္ခံထားေသာ ၀န္ထမ္းျဖစ္၏။ သို႕ေသာ္ သူ၏ ဟုိတယ္သုိ႕ ႏုိင္ငံ အရပ္ရပ္မွ ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ တည္းခုိၾက၏။ ထုိဧည့္သည္မ်ားသည္ ေဆးစစ္ေဆးမႈ မခံယူထားသူမ်ား ျဖစ္ေလ၏။ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သည္ အလည္အပတ္ လာသူမ်ားအား ေဆးစစ္ေဆးမႈ မျပဳပဲ လက္ခံၾက၏။ ဤသုိ႕ဆုိလွ်င္ ထုိအလည္လာေသာ ဧည့္သည္မ်ားသည္ တစ္ဦးမဟုတ္ တစ္ဦးတြင္ ထုိ Hepatitis B ပုိး ရိွေနႏုိင္ပါသည္။ ထုိသူမ်ားမွ တဆင့္ ေဆးစစ္မႈကို စနစ္တက် ခံယူထားေသာ ဟုိတယ္၀န္ထမ္း မ်ားထံသုိ႕ ထုိ ေရာဂါပုိး ကူးစက္ခံရႏုိင္ပါသည္။ ထုိအခါ နစ္နာသူမွာ ၀န္ထမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ မိမိတုိ႕ ႏိုင္ငံသုိ႕ အလည္လာေရာက္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားထံ ေရာဂါပုိး ကူးစက္မည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာ ထုိတာ၀န္ရိွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္၊ အဘယ့္အတြက္ေၾကာင့္ ထုိဧည့္သည္မ်ားထံမွ မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေရာဂါပုိး ကူးစက္မည္ကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ မစုိးရိမ္ၾကပါသနည္း။ ထုိေရာဂါပုိး ပ်ံ႕ႏွံ႕မည္ကုိ အမွန္တကယ္ စုိးရိမ္မိပါလွ်င္ ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႕ အလည္လာေသာ ဧည့္သည္မ်ားအားလည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္မႈကုိ မျပဳလုပ္ၾကပါသနည္း။ ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကုိ ႀကိဳတင္မထုိးႏွံထားပါပဲ အဘယ့္ေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းရိွ ေရာဂါပုိးရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္ေလွ်ာက္တင္မႈကုိ ပယ္ခ်ေနပါသနည္း။ လက္၀ါးကုိပဲ ၾကည့္ကာ အဘယ့္ေၾကာင့္ တဖက္မွ လက္ဖမုိးကို မျမင္ႏုိင္ၾကပါသနည္း။ ကၽြန္ေတာ္ မေျဖတတ္ေသာ၊ ေျဖ၍မရေသာ၊ မေျဖႏိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ပါ၏။ (လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲခြင့္ ရိွပါေလသည္။)

About zoxnet

zox net has written 63 post in this Website..

I am WordPresser.