အထည္ခ်ဳပ္အသင္းဒုဥကၠဌ က စီးပြားကူးသန္း ၀န္ၾကီးလား
ၿမန္မာ႔ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္ဥကၠဌလား(ဒီတိုင္းၾကည္႔ေနၾကေတာ႔မွာလား)
ကၽြန္ေတာ္မ်ား (CMP) လုပ္ငန္းသည္ ကုန္ၾကမ္းေပးကုန္ေခ်ာယူစနစ္ၿဖင္႔ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းၿဖစ္ၿပီး
ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းညခင္းတင္ပို႔ၿခင္းတို႔အား အၿခားကုမၸဏီမ်ားနည္းတူ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား
ေလွ်ာက္ထားလုပ္ကိုင္ေနသည္ကို အမ်ားအသိၿဖစ္ပါသည္။
(CMP) လုပ္ငန္းသေဘာတရားမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ၿခင္း လုပ္ငန္းၿဖစ္ၿပီး ခ်ဳပ္ခ လက္ခစားသာၿဖစ္ၿပီး တင္သြင္းလာေသာပစၥည္း
ႏွင္႔ကုန္ေခ်ာ ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာပစၥည္းမ်ားမွာမိမိပိုင္မဟုတ္ပဲ တစ္ဖက္ ခ်ဳပ္ခေပးအပ္ႏွံသူ၏ ပစၥည္းသာၿဖစ္ေၾကာင္း လုပ္
ငန္းလုပ္ကိုင္သူအေတာ္မ်ားမ်ားသိရွိၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ခ်ဳပ္ခရေရးလုပ္ငန္း လက္ခံသူႏွင္႔ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူတို႔ ၾကားအၾကိမ္ၾကိမ္ “ကြန္ဆန္းရွင္း %” /အထည္အေရအတြက္ /တစ္ရက္ထုတ္လုပ္နိုင္မႈ/ သတ္မွတ္ရက္ Export Deat Line Date စသည္တို႔ႏွင္႔ အခ်ိန္မွီ မအပ္ႏွံနိုင္က ေပးေလွ်ာ္ၿခင္းၿပဳရန္ စသည္႔စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုၿပီးမွ တဖက္နိုင္ငံလုပ္ငန္းအပ္ႏံွသူ၏ တာ၀န္ၿဖစ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေပးပို႔ၿခင္းအား စတင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္တတ္နိဳင္သမွ်အားၿဖင္႔ကုန္ၾကမ္း နည္းနည္းႏွင္႔ခ်ဳပ္ထည္ၿပည္႔မွီေစမွ သာ အပ္ႏံွသူအေနၿဖင္႔ အၿမတ္က်န္မွာၿဖစ္ၿပီးအမွန္တစ္ကယ္တင္ပို႔ရမည္႔ကုန္ၾကမ္းထက္ပိုမိုတင္ေဆာင္ေပးပို႔ၿခင္းလံုး၀မရွိ
သည္မွာ သာမာန္လူ တစ္ေယာက္စဥ္းစားလွ်င္ပင္သိနိုင္ပါသည္။
(CMP) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနၿဖင္ ကုနၾကမ္းပစၥည္းလဲမိမိပိုင္မဟုတ္သလို ကိုယ္႔စက္ရံုမွ ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ကုန္ေခ်ာသည္
လဲ ကိုယ္ပစၥည္းမဟုတ္ပဲ တစ္ဖက္သို႔ ၿပန္လည္တင္ပိုရေသာ ပစၥည္းၿဖစ္သည္ကို လုပ္ငန္းရွင္တိုင္သိၾကမည္ၿဖစ္ပါသည္
သို႔ရာတြင္အထည္ခ်ဳပ္အသင္းဒုဥကၠဌသည္ တစ္ဖက္ ကုန္ပစၥည္းအပ္ႏွံသူမွ  ကုန္ေခ်ာခ်ဳပ္လုပ္နိုင္ရန္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔လိုက္ရာတြင္  ေပးပို႔ ေသာ Profoma Invoice ပါ ကုန္ပစၥည္းစာရင္းအတိုင္း သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္
အထည္ခ်ဳပ္အသင္းဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာေအာင္၀င္း ၾကီးစိုးခ်ယ္လွယ္ေနေသာ  One Stop Services မွ စစ္ေဆးေပးစဥ္ “ ကြန္ဆန္းရွင္% ” မ်ားေနတယ္ “ အပ္ခ်ည္လံုးကတစ္ထည္ကို ဘယ္ႏွစ္မီတာပဲသံုးရမွာ ၿပန္ေလွ်ာ႔ ” …ပိတ္ကြန္ဆန္းရွင္း%””
မ်ားေနတယ္ ပိတ္ကြန္ဆန္းရွင္း% ၿပန္မေလွ်ာ႔ ေပး အကၤ်ီတစ္ထည္ကိုပိတ္က 1.5(M) ပဲသံုးခြင္႔ ေပးတယ္အခုကမ်ားေနတယ္ ၿပန္ေလွ်ာ႔““ ၾကိဳးေတြက  အကၤ်ီတစ္ထည္ကို 2(M) ဆိုရၿပီ ၾကိုးေတြလဲၿပန္ေလွ်ာ႔ေပး စသည္ၿဖင္႔ ဘာမွမတတ္ပဲ  လူတတ္ၾကီး
ပံုဖမ္းကာ ယခင္ ကသိခဲ႔ဘူးေသာ သင္ရိုးအေဟာင္းၾကီးအတိုင္း ကုမၸဏီ တိုင္းကို ဒုကၡေပးေနပါေတာ႔တယ္။။
တစ္ခုပဲေမးခ်င္ပါတယ္ တဖက္ ကုန္ေခ်ာအပ္ႏွံသူက သေဘၤာတင္ေပးလိုက္တဲ႔စာရင္းအတိုင္း သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထား
ရာမွာ  သူ႔ကုမၸဏီမွာေရာ သေဘၤာတင္တာက ““ကြန္ဆန္းရွင္း%””မကိုက္ညီလို႔ ေလွ်ာ႔ၿပီး လိုင္စင္ေလွ်ာက္ဘူးပါသလား
အဲဒါဆိုရင္ေတာ႔ invoice ပါအရ သေဘၤာတင္ေပးလိုက္တာကို လိုင္စင္မွာေလွ်ာ႔ၿပရတယ္ ဒါဆိုရင္ Custom က သြင္းကုန္ေၾက
ၿငာလြာမွာ ကြန္တိမ္နာပါအတိုင္းမဟုတ္ပဲ လိမ္လည္ၿပီး ေၾကၿငာသလိုၿဖစ္ေနပါၿပီ ဒါကတစ္ခ်က္ပါ ။။
ကြန္တိမ္နာ တင္ပို႔ လိုက္တဲ႔ တစ္ဖက္က ကုန္အပ္ႏွံသူက ဒါေတြ ထည္႔ေပးလိုက္ပါတယ္ လို႔ Invoice ေပးၿပီး အသိေပးတာ
ကို က်ဳပ္တို႔က သြင္းကုန္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ရာ ေဒါက္တာ ေအာင္၀င္းက ဒါေတြ ပါလို႔ မရဘူး ““ကြန္ဆန္းရွင္း%”ကမ်ားလို႔ၿပန္
ေလွ်ာ႔ပါဆိုရင္  ပါလာတဲ႔အတိုင္းCustom မွာ မေၾကၿငာနိုင္လို႔ သူၿပန္ေလွ်ာ႔ ခိုင္းတဲ႔ အေရအတြက္အတိုင္း Custom က သိမ္း
ဆည္းမယ္ ဒါဏ္ရိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒုဥကၠဌ က ““သူကမရဘူးၿပန္ေလွ်ာ႔ ””ဆိုတဲ႔ ပစၥည္းေတြအတြက္ ဘယ္လိုတာ၀န္ယူေပးမလဲ
ဒါမွမဟုတ္မ လုပ္ငန္းရွင္ဘက္က ပထမေလွ်ာက္ထားစဥ္မွာေတာ႔ ကုန္ပါစာရင္းအတိုင္းပါ  အထည္ခ်ဳပ္ဥကၠဌ က မရဘူးၿပန္
ေလွ်ာ႔ဆိုလို႔ ေလွ်ာ႔ခိုင္းတာၿဖစ္တဲ႔အတြက္ လိုင္စင္ႏွင္႔ကုန္ပါစာရင္းကိုက္ညီမႈ မရွိတာၿဖစ္တဲ႔အတြက္ အထည္ခ်ဳပ္ အသင္း
ဆီမွသာ( VPA / RF ) ဒါဏ္ေၾကးမ်ားေတာင္းယူပါရန္ဆိုၿပီး ပထမ One Stop Service မွာ ပထမဆံုးတင္ၿပေလွ်ာက္ထားတဲ႔
လိုင္စင္ ဖိုင္ အတြဲကို Custom ကိုတင္ၿပၾကရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလဲ တိုက္တြန္းပါတယ္။။
ေနာက္တစ္ခ်က္ ေၿပာခ်င္ပါတယ္ အပ္ခ်ည္ကိစၥ အပ္ခ်ည္အသံုးၿပဳရာမွာ အမ်ားဆံုးကေတာ႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္အေလအလြင႔္
အမ်ားဆံုး ပစၥည္းဟာ အပ္ခ်ည္ပါပဲ ေဒါက္တာေအာင္၀င္းက အၤက်ီၤ တစ္ထည္ကို ဘယ္ႏွစ္မီတာနဲ႔ခ်ဳပ္ရင္ရတယ္ေၿပာရေအာင္
သူကစက္ခ်ဳပ္ဖူးလားေမးရမယ္ သူခ်ဳပ္ရင္ရတယ္ဆိုတဲ႔ အပ္ခ်ည္အရွည္ကိုၿဖတ္ေပးပါမယ္ သူ႔စက္ရံုမွာသူကိုတိုင္ခ်ဳပ္ၾကည္႔
ပါ အပ္ခ်ည္ၿပတ္လို႔ သြားနဲ႔ကိုက္ၿဖတ္ၿပီး  ခ်ည္ၿပန္ထိုးရာမွာ ကိုက္ၿဖတ္လိုက္တဲ႔ အစေတြ ကသူေၿပာတဲ႔ တစ္ထည္
မဟုတ္ပါဘူး အထည္မ်ားစြာခ်ဳပ္လို႔ ရတဲ႔ အေရအတြက္ရွိပါတယ္ သူ႔စက္ရံုမွာေရာအဲလိုပဲ အတိုင္းအတာနဲ႔ စက္ခ်ဳပ္သမေတြ
ကိုထုတ္ေပးၿပီးခ်ဳပ္ခိုင္းသလား သိခ်င္ပါတယ္။။
ကၽြန္ေတာ္မ်ား (CMP) ကုမၸဏီမ်ားအသံုးၿပဳတာ Licence ပါ Permit မဟုတ္ပါဘူး လိုင္စင္ၿဖစ္တဲအၿပင္  အၾကိမ္ၾကိမ္သက္တမ္း
မကုန္မၿခင္း အလီလီတင္သြင္းလု႔ိရပါတယ္ ပါမစ္လို႔ ဟိုဟာေလွ်ာ႔ ဒီဟာေလွ်ာ႔ ေၿပာလို႔ ရတဲ႔  တစ္ခါသံုး မဟုတ္ပါဘူး သက္တမ္း မကုန္မၿခင္း ေအာ္ဒါတူရင္ ဆက္တိုက္တင္သြင္းလို႔ရပါတယ္ အဲဒီလိုတင္သြင္းနိဳင္ေအာင္ Import Bill Regester  
(I.B.R)ကို ထုတ္ေပးၿပီး စာရင္းလုပ္ထားပါတယ္ လိုင္စင္ ပါတန္ဘိုးထက္ပိုသြင္းလို႔မရပါဘူး ဒီအၿပင္ ႏွစ္ခ်ဳပ္လခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔
လဲ တင္ၿပေစၿပီး စီစစ္ေနပါတယ္ အ၀င္ ကုန္အေလးခ်ိန္ အထြက္ကုန္အေလးခ်ိန္မ်ားနဲ႔လဲ ခ်ိန္ညိွစစ္ေဆးပါတယ္ ဒါေၾကာင္႔
(CMP) လုပ္ငန္းဟာ ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္ စစ္ေဆးၿခင္း တန္းဖိုသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းတင္သြင္းေစၿခင္း ကုန္ပစၥည္းအေလး
ခ်ိန္ကို ခ်ိန္ညိွ စစ္ေဆးၿခင္းေတြကိုသာ လုပ္ေဆာင္ၿပီး မမွန္မကန္ေတ႔ြရွိပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္ၿခင္းေၿဖရွင္းတင္ၿပေစၿခင္း
မ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါတယ္ ဒါေၾကာင္ အထည္ခ်ဳပ္ဒုဥကၠဌ ၏ ယခုလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ““ကြန္ဆန္းရွင္း%””လက္မခံ
ၿခင္း ဟိုဟာနည္းတယ္ ဒီဟာမ်ားတယ္ ေၿပာေနၿခင္းဟာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာမွာ လြန္စြာအေႏွာက္ အယွက္ၿဖစ္ၿပီး လံုး၀မလို
အပ္တဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသာၿဖစ္တဲ႔ အၿပင္ တင္ၿပခ်က္အတိုင္း လိုင္စင္မရရွိတဲ႔အတြက္ လိမ္လည္တင္သြငး္ၾကရန္ တြန္း
အားေပးသကဲ႔သို႔ၿဖစ္ေနေစပါတယ္  ထိုအၿပင္ ႏွစ္ရွည္ေအာ္ဒါ ခ်ဳပ္လုပ္ေသာ စက္ရံုၾကီးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတြင္းကုန္ၾကမ္း
ၿပည္မွီစြာတင္သြင္းေရးအတြက္ ဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာေအာင္၀င္းဟာ ခလုပ္ကန္သင္း တစ္ခုလိုအရႈပ္ထုတ္ၿဖစ္ေနပါတယ္..။။
(CMP) ကုန္ၾကမ္းသည္ ၀ယ္ယူတင္သြင္းလာၿခင္းမဟုတ္ပဲ တစ္ဖက္ကုန္အပ္သူမွ““တင္ပို႔လိုက္ေသာပစၥည္””သာၿဖစ္သၿဖင္႕
ေလွ်ာ႔လို႔မရပါ /တိုးလို႔မရပါ  Invoice အတိုင္သာအမွန္တင္သြင္းလာမွာၿဖစ္ပါတယ္ “““ထို႔ေၾကာင္႕ One Stop Service ””မွ
ONE MEN SHOW ေဒါက္တာေအာင္၀င္းၾကီးစိုးေသာ အဖြဲအားဖ်က္သိမ္းေပးပါရန္ႏွင္႔ ယခင္ ေနၿပည္ေတာ္သို႔ လိုင္စင္သြား
ေရာက္ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုေတာ႔ၿခင္းေၾကာင္႕ အထည္ခ်ဳပ္ အသင္းနာမည္မပ်က္ေစေရး စီးပြားကူးသန္း၀န္ၾကီးဌာနႏွင္႔
ၿမန္မာ႔ရင္ႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ တို႔အထက္ သူကသာ ေက်ာ္လြန္တတ္ေၿမာက္ကၽြမ္းက်င္ေနေသာ စီအမ္ပီ ဆရာၾကီးဂိုဏ္းအား
အၿမန္ၿဖိဳခြင္းေပးပါရန္ အထည္ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဦးၿမင္႔စိုး ႏွင္႔ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ဤေနရာမွ အသိေပးအပ္ပါသည္။။
(ၾကည္႔မေနၾကပါနဲ႔ အရပ္ကတို႔ေရ)။။
အထည္ခ်ဳပ္အသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား******
(၁)ဦးၿမင္႔စိုး            ဥကၠဌ
(၂)ေဒါက္တာေအာင္၀င္း        ဒုဥကၠဌ (CMP) ဆရာၾကီး(Mapple အထည္ခ်ဳပ္)
(၃)ဦးေအာင္၀င္း            (crocodileအထည္ခ်ဳပ္)
(၄)ဦးေက်ာ္၀င္း            (tri diamond အထည္ခ်ဳပ္)
(၅)ဦးေဇာ္မင္းဦး            (crocodileအထည္ခ်ဳပ္)
(၆)ေဒၚေဌးေဌးေအး        (Thiri Sandar အထည္ခ်ဳပ္)
(၇)ေဒၚေအးေအးဟန္        (shweyi sabe အထည္ခ်ဳပ္)
(၈)ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္း        (Eagke Power အထည္ခ်ဳပ္)
(၉)ဦးေမာင္ေမာင္(ခ) စန္းယု    (Shwe sin Aye အထည္ခ်ဳပ္)
(၁၀)ဦးေမာင္ၿမင္႔            (Golden Lion King အထည္ခ်ဳပ္)
(၁၁)ဦးေဇာ္၀င္း၏            (Win အထည္ခ်ဳပ္)
(၁၂)ဦးေတဇထြန္း        (A1 အထည္ခ်ဳပ္)
(၁၃)ဦး၀င္းေဇာ္            (Gokden Yacht အထည္ခ်ဳပ္)
(၁၄)ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္        (Best အထည္ခ်ဳပ္)
(၁၅)ဦးခင္ထြန္း            ( Success Creator အထည္ခ်ဳပ္)

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com