ဧရာ၀တီတိုင္းအိမ္မဲၿမိဳ႔နယ္တြင္ဖြင္႔လွစ္ထားရွိေသာworld vision myanmar၏လက္ေအာက္ခံအထက္ပိုင္းရပ္ကြက္အဖြဲ႔သားမ်ားမွဆင္းရဲသားေလွ်ာ့နည္းေရး
အေထာက္အကူၿပဳေငြေခ်းလုပ္ငန္းကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ေႀကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။
အိမ္မဲၿမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာေ၀ါဗီးရွင္းမွရပ္ကြက္အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရး၊ပညာေရး၊ေမြးၿမဴးေရး၊က်န္းမာေရး၊..စသၿဖင့္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာအိမ္မဲၿမိဳ႕ငါးရပ္ကြက္မွအထက္ပိုင္းရပ္ကြက္တြင္ယခင္ကတည္းကေမြးၿမဴေရး၊ေငြေခ်းမ
ူလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ယခုအခါဆင္းရဲသားေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီစဥ္တရပ္အေနၿဖင့္တစ္ဦးလွ်င္က်ပ္၃၀၀၀၀က်ပ္ကို(၁.၁၀.၂၀၁၁)ရက္ေန႔တြင္ဆက္လက္
္ထုတ္ ေခ်းခ့ဲံရာအတိုးနုန္းမွာႏွစ္က်ပ္ၿဖစ္ၿပီးရပ္ကြက္ေကာ္မတီမွ၄က်ပ္နုန္းၿဖင့္ထုပ္ေခ်းခဲ့ပါသည္။
ပိုယူေသာေခ်းေငြကိုေ၀ါဗီးရွင္းလက္ေအာက္ခံေကာ္မတီမွရန္ပံုေငြအၿဖစ္သံုးစြဲမည္ၿဖစ္ၿပီး၎တို႔မွရပ္ကြက္အတြင္းကေလးမ်ားကိုက်ဴရွင္
အခမဲ့သင္ေပးၿခင္း၊စာသင္ခန္းေဆာက္လုပ္ၿခင္းႏွင့္အၿခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ေႀကာင္းေတြ႔ရွိႀကားသိရပါသည္။အဆိုပါေခ်းေငြကိုေလးလႀကာ
ထုပ္ေခ်းထားမည္ၿဖစ္ၿပီးလစဥ္အတိုးေငြေပးသြင္းရမည္ၿဖစ္ပါသည္။
ၿမိဳ႕နယ္ေ၀ါဗီရွင္းမွေဆးရံုတြင္အိ္မ္သာေဆာက္ေပးၿခင္း၊မူလတန္းေက်င္းမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ပါ၀င္လွဴဒါန္းၿခင္းစံၿပကေလးမ်ားက်န္း
မာေရးကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းတို႔ကိုၿပဳလုပ္သည္ကိုၿမင္ေတြ႔ရၿပီးရံဖန္ရံခါရပ္ကြက္အေၿခၿပဳစာသင္ေက်ာင္းေလးတြင္မိဘရွင္မ်ားအားပညာေပးေဟာေၿပာပြဲမ်ား
က်င္းပေႀကာင္းသိရွိရပါသည္။

About htet way

has written 133 post in this Website..

   Send article as PDF