Wall Street မွေပးပို႔လိုက္ေသာ သတင္းစကား အားလံုးရၾကမည္ထင္ပါသည္။
အေမရိကန္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀အခ်ိန္တခ်ိဳ႔ကို သိမ္းပိုက္လိုက္ေသာ နယူးေယာက္ ေ၀ါစထရိ အနီးရွိ(Zuccotti Park)ပန္းျခံမွစတင္လိုက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈသည္ ကမၻာအႏွံ႔ေျခဆန္႔ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

သူတို့ဘာလုပ္ၾကသနည္း

Occupy Wall Street (OWS)  ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဆႏၵျပေနသူတို႔ က သူတို႔ သည္ ၉၉% ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားျပထားၾကသည္။ အခ်ိဳ႔မွာမူက်န္၁%  ၏ေလာဘၾကီးမႈတို႔ ေလွ်ာ့ခ်ရပ္တန္႔ေအာင္ ေတာင္းဆိုေနသည္ဆိုေလသည္။ အခ်ိဳ႔မွာ အလုပ္လုပ္မဲ့ျဖစ္ရျခင္း၊ က်မ္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈတို႔ ေလွ်ာ့နည္းေနျခင္း၊၀ယ္ျပီးအိမ္မ်ား ဘဏ္လက္သုိ႔ျပန္အပ္ေနရမႈ စသည္တို႔ကို မီးေမာင္းထုိးေျပာေနၾကသည္။

အေမရိကန္တို႔၏ ၁ %သည္အေမရိက ျပည္ေထာင္စု ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈအားလံုး၏ ၄၀% ကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ တႏွစ္ ၆သိန္းႏွင့္အထက္၀င္ေငြရွိသူမ်ားျဖစ္ျပီး က်န္ ၉၉% သည္ အေျခခံလူတန္ုးစားႏွင့္ အလယ္လတ္တန္းစားကို ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားျဖစ္သည္။၉၉% တို႔သည္ လြန္ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက လုပ္ခ လစာအပါအ၀င္ အေျခခံအခြင့္အေရးရရွိမႈတြင္ မ်ားစြာႏွိမ့္ခ်ေႏွးေကြးခံေနရသူမ်ာျဖစ္ ေလသည္။ ဆႏၵျပသူတို႔အသက္တန္းမွာ လစ္ဘရယ္ျဖစ္သူ လူငယ္မ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရျပီး လက္၀ဲ-လစ္ဘရယ္စြန္းေရာက္ (လြတ္ကင္းစြန္းစြဲ)သူမ်ားေနဟန္ သံုးသပ္ ၾကသည္။

OWS ဟူသည္ အဆိုပါ ၉၉%  မွ ၁% အား အသိေပး၊သတိေပးလိုရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ထြက္ေပၚဆႏၵျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မ်ိဳးေစ့

ျပီးခဲ့ေသာ ၄ႏွစ္က လက္ယာ-ကြန္ဆာေဗးတစ္ စြန္းေရာက္(ေရွးစြန္းစြဲ) တို႔၏ တီးပါတီ(Tea Party)လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တန္ျပန္ထိန္းညိွလိုသည့္ လူ႔သဘာ၀မွ OWS ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေစရန္ အေျခတည္လိုက္သည္ ဆိုပါမည္။

ကြန္ဂရက္၏ ၾကားႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ(၂၀၁၀)တြင္ လက္၀ဲယိမ္းေသာ အစိုးရ (အိမ္ျဖဴေတာ္)၊ကြန္ ဂရက္၊ စီးနိတ္ ၃ရပ္လံုးအုပ္စီးမိထားေသာ ဒီမိုက ရက္တို႔အား ျဖဳတ္ခ်ရန္ႏွင့္ ရီပါ့ဗလစ္ကန္င္တို႔ အႏိုင္ရရန္ တီးပါတီလႈပ္ရွားမႈမ်ားတိုးျမွင့္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့သည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈ တို႔ေၾကာင့္ပင္ ရီပါ့ဗလစ္ကန္င္တို႔ ကြန္ဂရက္တြင္ ထိုင္ခံု(၆၃ခု)ရရွိသြားကာ အင္အားမ်ားသူျဖစ္ခဲ့ျပီး ေဟာက္စပီကာရာထူးကို လည္းရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ Checks and Balances စံနစ္အရတိုင္းျပည္၏ ဘတ္ဂ်က္ထိန္းခ်ဳပ္ပါ၀ါ ရရွိႏိုင္ခဲ့ကာ  အစိုးရအဖြဲ႔ အား ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ရင္း ထိမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔ျခင္းအားျဖင့္ ဒီမိုကရက္သမၼတအား ဒုတိယ ၄ႏွစ္သက္တမ္းျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မခံရေအာင္ အထိပင္ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ျပီးခဲ့ေသာစက္တင္ဘာ လဆန္းက အိုဘားမား တင္သြင္းေသာ (American Jobs Act)အားလည္း ပိတ္ဆို႔ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါAmerican Jobs Act သည္ တိုင္းျပည္၏ အေျခခံႏွင့္ အလယ္လတ္တန္းစားတို႔အတြက္ အလုပ္အခြင့္အလန္းမ်ားေဖၚေဆာင္ရာတြင္ အကူအညီေပးမည့္ (အစိုးရမ)ွ $447 billion ထုတ္သံုးမည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းဟု ဆိုၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေၾကြးပိေနသည့္ အစိုးရမွ ထပ္မံေငြစိုက္ထုတ္ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရီပါ့ဗလစ္ ကန္င္တို႔မွ အခြင့္အေရးမေပးခဲ့ပါေခ်။

၂၀၀၇ေႏွာင္းပိုင္း၏ Great Recession (စီးပြားေရးေလးလံက်ဆင္းမႈ)ျဖစ္သြားေစသည့္ ရင္းျမစ္ျဖစ္သည့္ယိုယြင္းျပိဳက်ေနသည့္ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးအဖြဲ႔ ့အစည္းမ်ား(ေ၀ါစ ထရိ)အား ဘုရွ္ႏွင့္ အိုဘားမား သမၼတ၂ဆက္မွ (လူထု၏အခြန္ေငြတို႔ထဲမွ) ေငြထုတ္ယူကာ bailout လုပ္ကယ္တင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအလွည့္တြင္ မူ ၉၉%ေသာ မိမိတို႔ အား အလွည့္မေပးရေကာင္းလားဟူသည့္ အတြင္းၾကိတ္ေဒါသတို႔ရွိေနႏိုင္သည္။ ထိုမေက်နပ္မႈတို႔အား အာရပ္ေႏြဦး ေတာ္လွန္ေရး( Arab Spring)ဂယက္ႏွင့္ ညိွခ်ိတ္ကာ ( OWS)ျဖစ္တည္ေစခဲ့သည္ ထင္ျမင္ပါသည္။

ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ

အမွန္တကယ္တြင္အေမရိကသည္ အရင္းရွင္ တို႔၏ႏိုင္ငံ၊ ေငြရွင္တို႔၏ဘံုနန္းျဖစ္ေပသည္။ ၁%သည္ အရင္းရွင္စံနစ္၏ အဓိကေက်ာရိုး လည္းျဖစ္သည္။ ေ၀ါစထရိသည္အေမရိကအား အရွိန္ျပင္းျပင္းေမာင္းႏွင္ေနရာ အင္ဂ်င္ၾကီးသာလွ်င္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကို အေမရိကန္တို႔ ရင့္က်က္ ေၾကညက္နားလည္ၾကျပီးျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါ၏။

OWS ႏွင့္ Tea Party လႈပ္ရွားမႈတို႔အား ေနာင္လာမည့္ ၂၀၁၂ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ပါတီၾကီး၂ခု၏ အင္အားျပျပိဳင္ေန သည့္အျမင္ျဖစ္ ျမင္ၾကည့္ႏိုင္သည္။  တီးပါတီ လႈပ္ရွားးမႈတို႔ေၾကာင့္ မိခင္ရီပါ့ဗလစ္ကန္င္ပါတီ အားတည္ရွိေနသည္ထက္ ညာဖက္ယိမ္း သြားေစသည္ဟု ျမင္မိသည္။ ၂၀၁၂၏ရီပါ့ဗလစ္ကန္င္ သမၼတေလာင္း အျဖစ္အေရြးခံရန္ တက္လာေသာ သမၼတေလာင္း မ်ားစာရင္းတြင္ တီးပါတီေနာက္ခံထားရွိသူမ်ား တေယာက္မက ရွိေနသည္ကိုသက္ေသျမင္ၾကည့္ ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ လက္ယာယိုင္မႈ ေၾကာင့္ပင္ မိခင္ပါတီၾကီးသည္ပင္လွ်င္ အက္ ေၾကာင္းရာထင္သြားသည္ ဆိုၾကသည္လည္း ရွိ၏။

OWS လႈပ္ရွာမႈတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ရင့္က်က္ ျပီးျဖစ္သည္ အေမရိကန္မ်ားမွ လက္ယာယိမ္း က်ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ဘယ္ဖက္ အစြန္းတြင္ရပ္တည္ကာ ျပန္ဆြဲယူေနသည္ ဟုယူဆပါသည္။ အရွိန္ျပင္းထန္လာကာ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ မိခင္ပါတီ(ဒီမိုကရက္ပါတီ)အား လက္၀ဲဖက္သို႔ ယိုင္ပါမသြားေစခဲ့ပါလွ်င္  ေနာက္ႏွစ္ ၂၀၁၂တြင္ ဒီမိုကရက္တို႔ျပန္လည္အသာစီးရသြားမည္ ယူဆပါ၏။
ဤသို႔ျဖင္ အစုိးရအဖြဲ႔သည္ အလယ္အလတ္ လမ္းေပၚတြင္ ျပန္လည္ရပ္တည္ေနမည္ျဖစ္ျပီး အေမရိကသည္  ႏိုင္ငံေရးတည္ျငမ္မႈတို႔ျဖင့္ ဆက္လက္တုိးတက္သြားပါလိမ့္မည္ဟု သာမန္(သတင္းေလ့လာသံုးသတ္ေနသူ)မီဒီယာ သမားတဦးအေနျဖစ္ ရိုးစင္းစြာျမင္မိပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအား “၀ဲယာလယ္စြန္း”တို႔ျဖင့္ တံဆိပ္ တပ္ အမည္ကပ္ေပးျခင္းသည္ အင္အားခ်ိန္ ခြင္လွ်ာနွင့္ အျပန္အလွန္ထိမ္းညိွမႈတို႔တြင္ ေကာင္း ေသာရလဒ္တို႔ကို ျမင္သာထင္ရွားေစသည္ ျဖစ္ေပရာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔အပါအ၀င္ ထင္ရွားေနသူမ်ားအား ယခုကဲသို႔”၀ဲ-ယာ-လယ္-စြန္း”စာရင္းတင္ ျပဳစုထားသင့္ ပါေၾကာင္းကို တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

kai

About kai

Kai has written 1005 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF