စိတ္သည္ကမၻာေလာထဲရွိ သက္ရွိသတၱ၀ါ အားလံုးအတြက္ အဓိက အဂၤါရပ္တခုျဖစ္၏။မိမိ၏ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ မွန္ကန္ေသာ ႀကံစည္စဥ္းစားမႈ ေကာင္းေသာႀကံရြာယ္ခ်က္မ်ား ထားရွိျခင္းသည္ ဘ၀၌ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အလြန္အေရးႀကီး၏။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိမွန္ကန္သည့္ စိတ္အႀကံအစည္က ဘ၀၏ အရြယ္အပုိင္းအျခားအသီးသီးတုိင္း၌ မွန္ကန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ မွႏ္ကန္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈသို႔ သူ႔ကို ပို႔ေဆာင္ေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။မွန္ကန္သည့္အႀကံအစည္ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢဳလ္သည္မိမိစတင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အလုပ္ဟူသမွ်၌ ထံုးစံအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္တတ္၏။မွန္ေသာအျမင္ မွန္ေသာ အႀကံအစည္(အေတြးအေခါ)တုိ႔သည္ မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္မႈဟူသမွ်ကို အုပ္ခ်ဳပ္ထားသင့္သည္။ သူသည္ ထုိမွန္ေသာအျမင္မွန္ေသာအႀကံအစည္မ်ား မရွိခဲ့လွ်င္၊ မိမိဘ၀၏ အခြင့္အေရးေကင္းမ်ားကိုဧကန္လက္လြတ္ ဆံုးရႈံးသြားရမည္ျဖစ္၏။ ကမၻာေပၚရွိ ႀကီးျမတ္သည့္ပုဂၢဳလ္တုိ႔သည္ မွန္သည့္အျမင္ မွန္သည့္အႀကံအစည္ တုိ႔က လမ္းလႊန္ေပးခဲ့သည့္ပုဂၢဳလ္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ ဤဂုဏ္မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ လူေတြအားလံုးတုိ႔သည့္မိမိတုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ား၌ၿမဲၿမံသည့္ ႀကံရြယ္ခ်က္ကို ထားရွိ၍ မွန္ကန္သည့္လမ္းေၾကာင္း၌ မိမိတုိ႔၏ ကိုယ္အားဥာဏ္အား-ဇြဲလံု႔လ တို႔ကိုအသံုးခ်ျခင္းအားျဖင့္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ဘ၀အေျခအေနမွ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာသည့္ဘ၀အေျခအေနသို႔၎ အဆင့္နိမ့္က်သည့္ ဘ၀အေျခအေနမွ အဆင့္ျမင့္သည့္ဘ၀အေျခအေနသို႔၎ မလြတ္လပ္သည့္လူမ်ဳိး၏ဘ၀အေျခအေနမွ လြတ္လပ္သည့္လူမ်ဳိး၏ဘ၀အေျခအေနသို႔၎ တက္ေရာက္ရန္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ၾကကုန္၏။
မွန္ကန္သည့္ အားထုပ္မႈ=၀ီရိယ ၄-မ်ဳိးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုရားရွင္ကတရားတပုဒ္ကို ဤသို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့၏- (၁)လူတုိင္းလူတုိင္းသည္မိမိမျပဳရေသးသည့္ မေကာင္းမႈတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္အားထုတ္သင့္၏။ (၂)မိမိျပဳၿပီးေသာ မေကာင္းမႈတုိ႔ကို ထပ္မံျပဳလုပ္ျခင္းမွ၇ွာင္ၾကဥ္ရန္အားထုတ္သင့္၏။ (၃)ထုိ႔အတူပင္၊ လူတုိင္းလူတုိင္းသည္မိမိမျပဳရေသးသည့္ ေကာင္းမႈတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ အားထုတ္သင့္၏။(၄)မိမိျပဳၿပီးသည့္ ေကင္းမႈတုိ႔ကို တိုးပြါးေစရန္ အားထုတ္သင့္၏။
မိဘမ်ား ဆရာသမားမ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္က ထုိကဲ့သို႔ျပဳက်င့္သင့္သည့္အျပင္၊ မိမိတုိ႔၏ ကေလးမ်ားအားလည္း ကေလးငယ္ဘ၀မွစ၍အားထုတ္မႈ=၀ီရိယ ၄-မ်ဳိးကို က်င္သံုးျခင္း ယင္း၀ီရိယတုိ႔၏ တန္ဘိုးကိုနားလည္သြားျခင္းကို ခံစားႏုိင္ေအာင္ ေမြးျမဴေပးသင့္သည္။ ဤသို႔အားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ၿပီး၊မိမိတုိ႔၏စိတ္ကို ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ ျမင့္ျမတ္သည့္ ကိုယ္က်ဳိးကုိမၾကည့္တတ္သည့္ စိတ္သေဘာထားႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ တုိးတက္လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္မည္။ သုိ႔မွသာ မေကာင္းေသာ အႀကံအစည္ မေကာင္းေသာ ျပဳက်င့္မႈတုိ႔သည္သူတုိ႔၏စိတ္ႏွလံုးမ်ားထဲ၌ ဘယ္ေတာ့မွ ေနရာမရႏုိင္ပဲ၊ သူုတုိ႔သည္ မွန္ကန္စြာအက်ဳိးရွိစြာ ႀကံစည္ေျပာဆုိ ျပဳလုပ္ၾကလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ သူတုိ႔သည္မိမိတုိ႔အတြက္ ကုိယ္က်ဳိးရရွိမႈကိုသာ မရွာပဲ၊ သူတပါးတုိ႔၏ အက်ဳိးအတြက္လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ၊ မိမိတုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားကို ျမင့္ျမတ္ေသာအႀကံအစည္မ်ားျဖင့္ ေလာင္းျဖည့္ထားရန္လည္း အလြန္အထူးလုိအပ္ေပသည္။
သံေခ်းသည္ သံမွ ျဖစ္ေပၚၿပီး ထုိသံကိုပင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ပစ္တတ္၏ ထုိ႔အတူပင္မေကာင္းေသာစိတ္ မေကာင္းေသာ အႀကံအစည္သည္ ထုိစိတ္အႀကံရွိသည့္ လူကိုပင္ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳလုပ္၍၊ ထုိသူသည္ မၾကာခဏပင္ မိမိ၏အဆိုး၀ါးဆံုးရန္သူျဖစ္သြားတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိင္းလူတုိင္းသည္မိမိ၏အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြ-အေကာင္းဆံုးကိုးကြယ္အားထားရာျဖစ္လာဖုိ႔ရန္အလို႔ငွာ၊ မိမိကိုယ္ကို(၀ါ)မိမိ၏စိတ္ကို မွန္ကန္သည့္လမ္းေၾကာင္းထဲ၌ ထားရွိရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္ေပသည္။ မိမိ၏မေကာင္းဆုိးယုတ္ေသာစိတ္သည္ မိမိ၏ အဆိုး၀ါးဆံုး ရန္သူျဖစ္၏။ မိမိ၏ေကာင္းျမတ္ေသာစိတ္သည္ မိမိ၏ အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြျဖစ္၏။ သတၱ၀ါေတြအားလံုးကိုစိတ္ကသာ ဦးေဆာင္၏။ ေကာင္းေသာစိတ္သည္ ထုိသတၱ၀ါတုိ႔ကို ခ်မ္းသာေသာဘ၀မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။

About ashinthusitta

အရွင္သုစိတၱ မႏၱေလး has written 8 post in this Website..

ကိုယ့္ဘာသာ စဥ္းစားၾကည့္ၾက...