ပါတီဝင်အင်အားစာရင်းကို ကော်မရှင်သို့ တင်ပြရန် အသိပေးကြေညာ

klnMay 29, 20101min850

မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိပြီးသော နိုင်ငံရေးပါတီများက သတ်မှတ်ထားသည့် ပါတီဝင်အင်အားစာရင်းကို ကော်မရှင်သို့ တင်ပြရန် အသိပေးကြေညာ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကြေညာချက်အမှတ်(၆၄/၂၀၁၀)ကို မေလ ၂၈ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ အဆိုပါ ကြေညာချက်အရ – နိုင်ငံရေးပါတီများသည် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၅(စ)နှင့်အညီ “ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးတွင် စည်းရုံးမည့်ပါတီဖြစ်ပါက နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့် နေ့ရက်မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၉ဝအတွင်း ပါတီဝင်ဦးရေ အနည်းဆုံး ၁၀၀ဝကို စည်းရုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက်(သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်း၌သာ စည်းရုံးမည့်ပါတီဖြစ်ပါက နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ရက်မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၉ဝအတွင်း ပါတီဝင်ဦးရေ အနည်းဆုံး ၅၀ဝကို စည်းရုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း “ဝန်ခံချက်”များနှင့်အတူ တင်ပြလျှောက်ထားခဲ့ကြပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသော ပါတီများသည် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့် နေ့ရက်မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၉ဝအတွင်း နို်င်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၅(စ)ပါ ဝန်ခံချက်အတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည့် ပါတီဝင် အရေအတွက်ကို စည်းရုံးရရှိပြီးကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ သတ်မှတ်ပုံစံများဖြင့် လာရောက်တင်ပြရမည်ြ ပါတီဝင်ဦးရေကို စည်းရုံးရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း ကော်မရှင်သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုနိုင်လျှင် ယင်းပါတီအား နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းကို ပယ်ဖျက်၍ ပါတီကိုလည်း ဖျက်သိမ်းရမည်ဟု နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပေဒပုဒ်မ ၁၂တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁ဝခုနှစ် မေလ ၂၉ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။