Link-  http://www.ariyathitsa.org/(ပစၥဳပၸႏၷကမၼဒႆန အရိယသစၥာ)

ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၌ ဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမ မဟုတ္ေသာ ပရမတၱသစၥာတရားမ်ားက ေနရာယူေနၿပီး ဘုရားရွင္၏ “ အရိယသစၥာ အဆံုးအမ ” မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ေနသည္ကို သိရိွရ၍ အရိယသစၥာတရားကို ႀကိဳးစား႐ွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶဘုရားရွင္၏၀ါဒသည္ “ကမၼ၀ါဒ”သာျဖစ္၍ ကံသံသရာလည္ပံုကို မ်က္၀ါး ထင္ထင္ျမင္ေစကာ အရိယသစၥာတရားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေရာဟိတႆသုတ္ အရ ေလာကသံုးပါး၊ ၀ဋ္ဒုကၡတရားႏွင့္ အရိယသစၥာ တရားတို႔သည္ လူ၏ ဤသက္ရိွ အမွတ္သညာရိွေသာ တစ္လံမွ် ကိုယ္ကာယ (ေပၚ) ၌သာရိွေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဘ၀ပုဗၺႏၲာႏုဒိ႒ိ၊ ေနာင္ဘ၀ အပရႏၲာႏုဒိ႒ိ၊ သႆတႏွင့္ ဥေစၧဒအစြန္း၊ အႏၲဂၢါဟိကဒိ႒ိစြန္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ကာ ဘုရားရွင္ သိရိွဘုရားရွင္သိရိွခဲ့ရသည့္ အရိယသစၥာတရားကို ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ရိွသိျမင္ခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶဘုရားရွင္ သိရိွခဲ့သည့္ အရိယသစၥာကို ဘုရားသာ၀ကပီပီ ေတြ႔ျမင္ရသည့္အခါ အဘိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ရတနာပစၥည္းကို ျပန္လည္ရရိွသည့္အလာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ဆရာေတာ္သည္ မိမိအမွန္တကယ္သိျမင္ေသာ အရိယသစၥာ အသိအျမင္ျဖင့္ ၁၉၈၁ – ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔သစ္ဦးစ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံသို႔ ဘုရားမယူေသာ ေရွ႕ဘ၀ ေနာက္ ဘ၀ အယူမ်ားကို မေဟာ မေျပာၾကပါရန္ ေလွ်ာက္စာတင္ျပသည့္အခါ “ဗုဒၶပဋိကု႒”ဟု အသတ္မွတ္ခံရသည့္အျပင္ ေနာင္တြင္ စတုတၳပါရာဇိကျဖင့္ မွားယြင္းစြာ ၀ိနိစၧယ အျပဳခံခဲ့ရရွာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္သည္ ဗုဒၶဘုရားမယူေသာ အယူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေရွ႕ဘ၀၊ ေနာက္ ဘ၀၊ သႆတ၊ ဥေစၧဒ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပရမတၳဓမၼတို႔ကို လက္ခံက်င့္သံုးေနၾကသည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းျဖစ္ေသာ ယေန႔ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာကို ပယ္စြန္႔ကာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဏၰားကုန္း၊ မင္းလြင္ျခံတြင္ ၁၃၄၄ – ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ (၁၃) ရက္၊ ကမၻာသံုး ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၈၃ – ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ အရိယသစၥာ အ၀န္းအ၀ိုင္းျဖစ္ေသာ “ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ” အျဖစ္ေၾကျငာ၍ ေထရ၀ါဒမွ သီးျခားရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ရပ္တည္ေၾကာင္းကို ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္တို႔အား တရား၀င္စာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာတရားကား ယေန႔ေထရ၀ါဒ၏ ပရမတၳဓမၼ မဟုတ္၊ ဗုဒၶေတြ႔႐ိွၫႊန္ျပခဲ့ေသာ အရိယသစၥာဓမၼသာျဖစ္သည္။ ယေန႔ေထရ၀ါဒသံဃာသည္ ပရမတၳဓမၼကို ဘုရားေဟာတရားဟု ထင္ျမင္ယူဆကာ က်င့္ၾကံပြားမ်ားသည့္ ပရမတၳသံဃာသာ ျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒကား အရိယသစၥာကို က်င့္ၾကံပြားမ်ားသည့္ အရိယသံဃာတို႔၏၀ါဒျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ပရမတၳသံဃာႏွင့္ အရိယသံဃာတို႔ က်င့္ၾကံပြားမ်ားသည့္ ဓမၼ၀ိနိယခ်င္း မတူၾကေပ။ ေထရ၀ါဒက ႐ူပါ႐ူပတရားတို႔ကို က်င့္ၾကံပြားမ်ားၾက၍ ႐ုပ္နာမ္တို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ သုညတနိဗၺာန္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ၾကကုန္၏။ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာက ကာမ ႐ူပ အ႐ူပ ကံသံသရာ၏ ဒုကၡအျဖစ္ သိေအာင္ က်င့္ၾကံ ပြားမ်ားေစ၍ ကံသံသရာ အေပၚ အစြဲဥပါဒါန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းသည့္ အႏုပါဒိေသသနိဗၺာန္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ရန္ က်င့္ၾကံပြားမ်ားၾကေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေထရ၀ါဒအျမင္၌ တရားခ်င္းမတူ၍ အရိယသစၥာဓမၼ ေဟာေျပာက်င့္ၾကံသူမ်ားကို ေ႐ွ႕ဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀ မယူသူမ်ား၊ ႐ုပ္တရား၊ နာမ္တရား လက္မခံသူမ်ား၊ အဓမၼ၀ါဒီမ်ားဟု သမုတ္ၾက၏။

အမွန္စင္စစ္ ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား႐ိွစဥ္ကပင္ အရိယသစၥာဓမၼမ်ားကိုသာ (၄၅) ၀ါ ကာလပတ္လံုး ေဟာေျပာသြားေၾကာင္း ပါဠိေတာ္ပိဋကတ္၌ အေထာက္အထား အခိုင္အမာရိွ၏။

အရိယသစၥာဓမၼမ်ာသည္း ဗုဒၶဘုရား႐ွင္၏ တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆)ပါးႏွင့္ တိုက္ၾကည့္က ၫႇိၾကည့္က အဓမၼ မဟုတ္၊ ဓမၼမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕႐ိွသိျမင္ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘုရား၏ အရိယသစၥဓမၼကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရိွခဲ့သည့္ ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္ ေဟာေဖာ္ ၫႊန္ျပေသာ အရိယသစၥာတရားဓမၼမ်ားကို သိျမင္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ဤ website ကို စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ အဖြင့္စကားမ်ားျဖင့္ စီစဥ္ထားတဲ့

                             ဗုဒၶ၏ အရိယသစၥာကို  သိရိွလိုသူမ်ားအတြက္    http://www.ariyathitsa.org/(ပစၥဳပၸႏၷကမၼဒႆန အရိယသစၥာ)   တြင္ ေလ့လာႏိုင္ဖို႔  ညႊန္ျပလိုက္ပါသည္။

 

 

About ariyathitsa

has written 12 post in this Website..