ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းရွိ ေ႐ႊသဘာဝဓာတ္ေငြ ့လုပ္ကြက္မ်ား
A-1 နွင့္ A-3 မွထြက္ရွိသည့္ SHWE GAS မ်ားအနက္(ဓာတ္ေငြ ့ကုဗေပ ၁၂ ဘီလီယံ
ကုဗေပ)ကို တ႐ုတ္နိုင္ငံသို ့နွစ္စဥ္ေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။
ထိုေရာင္းခ်မႈမွ (ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခနွင့္ ဓာတ္ေငြ ့ေရာင္းခ်မႈ)နွစ္တနွစ္လ်ွင္ အေမရိ
ကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ(ေဒၚလာသန္းတစ္ေထာင္)ရ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။ဓာတ္ေငြ ့ေစ်းကို
ကမၻာ့ ေပါက္ေစ်းနွင့္အညီျဖစ္ေစရန္(၃ လလ်ွင္တစ္ၾကိမ္)ညွိနွဳိင္းမည္ဟု DAEWOO ကုမၸဏီ
က ၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ ေၾကညာထားသည္။
သဘာဝဓာတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ ့တြင္ စတင္ျပီး တ႐ုတ္ျပည္သို ့(ျမန္မာ-ယူနန္)နယ္စပ္တြင္ ေ႐ႊလီျမိဳ ့မွတဆင့္ ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္။တ႐ုတ္
နိုင္ငံ ကြမ္က်ိဳး နွင့္ကြမ္ခ်ီး ျပည္နယ္မ်ားထိ မိုင္ေပါင္း ၁၇၅၃ မိုင္႐ွည္လ်ားမည္ျဖစ္သည္။
ထို ့အတူ ယခင္ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ဖြံ ့ျဖိဳးေရးေကာင္စီ၊ယခု ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ တို ့အတြက္လည္း ပမာဏအတိုင္းအတာ
တစ္ခုထိ အက်ိဳးအျမတ္ရွိျပီးလည္းျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၁ ခုနွစ္ စက္တာဘာလ(၁၉)ရက္ ပထမအၾကိမ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္/ဒုတိယ
ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ အမွတ္(၂)လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ ဝန္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး
ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
(၁)ေ႐ႊစီမံကိန္းမွ ထြက္႐ွိလာသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ ့မ်ားကို ေ႐ႊစီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဖြဲ ့ဝင္
မ်ားနွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံတို ့အၾကား သဘာဝဓာတ္ေငြ ့ဝယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူလက္
မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့ျပီး ကတိကဝတ္ျပဳျပီးလည္းျဖစ္သည္။
(၂)ယင္းစာခ်ဳပ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံက ပမာဏမည္မ်ွသုံးစြဲမည္/တရုတ္နိုင္ငံသို ့မည္မ်ွေရာင္းခ်
မည္ တို ့ကို စီမံကိန္းကာလ နွစ္ ၃၀ အတြက္ ကတိကဝတ္ျပဳထားျပီးျဖစ္သည္။
(၃)ရခိုင္ကမ္းလြန္ ေ႐ႊစီမံကိန္း မွသဘာဝဓာတ္ေငြ ့မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္၏ သဘာဝဓာတ္
ေငြ ့သုံးစြဲမည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသို ့ဦးစားေပးပို ့လႊတ္မည္။
(၄)ေ႐ႊစိီမံကိန္းမွ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းနိုင္ရန္အတြက္ တေန ့လ်ွင္
သဘာဝဓာတ္ေငြ ့ကုဗေပ သန္း(၁၀၀)ကို ျပည္တြင္း (၃)ေနရာတြင္ ရယူရန္စီစဥ္ထားသည္။
ကို htoosan ေရ ဒီအခ်က္(၄)ခ်က္နဲ ့ပတ္သက္ျပီးေတာ့ The Voice Weekly
Journal Vol.7,No.19 Monday;April 25 May 1 st 2011 ရန္ကုန္ ဧျပီ ၅။ တြင္ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသဘာဝဓာတ္ေငြ ့လိုင္းကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေဒသခံမ်ားအ
တြက္ လ်ွပ္စစ္နွင့္အျခား စြမ္းအင္မ်ားလြယ္လင့္တကူ သုံးစြဲနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ယင္း
ဓာတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္းကို ေ႐ႊသဘာဝလုပ္ကြက္ မွသြယ္တန္းေၾကာင္းကို ေနျပည္ေတာ္႐ွိ စြမ္း
အင္ဝန္ၾကိီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက Voice Weekly သို ့ေျပာ
ၾကားသြားသည္။(ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္မပါဝင္ေသးပါ)

About အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး

အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး has written 139 post in this Website..

ေၾကာက္တတ္ ရင္ ႏွစ္ခါ ေသတယ္။

   Send article as PDF