မိမိကိုယ္တိုင္ မွန္ေသာအယူႏွင့္အနည္းငယ္ နီးစပ္ရန္ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ေရးတဲ့ေနရာမွာ (၁) မူရင္းစာသားမ်ား (၂) မူရင္းစာမ်ားကိုကၽြန္ေတာ္၏ နားလည္ထားမႈမ်ား (၃) ထို နားလည္ ထားမႈနဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္၏အေတြးမ်ားကို အဓိကထား၍ ျပဳျပင္လမ္းညႊန္ေပးေစ လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေရြးခ်ယ္သံုးႏႈံးသည့္ စကားလံုးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အစြန္းထြက္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ဒုတိယေနရာထား၍ ျပဳျပင္ေပးရန္ ေတာင္းပန္ပါသည္။

ဘဝင္စိတ္ႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ အယူအဆကို ေဖၚျပထားေသာ မူရင္းစာသားမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ ထိုစာသားမ်ားအေပၚ နားလည္မႈကို တင္ျပပါမယ္။ မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းကို လမ္းညႊန္ျပဳျပင္ ေပးေစ လိုပါသည္။

(၁) အာ႐ုံခံအဂၤါတို႔သည္ မိမိတို႔ႏွင္႔သက္ဆိုင္ရာ အာ႐ုံမ်ားကိုခံယူသည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ မ်က္စိသည္ အဆင္းအာ႐ုံကို ခံယူ၍၊ နားသည္ အသံအာ႐ုံကို ခံယူသည္။ ထိုနည္းတူ ႏွာေခါင္း သည္ အနံ႔အာ႐ုံကိုလည္းေကာင္း၊ လွ်ာသည္ အရသာအာ႐ုံကို လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္သည္ အထိအေတြ႕အာ႐ုံကို လည္းေကာင္း၊ဘ၀င္သည္ သေဘာတရား အာ႐ုံတို႔ကို လည္းေကာင္း အသီးအသီး ခံယူၾကသည္။
(သာမညသေဘာတရားက်မ္း Ebook စာ ၂၂)

(၂) မ်က္စိႏွင္႔အဆင္း ေတြ႕ထိပါက “ျမင္သိစိတ္” ျဖစ္၏။ ျမင္သိစိတ္ေနာက္တြင္ လက္ခံစိတ္၊ စုံစမ္းစိတ္ႏွင္႔ ဆုံးျဖတ္စိတ္မ်ားျဖစ္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ပြားစရာမ်ား ျဖစ္ၿပီးေသာ္ “အားစိုက္တုံ႔ျပန္စိတ္” မ်ားျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းအားစိုက္တုံ႔ျပန္စိတ္မ်ားကို သေဘာက်ေက်နပ္ေသာ အက်ိဳး၀ိပါက္ “ဘ၀င္စိတ္” သည္ တဆက္ တည္းျဖစ္၏။ ၄င္း“ဘ၀င္စိတ္” သည္ကား အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာႏွင္႔ အထိအေတြ႕တို႔မွႂကြင္းေသာ က်န္ အာ႐ုံအားလုံးကို ခံယူႏိုင္သည့္ “သေဘာတရားအာ႐ုံခံအဂၤါ” (ဘ၀င္) ပင္ ျဖစ္သည္။
(သာမညသေဘာတရားက်မ္း Ebook စာ ၂၃)

(၃) သေဘာတရားအာ႐ံုခံအဂၤါ (ဝါ) ဘဝင္ဟူသည္ကား အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႕၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအာ႐ံုခံအဂၤါတို႕ ထိေတြ႕ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျမင္သိစိတ္၊ ၾကားသိစိတ္၊ နံသိစိတ္၊ လွ်က္သိစိတ္၊ ေတြ႕သိစိတ္တို႕၏ ေနာက္၌ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚစရာမ်ား ျဖစ္ၿပီးသည့္ေနာက္ အားစုိက္တံု႕ျပန္စိတ္မ်ား၏ အက်ိဳးစိတ္အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။
(သမာသမတ္ သေဘာတရားက်မ္း စာအုပ္ စာ ၁၅ မွ)

ဘဝင္စိတ္သည္ ႐ုပ္ႏွစ္ခု တိုက္ဆံုၿပီးေနာက္တြင္မွ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျဖစ္တရား ျဖစ္သည္ ဟုယူဆထားေၾကာင္း အထက္ပါေရးသားထားခ်က္မ်ားအရ နားလည္ရသည္။ ထိုသို႕ယူဆသည္မွန္ပါက ႐ုပ္ႏွစ္ခု၏ တိုက္ဆံုမႈမပါဘဲ စိတ္ခ်ည္းသက္သက္ျဖစ္ေသာ စဥ္းစား ဆင္ျခင္မႈ၊ ေတြးေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ အိပ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားကို ဘဝင္စိတ္အယူအဆ၌ ထဲ့သြင္းစဥ္းစား ရမည္ဟုယူဆပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ အရိယသစၥာဆီသို႕နီးစပ္ႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ တားဆီးေနေသာ တံတုိင္းအမွတ္ (၂) ျဖစ္သည္။

About blank

has written 5 post in this Website..

   Send article as PDF