ယေန႔ျမန္မာေထရ၀ါဒေလာကမွာ ဗုဒၶဘုရားမေဟာၾကားခဲ့ေသာ ေသၿပီးေနာက္ တမလြန္၌ ျပန္ျဖစ္ေသးသည္ဟူေသာ အယူမ်ားကို ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကလည္း တက္ညီလက္ညီ ေဟာၾကားေနၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဟာၾကားမႈကိုသာ နားၾကားခြင့္ရေသာ တကာ၊ တကာမမ်ားကလည္း ထိုဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြေဟာၾကားေနတာေတြသည္ ဗုဒၶဘုရားရဲ႕ေဟာၾကားခ်က္ ေတြလို႔လည္းပဲ ယံုၾကည္ေနၾကရပါသည္။ ေသၿပီးေနာက္ တမလြန္၌ျပန္ျဖစ္ေသး သည္ဟူေသာ အယူမ်ားသည္ ဂ်ိန္းဘာသာ၏ အယူ၀ါဒသာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ိန္းသာသာမွ ဗုဒၶဘာသာထဲသို႔ ကူးေျပာင္းလာသည့္ ဘုန္းႀကီးတခ်ိဳ႕မွ ဗုဒၶဘာ သာတရားမ်ားထဲသို႔ ဗုဒၶဘုရားပဲေဟာခဲ့သလိုနဲ႔ သြတ္သြင္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
(အက်ယ္သိလိုပါက ဂ်ိန္းကံႏွင့္ ဗုဒၶကံစာအုပ္)download တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)
ဗုဒၶဘုရား၏ တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆) ခ်က္နဲ႔မညီေသာ ေသၿပီးေနာက္ တမလြန္၌ ျပန္ျဖစ္ေသးသည္ဟူေသာ အယူမ်ားသင္ၾကားခံခဲ့ရမႈတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္
မေကာင္းမႈေတြကို ေရွာင္က်ဥ္ၾကသည့္အခါမွာ ထိုမေကာင္းမႈ၏ လုပ္သူကို ယခုခ်က္ျခင္းကိုပဲ ဆိုး၀ါး၊ ပ်က္ဆီး၊ ႏိွက္စက္ေနပံုကို မသိျမင္ၾကေတာ့ပဲ၊ ေနာင္ဘ၀မွခံရမည္ဟု နားလည္ေနၾကကာ မေကာင္းမႈကို ထင္သေလာက္ မေၾကာက္ၾကေတာ့ပါ။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈလုပ္သည့္အခါမွာလည္း ေလာကအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးမ်ားသည့္ ကုသိုလ္မ်ိဳးေတြကို မလုပ္တတ္ၾကေတာ့ပါ။ ေနာင္ဘ၀ေကာင္းစားေရးအတြက္ဟုဆိုကာ စိတ္ကူးယဥ္ႀကံဆလုပ္ကိုင္ၾကမႈတို႔ေၾကာင့္ လုပ္သေလာက္အက်ိဳးမမ်ားပဲျဖစ္ေနၾကရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ “ဗမာေတြေလာက္လွဴတာ ဗမာေတြပဲ၊ မြဲေနတာလည္း အဲဒီဗမာေတြပဲ”ဆိုတာသည္ ဗုဒၶမေဟာခဲ့သည့္ ေသၿပီးေနာက္ တမလြန္၌ ျပန္ျဖစ္ေသးသည္ဟူေသာ စိတ္ကူးယဥ္အယူမ်ားကို သင္ၾကားခံခဲ့ရလို႔ ျဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ ေသၿပီးေနာက္ တမလြန္၌ ျပန္ျဖစ္ေသးသည္ဟု ယူထားသူမ်ားသည္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ေတာင္လြဲ ေျမာက္လြဲ အလုပ္မ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးမမ်ားရသလို၊
ေသၿပီးေနာက္ ဘာမွမျဖစ္ဘူးဟု အေတြးအႀကံက ေသၿပီးေနာက္ကို ေရာက္ေနပါကလည္း ထိုသူသည္ သူထင္ရာမေကာင္းမႈေနေတြကို လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ဖို႔ ၀န္မေလးေတာ့ပါ။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူယခုုပစၥဳပၸန္ ျပဳလုပ္မိေနေသာ မေကာင္းမႈရဲ႕ ဆိုး၀ါး၊ ပ်က္ဆီး၊ ႏိွက္စက္ေနပံုကို မသိျမင္ပဲ ေသၿပီးေနာက္ကိုပဲ အာ႐ံုေရာက္ေနလို႔ျဖစ္ပါသည္။
ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္/ မျဖစ္ တစ္ခုခုကို ယူစြဲေနၾကပါက ထိုအယူအစြဲသည္ ထိုသူကို ပ်က္ဆီးေစတယ္၊ ဆင္းရဲေစတယ္၊ အခ်ီးအႏွီးျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဗုဒၶဘုရားက
ထိုအယူမ်ားကို မယူၾကဖို႔ ေအာက္ပါ သုတၱံမ်ားတြင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေဟာေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုအယူမ်ားကို ယူစြဲေနၾကပါက မိမိတို႔ ယခုပစၥဳပၸန္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္မ်ား၏ ေကာင္း၊ မေကာင္း တန္ဘိုးအမွန္ကို မသိႏိုင္ၾကေတာ့ပဲ စိတ္ကူးယဥ္စိတၱဇမ်ားျဖင့္သာ လုပ္ေနၾကပါေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ကူးယဥ္ အေတြးအေခၚမ်ားျဖစ္သည့္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေသးသည္/ မျဖစ္ေတာ့ဘူးဟု ႀကံဆမႈမ်ားကို ပယ္ေဖ်ာက္ၾကကာ မိမိတို႔ ယခုပစၥဳပၸန္ လုပ္ကိုင္၊ ေျပာဆို၊ ေနထိုင္ၾကသည့္ အေပၚတြင္ ဗုဒၶ၏သမၼာမဂၢင္ (၈) ခ်က္ လမ္းညႊန္ခ်က္ျမင့္ အေျပာ မွန္ (သမၼာ)လာေအာင္၊ အျပဳ မွန္ (သမၼာ)လာေအာင္္၊ အေန မွန္ (သမၼာ)လာေအာင္ အေတြးမွန္၊ အသိအျမင္မွန္ စိတ္ထားတို႔ျဖင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ႀကိဳးစားၾကဖို႔လိုေပသည္။
ယခုပစၥဳပၸန္ လုပ္ကိုင္၊ ေျပာဆို၊ ေနထိုင္ၾကသည့္အေပၚ တန္ဘိုး အမွန္အတိုင္းသိျမင္မွ သာလွ်င္ တကယ့္ေကာင္းမႈမ်ားကို သိျမင္ေရွာင္ရွားတတ္လာၿပီး၊ တကယ့္ေကာင္းမႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္တတ္လာၾကမွာျဖစ္ပါသည္။
ဒါ့ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာဗုဒၶတရားကို က်င့္သံုးလိုက္နာၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကေစရန္အတြက္ ဗုဒၶဘုရား မေဟာၾကားခဲ့ေသာ၊ မယူခဲ့ေသာ ေသၿပီးေနာက္၊ ေရွ႕ဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀ (စိတ္ကူးယဥ္) အယူ၀ါဒမ်ားကင္းစင္ၾကဖို႔လိုေပသည္။

(ဟိႏၵဴ ျဗဟၼဏ၊ ဂိ်န္းရဟန္းအျဖစ္မွ ဗုဒၶဘာသာထဲေရာက္လာခဲ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတခ်ိဳ႕က သမုတိသစၥာအရ ဘယ္လို ယူရတယ္၊ ပရမတၱသစၥာနည္းအရ ဘယ္လိုနားလည္ရသလို ဟု စကားမ်ား ႐ႈပ္ထားခဲ့ၾကသလို ထိုေနာက္လိုက္ အဘိဓမၼာဆရာႀကီးတခ်ိဳ႕ကလည္း ႀကံဆၿပီး ေတြးလံုးမ်ားျဖင့္ သုတၱံနည္းအရ ဘယ္လို၊ အဘိဓမၼာနည္းအရ ဘယ္ပံုယူရတယ္စသည္ျဖင့္ ဟိုလိုတစ္မ်ိဳး၊ ဒီလိုတစ္မ်ိဳး အမ်ိဳးမိ်ဳးထင္ရာေရွာက္ေျပာေနၾကေပသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ စကားလည္း မ႐ႈပ္တတ္သလို၊ ဟိုတစ္မ်ိဳး ဒီတစ္မ်ိဳးလည္း မေျပာတတ္ပါ။ အရိယသစၥာဆိုတဲ့ သမုတိသစၥာအစြန္းလြတ္ေသာ၊ ပရမတၱသစၥာအစြန္းလြတ္ေသာ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာ လူ႔အမႈသစၥာကိုသာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။)
ဗုဒၶ၏ အရိယသစၥာကို သိလိုပါက www.ariyathitsa.org တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

About Kotrue

has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF