လူသားေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေစေရးအတြက္ ကမၻာေပၚရိွ ပညာရွင္အသီးသီးတို႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြေဖၚထုတ္ခဲ့ၾကသည့္အနက္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ငါးရာေက်ာ္ခန္႔ က အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ေဂါတမဗုဒၶတည္းဟူေသာ ပညာရွင္တစ္ဦး ေပၚထြန္ခဲ့ေလသည္။
ေဂါတမဗုဒၶျမတ္စြာသည္ လူသားေတြ မၿငိမ္းခ်မ္းရသည့္ သေဘာတရား (သီအိုရီ)ျဖစ္သည့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (အေၾကာင္းအက်ိဳး သီအိုရီ) သေဘာတရားကို သိျမင္ခဲ့ၿပီး ထိုသီအိုရီသေဘာကို အေျခခံ၍ လူသားေတြ ႐ိုးသားစြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေစမည့္ သေဘာတရား (အရိယသစၥာေလးပါး)ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ဗုဒၶသည္ လူသားေတြ မၿငိမ္းခ်မ္းရသည့္အေၾကာင္းအား

” အ၀ိဇၨာ ပစၥယာ သခၤါရာ၊ သခၤါရ ပစၥယာ ၀ိညာဏံ၊ ၀ိညာဏ ပစၥယာ နာမ႐ူပံ၊ နာမ႐ူပ ပစၥယာ သဠာယတနာ၊ သဠာယတန ပစၥယာ ဖေႆာ၊ ဖႆ ပစၥယာ ေ၀ဒနာ၊ ေ၀ဒနာ ပစၥယာ တဏွာ၊ တဏွာ ပစၥယာ ဥပါဒါနံ၊ ဥပါဒါန ပစၥယာ ဘေ၀ါ၊ ဘ၀ ပစၥယာ ဇာတိ၊ ဇာတိ ပစၥယာ ဇရာ မရဏ . . . . . . . ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ” စသျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (အေၾကာင္းအက်ိဳး သီအိုရီ)အား ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုရမည္ ဆိုလွ်င္
(အ၀ိဇၨာ) ကိုယ္လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိသင့္ သိထိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအက်ိဳးေတြကို မသိလွ်င္၊
(သခၤါရ=အဘိသခၤါရ) မွားယြင္း၊ လြန္ကဲစြာ ျပဳမူ၊ ေျပာဆို၊ ေနထိုင္မိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ထိုကဲ့သို႔ ျပဳမူ၊ ေျပာဆို၊ ေနထိုင္မႈေတြဟာ ထိုသူကို
(၀ိညာဏ္) မွားတတ္၊ လြန္တတ္တဲ့ ဉာဥ္ (စိတ္) ကို ျဖစ္ေစၿပီး၊

(နာမ႐ူပံ) မွားတတ္၊ လြန္တတ္တဲ့ ပံုဟန္ကို ေပၚေစပါတယ္။
ထိုမွားတတ္၊ လြန္တတ္တဲ့ ပံုဟန္အတုိင္း
(သဠာယတန) အမူအရာေတြျဖင့္
(ဖႆ) ပတ္၀န္းက်င္ ေလာကကို ဆက္ဆံသလို
(ေ၀ဒနာ) ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈကိုလည္း ခံယူျခင္း၊ ခံစားျခင္းျပဳပါတယ္။
ထိုကဲ့သို႔ ပံုဟန္၊ အမူအရာတို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံေနထိုင္ျခင္းေတြဟာ
ဒုကၡသစၥာလို႔ဆိုသည့္ တကယ့္ဆင္းရဲျခင္း၊ မၿငိမ္းခ်မ္းေတြလို႔ မသိတဲ့အခါက်ေတာ့
(တဏွာ) ထိုကဲ့သို႔သာ ျပဳမူ၊ ေျပာဆို၊ ေနထိုင္လိုၿပီး
(ဥပါဒါနံ) အဖန္ဖန္၊ အထပ္ထပ္ စြဲစြဲလန္းလန္းျဖင့္
(ဘ၀) က်ဴးလြန္ရသည့္ အေျခအေနအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရပါေတာ့သည္။
ထိုကဲ့သို႔ အဖန္ဖန္၊ အထပ္ထပ္ က်ဴးလြန္ပါမ်ားလာသည့္အခ
(ဇာတိ) မွားတတ္၊ လြန္တတ္တဲ့သူအျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားျခင္းေၾကာင့္
(ဇရာမရဏ) ဆံုး႐ံႈး၊ ပ်က္စီးရသည့္အတြက္ ထိုသူတို႔မွာ ပူေလာင္ ဆင္းရဲ မခ်မ္းေျမ႕ မၿငိမ္းခ်မ္းရသည့္
(ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ) တကယ့္ဆင္းရဲေသာအေနအထားသို႔ ဆိုက္ေရာက္ရပါလိမ့္မည္ဟု အေၾကာင္းအက်ိဳးျပ ေဟာၾကားေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဗုဒၶက လူသားေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေစဖို႔အတြက္
” အ၀ိဇၨာယေတြ၀ အေသသ ၀ိရာဂနိေရာဓာ သခၤါရာ နိေရာေဓာ၊ သခၤါရ နိေရာဓာ ၀ိညာဏ နိေရာေဓာ၊ ၀ိညာဏ နိေရာဓာ နာမ႐ူပ နိေရာေဓာ၊ နာမ႐ူပ နိေရာဓာ သဠာယတနာ နိေရာေဓာ၊ သဠာယတန နိေရာဓာ ဖႆ နိေရာေဓာ၊ ဖႆ နိေရာဓာ ေ၀ဒနာ နိေရာေဓာ၊ ေ၀ဒနာ နိေရာဓာ တဏွာ နိေရာေဓာ၊ တဏွာ နိေရာဓာ ဥပါဒါန နိေရာေဓာ၊ ဥပါဒါန နိေရာဓာ ဘ၀ နိေရာေဓာ၊ ဘ၀ နိေရာဓာ ဇာတိ နိေရာေဓာ၊ ဇာတိ နိေရာဓာ ဇရာ မရဏ . . . . . . . . ဒုကၡကၡႏၶႆ နိေရာေဓာ ေဟာတိ” စသျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
(အ၀ိဇၨာယေတြ၀ အေသသ ၀ိရာဂနိေရာဓာ) သိသင့္ သိထိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအက်ိဳး ေတြကို သိရလို႔ အေတြးအျမင္ရွင္းသြားသည့္အခါ
(သခၤါရ နိေရာေဓာ) မွားယြင္း၊ လြန္ကဲစြာ ျပဳမူ၊ ေျပာဆို၊ ေနထိုင္ျခင္းေတြ မလုပ္ေတာ့ပါ။
ထိုကဲ့သို႔ မျပဳလုပ္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူတြင္
  

(၀ိညာဏ နိေရာေဓာ) မွားတတ္၊ လြန္တတ္တဲ့ ဉာဥ္္ (စိတ္) ေတြ မျဖစ္ေတာ့သလို

(နာမ႐ူပ နိေရာေဓာ) မွားတတ္၊ လြန္တတ္တဲ့ ပံုဟန္ေတြလည္း မေပၚေတာ့ပါ။
ထိုမွားတတ္၊ လြန္တတ္တဲ့ ပံုဟန္
(သဠာယတန နိေရာေဓာ) အမူအရာေတြေပ်ာက္ကာ
(ဖႆ နိေရာေဓာ) ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္လာၿပီး
(ေ၀ဒနာ နိေရာေဓာ) ခံယူခ်က္မွား၊ ခံစားခ်က္မွားေတြလည္း ေပ်ာက္ကင္းသြား ပါလိမ့္မယ္။
ထိုကဲ့သို႔ သိသင့္သိထုိက္တာေတြကို မသိတဲ့ ပံုဟန္၊ အမူအရာတို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံေနထိုင္ျခင္းေတြဟာ ဆင္းရဲမွန္း၊ မၿငိမ္းခ်မ္းမွန္ သိတဲ့အခါက်ေတာ့
            (တဏွာ နိေရာေဓာ) ထိုကဲ့သို႔ မျပဳလို္၊ မေျပာလို၊ မေနလို္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ 
(ဥပါဒါန နိေရာေဓာ) ထိုအျပဳ၊ အမူ၊ အေနအထိုင္ေတြအေပၚမွာ မစြဲလန္းေတာ့သည့္ အတြက္
                         (ဘ၀ နိေရာေဓာ) မွားတတ္၊ လြန္တတ္သည့္ အေျခအေနသို႔ မေရာက္ေတာ့ပါဘူး။
ထိုကဲ့သို႔ မွားမႈ၊ လြန္မႈေတြ မျဖစ္ေတာ့သည့္အခါ
(ဇာတိ နိေရာေဓာ) မွားတတ္၊ လြန္တတ္သူမျဖစ္ေတာ့သည့္အတြက္
(ဇရာမရဏ နိေရာေဓာ) ဆံုး႐ံႈး၊ ပ်က္စီးျခင္းေတြ မျဖစ္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္  ထိုသူတို႔မွာ ေအးခ်မ္း၊ ခ်မ္းေျမ႕၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္
(ဒုကၡကၡႏၶႆ နိေရာေဓာ ေဟာတိ) တကယ့္ခ်မ္းသာေသာအေနအထားသို႔ ဆိုက္ ေရာက္ရပါလိမ့္မည္ဟု လူသားေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေစေၾကာင္းကို
အေၾကာင္းအက်ိဳးျပ ေဟာၾကားေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အ၀ိဇၨာ ပစၥယာ သခၤါရာ  . . .  ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (အေၾကာင္းအက်ိဳး သီအိုရီ) အရ လူသားေတြသည္
” မိမိတို႔၏ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အလုပ္ကိစၥရပ္ေတြအေပၚမွာ သိသင့္သိထိုက္တာေတြကို မသိပဲနဲ႔သာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈေတြ ျဖစ္ၿပီး မၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရပါလိမ့္မည္။ “
ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ေန႔စဥ္ ျပဳမူ ေျပာဆို ေနထိုင္ေနရတဲ့ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္ေတြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိသင့္သိထိုက္တာမ်ားကို သိၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မွသာလွ်င္ ဆင္းရဲကင္းေပ်ာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈသို႔ ဆိုက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါသည္။
ဆက္လက္၍ သိသင့္သိထိုက္တာေတြကို မသိျခင္းေၾကာင့္ အမွားေတြလုပ္မိေနၾကပံုႏွင့္ သိျခင္းေၾကာင့္ အမွားေတြ မလုပ္ၾကေတာ့ပံုကို မိမိတို႔ ဘ၀မွာ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြမွာ ပံုစံျဖည့္၍ ဒီ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သီအိုရီအား နားလည္က်င့္သံုးေပးဖို႔လိုပါသည္။

(လူေတြရဲ႕ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြမွာ ရသေလာက္ ပံုစံျဖည့္ၿပီး ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။)

မွတ္ခ်က္။       ။
ဤပို႔စ္သည္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပို႔စ္မဟုတ္ပါ၊ လူ႔ၿငိမ္းေအးမႈကို ရည္႐ြယ္သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာပို႔စ္သာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။

About ကုိၿငိမ္းေအး

has written 9 post in this Website..

   Send article as PDF