18

သံတြဲသား မ်ားသို ့အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

-
14

ဖတ္ေစခ်င္ပါသည္

-
36

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ ဖြတ္ စိတ္ရူးေပါက္ ေလ်ာက္ေျပာေနပုံ

-
27

ေရာက္တတ္ ရာရာ လက္ကျမင္းထားပါ၏၊သည္းခံၾကပါကုန္

-
16

စိန္ ့မာတင္ (သို ့မဟုတ္)ျမန္မာမ်ားမပိုင္ဆိုင္ေတာ့ေသာ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္း

-