16

သူၾကီးကိုခိုင္ကို အျမန္ဆုံးအိပ္ရာမွ ထေစလိုပါသည္။

-
20

ဆရာေတာ္ အသ်ွင္ဝီရသူ၏ သေဘာထား

-
16

၂၀၁၂ ခု ပန္းေတာင္း-ေတာင္ကုတ္လမ္း ပုံရိပ္အခ်ိဳ ့

-
11

ေအာင္ပန္းက အမွတ္ရတဲ့ ဆိုင္ေလးဆီ

-
15

ႏွလုံးသား မ႐ွိသူမ်ား အျမန္လမ္းမၾကီးေပၚ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္မျပဳဆိုပါလား

-