ချစ်ရတဲ့ သူတွေကိုပေးဖို့

Yin Nyine NwayJuly 16, 201014min120

မိမိ ချစ်တဲ့သူဆီ ပို ့ဖို ့ ပို ့ပေးလိုက်ပါတယ်…..
Flash

– Because I love you <http://www.petalia.org/Songs/flash/because.htm>
– Because you loved me<http://www.petalia.org/Songs/flash/becauseyou.htm>
– Blue night <http://www.petalia.org/Songs/flash/bluenight.htm>
– Can you feel the love tonight <http://cakhucbathu.com/flash/canyou.htm>
– Casablanca <http://www.nghiveban.com/Media/Casablanca2.swf>
– Close to U <http://www.petalia.org/Songs/flash/closetoyou.htm>
– Cry on my shoulder <http://www.petalia.org/Songs/flash/cryon.htm>
– Everyday I love you
<http://www.petalia.org/Media/Everyday%20I%20love%20you%20-%20Boyzone.swf>
– Eye on me <http://www.nghiveban.com/Media/eyeonme.swf>
– Forever <http://www.petalia.org/Songs/flash/forever.htm>
– Hãy về đây với anh <http://www.petalia.org/Songs/flash/hayveday.htm>
– I cry <http://www.petalia.org/Media/I_cry.swf>
– I Lay My Love On You <http://www.petalia.org/Songs/flash/laymylove.htm>
– I miss you finally <http://www.petalia.org/Songs/flash/missyou.htm>
– Just to say I love U – a very nice song<http://www.petalia.org/bears.swf>
– Lover’s concerto <http://www.petalia.org/Media/loverconcerto.swf>
– Mouse love rice <http://www.petalia.org/Songs/flash/mouse.htm>
– My love <http://www.petalia.org/Songs/flash/mylove.htm>
– My Valentine <http://www.petalia.org/Songs/flash/myvalentine.htm>
– Only Hope <http://www.nghiveban.com/Media/OnlyHope.swf>
– Only love <http://www.petalia.org/Songs/flash/onlylove.htm>
– Over And Over <http://www.petalia.org/Songs/flash/over.htm>
– Pretty boy <http://www.petalia.org/Songs/flash/prettyboy.htm>
– Pretty boy 2 <http://www.petalia.org/Songs/flash/prettyboy2.htm>
– Promises don’t come easy <http://www.petalia.org/Media/promises.swf>
– Rhythm Of The Rain <http://www.petalia.org/Songs/flash/ryth.htm>
– Right here waiting for
you<http://www.petalia.org/Songs/flash/rightherewaiting.htm>
– Romeo n Juliet <http://www.petalia.org/RomeonJuliet.swf>
– Save the best for last<http://www.petalia.org/Songs/flash/savethebest.htm>
– Scarboroughfair <http://www.nghiveban.com/Media/Scarboroughfair.swf>
– Sealed with a
kiss<http://www.petalia.org/Media/Sealed%20with%20a%20kiss.swf>
– Sweet dream <http://www.petalia.org/Songs/flash/sweetdream.htm>
– Take me to your heart<http://www.petalia.org/Media/takemetoyourheart.swf>
– The day you went away<http://www.petalia.org/Songs/flash/thedayyowent.htm>
– The day you went aways
2<http://www.petalia.org/Media/thedayuwentaways2.swf>
– The power of love <http://www.petalia.org/Songs/flash/poweroflove.htm>

– You are the love of my
life<http://www.petalia.org/Songs/flash/loveofmylife.htm>
– You took my heart
aways<http://www.petalia.org/Songs/flash/youtookmyheart.htm>
– When you say nothing at
all<http://www.petalia.org/Songs/flash/whenyou.htm>
– Without you <http://www.petalia.org/Without_You.swf>
– Color of the wind <http://www.petalia.org/color.swf>
– Graduation <http://www.petalia.org/Graduation.swf>
– My star to come <http://www.petalia.org/Songs/flash/mystar2come.htm>
– Dust in the wind <http://www.petalia.org/Songs/flash/dustin.htm>
– Green Fields <http://www.petalia.org/Songs/flash/greenfield.htm>
– Heal the world <http://www.nghiveban.com/Media/Healtheworld.swf>
– Nocturne 2 <http://www.petalia.org/Songs/flash/Nocturne.htm>
– Shining friend <http://www.petalia.org/Songs/flash/shiningfriend.htm>
– Songs From A Secret
Garden<http://www.petalia.org/Songs/flash/songfrom.htm>
– Those were the
days<http://www.petalia.org/Songs/flash/thosewerethedays.htm>
– Top of the world <http://www.petalia.org/Media/topofworld.swf>
– Yesterday Once More <http://www.petalia.org/Songs/flash/yesterday.htm>

– ** Other languages*
– Đường Tăng ở Nữ Quốc <http://www.petalia.org/Songs/flash/duongtang.htm>
– Hoa Mai <http://www.petalia.org/Songs/flash/hoamai.htm>
– Hoàn châu cách cách <http://www.petalia.org/Songs/flash/tieuyentu.htm>
– Hội trống <http://www.nghiveban.com/Media/drewcope_p.swf>
– Love you and love me<http://www.petalia.org/Songs/flash/loveuloveme.htm>
– Lương Sơn Bá, Chúc Anh
Đài<http://www.petalia.org/Songs/flash/luongsonba.htm>
– My star to come <http://www.petalia.org/Songs/flash/mystar2come.htm>
– Ngôi Sao May Mắn <http://www.petalia.org/Songs/flash/ngoisaomayman.htm>
– Phía sau ánh mắt
buồn<http://www.petalia.org/Songs/flash/phiasauanhmat.htm>
– Sutekidane <http://www.petalia.org/Songs/flash/sutekidane.htm>
– Trái tim quên lãng<http://www.petalia.org/Songs/flash/traitimquenlang.htm>

– ** Funny songs*
– Bài hát vui nhộn trong quảng cáo
Heineken<http://www.petalia.org/happytogetherbug2.swf>
– Ketchup – Bài hát do chú bò ngộ nghĩnh trình
diễn<http://www.petalia.org/ketchup2.swf>
– Phi đội gà bay Soundtrack <http://www.petalia.org/psycho2.swf>