လီယိုနာဒိုဗင် ၏ ပန်းချီကား

Yin Nyine NwayJuly 22, 20105min600

> *THE LAST
> SUPPER*<http://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Supper_%28Leonardo%29>
> *1495
> <http://groups.google.com/group/myanmarthwayy>-1498<http://groups.google.com/group/myanmarthwayy>
> *
> [image: Last Supper, 1495-98.jpg]
>
> *ST. JOHN THE
> BAPTIST<http://en.wikipedia.org/wiki/St._John_the_Baptist_%28Leonardo%29>
> 1513
> <http://groups.google.com/group/myanmarthwayy>-1516<http://groups.google.com/group/myanmarthwayy>
> *
> [image: St.John the Baptist, 1513-16.jpg]
>
> *MONA LISA (OR) LA GIOCONDA <http://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa>
> c. <http://groups.google.com/group/myanmarthwayy>
> 1503<http://groups.google.com/group/myanmarthwayy>
> -1506 <http://groups.google.com/group/myanmarthwayy>*
> [image: Mona Lisa (La Gioconda), ca.1503-05.jpg]
>
> *THE BAPTISM OF CHRIST <http://en.wikipedia.org/wiki/The_Baptism_of_Christ>
> 1472
> <http://groups.google.com/group/myanmarthwayy>-1475<http://groups.google.com/group/myanmarthwayy>
> *
> [image: The Baptism of Christ, 1472-1475.jpg]
>
> *THE VIRGIN OF THE ROCKS <http://en.wikipedia.org/wiki/Virgin_of_the_Rocks>
> 1483
> <http://groups.google.com/group/myanmarthwayy>-1486<http://groups.google.com/group/myanmarthwayy>
> *
> [image: The Virgin of the Rocks, 1495-1508.jpg]
>
> *THE VIRGIN AND CHILD WITH ST.
> ANNE<http://en.wikipedia.org/wiki/The_Virgin_and_Child_with_St._Anne>
> c. <http://groups.google.com/group/myanmarthwayy>
> 1510<http://groups.google.com/group/myanmarthwayy>
> *
> [image: Virgin and Child with St.Anne, ca.1510.jpg]
>
> *THE ANNUNCIATION <http://en.wikipedia.org/wiki/Annunciation_%28Leonardo%29>
> c. <http://groups.google.com/group/myanmarthwayy>
> 1472<http://groups.google.com/group/myanmarthwayy>
> -1475 <http://groups.google.com/group/myanmarthwayy>*
> [image: The Annunciation, ca.1472-75.jpg]
>
> ပန်းချီကားအားလုံးကို ဖော်ပြထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ အချို့ကိုသာ
> ရွေးချယ်ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
> လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ၏ ပန်းချီကားစာရင်းကို *List of paintings by Leonardo da
> Vinci*
> <http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paintings_by_Leonardo_da_Vinci>တွင်
> သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
> အပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော ပန်းချီကားများအကြောင်း အသေးစိတ် သိလိုပါကလည်း
> ပန်းချီကားနာမည်ကိုထောက်၍ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် လင့်ခ်များ
> ထည့်ပေးထားပါသည်။