အသူံးဝင်သော Command များ

Bl@dEAugust 18, 20106min791

1.Accessibility Control (command box )         access.cpl
2.Add Hardware Wizard (command box )     hdwwiz.cpl
3.Add/Remove Programs (command box )     appwiz.cpl
4.Administrative Tools(command box )         control admintools
5.Automatic Updates (command box )        wuaucpl.cpl
6.Blutetooth Transfer Wizard (command box )     fsquirt
7.Calculator(command box )            calc
8.Certificate Manager (command box )         certmgr.msc
9.Character Map (command box )         charmap
10.Check Disk Utility (command box )         chkdsk
11.Clipboard Viewer (command box )         clipbrd
12.Command Prompt (command box )        cmd
13.Component Services (command box )     dcomcnfg
14.Computer Management (command box )    compmgmt .msc
15.Date and Time Properties (command box )     timedate.cpl
16.DDE Shares (command box )         ddeshare
17.Device Manager (command box )         devmgmt.msc
18.Direct X Control Pannel (If Installed)* (command box )             directx.cpl
19.Direct X Troubleshooter (command box )                dxdiag
20.Disk Cleanup Utility (command box )                cleanmgr
21.Disk Defragment (command box )                    dfrg.msc
22.Disk Management (command box )                     diskmgmt.msc
23.Disk Partition Manager (command box )                 diskpart
24.Display Properties (command box )                     control desktop
25.Display Properties (command box )                     desk.cpl
26.Display Properties (w/Appearance Tab Preselected) (command box )     control color
27.Dr.Watson System Troubleshooting Utility (command box )         drwtsn32
28.Driver Verifier Utility (command box )                 verifier
29.Event Viewer (command box )                    eventvwr.msc
30.File Signature Verification Tool (command box )             sigverif
31.Findfast (command box )                         findfast.cpl
32.Folders Properties (command box )                     control folders
33.Fonts (command box )                        control fonts
34.Fonts Folder (command box )                    fonts
35.Free Cell Card Game (command box )                freecell
36.Game Controllers (command box )                     joy.cpl
37.Group Policy Editor (XP Prof) (command box )                gpedit.msc
38.Heart Card Game (command box )                     mshearts
39.Iexpress Wizard (command box )                    iexpress
40.Indexing Services (command box )                    ciadv.msc
41.Internet Properties (command box )                     inetcpl.cpl
42.IP Configuration (Display Connection Configuration) (command box )    ipconfig/all
43.IP Configuration (Display DNS Cache Contents) (command box )     ipconfig/displaydns
44.IP Configuration(Delete DNS Cache Contents) (command box )    ipconfig/flushdns
45.IP Configuration (Release All Connections) (command box )     ipconfig/release
46.IP Configuration(Refreshes DHCP& Re-Registers DNS) (command box )     ipconfig/registerdns
47.IP Configuration(Display DHCP Class ID) (command box )    ipconfig/showclassid
49.IP Configuration(Modifies DHCP Class ID) (command box )    spconfig/setclassid
50.ava Control Panel (If Installed) (command box )        jpicpl32.cpl
51.Java Control Panel(If Installed) (command box )         javaws
52.Keyboard Properties (command box )             control keyboard
53.Local Security Settings (command box )             secpol.msc
54.Local Users and Groups (command box )             lusrmgr.msc
55.Logs You Out of Windows (command box )             logoff
56.Microsoft Chat (command box )                 winchat
57.Minesweeper Game (command box )             winmine
58.Mouse Properties (command box )                 control mouse
59.Mouse Properties (command box )                 main.cpl
60.Network Connection (command box )             ncpa.cpl
61.Network Setup Wizard (command box )            netsetup.cpl
62.Notepad (command box )                     notepad
63.Nview Desktop Manager (If installed) (command box )         nvtuicpl.cpl
64.Object Packager (command box )                 packager
65.ODBC Data Source Administrator (command box )         odbccp32.cpl
66.On Screen Keyboard (command box )            osk
67.Opens AC3 Filter (If installed) (command box )         ac3filter.cpl
68.Password Properties (command box )             password.cpl
69.Performance Monitor (command box )            perfmon
70.Phone and Modem Options (command box )            telephon.cpl
71.Power Configuration (command box )             powercfg.cpl
72.Printers and Faxes (command box )                control printers
73.Printers Folder (command box )                 printers
74.Private Character Editor (command box )             eudcedit
75.Quicktime(If Installed) (command box )             QuickTime.cpl
76.Regional Settings (command box )                 intl.cpl
77.Registry Editor (command box )                regedit
78.Registry Editor (command box )                regedit32
79.Remote Desktop (command box )                 mstsc
80.Removable Storage (command box )             ntmsmgr.msc
81.Removable Storage Operator Requests (command box )    ntmsoprq.msc
82.Resultant Set of Policy(XP Prof) (command box )         rsop.msc
83.Scanners and Cameras (command box )             sticpl.cpl
84.Scheduled Tasks (command box )                control schedtasks
85.Security Center (command box )                 wscui.cpl
86.Services (command box )                    services.msc
87.Shared Folders (command box )                 fsmgmt.msc
88.Shut Down Windows (command box )             shutdown
89.Sounds and Audio (command box )                 mmsys.cpl
90.Spider Solitare Card Game (command box )             spider
91.SQL Client Configuration (command box )             cliconfg
92.System Configuration Editor (command box )             sysedit
93.System Configuration Utility (command box )             msconfig
94.System File Checker Utility (Scan Immediately) (command box )         sfc/scannow
95.System File Checker Utility (Return to Default Setting (command box )         sfc/revert
96.System File Checker Utility (Purge File Cache) (command box )        sfc/purgecache
97.System File Checker Utility (Set Cache Size to size x) (command box )         sfc/cachesize=x
98.System Properties (command box )                     sysdm.cpl
99.Task Manager (command box )                     taskmgr
100.Telnet Client (command box )                     telnet
101.User Account Management (command box )                nusrmgr.cpl
102.Utility Manager (command box )                     utilman
103.Windows Firewall (command box )                 firewall.cpl
104.Windows Magnifier (command box )                 magnify
105. Windows Management Infrastructure (command box )     wmimgmt.msc
106.Windows Update Launches (command box )             wupdmgr
107.Windows XP Tour Wizard (command box )             tourstard
108.Wordpad (command box )                 wordpad
109.shutdown -s -t 5

By_Bl@dE

One comment

  • P chogyi

    July 5, 2012 at 10:58 am

    ကျွန်တော်မသိတာတွေပါလို့ ကူးသွားပါတယ်
    ကျေးဇူးပါ

Leave a Reply