နိုင်ရေးလှုပ်ရှားသူရဟန်းရှင်၊၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများထုတ်ပြန်ချက်