NLDရဲ့အထူးထုတ် ပြန်ချက် (ပြည်တွင်း သတင်း)


ဗဟန်း ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ အထက်ပါ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ပြတ်သားစွာ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။