အေျခခံသေဘာ (၆) – အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း မဲ တစ္ျပား ေပးခြင့္ရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုတြင္ မဲဆႏၵျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးရမည့္ အေၾကာင္းအရာကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္သည့္ အသက္အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ အရြယ္ေရာက္လွ်င္ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိေသာေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္ ရွိသည္ဟု ေျပာေလ့ရွိသည္။

အရြယ္ေရာက္သူ အားလုံး မဲေပးခြင့္ရသင့္သည္ ဟုထင္ပါသလား?

စစ္တပ္ ႏွင့္ သေဘာထားျခင္း မတိုက္ဆိုင္သူမ်ားေရာ မဲေပးခြင့္ ရွိသင့္ပါသလား?

ဆင္းရဲသူမ်ားေရာ မဲေပးခြင့္ ရွိသင့္ပါသလား?

မသန္မစြမ္း သူမ်ားေရာ မဲေပးခြင့္ ရွိသင့္ပါသလား?

ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုတြင္ အရြယ္ေရာက္သူ တစ္ဦးသည္ က်န္းမာသည္ျဖစ္ေစ၊ မက်န္းမာသည္ျဖစ္ေစ၊ ခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲသည္ျဖစ္ေစ၊ စစ္တပ္ ႏွင့္သေဘာ တူသည္ ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစ အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း မဲတစ္ျပား ေပးခြင့္ရွိသည္။

 

Image by - Mark Hicks - DiscoverySchool.com

အထက္ပါပံုသည္ ေက်ာင္းတြင္းေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထို ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္ အညီ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ ႏွင့္ မိန္းကေလး လဲ မဲေပးခြင့္ရွိသည္။ အမဲေရာင္မိန္းကေလးလဲ မဲေပးခြင့္ရွိသည္။ လူတိုင္း မဲတစ္ျပား ေပးခြင့္ရွိသည္။ မည္သည့္လူမ်ိဳးမဆို၊ မည့္သည့္ ဘာသာကို ကိုးကြယ္သူမဆို မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုတြင္ မဲေပးခြင့္ ရွိသူတိုင္း ညီတူညီမွ် အေရးၾကီးသည္ ဟု အထက္တြင္ေျပာခဲ့သည္ ကို သတိရပါ။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္ တစ္ခုတြင္ မဲဆႏၵရွင္ တစ္ဦးသည္ အျခားမဲဆႏၵရွင္ တစ္ဦးထက္ ပို၍ ထူးျခားမႈ မရွိပါ။

ေနမင္းၾကီး သည္ လူတိုင္းကို ညီမွ်ေသာ အလင္းေရာင္ ကိုေပးသည္။

လူအမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနား ေနေသာသူမ်ား ပင္လွ်င္ မဲေပးခြင့္ ရွိသည္။

အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း မဲ တစ္ျပား ေပးခြင့္ရွိသည္။

 

အေျခခံသေဘာ (၇) – မဲ အမ်ားစုရသူ အႏိုင္ရသည္။

စာသင္ခန္းတစ္ခုထဲ တြင္ ေက်ာင္းသား အနည္းစုက တစ္တန္းလုံးကို ဘာလုပ္ၾက ဟု ေျပာပါက က်န္အမ်ားစုမွ ၾကိဳက္ၾကပါမည္လား?

အကယ္၍ ဆရာမွ တတန္းလုံးကို ပံုျပင္နားေထာင္မလား၊ တစ္ခုခု ကစားမလား ဟု ေမးသည္ ဆိုပါစို႕။

ထိုအခါတြင္ ေက်ာင္းသားအနည္းစုမွ တစ္တန္းလုံးကို လႊမ္းသြားေအာင္ အသံအက်ယ္ ၾကီးျဖင့္ သူတို႕လိုရာသို႕ ရေစရန္ ေအာ္ေကာင္းေအာ္မည္။

ေက်ာင္းသားအမ်ားစု ဆႏၵအတိုင္း လုပ္ျခင္းက ပို၍ တရားမွ်တမည္ မဟုတ္ပါလား?

ထိုကဲ့သို႕တရားမွ်တျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီနည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာမွ အတန္းသားမ်ား၏ ဆႏၵကို ရယူလွ်င္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု ၾကိဳက္ေသာအရာက အႏိုင္ရေပလိမ့္မည္။ အမ်ားစု၏ဆႏၵမွ အႏိုင္ရသည္။

Image by - Mark Hicks - DiscoverySchool.com

အထက္ပါပံုတြင္ ဘယ္သူေတြက အမ်ားစုျဖစ္ပါသလဲ?  ျပဳံးေနေသာမ်က္ႏွာေတြက ပိုမ်ားသလား? မဲ့ေနေသာမ်က္ႏွာေတြက ပိုမ်ားသလား?

တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ဘယ္သူ႕ရဲ့ မဲက အႏိုင္ရပါသလဲ?

ျပဳံးေနေသာ မ်က္ႏွာဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိပါသလဲ? မဲ့ ေနေသာ မ်က္ႏွာဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိပါသလဲ? မဲ့ေနေသာမ်က္ႏွာ ပိုျပီးမ်ားသည္ဆိုလွ်င္ေရာ?

ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ခုတြင္ မဲ အမ်ားစုရသူမွသာ အႏိုင္ရသည္။

 

အေျခခံသေဘာ (၈) – လူအမ်ားစု၏မဲဆႏၵျဖင့္ ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒ ကို မၾကိဳက္ ေသာ္လည္း လိုက္နာရမည္။

အမ်ားစု၏မဲဆႏၵျဖင့္ အတည္ျပဳထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို လူတိုင္းမွ လိုက္နာၾကရမည္။

Image by - Mark Hicks - DiscoverySchool.com

မဲ့ေနေသာမ်က္ႏွာျဖင့္ လူႏွစ္ဦးသည္ ျပဳံးေနေသာမ်က္ႏွာရွင္ အမ်ားစုက အတည္ျပဳထား ေသာ ဥပေဒကို လိုက္နာၾကလိမ့္မည္ ထင္ပါသလား?

တိုင္းသူျပည္သား အခ်ိဳ႕ကသာ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာၾကရမည္ဟု ဆိုလွ်င္ တရား မွ်တမႈမရွိသည့္ အျပင္ ရွုပ္ေထြး စရာလဲ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍တိုင္းသူျပည္သားအခ်ိဳ႕က ဝင္ေငြခြန္ကဲ့သို႕ ဥပေဒမ်ိဳးကို လိုက္နာစရာမလို ခဲ့ လွ်င္ က်န္တိုင္းသူျပည္သားမ်ားသည္ ဝင္ေငြခြန္ပိုေဆာင္း၍ အစားထိုး ေပးၾကရပါလိမ့္ မည္္။ ထိုသို႕အပိုေဆာင္းေပးရျခင္းသည္ မတရားမႈျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္ ကသာ “ငါ့ကားကို လိုင္စင္ မလုပ္ခ်င္လို႕ လိုင္စင္ မလုပ္ဘူးကြာ” ဆိုလွ်င္ေရာ။

ထိုကဲ့သို႕ဆိုလွ်င္ေတာ့ ျပသနာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

လူတစ္ေယာက္က ေစ်းဆိုင္တစ္ဆိုင္မွ ပိုက္ဆံမ်ားကို အလစ္သုတ္ျပီး လိုင္စင္နံပါတ္ မရွိ ေသာကား ႏွင့္ ထြက္ေျပးေကာင္းေျပးႏိုင္သည္။ လိုင္စင္လုပ္မထားေသာကားကို ရဲဌာနမွ လည္း ရွာႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ျပသနာေတြ အမ်ားၾကီး ျဖစ္ပါသည္။

ထိုမွဆက္လွ်င္ ဥပေဒကို မည္သူေတြက လိုက္နာ ရမည္ ၊ မည္သူေတြက လိုက္နာရန္ မလို ဟု မည္ကဲ့သို႕ ဆုံးျဖတ္ၾကပါမည္နည္း?

ထိုကဲ့သို႕ေသာ ေမးခြန္းအရွုပ္အေထြးမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပတ္ျပတ္သားသား ေျဖရွင္း မွသာ ပို၍ ေကာင္းပါ လိမ့္မည္။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ခုတြင္ “လူတိုင္း” ဥပေဒကို လိုက္နာၾကရပါသည္။ လူအမ်ားစု၏ မဲဆႏၵ ျဖင့္ ဥပေဒတစ္ခုကို ျပဌာန္းထားခဲ့လွ်င္ ျပည္သူတိုင္းက လိုက္နာၾကရပါမည္။

ထိုဥပေဒကို ဆႏၵခံယူစဥ္ကကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားပင္လွ်င္ ထိုဥပေဒကို လိုက္နာရပါသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုတြင္ ေျပာေလ့ရွိေသာ စကားတစ္ခုမွာ “ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ မည္သူ မွမရွိ” ဟုျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒကို လိုက္နာစရာ မလိုဟု အထင္ေရာက္ေနေသာသူကို ေတြ႔ဘူးပါသလား?

မိမိကိုယ္မိမိ ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ရွိသည္ဟု ထင္ေနသူမ်ိဳးကိုေရာ ေတြ႔ဘူးပါသလား?

အကယ္၍ လူအခ်ိဳ႕ကိုဥပေဒ မလိုက္နာခြင့္သာေပးခဲ့ပါလွ်င္ ဥပေဒကို လိုက္နာရန္လိုသူ မ်ားႏွင့္ဥပေဒကိုလိုက္နာရန္ မလိုသူမ်ားကို ခြဲျခားမွတ္သားထားရန္ အလြန္ခက္ပါလိမ့္မည္။ ဥပေဒမ်ားသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလုံး၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းသူျပည္သားအမ်ားစုက ဥပေဒကိုလိုက္နာၾကရမည္ဆိုလွ်င္ လူအနည္းစုကို ဥပေဒမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းမွာ မတရားမႈျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ဥပေဒကို မၾကိဳက္ ေသာ္ျငားလည္း လိုက္နာရပါမည္။

ပံုတြင္ပါသည့္ ဥပေဒကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္၍ ျပဳံးရႊင္ေနေသာသူ ေလးေယာက္သည္လဲ ဥပေဒကို လိုက္နာရပါမည္။ ဥပေဒကို မၾကိဳက္၍ မဲ့ေနေသာသူ ႏွစ္ေယာက္သည္္လဲ ဥပေဒကို လိုက္နာရပါမည္။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္တြင္ လူတိုင္း ဥပေဒကို လိုက္နာၾကရပါမည္။

 

အေျခခံသေဘာ (၉) – ျပည္သူမ်ားမွ ဥပေဒ ျပဳသူမ်ား ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲသူ မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မဲေပး၍ေရြးခ်ယ္ သည္။

 

Image by - Mark Hicks - DiscoverySchool.com

အထက္ပါပံုတြင္ မဲေပးရန္အတြက္ လူအမ်ား စုေဝးေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။ ထိုမဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ဥပေဒ ျပဳသူမ်ား ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲသူ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ရန္အတြက္ မဲေပးၾကပါလိမ့္မည္။ လူတိုင္းက သူတို႕၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ခံရလိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾက ပါသည္။ ဥပေဒျပဳသူမ်ားကလည္း လူထုကိုအက်ိဳး ျပဳမည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရပါမည္။ စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားကလဲ ထိုဥပေဒမ်ားကို သုံး၍ ႏိုင္ငံ ကို စီမံခန္႕ခြဲၾကရပါမည္။ ျမိဳ႕မ်ားတြင္ မီးမ်ားလင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လမ္းမ်ားေဖာက္၍ လယ္သမားမ်ား သီးႏွံမ်ား ကို ေစ်းကြက္သို႕ တင္ပို႕ ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ေခ်ာေမြ႔ စြာ လည္ပါတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အမ်ားၾကီးလုပ္ရပါသည္။ ေက်ာင္းစာသင္ခန္း အေဆာက္အဦ မ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ရပါမည္။ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို လစာေပး၍ ခန္႕ ထားၾကရပါသည္။

ဥပေဒျပဳသူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒကို သုံး၍ ႏိုင္ငံ၏အဖြဲ႕အစည္းကို စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားဟူ၍ရွိပါသည္။ ထိုအလုပ္မ်ားသည္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အလုပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူေတြက ဥပေဒ ကို ခ်မွတ္ျပဌာန္း၍ မည္သူေတြက ႏိုင္ငံ၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲပါမည္နည္း?

ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆုံးျဖတ္ၾကရပါမည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ သူတို႕၏မိတ္ေဆြမ်ားကို ဥပေဒျပဳေစခ်င္၊ စီမံခန္႕ခြဲေစခ်င္ ၾကပါလိမ့္မည္။

ထို႕ေၾကာင့္ သူတို႕၏မိတ္ေဆြမ်ားကို သူတို႕က မဲေပးၾကပါ လိမ့္မည္။ သူတို႕၏ မိတ္ေဆြ မ်ားက သူတို႕ကို ပို၍အခြင့္အေရးေပးလိမ့္မည္ ဟုထင္ၾကပါလိမ့္ မည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ျပည္သူ မ်ားကေတာ့ စစ္တပ္ကို သေဘာက်၍ ထိုအေရးၾကီးေသာအလုပ္ႏွစ္မ်ိဳးကို စစ္တပ္က လုပ္ေစရန္ ဆႏၵရွိပါလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ စစ္တပ္သည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး အေပၚတြင္ တရား မွ်တမႈ ရွိခ်င္မွ ရွိေပလိမ့္မည္။

အျခားတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ လယ္သမားမ်ားက ထိုအေရး ၾကီး ေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ပါလွ်င္ သူတို႕က ျမိဳ႕ေနလူတန္းစား မ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ ဥပေဒမ်ားကို မျပဌာန္းဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထား ေကာင္း ထားပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ရာထူးမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရျခင္းသည္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ခုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အလြန္ၾကီးက်ယ္ေသာ ကိစၥၾကီး ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ား၏အသံကိုၾကားရေသာ ေနရာျဖစ္ ပါသည္။

တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္သည္ ဆိုပါလွ်င္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား “အားလုံး”က မဲေပး၍ မည္သူက ဥပေဒမ်ားကိုျပဌာန္းမည္။ မည္သူက ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္မည္တို႕ကို ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ မဲေပးမႈမ်ားအားလုံး ျပီးဆုံးလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သူက အႏိုင္ရသည္ကို သိရပါ လိမ့္မည္။ အမ်ားစု၏မဲဆႏၵျဖင့္ “မည္သူက ဥပေဒျပဳသူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ မည္သူက စီမံ ခန္႕ခြဲသူ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္” ကိုေတြ႔ရပါမည္။ လူတိုင္းကေတာ့ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသူ ေၾကညာခ်က္ကို ဝမ္းသာစြာၾကိဳဆိုၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အႏိုင္ရ၍ အခ်ိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ရွုံးၾက ပါလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ လူတိုင္းအတြက္ သူတို႕ႏွစ္သက္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ကို မဲေပးဖို႕ စည္းရုံးခြင့္၊ ျပည္သူလူထုကို စကားေျပာခြင့္ အခြင့္အေရး ရခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္ တစ္ခုတြင္ လူတိုင္း၌ မိမိ ႏွစ္သက္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ကို မဲေပးေစရန္ အတြက္ လူအမ်ားအား စည္းရုံးခြင့္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရွိပါသည္။

ထပ္၍ဆိုရပါလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တြင္ ဥပေဒ ျပဳသူမ်ား ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲသူ မ်ားကို လူတိုင္းမွ မဲေပး၍ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ေသခ်ာပါသည္။ မဲအမ်ားစုရသူကသာ အႏိုင္ရစတမ္း ျဖစ္ပါသည္။

 

အေျခခံသေဘာ (၁၀) – ဥပေဒ ျပဳသူမ်ား ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲသူ မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ သူတို႕ ကိုယ္ သူတို႕ ကိုယ္စား မျပဳ။

ဥပေဒ ျပဳသူမ်ား ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲသူ မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားကို အေလးထားသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ အသံကို ၾကားခ်င္သည္။ အခ်ိဳ႕စီမံ ခန္႕ခြဲသူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားကို မၾကိဳက္ပါ။ ျပည္သူမ်ားသည္ သူတို႕၏ ႏွလုံးသား ထဲတြင္ မရွိပါ။ သူတို႕တစ္ေတြသည္ ေကာက္က်စ္သူမ်ား၊ အတၱၾကီးသူမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမည္။ သို႕ေသာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေကာင္းမ်ား မွာေတာ့ သနားၾကင္နာစိတ္ ရွိၾကပါသည္။

သူတို႕၏ ႏွလုံးသားထဲတြင္ ျပည္သူမ်ားရွိပါသည္။ သူတို႕က ျပည္သူမ်ားကို စာေရး အသိေပး ဆက္သြယ္ ဖို႕ ၊ အီးေမး ျဖင့္ ဆက္သြယ္ဖို႕ ပန္ၾကားပါမည္။  ျပည္သူအမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလဲ သူတို႕သိခ်င္ၾကပါသည္။ ျပည္သူမ်ားကို ဘယ္လိုကူညီရမလဲ ဆို တာ ကိုလဲ သူတို႕သိခ်င္ၾကပါသည္။

စီမံခန္႕ခြဲသူဆိုးမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒျပဳသူဆိုး မ်ားအေၾကာင္း ကို ၾကားဘူးၾကပါလိမ့္မည္။ သူတို႕ တစ္ေတြကေတာ့ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြေတြ ႏွင့္ တန္ဖိုးၾကီးကားေတြ ဝယ္ျပီး စီးၾကပါလိမ့္ မည္။ ဧရာမကိုယ္ပိုင္အိမ္ၾကီးေတြ ေဆာက္၍ေနၾကပါလိမ့္မည္။ ထိုအခ်က္မ်ားက သူတို႕သည္ ျပည္သူအမ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္ေၾကာင္းျပပါသည္။ သူတို႕တစ္ေတြ ကို “စိတ္ႏွလုံးေကာင္း” မရွိသူမ်ား ဟုေခၚပါသည္။ ဥပေဒျပဳသူေကာင္းမ်ား၊ စီမံခန္႕ခြဲသူေကာင္းမ်ား ကေတာ့ “စိတ္ႏွလုံးေကာင္း” ရွိသူမ်ား ဟု ေခၚပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ အသံကို စီမံခန္႕ခြဲသူေကာင္းမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒျပဳသူေကာင္းမ်ား ၾကားလွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း လိုသည္ဟု သိပါသည္။ ျပည္သူျပည္သား မိသားစုမ်ားသည္ ဆရာဝန္ မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ လယ္သမားမ်ားကေတာ့ အထြက္တိုး သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးဖို႕ႏွင့္ သူတို႕၏ေမြးျမဴထားေသာ တိရိစၧာန္မ်ား က်န္းမာဖို႕ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ လမ္းေတြေဖာက္ဖို႕၊ ေပါက္ျပဲတဲ့ လမ္းေတြ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။

ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ အေရးၾကီးေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခန္႕ခြဲသူဆိုးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳသူဆိုးမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဂ႐ု မစိုက္ၾကပါ။ သူတို႕၏ေကာင္းစားေရးႏွင့္ သူတို႕မိတ္ေဆြမ်ား ေကာင္းစားေရးသည္သာ အဓိက ျဖစ္ပါ သည္။ ျပည္သူမ်ား၏အသံကိုလဲ သူတို႕မၾကားခ်င္ၾကပါ။ ထိုကဲ့သို႕ျပဳမူေနၾကျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႕ကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္းမွာ သူတို႕ေကာင္းစားေရးအတြက္ လုပ္ရန္မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူလူထုကို အလုပ္ အေကြၽး ျပဳဖို႕ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား၏အသံကို ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၾကားရပါ မည္။ ထို႕ေနာက္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ ဘဝ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ နည္းနာမ်ား အတိုင္း ဥပေဒ မ်ား ကိုခ်မွတ္ရပါမည္။ စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္ တစ္ခု တြင္ ဥပေဒျပဳသူမ်ား ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အသံကို ၾကားခ်င္ၾကပါ သည္။

သူတို႕၌  “စိတ္ႏွလုံးေကာင္း” ရွိၾကသည္။

သူတို႕က ျပည္သူေတြကို ဂ႐ုစိုက္သည္။

 

အေျခခံသေဘာ (၁၁) – လူတိုင္းအတြက္ အေျခခံအခြင့္အေရး မ်ားကို အာမခံခ်က္ ရွိသည္။ လူအမ်ားစု၏ မဲဆႏၵျဖင့္ အေျခခံအခြင့္အေရး မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းခြင့္မရွိ။

လူအမ်ားစုက မည္မွ် မဲမ်ားသည္ ျဖစ္ေစ၊ လူနဲစု မွ မည္မွ် မဲနဲ သည္ ျဖစ္ေစ လူအမ်ားစု၏ မဲဆႏၵျဖင့္ ထိုအေျခခံအခြင့္အေရး မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းခြင့္မရွိ။

Image by - Mark Hicks - DiscoverySchool.com

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုတြင္ အလြန္အေရးၾကီး ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို လူအမ်ားစု၏ မဲဆႏၵျဖင့္ပင္ ရုပ္သိမ္းခြင့္မရွိပါ။ ထိုအေျခခံ အခြင့္အေရးတစ္ခ်ိဳ႕ကို အထက္ပါပံု တြင္ သရုပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

လူစုလူေဝးျဖင့္ စုစည္းခြင့္သည္ အေျခခံအခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ အစိုးရက ထိုအခြင့္အေရးကို မၾကိဳက္လွ်င္ေတာင္မွ ထိုအခ်က္သည္ အေျခခံအခြင့္အေရး တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္အခြင့္အေရးတစ္္္ခု ကေတာ့ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္တစ္္ခုကေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရွာေဖြပိုင္ခြင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္အခြင့္အေရးတစ္ခုမွာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ ျဖစ္ပါသည္။

လြတ္လပ္စြာ ေျပာ ဆိုခြင့္ ဆိုသည္မွာ သတင္းစာမ်ားမွေရးခ်င္ရာကို ေရးခြင့္ရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို ေဝဖန္ေသာစာမ်ားကိုလည္း သတင္းစာတြင္ေရးခြင့္ ရွိရပါမည္။ ထိုအခ်က္သည္ပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ လူအမ်ားစုက ဆံပင္အနီေရာင္ ရွိသူမ်ား မဲေပးခြင့္မရွိေစရ ဟု ဥပေဒျပဌာန္း သည္ ဆိုပါစို႕။ ထိုကဲ့သို႕ ပိတ္ပင္ျခင္းကို ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ခြင့္မျပဳပါ။

မဲဆႏၵေပးျခင္းသည္ အေျခခံအခြင့္အေရး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  လူအမ်ားစုမွ “ငါတို႕က လူ အမ်ားစု ဒါေၾကာင့္ မ်က္လုံး အျပာေရာင္ရွိသူေတြ လူစုလူေဝး မလုပ္ရ” ဟုေျပာလာႏိုင္ပါ သည္။ သူတို႕ လူအမ်ားစုျဖစ္သည္ ဆိုျခင္းမွာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို မဲဆႏၵျဖင့္ ရုပ္သိမ္းျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။ လူစုလူေဝး ႏွင့္ စုေဝးခြင့္သည္ အေျခခံအခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ပါ သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လူအမ်ားစု၏မဲအမ်ားစုက အႏိုင္ရပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ျပည္သူ မ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို မဲအမ်ားစုျဖင့္ပင္လွ်င္ ရုပ္သိမ္းခြင့္ မရွိပါ။

About ျမစပဲ႐ိုး

Khin Latt has written 240 post in this Website..

   Send article as PDF