အေျခခံသေဘာ (၁၂) – ဘာသာေရးမွ ဥပေဒကို မသတ္မွတ္ႏိုင္။ ျပည္သူမ်ားမွသာ ဥပေဒ ကိုသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ားမွ ဥပေဒကိုျပဌာန္းျခင္းမျပဳ။ ျပည္သူမ်ားကသာ မဲဆႏၵျဖင့္ ဥပေဒ ကို ျပဌာန္း သည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕တြင္ လူအမ်ားစု ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာေရး တစ္ခုမွ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းခဲ့ၾက၍ ႏိုင္ငံသူ/သား မ်ားက ထိုဥပေဒကို လိုက္နာခဲ့ၾကရသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားကို ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားဟု မေခၚခဲ့ၾကပါ။

ထိုဘာသာေရးကို မကိုးကြယ္၊ မလိုက္စားေသာ လူမ်ားအတြက္ ထိုဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာ ရန္ အလြန္ခက္ခဲၾကပါသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ိဳးအမ်ားအျပားတြင္ ထာဝရ ဘုရားသခင္ က လူသားမ်ားကို မည္သို႕ေနထိုင္ ေစရန္အလိုေတာ္ ရွိသည္ ကို စိတ္ကူးမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၾကပါသည္။ ထာဝရ ဘုရားသခင္က လူသားမ်ား ဘာကို လုပ္ဖို႕ အလိုေတာ္ရွိသည္ဆိုကို သေဘာမတူႏိုင္ၾကပါ။ လူအမ်ားစုက သူတို႕ဘုရားသခင္၏ အျမင္သည္ မွန္၍ အျခားသူမ်ား၏ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ အေပၚ အျမင္သည္ မွားယြင္းသည္ဟု အၾကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာပင္ သေဘာထား ကြဲလြဲ ခဲ့ၾကပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ခုတြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဥပေဒကို ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ားမွ ျပဌာန္းခြင့္မရွိပါ။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ၏မဲဆႏၵျဖင့္သာ ဆုံးျဖတ္ရပါမည္။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္လွ်င္ မည္သည့္ ဥပေဒကို ျပည္သူမ်ား လိုက္နာရမည္ဟု ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာေရးမွ မေျပာ ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ဘာသာေရးတစ္ခုကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ဆႏၵအေလွ်ာက္ မိမိတို႕ ဘာသာေရးကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားကိုပါ ထိုကဲ့သို႕ က်င့္ၾကံ ရမည္ ဟူ၍ အတင္းဓမၼ ဥပေဒ မျပဳရပါ။ ျပည္သူအမ်ားသည္ မိမိတို႕ယံုၾကည္ရာ ဘာသာကို ကိုးကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း သူတို႕၏ဘာသာကိုသုံး၍ အျခားသူမ်ား ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမျပဳရပါ။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ တစ္ခုတြင္ ျပည္သူမ်ားမွသာ ဥပေဒကို ျပဌာန္း ပါ သည္။ ဘာသာေရးမွ ဥပေဒကို မျပဌာန္းပါ။

 

အေျခခံသေဘာ (၁၃) –  မိမိ ယံုၾကည္ရာဘာသာကို ကိုးကြယ္ခြင့္ အား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ အာမခံခ်က္ ေပးသည္။ ဥပေဒျပဳသူမ်ားမွ မည္သည္႔ဘာသာ ကို ျပည္သူမ်ား ကိုးကြယ္ရမည္ဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္ေစရ။

မည္သူကမွ်မည္သည့္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ရမည္ဟု အမိန္႕မေပးရပါ။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုတြင္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း?

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူတိုင္းလူတိုင္း မိမိယံုၾကည္ရာကို ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူအမ်ားသည္ ကြဲျပားေသာ ဘာသာေရး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကိုးကြယ္ခ်င္ၾက ပါသည္။ ျပည္သူအမ်ားသည္ မိမိယံုၾကည္ရာ ဘာသာေရး ကို စိတ္အားထက္သန္ ျပင္းျပ စြာ ကိုးကြယ္တတ္ၾကပါသည္။ လူအခ်ိဳ႕က ဘာသာေရး အဆုံးအမ မ်ားျဖင့္ဆုံးမေသာ ဘာသာေရးကို ကိုးကြယ္ခ်င္ၾက သည္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဆုေတြအမ်ားၾကီးေတာင္းရေသာ ဘာသာကို ကိုးကြယ္ခ်င္ ၾက သည္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကိုးကြယ္သူမ်ား ၏ အက်ိဳးကို ေဆာင္ ရြက္ေပး ႏိုင္ေသာ ဘာသာကို ကိုးကြယ္ခ်င္ၾကသည္။

ကိုးကြယ္စရာ ဘာသာအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဘာသာေရးတစ္မ်ိဳးက အျခား ဘာသာေရးမ်ားထက္ ပို၍ ကိုးကြယ္သူ မ်ားျပားတတ္ သည္။ သို႕ေသာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တစ္ခုတြင္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားသည္ ထိုဘာသာကို (သို႕မဟုတ္) အျခားဘာသာတစ္ခုခု ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ ကိုးကြယ္ ရမည္ ဟူ၍ မျပဌာန္းႏိုင္ပါ။

လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အျခားသူမ်ားကို မထိခိုက္သမွ် မိမိ၏ဘဝကို လြတ္လပ္ စြာေနထိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ျပည္သူမ်ားသည္ ဘယ္ဘာသာကိုမွ မယံုၾကည္ မကိုးကြယ္ဘဲ ေနတတ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဘာသာတစ္ရပ္ရပ္ကို ကိုးကြယ္ရမည္ဟု ဆိုကာ တစ္ခုခုကို အတင္း အဓမၼယံုၾကည္ခိုင္း၍ မရပါ။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္တြင္ ျပည္သူအမ်ားမွ မိမိယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္၍ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

 

အေျခခံသေဘာ (၁၄) – ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသည့္ ဥပေဒ ျပဳသူမ်ား ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ား မွ စစ္တပ္ ကို လမ္းညြန္မႈ ေပးသည္။

ျပည္သူအမ်ားကသာ ေခါင္းေဆာင္မႈျပဳသည္။ စစ္တပ္ကေခါင္းေဆာင္ျခင္းမျပဳ။

စစ္အရာရွိမ်ားသည္ ျပည္သူအမ်ားကို ေၾကာက္လန္႕ေခ်ာက္ျခားေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။ သူတို႕သည္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကပင္ ေၾကာက္စရာျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္မွာ ေသနတ္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိသည္။ စစ္တပ္သည္ ျပည္သူေတြကို ဖိအားေပး၍ ေစခိုင္းႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စစ္တပ္က ေခါင္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႕ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ယူထားျခင္းသည္ မွားပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ တစ္ခု တြင္ စစ္တပ္မွ ေခါင္းေဆာင္မႈမျပဳပါ။ သာမာန္ျပည္သူမ်ားကသာ ေခါင္းေဆာင္ပါသည္။ သာမာန္ ျပည္သူ မ်ားက စစ္တပ္ကို ဘာလုပ္ရမည္ဟု ေျပာပါသည္။ စစ္တပ္သည္ ျပည္သူ တို႕၏ အလိုဆႏၵ ကို ျဖည္႔စည္းေပးရန္အတြက္ တည္ရွိေနရျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ စစ္တပ္မွ အုပ္စိုးေသာ အခါ တြင္ အေၾကာက္ တရားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရပါသည္။ အေၾကာက္တရားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ မေကာင္းပါ။ ျပည္သူလူထု၌ မိမိတို႕အလိုရွိသလို ေနထိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ စြာ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိရပါမည္။ စစ္တပ္ကိုေၾကာက္ေသာ အေၾကာက္တရားျဖင့္ ရွင္သန္ေနရ ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ခုတြင္ ဥပေဒျပဳသူမ်ား ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားက ေခါင္းေဆာင္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ခုတြင္ စစ္တပ္သည္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမိန္႕ကို လိုက္နာ ပါသည္။

 

အေျခခံသေဘာ (၁၅) – ေရြးခ်ယ္ခံ ထားရ သည့္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားမွအပ အျခား မည္သည့္ ပုဂၢဳိလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း က မွ် ဥပေဒ မျပဌာန္း ႏိုင္ေစရ။

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရေသာ ဥပေဒျပဳသူမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးကို ေဆာင္ ရြက္ေပးသည္။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ခုတြင္ ျပည္သူအမ်ားစုကသာ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ အဆုံးအျဖတ္ ေပးပါသည္။ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းပါသည္။ စစ္တပ္မွ ဥပေဒမထုတ္ပါ။ ဘုရားေက်ာင္းမွ ဥပေဒမထုတ္ပါ။ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ သူမ်ားမွ ဥပေဒ မျပဌာန္း ပါ။ ျပည္သူလူထုမွ မဲဆႏၵေပး၍ ဥပေဒျပဳသူမ်ား ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေန႕တဒူဝ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားက စီမံ ပါသည္။ ဥပေဒျပဳသူမ်ားက လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းေပးပါသည္။ ဥပေဒျပဳ သူမ်ားကသာ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း အလုပ္ကို လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သူတို႕သည္သာလွ်င္ ဥပေဒ ကို ျပဌာန္းရန္အတြက္ ျပည္သူအမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံထားရသည့္ ကိုယ္စား လွယ္ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လူထုမွ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူအမ်ားက သူတို႕၏အာဏာကို ဥပေဒျပဳသူမ်ား၏လက္ဝယ္သို႕ ဥပေဒျပဳရန္ ကိစၥ အတြက္ အပ္ႏွင္းထားသည္ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ပါမည္။ ဥပေဒျပဳသူမ်ားသည္ သူတို႕၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ျပည္သူမ်ားထံမွ ရသည္ဆိုေသာ အခ်က္သည္ ထင္ရွားပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္းကို ျပည္သူတို႕က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း မျပဳခဲ့ၾကပါ။ စစ္တပ္ကို  ျပည္သူ တို႕က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း မျပဳခဲ့ၾကပါ။ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ား ကို ျပည္သူ တို႕က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း မျပဳခဲ့ၾကပါ။ထို႕ေၾကာင့္ပင္ သူတို႕၌ ဥပေဒျပဌာန္းခြင့္ မရွိပါ။ ျပည္သူမ်ားကသာလွ်င္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ သူတို႕ လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ား ကို ျပဌာန္းပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အလုပ္လုပ္ပံု ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူအမ်ားလိုက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ား ကို ျပည္သူမ်ားကသာ ျပဌာန္းပါသည္။

 

အေျခခံသေဘာ (၁၆) – ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ားကို မဆန္႕က်င္ပါက ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ အထူးလုပ္ေဆာင္ ပိုင္ခြင့္ မ်ား ရရွိႏိုင္သည္။

ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ မဆန္႕က်င္ပါက လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိႏိုင္သည္။

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္သည္ သူ႕အသင္း၏ အထူးဝတ္စုံကို ဝတ္ဆင္ထားသည္။ ကေျခသည္ မိန္းကေလး ကလည္း သူတို႕ အကအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသာဝတ္ေသာ ဝတ္စုံကို ဝတ္ဆင္ထားသည္။ ဝတ္စုံဝတ္ဆင္ခြင့္သည္ သူတို႕၏ အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ သံခ်ပ္အသင္းဝင္မ်ား၌လည္း အထူးအခြင့္အေရး ရႏိုင္သည္။ သံခ်ပ္အသင္းဝင္ မိန္းကေလးႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သံခ်ပ္တိုင္ယိမ္းကစဥ္တြင္ သီးသန္႕ ဝတ္စုံမ်ား ဝတ္ဆင္၍ အျမဲတမ္း ဆင္ႏႊဲၾကသည္။ ထို အထူးအခြင့္အေရး မ်ား သည္ ဥပေဒကို မခ်ိဳးေဖာက္ပါ။ ငါးဖမ္းသူမ်ားဖြဲ႕စည္း ထားေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တြင္ သူတို႕ သုံးေနက် အထူးလုပ္ရပ္ ကေလးတစ္ခု ရွိခဲ့သည္။ သူတို႕ႏွင့္ ရုပ္ျခင္း၊ အသား အေရာင္ ျခင္း တူသူမ်ား က သူတို႕ငါးမွ်ားရာ ေနရာကိုလာျပီး ငါးမွ်ားလွ်င္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ သူတို႕ ႏွင့္ အသားမေရာင္မတူ၊ ဘာသာစကား မတူသူမ်ား ငါးလာမွ်ားလွ်င္ေတာ့ ထိုအဖြဲ႕ က ေဒါသပုန္ထၾကေတာ့သည္။

ထိုအဖြဲ႕က သူတို႕ ႏွင့္ အသားမေရာင္မတူသူ ငါးမွ်ားသူမ်ားကို ေႏွာက္ယွက္ရန္ စီမံခဲ့ၾကသည္။ ထိုသူမ်ား၏ေလွမ်ား ဖ်က္စီးခံခဲ့ၾကရသည္။ လူကိုရန္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ထိုကဲ့သို႕ မေကာင္းမႈမ်ားျပဳျခင္းသည္ပင္လွ်င္ သူတို႕အဖြဲ႕၏ ထူးထူးျခားျခား လုပ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ သူတို႕အဖြဲ႕၏ ထူးျခားမႈက “လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး တည္းသာဤေနရာတြင္ ငါးမွ်ားရမည္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ထို ထူးျခားစြာ လုပ္ေဆာင္မႈက တရားဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ထင္ပါ သလား?

ေနာက္ထူးဆန္း ေသာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ အေၾကာင္းေျပာစရာရွိပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕မွ လူအမ်ားစု သည္ ရပ္ေဝးေျမျခားမွ လာေသာ ေတာင္ေပၚသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုအဖြဲ႕မွ လူအမ်ား သည္ ေဝးလံ သီေခါင္ေသာ ေတာင္ေပၚေျမဇာတိသားတိုင္း အျပာေရာင္ ႏွင္းပြင့္ ေလး တစ္ပြင့္ကို သူတို႕၏အက်ၤ ီ (သို႕) အေပၚအက်ၤ ီ ေပၚတြင္ ဆင္ျမန္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾက သည္။ ထိုကဲ့သို႕ ဝတ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ဇာတိသား အခ်င္းခ်င္း အလြယ္တကူ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ အကူအညီလိုသူကိုလည္း လိုသလို ႔ကူညီေပးႏိုင္သည္။ သူတို႕အဖြဲ႕၏ ထူးျခား ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ “အျပာေရာင္ႏွင္းပြင့္ ဆင္ျမန္းထားေသာ တို႕တစ္ေတြ သည္ မိသားစု သဖြယ္ ျဖစ္သည္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ထိုအဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခု အနက္မွ တစ္ဖြဲ႕က တရားဝင္၍ က်န္တစ္ဖြဲ႕က တရားမဝင္ပါ။

မည္သည့္အဖြဲ႕က ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ မည္သည့္အဖြဲ႕က ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီ ဟု ေျပာႏိုင္ပါသလား?

အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ က တရားဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ဟု ထင္ပါသလား?

မည္သည့္ အဖြဲ႕၏ ထူးျခားစြာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါသလဲ?

 

အေျခခံသေဘာ (၁၇) – ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားခ်ရန္ စီမံခန္႕ခြဲသူ မ်ား ကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္သည္။ ထိုသို႕ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထိုသို႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္းရွိ/မရွိ တရားသူၾကီးမ်ားမွ ၾကီးၾကပ္ ရမည္။

စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ ကို တရားသူၾကီးမ်ားက ဆုံးျဖတ္ေပးရမည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေခ်ာေမြ႔စြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းေပးရမည္။ စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားမွ ေန႕တစ္ဒူဝ ကိစၥမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ေပးရမည္။ ထိုကဲ့သို႕ စီမံခန္႕ခြဲရန္အတြက္ စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ား ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕သို႕စီမံ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႕၏အလုပ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ လူမ်ားကို အလုပ္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႕ထားေရးျဖစ္သည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မည္သည့္ အသား အေရာင္ ရွိသူကိုမဆို အခြင့္အေရး ညီတူညီမွ် ျဖစ္ရမည္ဟု ဥပေဒက ဆိုသည္။ စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားမွ ထို ဥပေဒပါ အတိုင္း အလုပ္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ကို အသားအေရာင္မခြဲျခားဘဲ လူတိုင္း ကို ခြင့္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားက ဥပေဒကို မလိုက္နာလွ်င္ တရား ရုံးေတာ္ သို႕ ေခၚယူ၍ တရားသူၾကီးမ်ားမွ ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ ေစရမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ားက မဲဆႏၵေပး၍အတည္ျပဳထားေသာ ဥပေဒကိုလိုက္နာၾကရန္ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကပ္မတ္ရမည္မွာ တရားသူၾကီးမ်ား၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြကို မည္ကဲ့သို႕ အသုံးျပဳရမည္ဟု ျပဌာန္း ထားေသာ ဥပေဒမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ဘ႑ာေငြ အသုံးစာရင္းမ်ားကို မည္သို႕ ျပဳစု၍ ထိန္းသိမ္း ထားရမည္ကို ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပေဒ မ်ားစြာလဲ ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ဥပေဒမ်ား ထားရွိရျခင္းမွာ အမ်ားျပည္သူမ်ားက ဘ႑ာ ေငြ စာရင္း မ်ားကို ၾကည့္႐ႈ၍ စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ား၏ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈကို ၾကပ္မတ္ရန္ ျဖစ္ပါ သည္။ စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္၊ စီမံရာတြင္ သူတို႕ၾကိဳက္သလို လုပ္ပိုင္ ခြင့္ မရွိပါ။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား မခ်လွ်င္ သူတို႕ကို ထပ္မံ၍ ေရြးခ်ယ္ ျခင္း ခံရဖို႕ မေသခ်ာပါ။

 

အေျခခံသေဘာ (၁၈) – ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားမွ ကြဲျပားျခားနားေသာ ႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္ မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကို ေထာက္ခံႏိုင္သည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ အသက္ဝင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အလြန္အေရးပါသည္။ သာမာန္ျပည္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ လႈပ္ရွားၾကပါသည္။ မည္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရမည္ ဆိုရာတြင္ အျမင္႐ႈေဒါင့္ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိႏိုင္ ပါသည္။ ထို႕အျပင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ မည္သည္႔ အတိုင္းအတာအထိ အစိုးရမွ အေသးစိတ္ ပါဝင္ပါတ္သက္သင့္သည္ကို ျပည္သူ အမ်ားမွ သေဘာထားကြဲလြဲေလ့ ရွိပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႕ဆက္ဆံသင့္သည္ ဆိုသည္ ကိုလဲ ျပည္သူ မ်ားမွ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတတ္ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပါင္းစုံကို အေလးထား၍နားေထာင္သင့္ ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ တစ္ခုတြင္ ထိုထင္ျမင္ခ်က္ေပါင္းစုံကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ိဳးစုံ ျဖင့္ ထင္ဟပ္ ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုက ႐ႈေထာင့္တစ္ခုမွ အၾကံမ်ားရွိမည္။ ေနာက္ပါတီ တစ္ခု က ကြဲျပားျခားနားေသာ ႐ႈေထာင့္မွ အၾကံမ်ားရွိပါမည္။ ထိုနည္းျဖင့္ ထင္ရွားေသာ၊ လူသိ မ်ားေသာ အၾကံမ်ားအားလုံးကို ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူမ်ားက ႐ႈေထာင့္စုံမွ ၾကားသိႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္ ျပည္သူ မ်ားသည္ မိမိတို႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ အသံကို အျခားျပည္သူမ်ား ၾကားသိႏိုင္ေအာင္ အထူးၾကိဳးစား၍ တင္ျပၾကရပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ေထာင္ျခင္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ေရဒီယိုမ်ားေပၚမွ ေၾကာ္ျငာျခင္း ၊ သတင္းစာမ်ားထဲတြင္  ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္း မ်ားႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားကို စကားေျပာၾကရပါသည္။ ပါတီအတြက္ ရံပံုေငြ ရွာၾကရပါသည္။ သူတို႕ ပါတီ၏ အၾကံအစည္ မူဝါဒမ်ားကို ျဖန္႕ေဝေပးခ်င္ၾကပါသည္။ သူတို႕ပါတီ၏ မူဝါဒ မ်ားသည္ မူဝါဒေကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို လိုအပ္ေသာ ျပည္သူအေရအတြက္အား ေအာင္ျမင္ စြာ စည္းရုံးႏိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ေတာ့ ထိုမူဝါဒမ်ားသည္ ဥပေဒ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

 

About ျမစပဲ႐ိုး

Khin Latt has written 240 post in this Website..